Ke stažení: Květen 2017

 

 

Komise místní samosprávy Nový Hradec Králové

 

 

Zápis z jednání KMS NHK ze dne 1.5. 2017

 

Přítomni: Beránek, Syrůčková, Šaršon, Štětková, Zídková

Omluven:

Hosté :

Zástupce městské policie : pan Luboš Seidl

Místo konání: NHK, ul. Hlavní – konečná MHD

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

16/9/4:KMS projednala žádost p. Pečenkové o zřízení "obytné zóny" za účelem snížení rychlosti v ul. K Biřičce. Vzhledem k tomu, že v části této ulice chybí chodník a skutečně se zde zvláště v letních měsících pohybuje velké množství osob, požádali jsme zástupce MP, aby posoudili závažnost situace. Bude opětovně projednáno.

6. 2. 2017: MP projednala požadavek a doporučuje k projednání v dopravní komisi města. Požadavek trvá.

3.4.2017: Požadavek KMS byl organizačním odd. kanceláře primátora předán k projednání na zasedání „Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“, které se konalo na 2. 3. 2017.

Závěr: Pracovní skupina informuje, že dotčená ulice je zahrnuta do území, v nichž je předběžně posuzována možnost plošného zklidnění dopravy. Projekt plošného zklidňování dopravy má za úkol podpořit vznik zón 30 a přispět k celkovému zklidnění dopravy v hustě obydlených oblastech s cílem koncepčního řešení na celém území města Hradec Králové.

1.5.2017: KMS se seznámila se závěry "Studie proveditelnosti plošného zklidňování dopravy v HK" a konstatuje, že tato pouze teoretická práce s dlouhodobými plány na zklidnění dopravy v Hradci Králové neřeší aktuální problémy na komunikaci K Biřičce, kde chybí chodník a je velký pohyb chodců směřujících do městských lesů a k rybníku Biřička. Žádáme proto o opětovné projednání v dopravní komisi města a o návrh řešení nebezpečné situace na této komunuikaci ještě do letních prázdnin.

 

16/9/8: Požadujeme úpravu (zřízení sjezdů) na přechodu na Svatováclavském náměstí mezi zastávkou MHD a prodejnou potravin. Jsou zde vysoké obrubníky, propadlá vozovka a pro kočárky, vozíčkáře a jiné hůře se pohybující osoby těžko překonatelná překážka.

7. 11. 2016: Podnět KMS byl projednán na jednání „Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“, které se uskutečnilo 12. 10. 2016.

 

Závěr: Pracovní skupina žádá o provedení místního šetření. TSHK provedou.

 

1. 5. 2017: Úprava provedena pouze na straně u obchodu, na straně u zastávky MHD bez úpravy a proto se zde po dešti tvoří obrovská kaluž a přechod se stává zcela nefunkční.

 

16/9/9:Doporučujeme umístění kontejneru, nejlépe s pevným víkem a otvory pro vhoz na záchytné parkoviště kamionů v ul. Partyzánská. Dále zvážit možnost umístění suchého WC na toto parkoviště.

7.11 2016: KMS doporučuje alespoň umístění nádoby na odpad typu popelnice – jen víko na kostře s igelitovým pytlem, pokud parkoviště je značené jako záchytné pro kamiony mělo by mít alespoň minimální vybavení. Co se týká suchého záchodu doporučujeme, aby příslušný odbor města požádal o spolupráci Městské lesy HK – viz bod 16/9/10.

 

Odpověď vedoucího střediska Hradecké služby – p. Jaegera:

Co se týká umístění nádoby na parkoviště, tak tam byly již několikrát 240 l nádoby na SKO = směsný komunální odpad, které se vždy po nějakém čase ztratily. Dokonce se zamykaly řetězem ke značce nebo podobně, ale nemohu zaručit, že to dělníci pokaždé udělají. A nakonec byly nádoby pryč.

Vyjádření odd. rozvoje města MMHK, z 20. 10. 2016:

 

Město Hradec Králové, respektive Technické služby města nedisponují suchými WC ani infrastrukturou nutnou k jejich obsluze a údržbě. Bylo by nutné vypsat výběrové řízení na firmu, která suchá WC na místo přistaví a bude zajišťovat jejich fungování. S finančními prostředky na provoz suchého WC však rozpočet města, kapitola nakládání s odpady nepočítá, proto není možné tomuto požadavku vyhovět.

 

6. 2. 2017: Požadavek trvá – viz upravený požadavek ze dne 7. 11. 2016, tj. Na parkoviště nádoba na odpad s víkem a igelitovým pytlem a místo suchého záchodu zvážit možnost umístění chemického záchodu. To že s tím rozpočet města nepočítá, není důvod k zamítnutí, ale na zvážení zda požadavek nezařadit do dalšího období.

6.3.2017: Vyjádření Ing. Jeřábka- vedoucího odd. rozvoje města, Odbor strategického plánování a projektového řízení, ze dne 10. 2. 2017:

V dané oblasti byl opakovaně umisťován kontejner, který byl posléze zcizen nebo opakovaně přeplněn odpadem charakteru neodpovídajícímu užití v lokalitě (byl využíván občany). V tomto případě se projevoval efekt malé černé skládky i kolem kontejneru. KMS navrhujeme řešení alespoň v podobě umístění odpadkového koše na značku dopravního značení u vjezdu na parkoviště. Jsem si vědomi vzdálenější pozice od centra parkoviště, nicméně se jedná o způsob, který ještě nebyl v této lokalitě vyzkoušen. Tímto KMS žádáme o názor na tento návrh řešení.

K opakovanému požadavku umístění suchého záchodu je třeba jednat nadále s TSHK. V rámci systému likvidace komunálního odpadu nelze tento požadavek řešit.

KMS souhlasí s navrženým způsobem řešení.

1.5.2017:Bod bude přesunut do dlouhodobě sledovaných úkolů, KMS upozorňuje, že na parkovišti se nalézá vrak os. automobilu.

 

16/10/2: Ing. Zídková informovala KMS o plánu Královéhradeckého krajského úřadu vybudovat na pozemku pod Domovem U Biřičky objekt domova se zvláštním režimem pro potřeby klientů s demencemi o kapacitě cca 100 lůžek. KMS požaduje zachování obslužné komunikace podél celé jižní hranice předmětných pozemků pro zachování průchodnosti územím, tj. posunutí hranice převáděného pozemku o cca 3 metry, tak aby nová cesta navazovala na již vybudovanou část podél bytových domů.

6. 2. 2017: Požadavek trvá – žádáme informaci Odboru majetku, zda došlo k dohodě mezi panem Kalátem a městem o realizaci cesty na pozemku města.

6.3.2017 : Požadavek byl 2. 2. 2017 organizačním odd. kanceláře primátora postoupen k vyjádření na odbor správy majetku města.

Po obdržení odpovědi bude KMS informována.

1. 5. 2017: Bod bude přesunut do dlouhodobě sledovaných úkolů.17/1/2: Ve středu 26. 4. v 18 hod se uskuteční veřejné jednání KMS NHK s vedením města v CC Lucie na NHK.

1. 5. 2017: Zápis z veřejného jednání viz příloha. Bylo schváleno, že na příštím jednání KMS tj. 5. června 2017 od 18,30 hod se budou moci zájemci seznámit s projektovou dokumentací (DUR) na rekonstrukci ulice Hlavní.

 

17/2/2:KMS se pokusí získat kroniku, kterou o Novém Hradci psal pan Francek.

6. 3. 2017 : Zatím bez úspěchu.

17/2/3: Žádost občana ohledně výjezdu z ul. Za Poštou byla projednána s tímto výsledkem:

Váš podnět byl projednán na jednání „Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“ dne 12. 1. 2017 s níže uvedeným závěrem.

19. Za Poštou (MMS podnět m.kodrle@sgs-industrial.cz) - žádost o vyřešení výjezdu z ulice Za Poštou do ulice Lesní. Na již tak velmi špatně vyřešené křižovatce brání plynulému výjezdu automobilů parkující vozy u kraje vozovky. Řešení - zákaz parkování u kraje vozovky v potřebné délce.

 

Závěr: Pracovní skupina upozorňuje na platnou obecnou úpravu, kdy ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích vyplívá, že při stání musí zůstat pro každý směry jízdy volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 metry a při zastavení musí zůstat volný jeden pruh pro oba směry jízdy, široký nejméně 3 metry. Z minimálních šířkových poměrů ul. Lesní je zřejmé, že zde nelze vozidla odstavit. Pracovní skupina doporučuje řešit pomocí kontaktování Městské policie HK. Pracovní skupina současně žádá místní KMS o postoupení výše uvedené informace místním obyvatelům ul. Lesní a doporučit parkování vozidel na vlastních pozemcích.

Zástupce MP HK v této věci osloví obyvatele okolních domů.

3. 4. 2017: Pan Seidl z MP HK hovořil s místními obyvateli o nutnosti respektovat průjezdnost komunikace, chataři z oblasti nebyli v této době k zastižení, budou ještě osloveni.

17/3/2 :Sdělení Pavla Musila z 28. 2. 2017 k možnosti odstranění stavební buňky v ulici K Cikánu.

3. 4. 2017: Pan Seidl z MP osloví vlastníka pozemku.

17/3/3 :KMS projednala informaci o nevyhovující komunikaci U Myslivny k č. p. 1888/22A a dalším ( severo jižní slepá komunikace). Souhlasí s navrhovaným řešením provizorní opravou po zimě a bohužel musí konstatovat, že vzhledem plnému zásobníku svých priorit zatím v dohledné době neuvažuje se zařazením této komunikace do priorit KMS.

1. 5. 2017: Bod bude přesunut do dlouhodobě sledovaných úkolů.

17/3/4 :Ing. Šaršon zašle požadavek na základě informace pana Seidla na dořešení připomínky pana Tichého k dopravní situaci v ulici Husově panu Kabrhelovi z odboru dopravy.

3. 4. 2017: Pan Kabrhel z odboru dopravy potvrdil, že živý plot nevhodně zakrývá výhled při výjezdu v Husově ulici.

1. 5. 2017:Pan Tichý obdržel souhlasné stanovisko odboru dopravy. Jedná se o snížení živého plotu po pravé straně a skácení drobného smrku a lípy po levé straně.

17/4/1: Pan Muller z Nové Akropolis HK požádal KMS o finanční příspěvek na akci pro děti v rámci pálení čarodějnic dne 30. 4. 2017 u Biřičky. KMS schvaluje příspěvek ve výši 1 500,- Kč.

Akce pro děti bude mít opět charakter cca 10 stanovišť na pláži u Biřičky. Začneme kolem 13h a skončíme po 17h. Na stanovištích budou různé sportovní a tvořivé úkoly, ale také ukázka činnosti městské policie a zdravověda od studentek lékařské fakulty. Akci završí zapálení společného ohně.

Už 30. 4. budeme na pláž instalovat odpadkové koše pro veřejnost (když tam ty koše jsou, lidé do nich odpad opravdu dají, místo odhazování po pláži). Druhý den proběhne úklid pláže ve spolupráci s městskými lesy. 

1. 5. 2017: KMS děkuje Nové Akropolis za úklid pláže u rybníka Biřička.

17/4/4: KMS obdržela písemnou stížnost pana Dočkala na parkování aut v zeleném pásu v ulici Hlavní (před č.p. 1193), kterou doložil fotodokumentací. Jedná se o auta, která vozí děti do sousedního objektu, ve kterém sídlí Spolek rodičů LMŠ Na větvi. KMS konstatuje, že se v zeleném pásu nesmí parkovat. Majitel objektu, ve kterém sídlí „Spolek“ zajistí, aby zde auta neparkovala. MP HK provede zvýšený dohled v lokalitě. Problematiku parkování v ulici řeší PD na rekonstrukci ul. Hlavní, který má v současné době vydané územní rozhodnutí.

1. 5. 2017: Pan Dočkal obdržel písemnou odpověď od KMS. Majitel objektu, kde sídlí „Spolek rodičů“, zajistil opravu poškozené plochy a dosetí trávníku.

Nové body:

17/5/1: KMS obdržela e-mailem fotodokumentaci záplav v ulici K Biřičce od pana Šmída v návaznosti na jeho stížnost přednesenou na veřejném jednání dne 26. 4. 2017. Situaci okolo stavu kanalizace v této lokalitě prověří Zídková. Dle informace pana Duse z Královéhradecké provozní proběhne jednání k této věci v nejbližších dnech a již nyní TS pročistí příkop, kam dešťově vody odtékají.

17/5/2: KMS žádá TS o opravu chodníku na Brněnské ulici před lékárnou. Jedná se o frekventované místo navštěvované často i hůře se pohybujícími občany.Přílohy zápisu:

1/ Zápis z jednání k aktuálnímu stavu přípravy prioritních akcí KMS NHK dne 5. 4. 2017 na Magistrátu města.

2/ Zápis z veřejné schůze konané dne 26. 4. 2017 v Country Clubu Lucie na Novém HradciPožadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Požadujeme vyjádření k bodu: 16/9/4, 16/9/8, 16/9/9, 17/5/1 a 17/5/2

Příští schůze komise se bude konat dne 5. 6. 2017 v 18,30 hod v ulici Hlavní - konečná MHD Kluky. Sraz členů KMS NHK od 18:00, organizační příprava. Na schůzi jsou zvaní všichni občané, kteří se chtějí seznámit s PD na rekonstrukci ulice Hlavní. Jako hosté zde budou zástupci města i projektant.Zapsala: Ing. arch. Lenka Zídková Ing. Jindřich Šaršon

 

předseda KMS NHK v. r.


 

Složky


Vytvoření složky: 10.05.2017 19:33 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 10.05.2017 19:33 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 459
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty