Ke stažení: Duben 2017

 

 

Komise místní samosprávy Nový Hradec Králové

 

 

Zápis z jednání KMS NHK ze dne 3.4. 2017

 

Přítomni: Beránek, Syrůčková, Landa, Šaršon, Štětková, Falta, Zídková

Omluven:

Hosté : pan Rohlena

Zástupce MěPolicie : pan Seidl

Místo konání: NHK, ul. Hlavní – konečná MHD

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

16/9/4:KMS projednala žádost p. Pečenkové o zřízení "obytné zóny" za účelem snížení rychlosti v ul. K Biřičce. Vzhledem k tomu, že v části této ulice chybí chodník a skutečně se zde zvláště v letních měsících pohybuje velké množství osob, požádali jsme zástupce MP, aby posoudili závažnost situace. Bude opětovně projednáno.

6.2.2017: MP projednala požadavek a doporučuje k projednání v dopravní komisi města. Požadavek trvá.

3.4.2017: Požadavek KMS byl organizačním odd. kanceláře primátora předán k projednání na zasedání „Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“, které se konalo na 2. 3. 2017.

Závěr: Pracovní skupina informuje, že dotčená ulice je zahrnuta do území, v nichž je předběžně posuzována možnost plošného zklidnění dopravy. Projekt plošného zklidňování dopravy má za úkol podpořit vznik zón 30 a přispět k celkovému zklidnění dopravy v hustě obydlených oblastech s cílem koncepčního řešení na celém území města Hradec Králové.

 

 

16/9/8: Požadujeme úpravu (zřízení sjezdů) na přechodu na Svatováclavském náměstí mezi zastávkou MHD a prodejnou potravin. Jsou zde vysoké obrubníky, propadlá vozovka a pro kočárky, vozíčkáře a jiné hůře se pohybující osoby těžko překonatelná překážka.

7. 11. 2016: Podnět KMS byl projednán na jednání „Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“, které se uskutečnilo 12. 10. 2016.

 

Závěr: Pracovní skupina žádá o provedení místního šetření. TSHK provedou.

 

3.4.2017: Úprava přechodu provedena. KMS zjistila další závady na chodnících a žádá TS o opravu: v ulici Husova naproti domu č. 264 chybí 2 dlaždice, v ulici Bendlova nad č. 247 jsou dlaždice zvlněné a uvolněné a hlavně na Svatováclavském náměstí jsou v prostoru zakryté čekárny MHD popraskané dlaždice a v prostoru nástupiště je vydřený a popraskaný živičný povrch.

 

16/9/9:Doporučujeme umístění kontejneru, nejlépe s pevným víkem a otvory pro vhoz na záchytné parkoviště kamionů v ul. Partyzánská. Dále zvážit možnost umístění suchého WC na toto parkoviště.

7.11 2016: KMS doporučuje alespoň umístění nádoby na odpad typu popelnice – jen víko na kostře s igelitovým pytlem, pokud parkoviště je značené jako záchytné pro kamiony mělo by mít alespoň minimální vybavení. Co se týká suchého záchodu doporučujeme, aby příslušný odbor města požádal o spolupráci Městské lesy HK – viz bod 16/9/10.

 

Odpověď vedoucího střediska Hradecké služby – p. Jaegera:

Co se týká umístění nádoby na parkoviště, tak tam byly již několikrát 240 l nádoby na SKO = směsný komunální odpad, které se vždy po nějakém čase ztratily. Dokonce se zamykaly řetězem ke značce nebo podobně, ale nemohu zaručit, že to dělníci pokaždé udělají. A nakonec byly nádoby pryč.

Vyjádření odd. rozvoje města MMHK, z 20. 10. 2016:

 

Město Hradec Králové, respektive Technické služby města nedisponují suchými WC ani infrastrukturou nutnou k jejich obsluze a údržbě. Bylo by nutné vypsat výběrové řízení na firmu, která suchá WC na místo přistaví a bude zajišťovat jejich fungování. S finančními prostředky na provoz suchého WC však rozpočet města, kapitola nakládání s odpady nepočítá, proto není možné tomuto požadavku vyhovět.

 

6.2.2017: Požadavek trvá – viz upravený požadavek ze dne 7.11.2016, tj. Na parkoviště nádoba na odpad s víkem a igelitovým pytlem a místo suchého záchodu zvážit možnost umístění chemického záchodu. To že s tím rozpočet města nepočítá, není důvod k zamítnutí, ale na zvážení zda požadavek nezařadit do dalšího období.

6.3.2017: Vyjádření Ing. Jeřábka- vedoucího odd. rozvoje města, Odbor strategického plánování a projektového řízení, ze dne 10. 2. 2017:

V dané oblasti byl opakovaně umisťován kontejner, který byl posléze zcizen nebo opakovaně přeplněn odpadem charakteru neodpovídajícímu užití v lokalitě (byl využíván občany). V tomto případě se projevoval efekt malé černé skládky i kolem kontejneru. KMS navrhujeme řešení alespoň v podobě umístění odpadkového koše na značku dopravního značení u vjezdu na parkoviště. Jsem si vědomi vzdálenější pozice od centra parkoviště, nicméně se jedná o způsob, který ještě nebyl v této lokalitě vyzkoušen. Tímto KMS žádáme o názor na tento návrh řešení.

K opakovanému požadavku umístění suchého záchodu je třeba jednat nadále s TSHK. V rámci systému likvidace komunálního odpadu nelze tento požadavek řešit.

KMS souhlasí s navrženým způsobem řešení.

 

16/10/2: Ing. Zídková informovala KMS o plánu Královéhradeckého krajského úřadu vybudovat na pozemku pod Domovem U Biřičky objekt domova se zvláštním režimem pro potřeby klientů s demencemi o kapacitě cca 100 lůžek. KMS požaduje zachování obslužné komunikace podél celé jižní hranice předmětných pozemků pro zachování průchodnosti územím, tj. posunutí hranice převáděného pozemku o cca 3 metry, tak aby nová cesta navazovala na již vybudovanou část podél bytových domů.

6.2.2017: Požadavek trvá – žádáme informaci Odboru majetku zda došlo k dohodě mezi panem Kalátem a městem o realizaci cesty na pozemku města.

6.3.2017 : Požadavek byl 2. 2. 2017 organizačním odd. kanceláře primátora postoupen k vyjádření na odbor správy majetku města.

Po obdržení odpovědi bude KMS informována.

 

16/11/2:Pan Kubík oznámil skládku zeleně u křoví v rohu pozemku parc. č. 306/5 – park na konečné v Klukách. Zástupce MP p. Seidl provede místní šetření. Žádáme TS HK o komtrolu místa a eventuelní úpravu či odstranění křoví, které skládku umožňuje.

6.2.2017: MP zaevidovala černou skládku ve výše popsaném místě a předala k dořešení TS HK. Požadavek trvá.

3.4.2017 : Zápis KMS s upozorněním na výše uvedené byl organizačním odd. kanceláře primátora předán sekretariátu ředitele MPHK pouze NA VĚDOMÍ – je v řešení mezi MPHK a TSHK.

17/1/2: Ve středu 26.4. v 18 hod se uskuteční veřejné jednání KMS NHK s vedením města v CC Lucie na NHK.

6.3.2017: KMS odsouhlasila program veřejného jednání s vedením města :

1. Očekávaný stav MDH ( linek č. 1 a 2) po zavedení nových linek Na Plachtu (účast zástupce DP)

2.  Rekonstrukce ulice Hlavní

3. Výstavba nového chodníku ulice Husova

4. Další priority KMS ( Studie revitalizace zelených ploch,  kanalizace a vodovod v ulici K Cikánu, přechod pro pěší u Pošty)

17/2/1:Pan Rohlena přinesl prvotisk „Význačné osobnosti NHK“, který má cca 50 stran a možností rozšířit publikaci o osoby samosprávy NHK. Finanční možnosti KMS na vydání ale nestačí, je možné jednat o sdružení prostředků s městem a dalšími. Vydání by pak bylo pravděpodobně v roce 2018.

3.4.2017: Pan Rohlena informoval KMS, že brožuru „Význačné osobnosti NHK“ vydá vlastním nákladem za pomoci sponzorů.

17/2/2:KMS se pokusí získat kroniku, kterou o Novém Hradci psal pan Francek.

6.3.2017 : Zatím bez úspěchu.

17/2/3: Žádost občana ohledně výjezdu z ul. Za Poštou byla projednána s tímto výsledkem:

Váš podnět byl projednán na jednání „Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“ dne 12.1.2017 s níže uvedeným závěrem.

19. Za Poštou (MMS podnět m.kodrle@sgs-industrial.cz) - žádost o vyřešení výjezdu z ulice Za Poštou do ulice Lesní. Na již tak velmi špatně vyřešené křižovatce brání plynulému výjezdu automobilů parkující vozy u kraje vozovky. Řešení - zákaz parkování u kraje vozovky v potřebné délce.

 

Závěr: Pracovní skupina upozorňuje na platnou obecnou úpravu, kdy ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích vyplívá, že při stání musí zůstat pro každý směry jízdy volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 metry a při zastavení musí zůstat volný jeden pruh pro oba směry jízdy, široký nejméně 3 metry. Z minimálních šířkových poměrů ul. Lesní je zřejmé, že zde nelze vozidla odstavit. Pracovní skupina doporučuje řešit pomocí kontaktování Městské policie HK. Pracovní skupina současně žádá místní KMS o postoupení výše uvedené informace místním obyvatelům ul. Lesní a doporučit parkování vozidel na vlastních pozemcích.

Zástupce MP HK v této věci osloví obyvatele okolních domů.

3.4.2017: Pan Seidl z MP HK hovořil s místními obyvateli o nutnosti respektovat průjezdnost komunikace, chataři z oblasti nebyli v této době k zastižení, budou ještě osloveni.

17/3/2 : Sdělení Pavla Musila z 28.2. 2017 k možnosti odstranění stavební buňky v ulici K Cikánu.

3.4.2017: Pan Seidl z MP osloví vlastníka pozemku.

17/3/3 :KMS projednala informaci o nevyhovující komunikaci U Myslivny k č.p. 1888/22A a dalším ( severo jižní slepá komunikace ). Souhlasí s navrhovaným řešením provizorní opravou po zimě a bohužel musí konstatovat, že vzhledem plnému zásobníku svých priorit zatím v dohledné době neuvažuje se zařazením této komunikace do priorit KMS.

17/3/4 :Ing. Šaršon zašle požadavek na základě informace pana Seidla na dořešení připomínky pana Tichého k dopravní situaci v ulici Husově panu Kabrhelovi z odboru dopravy.

3.4.2017: Pan Kabrhel z odboru dopravy potvrdil, že živý plot nevhodně zakrývá výhled při výjezdu v Husově ulici.

Nové body :

17/4/1: Pan Muller z Nové Akropolis HK požádal KMS o finanční příspěvek na akci pro děti v rámci pálení čarodějnic dne 30.4.2017 u Biřičky. KMS schvaluje příspěvek ve výši 1 500,- Kč.

Akce pro děti bude mít opět charakter cca 10 stanovišť na pláži u Biřičky. Začneme kolem 13h a skončíme po 17h. Na stanovištích budou různé sportovní a tvořivé úkoly, ale také ukázka činnosti městské policie a zdravověda od studentek lékařské fakulty. Akci završí zapálení společného ohně.

Už 30. 4. budeme na pláž instalovat odpadkové koše pro veřejnost (když tam ty koše jsou, lidé do nich odpad opravdu dají, místo odhazování po pláži). Druhý den proběhne úklid pláže ve spolupráci s městskými lesy. 

17/4/2: Výstava „250. výročí založení NHK“, která je nyní v budově hvězdárny, bude ukončena 30.4.2017.

17/4/3: KMS obdržena informaci o zpracované studii plošného zklidňování dopravy v HK, jedná se obecný text, který neřeší jednotlivé požadavky naší KMS, např. bod 16/9/4.

V průběhu loňského roku nechal odbor strategického plánování a projektového řízení zpracovat dopravní studii plošného zklidňování dopravy, jejímž cílem bylo vymezit potencionální oblasti zavedení zón zklidněné dopravy na území města Hradec Králové. Studie plošného zklidňování je považována za „živý materiál“, se kterým se bude nadále pracovat jako podkladem pro podrobnější projektová řešení v daných územích.

Kromě regulace rychlosti (vedoucí k vyšší bezpečnosti a nižší úrovni hluku z dopravy) usiluje plošné zklidňování dopravy také o redukci intenzit motorizované dopravy – ať již převedením části dopravy na jiné komunikace či redukcí celkového objemu a komfortu pro nemotorovou dopravu. Zklidňování by se mělo realizovat na uceleném území většího rozsahu, čímž se dosáhne vyšší ochoty dodržovat režim omezení, který je prakticky vymezen v celém území mimo sběrné komunikace.

Jednotlivé lokality vymezené touto studii budou podrobně rozpracovány do návrhové části dle finančních možností města.

17/4/4: KMS obdržela písemnou stížnost pana Dočkala na parkování aut v zeleném pásu v ulici Hlavní (před čp. 1193), kterou doložil fotodokumentací. Jedná se o auta, která vozí děti do sousedního objektu, ve kterém sídlí Spolek rodičů LMŠ Na větvi. KMS konstatuje, že se v zeleném pásu nesmí parkovat. Majitel objektu ve kterém sídlí „Spolek“ zajistí, aby zde auta neparkovala. MP HK provede zvýšený dohled v lokalitě. Problematiku parkování v ulici řeší PD na rekonstrukci ul. Hlavní, který má v současné době vydané územní rozhodnutí.

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Požadujeme vyjádření k bodu: 16/10/2

Příští schůze komise se bude konat dne 1.5.2017 v 18,30 hod v ulici Hlavní - konečná MHD Kluky.

Zapsala: Ing. arch. Lenka Zídková Ing. Jindřich Šaršon

 

předseda KMS NHK v. r.


 

Složky


Vytvoření složky: 08.04.2017 11:00 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 08.04.2017 11:00 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 268
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty