Ke stažení: Březen 2017

 

 

Komise místní samosprávy Nový Hradec Králové

 

 

Zápis z jednání KMS NHK ze dne 6.3. 2017

 

Přítomni: Beránek, Syrůčková, Landa, Šaršon

Omluven: Štětková, Falta, Zídková

Hosté :

Zástupce MěPolicie : pan Seidlem

Místo konání: NHK, ul. Hlavní – konečná MHD

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

16/4/3:Předseda KMS pan Šaršon komisi informoval, že v letošním roce je to 250 let od založení Nového Hradce Králové. KMS připraví k této události materiály a uspořádá výstavu pravděpodobně v prostorách knihovny.

6. 2. 2017: 250 ks „Almanachu“ bude rozdáno následujícím způsobem:

Každý člen KMS – 10 ks, pan Jareš – 10 ks, pan Vejvoda – 10 ks, pan Rohlena – 6 ks, knihovna NHK – 5 ks, ZŠ NHK – 5 ks, hvězdárna – 3 ks, ML HK – 2 ks, pan Němeček – 10 ks, Magistrát města – 11 ks, muzeum – 2 ks, vědecká knihovna – 2 ks, okresní archiv – 2 ks, pan Seidl MP HK – 1 ks, pan Hrůša – 1 ks.

6. 3. 2017 : Bohužel byla zjištěna závažná vada na první straně Almanachu. KMS odsouhlasila, že tuto sérii použijeme jako další dar při gratulacích s tím, že paní Syrůčková se pokusí provést opravu přelepkou. Ing. Zídková v tiskárně dohodla po příslušných opravách znovuvytištění za cenu 5 000 Kč. Vzhledem k napjaté finanční situaci KMS NHK projednal ing. Šaršon možnost zafinancování z fondu primátora města.

16/9/4:KMS projednala žádost p. Pečenkové o zřízení "obytné zóny" za účelem snížení rychlosti v ul. K Biřičce. Vzhledem k tomu, že v části této ulice chybí chodník a skutečně se zde zvláště v letních měsících pohybuje velké množství osob, požádali jsme zástupce MP, aby posoudili závažnost situace. Bude opětovně projednáno.

6. 2. 2017: MP projednala požadavek a doporučuje k projednání v dopravní komisi města. Požadavek trvá.

6.3.2017: Požadavek KMS byl organizačním odd. kanceláře primátora předán k projednání na zasedání „Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“, které je naplánováno na 2. 3. 2017.

Po obdržení zápisu se závěry bude KMS zasláno vyjádření odborné pracovní skupiny.

Požadavek bude vyřazen z evidence.

 

16/9/8: Požadujeme úpravu (zřízení sjezdů) na přechodu na Svatováclavském náměstí mezi zastávkou MHD a prodejnou potravin. Jsou zde vysoké obrubníky, propadlá vozovka a pro kočárky, vozíčkáře a jiné hůře se pohybující osoby těžko překonatelná překážka.

7. 11. 2016: Podnět KMS byl projednán na jednání „Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“, které se uskutečnilo 12. 10. 2016.

 

Závěr: Pracovní skupina žádá o provedení místního šetření. TSHK provedou.

 

6. 3. 2017: KMS věří, že TS provedou úpravu, prověří v 04.

 

16/9/9:Doporučujeme umístění kontejneru, nejlépe s pevným víkem a otvory pro vhoz na záchytné parkoviště kamionů v ul. Partyzánská. Dále zvážit možnost umístění suchého WC na toto parkoviště.

7.11 2016: KMS doporučuje alespoň umístění nádoby na odpad typu popelnice – jen víko na kostře s igelitovým pytlem, pokud parkoviště je značené jako záchytné pro kamiony mělo by mít alespoň minimální vybavení. Co se týká suchého záchodu doporučujeme, aby příslušný odbor města požádal o spolupráci Městské lesy HK – viz bod 16/9/10.

 

Odpověď vedoucího střediska Hradecké služby – p. Jaegera:

Co se týká umístění nádoby na parkoviště, tak tam byly již několikrát 240 l nádoby na SKO = směsný komunální odpad, které se vždy po nějakém čase ztratily. Dokonce se zamykaly řetězem ke značce nebo podobně, ale nemohu zaručit, že to dělníci pokaždé udělají. A nakonec byly nádoby pryč.

Vyjádření odd. rozvoje města MMHK, z 20. 10. 2016:

 

Město Hradec Králové, respektive Technické služby města nedisponují suchými WC ani infrastrukturou nutnou k jejich obsluze a údržbě. Bylo by nutné vypsat výběrové řízení na firmu, která suchá WC na místo přistaví a bude zajišťovat jejich fungování. S finančními prostředky na provoz suchého WC však rozpočet města, kapitola nakládání s odpady nepočítá, proto není možné tomuto požadavku vyhovět.

 

6. 2. 2017: Požadavek trvá – viz upravený požadavek ze dne 7. 11. 2016, tj. Na parkoviště nádoba na odpad s víkem a igelitovým pytlem a místo suchého záchodu zvážit možnost umístění chemického záchodu. To že s tím rozpočet města nepočítá, není důvod k zamítnutí, ale na zvážení zda požadavek nezařadit do dalšího období.

6.3.2017: Vyjádření Ing. Jeřábka- vedoucího odd. rozvoje města, Odbor strategického plánování a projektového řízení, ze dne 10. 2. 2017:

 

V dané oblasti byl opakovaně umisťován kontejner, který byl posléze zcizen nebo opakovaně přeplněn odpadem charakteru neodpovídajícímu užití v lokalitě (byl využíván občany). V tomto případě se projevoval efekt malé černé skládky i kolem kontejneru. KMS navrhujeme řešení alespoň v podobě umístění odpadkového koše na značku dopravního značení u vjezdu na parkoviště. Jsem si vědomi vzdálenější pozice od centra parkoviště, nicméně se jedná o způsob, který ještě nebyl v této lokalitě vyzkoušen. Tímto KMS žádáme o názor na tento návrh řešení.

K opakovanému požadavku umístění suchého záchodu je třeba jednat nadále s TSHK. V rámci systému likvidace komunálního odpadu nelze tento požadavek řešit.

KMS souhlasí s navrženým způsobem řešení.

 

16/9/10: KMS doporučuje vzhledem k velké návštěvnosti lokality u rybníka Biřička umístit zde převlékací zástěnu, venkovní sprchu - možno placenou a jednoho kusu grilu. Rovněž je možné zvážit umístění suchého WC vzhledem k tomu, že přilehlý les začíná být hodně znečištěn exkrementy.

7.11 2016:Vyjádření náměstka primátora – dr. Vedlicha:

Možnost vybudování základního zázemí bude prověřena ve spolupráci Odboru majetku Magistrátu města Hradec Králové s Městskými lesy Hradec Králové. Městské lesy mají zkušenosti a kapacity pro výrobu navrhovaného mobiliáře.

6. 2. 2017: Požadavek trvá - žádáme o umístění chemického WC – viz stanovisko ML HK.

Dobrý den,

představenstvo MLHK a.s. dne 26. 1. 2017 na svém jednání projednalo Vaše dotazy a sděluje následující:

 

Pláž u rybníka Biřička MLHK a.s. nemají v nájmu. MLHK a.s. doporučují, pokud na zřízení mobilního WC komise trvá a nestačí WC  budově restaurace na pláži, ve spolupráci s Technickými službami, zajistit chemické WC a vybírat za použití příslušný poplatek. Žádná síť WC  lesích neexistuje, pokud jsou dřevěné budky, jsou u rekreačních zařízení a spravuje je vždy podnájemce zařízení nebo správce budovy.

6.3.2017: Vyjádření technického koordinátora z odboru správy majetku města, z 27. 1. 2017:

  • Bylo řešeno pro KMS NHK v roce 2016. Tehdejší vyjádření správy TSHK (p. Ondráček) k umístění mobilní toalety u rybníka Biřička: Jedná se o rybník s klidovou zónou. Biřička není veřejným koupalištěm. Veřejným koupalištěm, které se vybudovalo pro občany Hradecka je Flošna. Správce TSHK nedoporučuje umístění mobilního WC. Dnes mě opět potvrdil náměstek ředitele TSHK p. Ondráček. Názor je neměnný.

  • Hovořil jsem dne 2. 2. 2017 se zástupcem MLHK pro okrsek číslo 1 (p. Hlaváček).

MLHK nedoporučují umístění mobilní toalety. Hrozí problém s bezdomovci.

 

Odpověď správce TSHK a vedoucí oddělení správy majetku města k požadavku KMS na vybudování zástěny, sprchy a grilu.

  • Nedoporučují vybudování požadovaného mobiliáře.

16/10/2: Ing. Zídková informovala KMS o plánu Královéhradeckého krajského úřadu vybudovat na pozemku pod Domovem U Biřičky objekt domova se zvláštním režimem pro potřeby klientů s demencemi o kapacitě cca 100 lůžek. KMS požaduje zachování obslužné komunikace podél celé jižní hranice předmětných pozemků pro zachování průchodnosti územím, tj. posunutí hranice převáděného pozemku o cca 3 metry, tak aby nová cesta navazovala na již vybudovanou část podél bytových domů.

6. 2. 2017: Požadavek trvá – žádáme informaci Odboru majetku, zda došlo k dohodě mezi panem Kalátem a městem o realizaci cesty na pozemku města.

6.3.2017 : Požadavek byl 2. 2. 2017 organizačním odd. kanceláře primátora postoupen k vyjádření na odbor správy majetku města.

Po obdržení odpovědi bude KMS informována.

 

16/10/7: KMS žádá Správu nemovitostí o výměnu nefunkčního splachovadla na WC v domečku KMS – neustále protéká a nejde opravit a voda musí být uzavřená. Doporučujeme umístění splachovací nádrže níže pro eventuální údržbu. Dále žádáme pro potřebu úklidu pozemku v okolí domečku a to zejména spadaného listí o jednu popelnici na bioodpad.

7. 11. 2016: Podnět KMS byl organizačním oddělení kanceláře primátora předán na odbor správy majetku města a je v řešení s městskou organizacíSpráva nemovitostí Hradec Králové. Po obdržení vyjádření bude KMS informována.

6. 2. 2017: Požadavek trvá, WC dále protéká a rovněž při instalaci nové kuchyňské linky došlo k poškození sifonu pod dřezem a ten je tedy rovněž nefunkční, což znehodnocuje celou kuchyňskou linku.Upozorňujeme SN HK, že se jedná o havarijní stav.

6. 3. 2017: Požadavek byl 2. 2. 2017 organizačním odd. kanceláře primátora znovu postoupen na odbor správy majetku města.

7. 2. 2017 byl požadavek technickou koordinátorkou z odboru majetku opět předán k vyřízení náměstkovi Správy nemovitostí HK a je v řešení.

Kontrolou bylo zjištěno, že požadované opravy byly provedeny s tím, při opravě poškozeného sifonu byl poškozen smalt dřezu.

Požadavek bude vyřazen z evidence.

16/10/9: KMS konstatuje, že dříve platná praxe, že KMS dostávali na vědomí zahájení veškerých územních rozhodnutí na území v působnosti KMS již neexistuje, ale my se domníváme, že jako zástupci města s místní znalostí bychom měli mít možnost se k těmto řízením vyjádřit – viz bod 16/9/2 a 16/10/2 .

6. 2. 2017: KMS chápe složitost problematiky, přesto se i nadále domníváme, že co se týká informování KMS v případech nových územních či stavebních povoleních a to zejména u významných projektů, měly by být KMS informovány odborem strategického plánování a projektového řízení a mít tak možnost se ze znalostí místních poměrů vyjádřit v rámci vydávaného stanoviska města. KMS např. mají možnost se vyjadřovat k prodejům i pronájmům nemovitostí. Pokud KMS získá informace z výše uvedených webových stránek, bude o nich informovat občany ve svých zápisech.

6. 3. 2017: Z pověření náměstka primátora dr. Vedlicha byla z organizačního odd. kanceláře primátora předána e-mailem dne 2. 2. 2017 všem předsedům všech KMS následující informace:

Někteří z vás se dotazují, zda by bylo možné zasílat informace o všech zahájených a probíhajících řízeních na území KMS. Abychom pro KMS zajistili dostatečnou informovanost o všech probíhajících řízeních, zasílám Vám v příloze tohoto e-mailu stručný návod. Na internetu existuje "mapa samosprávy" (http://www.mapasamospravy.cz), kde se dá dohledat (asi) každé zahájené řízení na území města. Komise mohou sledovat své území i bez informování ze strany MMHK.

KMS sděluje, že skutečnosti v zaslané odpovědi jsou ji známě, ale odpověď nereaguje na připomínku z 6.2.

 

16/11/2:Pan Kubík oznámil skládku zeleně u křoví v rohu pozemku parc. č. 306/5 – park na konečné v Klukách. Zástupce MP p. Seidl provede místní šetření. Žádáme TS HK o komtrolu místa a eventuelní úpravu či odstranění křoví, které skládku umožňuje.

6. 2. 2017: MP zaevidovala černou skládku ve výše popsaném místě a předala k dořešení TS HK. Požadavek trvá.

6. 3. 2017 : Požadavek trvá

16/11/3:Pan Slanina protestuje proti umístění skluzavky v parku na konečné v Klukách a podivuje se, že o jejím umístění nebyl informován předem jako vlastník sousední nemovitosti. Požaduje její přemístění dál od jeho plotu a to zejména s důvodů zneužívání tohoto herního prvku mladistvými ve večerních hodinách. Zástupce MP p. Seidl přislíbil zvýšený dohled na místě a pan Slanina byl vyzván, aby v případě porušování řádu dětského hřiště informoval MP.

6. 3. 2017: Vyjádření technického koordinátora z odboru správy majetku města, z 23. 2. 2017:

 

Odpověď od Střediska městského mobiliáře TSHK:

Dne 8. 11. 2016 bylo provedeno místní šetření za účasti pracovníků hygieny, TSHK a odboru

správy majetku. Nebylo zjištěno porušení norem a zákona.

Požadavek bude vyřazen z evidence.

16/11/4: V důsledku požadavků od občanů žádá KMS dopravní komisi o projednání možnosti umístění přechodu (zebry) na začátek ulice Mužíkova (křižovatka s ulicí Partyzánská).

9. 1. 2017:Podnět KMS byl projednán na jednání „Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“, které se uskutečnilo 1. 12. 2016.

Závěr: Pracovní skupina informuje, že v ul. Mužíkova proběhla v roce 2015 oprava povrchů a míst pro přecházení (mezi č.p. 335 a 552). Přechod přes ul. Partyzánská je na křižovatce ul. Nár. mučedníků a Přemyslova.

Pracovní skupina doporučuje ponechat stávající stav.

6. 2. 2017: KMS nesouhlasí se závěrem dopravní komise, že přechod přes ulici Mužíkova je vyřešen (přechod přes ulici Partyzánská s daným problémem nesouvisí). V příloze je nákres místa, kde je problém pro obyvatele ulice Partyzánská přejít ulici Mužíkovou. Požadavek trvá.

6. 3. 2017: Podnět KMS byl organizačním odd. kanceláře primátora předán k opakovanému projednání na zasedání „Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“, které se uskutečnilo 2. 2. 2017.

 

Závěr: Pracovní skupina informuje, že v místě je realizováno místo pro přecházení, splňující všechny legislativní požadavky. Pracovní skupina nesouhlasí s výstavbou přechodu pro chodce.

16/11/5:Žádáme Odbor rozvoje města HK, aby uplatnil námitku k ochraně zájmů obce a občanů obce, kteří jsou dotčeni výsledkem územního řízení k výstavbě naddimenzovaného bytového domu Biřička. Umístění stavby a míra zastavění pozemku neodpovídá urbanistickému charakteru prostředí, tj. zástavby izolovaných rodinných domků v zahradách. Opětovně konstatujeme, že je s podivem, že KMS nejsou informována o takto významných zásazích do struktury místa v průběhu územního řízení, jakožto poradní orgán města.

9. 1. 2017: Vyjádření Ing. Jeřábka – vedoucího odd. rozvoje města, Odbor strategického plánování a projektového řízení, ze dne 12. 12. 2016:

Ohledně informovanosti KMS viz stanovisko k bodu 16/10/9. K řešení bytového domu na Biřičce uplatnil Odbor strategického plánování a projektového řízení 4. 11. 2016 nesouhlas s řešením stavby v rámci řízení, hlavně díky nesouladu hmotového řešení s původně předloženou studii odsouhlasenou odborem hlavní architekta města. Nadále požadujeme úpravu návrhu bytového domu dle původní studie.

9. 1. 2017: KMS upozorňuje na problém parkování v ul. Mužíkova, kde parkují, i přes zákaz, návštěvníci ML. Žádáme odbor SpaPŘ, aby prověřil, zda PD na bytový dům zajišťuje dostatek parkovacích míst pro tuto stavbu na vlastním pozemku investora.

6. 2. 2017: Požadavek trvá.

6. 3. 2017 : Vyjádření dr. K. Víta, vedoucího Odboru strategického plánování a projektového řízení, z 9. 2. 2017:

 

Ano, PD na bytový dům zajištuje dostatek parkovacích míst pro stavbu bytového domu na vlastním pozemku investora.

Požadavek bude vyřazen z evidence

 

16/12/2: Dle informací z Magistrátu města HK bylo zahájeno územní řízení na rekonstrukci ulice Hlavní s tím, že veřejné projednání bude 16. 12. v 10 hod v budově Magistrátu míst.č. 94.

6. 2. 2017: KMS obdržela „Oznámení o změně a doplnění podkladů „ a je pravděpodobné, že v měsíci únoru bude územní rozhodnutí vydáno.

16/12/2: Zahájení realizace chodníku v ulici Husova je naplánováno na srpen 2017, dokončení do konce roku 2017.

17/1/2: Ve středu 26. 4. v 18 hod se uskuteční veřejné jednání KMS NHK s vedením města v CC Lucie na NHK.

6. 3. 2017: KMS odsouhlasila program veřejného jednání s vedením města:

1. Očekávaný stav MDH ( linek č. 1 a 2) po zavedení nových linek Na Plachtu (účast zástupce DP)

2.  Rekonstrukce ulice Hlavní

3. Výstavba nového chodníku ulice Husova

4. Další priority KMS ( Studie revitalizace zelených ploch,  kanalizace a vodovod v ulici K Cikánu, přechod pro pěší u Pošty)

17/2/1:Pan Rohlena přinesl prvotisk „Význačné osobnosti NHK“, který má cca 50 stran a možností rozšířit publikaci o osoby samosprávy NHK. Finanční možnosti KMS na vydání ale nestačí, je možné jednat o sdružení prostředků s městem a dalšími. Vydání by pak bylo pravděpodobně v roce 2018.

6. 3. 2017: Ing. Šaršon informoval o jednání s paní Springerovou z Univerzity HK k možnosti zadat téma diplomové práce Historie místní samosprávy na NHK,

17/2/2:KMS se pokusí získat kroniku, kterou o Novém Hradci psal pan Francek.

6. 3. 2017 : Zatím bez úspěchu.

17/2/3: Žádost občana ohledně výjezdu z ul. Za Poštou byla projednána s tímto výsledkem:

Váš podnět byl projednán na jednání „Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“ dne 12. 1. 2017 s níže uvedeným závěrem.

 

19. Za Poštou (MMS podnět m.kodrle@sgs-industrial.cz) - žádost o vyřešení výjezdu z ulice Za Poštou do ulice Lesní. Na již tak velmi špatně vyřešené křižovatce brání plynulému výjezdu automobilů parkující vozy u kraje vozovky. Řešení - zákaz parkování u kraje vozovky v potřebné délce

 

Závěr: Pracovní skupina upozorňuje na platnou obecnou úpravu, kdy ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích vyplívá, že při stání musí zůstat pro každý směry jízdy volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 metry a při zastavení musí zůstat volný jeden pruh pro oba směry jízdy, široký nejméně 3 metry. Z minimálních šířkových poměrů ul. Lesní je zřejmé, že zde nelze vozidla odstavit. Pracovní skupina doporučuje řešit pomocí kontaktování Městské policie HK. Pracovní skupina současně žádá místní KMS o postoupení výše uvedené informace místním obyvatelům ul. Lesní a doporučit parkování vozidel na vlastních pozemcích.

Zástupce MP HK v této věci osloví obyvatele okolních domů.

6. 3. 2017: Pan Seidl informoval, že oslovil obyvatele rodinných domů v lokalitě, obyvatele chat osloví až po zahájení chalupářské sezóny.

Nové body:

17/3/1 : Informace o zahájení požadovaných oprav chodníků na NHK, zatím v prostoru okolo domu na Svatováclavském náměstí u zeleniny. Ing. Šaršon prověří další postup na TS.

17/3/2 : Sdělení Pavla Musila z 28. 2. 2017 k možnosti odstranění stavební buňky v ulici K Cikánu.

KMS pořádala o prověření stavu pana Seidla, městského strážníka.

17/3/3 : KMS projednala informaci o nevyhovující komunikaci U Myslivny k č. p. 1888/22A a dalším ( severo jižní slepá komunikace). Souhlasí s navrhovaným řešením provizorní opravou po zimě a bohužel musí konstatovat, že vzhledem plnému zásobníku svých priorit zatím v dohledné době neuvažuje se zařazením této komunikace do priorit KMS.

17/3/4 : Ing. Šaršon zašle požadavek na základě informace pana Seidla na dořešení připomínky pana Tichého k dopravní situaci v ulici Husově panu Kabrhelovi z odboru dopravy.

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Požadujeme vyjádření k bodu: 16/11/2, 16/9/4, 16/10/9.

Příští schůze komise se bude konat dne 3. 4. 2017 v 18,30 hod v ulici Hlavní - konečná MHD Kluky.Zapsala: Ing. Jindřich Šaršon Ing. Jindřich Šaršon

 

předseda KMS NHK v. r.


 

Složky


Vytvoření složky: 13.03.2017 20:47 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 13.03.2017 20:47 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 621
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty