Ke stažení: Únor 2017

 

 

Komise místní samosprávy Nový Hradec Králové

 

 

Zápis z jednání KMS NHK ze dne 6.2. 2017

 

Přítomni: Beránek, Syrůčková, Landa, Zídková, Štětková, Šaršon

Omluven:

Hosté : pan Rohlena

Zástupce MěPolicie : pan Seidlem

Místo konání: NHK, ul. Hlavní – konečná MHD

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

16/4/3:Předseda KMS pan Šaršon komisi informoval, že v letošním roce je to 250 let od založení Nového Hradce Králové. KMS připraví k této události materiály a uspořádá výstavu pravděpodobně v prostorách knihovny.

6.2.2017: 250 ks „Almanachu“ bude rozdáno následujícím způsobem:

Každý člen KMS – 10 ks, pan Jareš – 10 ks, pan Vejvoda – 10 ks, pan Rohlena – 6 ks, knihovna NHK – 5 ks, ZŠ NHK – 5 ks, hvězdárna – 3 ks, ML HK – 2 ks, pan Němeček – 10 ks, Magistrát města – 11 ks, muzeum – 2 ks, vědecká knihovna – 2 ks, okresní archiv – 2 ks, pan Seidl MP HK – 1 ks, pan Hrůša – 1 ks.

16/9/4:KMS projednala žádost p. Pečenkové o zřízení "obytné zóny" za účelem snížení rychlosti v ul. K Biřičce. Vzhledem k tomu, že v části této ulice chybí chodník a skutečně se zde zvláště v letních měsících pohybuje velké množství osob, požádali jsme zástupce MP, aby posoudili závažnost situace. Bude opětovně projednáno.

6.2.2017: MP projednala požadavek a doporučuje k projednání v dopravní komisi města. Požadavek trvá.

 

16/9/8: Požadujeme úpravu (zřízení sjezdů) na přechodu na Svatováclavském náměstí mezi zastávkou MHD a prodejnou potravin. Jsou zde vysoké obrubníky, propadlá vozovka a pro kočárky, vozíčkáře a jiné hůře se pohybující osoby těžko překonatelná překážka.

7. 11. 2016: Podnět KMS byl projednán na jednání „Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“, které se uskutečnilo 12. 10. 2016.

 

Závěr: Pracovní skupina žádá o provedení místního šetření. TSHK provedou.

6.2.2017: Požadavek trvá.

 

16/9/9:Doporučujeme umístění kontejneru, nejlépe s pevným víkem a otvory pro vhoz na záchytné parkoviště kamionů v ul. Partyzánská. Dále zvážit možnost umístění suchého WC na toto parkoviště.

7.11 2016: KMS doporučuje alespoň umístění nádoby na odpad typu popelnice – jen víko na kostře s igelitovým pytlem, pokud parkoviště je značené jako záchytné pro kamiony mělo by mít alespoň minimální vybavení. Co se týká suchého záchodu doporučujeme, aby příslušný odbor města požádal o spolupráci Městské lesy HK – viz bod 16/9/10.

 

Odpověď vedoucího střediska Hradecké služby – p. Jaegera:

Co se týká umístění nádoby na parkoviště, tak tam byly již několikrát 240 l nádoby na SKO = směsný komunální odpad, které se vždy po nějakém čase ztratily. Dokonce se zamykaly řetězem ke značce nebo podobně, ale nemohu zaručit, že to dělníci pokaždé udělají. A nakonec byly nádoby pryč.

Vyjádření odd. rozvoje města MMHK, z 20. 10. 2016:

 

Město Hradec Králové, respektive Technické služby města nedisponují suchými WC ani infrastrukturou nutnou k jejich obsluze a údržbě. Bylo by nutné vypsat výběrové řízení na firmu, která suchá WC na místo přistaví a bude zajišťovat jejich fungování. S finančními prostředky na provoz suchého WC však rozpočet města, kapitola nakládání s odpady nepočítá, proto není možné tomuto požadavku vyhovět.

 

6.2.2017: Požadavek trvá – viz upravený požadavek ze dne 7.11.2016, tj. Na parkoviště nádoba na odpad s víkem a igelitovým pytlem a místo suchého záchodu zvážit možnost umístění chemického záchodu. To že s tím rozpočet města nepočítá, není důvod k zamítnutí, ale na zvážení zda požadavek nezařadit do dalšího období.

 

16/9/10: KMS doporučuje vzhledem k velké návštěvnosti lokality u rybníka Biřička umístit zde převlékací zástěnu, venkovní sprchu - možno placenou a jednoho kusu grilu. Rovněž je možné zvážit umístění suchého WC vzhledem k tomu, že přilehlý les začíná být hodně znečištěn elementy.

7.11 2016:Vyjádření náměstka primátora – dr. Vedlicha:

Možnost vybudování základního zázemí bude prověřena ve spolupráci Odboru majetku Magistrátu města Hradec Králové s Městskými lesy Hradec Králové. Městské lesy mají zkušenosti a kapacity pro výrobu navrhovaného mobiliáře.

 

6.2.2017: Požadavek trvá - žádáme o umístění chemického WC – viz stanovisko ML HK.

 

Dobrý den,

představenstvo MLHK a.s. dne 26. 1. 2017 na svém jednání projednalo Vaše dotazy a sděluje následující:

 

Pláž u rybníka Biřička MLHK a.s. nemají v nájmu. MLHK a.s. doporučují, pokud na zřízení mobilního WC komise trvá a nestačí WC  budově restaurace na pláži, ve spolupráci s Technickými službami, zajistit chemické WC a vybírat za použití příslušný poplatek. Žádná síť WC  lesích neexistuje, pokud jsou dřevěné budky, jsou u rekreačních zařízení a spravuje je vždy podnájemce zařízení nebo správce budovy.

 

16/10/2: Ing. Zídková informovala KMS o plánu Královéhradeckého krajského úřadu vybudovat na pozemku pod Domovem U Biřičky objekt domova se zvláštním režimem pro potřeby klientů s demencemi o kapacitě cca 100 lůžek. KMS požaduje zachování obslužné komunikace podél celé jižní hranice předmětných pozemků pro zachování průchodnosti územím, tj. posunutí hranice převáděného pozemku o cca 3 metry, tak aby nová cesta navazovala na již vybudovanou část podél bytových domů.

6.2.2017: Požadavek trvá – žádáme informaci Odboru majetku zda došlo k dohodě mezi panem Kalátem a městem o realizaci cesty na pozemku města.

 

16/10/7: KMS žádá Správu nemovitostí o výměnu nefunkčního splachovadla na WC v domečku KMS – neustále protéká a nejde opravit a voda musí být uzavřená. Doporučujeme umístění splachovací nádrže níže pro eventuální údržbu. Dále žádáme pro potřebu úklidu pozemku v okolí domečku a to zejména spadaného listí o jednu popelnici na bioodpad.

7.11.2016: Podnět KMS byl organizačním oddělení kanceláře primátora předán na odbor správy majetku města a je v řešení s městskou organizacíSpráva nemovitostí Hradec Králové. Po obdržení vyjádření bude KMS informována.

6.2.2017: Požadavek trvá, WC dále protéká a rovněž při instalaci nové kuchyňské linky došlo k poškození sifonu pod dřezem a ten je tedy rovněž nefunkční, což znehodnocuje celou kuchyńskou linku.Upozorňujeme SN HK, že se jedná o havarijní stav.

16/10/9: KMS konstatuje, že dříve platná praxe, že KMS dostávali na vědomí zahájení veškerých územních rozhodnutí na území v působnosti KMS již neexistuje, ale my se domníváme, že jako zástupci města s místní znalostí bychom měli mít možnost se k těmto řízením vyjádřit – viz bod 16/9/2 a 16/10/2 .

6.2.2017: KMS chápe složitost problematiky, přesto se i nadále domníváme, že co se týká informování KMS v případech nových územních či stavebních povoleních a to zejména u významných projektů, měly by být KMS informovány odborem strategického plánování a projektového řízení a mít tak možnost se ze znalostí místních poměrů vyjádřit v rámci vydávaného stanoviska města. KMS např. mají možnost se vyjadřovat k prodejům i pronájmům nemovitostí. Pokud KMS získá informace z výše uvedených webových stránek, bude o nich informovat občany ve svých zápisech.

Vážené předsedkyně, vážení předsedové a místopředsedové KMS,

z pověření náměstka primátora dr. Vedlicha Vám předávám následující informace:

Někteří z vás se dotazují, zda by bylo možné zasílat informace o všech zahájených a probíhajících řízeních na území KMS. Abychom pro KMS zajistili dostatečnou informovanost o všech probíhajících řízeních, zasílám Vám v příloze tohoto e-mailu stručný návod. Na internetu existuje "mapa samosprávy" (http://www.mapasamospravy.cz), kde se dá dohledat (asi) každé zahájené řízení na území města. Komise mohou sledovat své území i bez informování ze strany MMHK.

S pozdravem

Ilona Krausová

referentka Komisí místní samosprávy

 

16/11/1: Pan Kubík přišel s připomínkou zhušťujícího se automobilového provozu v ulici Prof. Smotlachy v části mezi ul. Hlavní a Na Úvoze, která slouží jako hlavní přivaděč pro lokalitu Jižní svahy a s požadavkem na omezení rychlosti na 30 km/hod. KMS žádá dopravní komisi aby prověřila situaci a navrhla řešení (obytná zóna, zvýšené prahy, zřízení jednosměrného provozu, omezení rychlosti).

9.1.2017:Podnět KMS byl projednán na jednání „Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“, které se uskutečnilo 1. 12. 2016.

Závěr: Pracovní skupina se domnívá, že ul. Prof. Smotlachy využívají pouze místní obyvatelé, kteří by k sobě měli být vzájemně ohleduplní nejvíce. Současně pracovní skupina informuje, že v současné době se zpracovává studie „Plošné zklidňování dopravy v HK“ pro celé území města Hradec Králové. Z této studie vzniknou dle metodického postupu celistvé lokality, v kterých bude dopravní značení upraveno.

Pracovní skupina doporučuje ponechat stávající stav.

6.2.2017:Bod se ruší, KMS žádá po dokončení studie „Plošné zklidňování dopravy v HK“ o seznámení s výsledkem.

16/11/2:Pan Kubík oznámil skládku zeleně u křoví v rohu pozemku parc. č. 306/5 – park na konečné v Klukách. Zástupce MP p. Seidl provede místní šetření. Žádáme TS HK o komtrolu místa a eventuelní úpravu či odstranění křoví, které skládku umožňuje.

6.2.2017: MP zaevidovala černou skládku ve výše popsaném místě a předala k dořešení TS HK. Požadavek trvá.

16/11/3:Pan Slanina protestuje proti umístění skluzavky v parku na konečné v Klukách a podivuje se, že o jejím umístění nebyl informován předem jako vlastník sousední nemovitosti. Požaduje její přemístění dál od jeho plotu a to zejména s důvodů zneužívání tohoto herního prvku mladistvými ve večerních hodinách. Zástupce MP p. Seidl přislíbil zvýšený dohled na místě a pan Slanina byl vyzván, aby v případě porušování řádu dětského hřiště informoval MP.

6.2. 2017: Požadavek trvá.

16/11/4: V důsledku požadavků od občanů žádá KMS dopravní komisi o projednání možnosti umístění přechodu (zebry) na začátek ulice Mužíkova (křižovatka s ulicí Partyzánská).

9.1.2017:Podnět KMS byl projednán na jednání „Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“, které se uskutečnilo 1. 12. 2016.

Závěr: Pracovní skupina informuje, že v ul. Mužíkova proběhla v roce 2015 oprava povrchů a míst pro přecházení (mezi č.p. 335 a 552). Přechod přes ul. Partyzánská je na křižovatce ul. Nár. mučedníků a Přemyslova.

Pracovní skupina doporučuje ponechat stávající stav.

6.2.2017: KMS nesouhlasí se závěren dopravní komise, že přechod přes ulici Mužíkova je vyřešen (přechod přes ulici Partyzácká s daným problémem nesouvisí). V příloze je nákres místa, kde je problém pro obyvatele ulice Partyzánská přejít ulici Mužíkovou. Požadavek trvá.

16/11/5:Žádáme Odbor rozvoje města HK, aby uplatnil námitku k ochraně zájmů obce a občanů obce, kteří jsou dotčeni výsledkem územního řízení k výstavbě naddimenzovaného bytového domu Biřička. Umístění stavby a míra zastavění pozemku neodpovídá urbanistickému charakteru prostředí, tj. zástavby izolovaných rodinných domků v zahradách. Opětovně konstatujeme, že je s podivem, že KMS nejsou informována o takto významných zásazích do struktury místa v průběhu územního řízení, jakožto poradní orgán města.

9.1.2017: Vyjádření Ing. Jeřábka – vedoucího odd. rozvoje města, Odbor strategického plánování a projektového řízení, ze dne 12. 12. 2016:

Ohledně informovanosti KMS viz. stanovisko k bodu 16/10/9. K řešení bytového domu na Biřičce uplatnil Odbor strategického plánování a projektového řízení 4.11.2016 nesouhlas s řešením stavby v rámci řízení, hlavně díky nesouladu hmotového řešení s původně předloženou studii odsouhlasenou odborem hlavní architekta města. Nadále požadujeme úpravu návrhu bytového domu dle původní studie.

9.1.2017: KMS upozorňuje na problém parkování v ul. Mužíkova, kde parkují, i přes zákaz, návštěvníci ML. Žádáme odbor SpaPŘ, aby prověřil, zda PD na bytový dům zajišťuje dostatek parkovacích míst pro tuto stavbu na vlastním pozemku investora.

6.2. 2017: Požadavek trvá.

16/12/2: Dle informací z Magistrátu města HK bylo zahájeno územní řízení na rekonstrukci ulice Hlavní s tím, že veřejné projednání bude 16.12. v 10 hod v budově Magistrátu míst.č. 94.

6.2. 2017: KMS obdržela „Oznámení o změně a doplnění podkladů „ a je pravděpodobné, že v měsíci únoru bude územní rozhodnutí vydáno.

16/12/2: Zahájení realizace chodníku v ulici Husova je naplánováno na srpen 2017, dokončení do konce roku 2017.17/1/2: Ve středu 26.4. v 18 hod se uskuteční veřejné jednání KMS NHK s vedením města v CC Lucie na NHK.

Nové body:

17/2/1:Pan Rohlena přinesl prvotisk „Význačné osobnosti NHK“, který má cca 50 stran a možností rozšířit publikaci o osoby samosprávy NHK. Finanční možnosti KMS na vydání ale nestačí, je možné jednat o sdružení prostředků s městem a dalšími. Vydání by pak bylo pravděpodobně v roce 2018.

17/2/2:KMS se pokusí získat kroniku, kterou o Novém Hradci psal pan Francek.

17/2/3: Žádost občana ohledně výjezdu z ul. Za Poštou byla projednána s tímto výsledkem:

Váš podnět byl projednán na j panednání „Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“ dne 12.1.2017 s níže uvedeným závěrem.

 

19. Za Poštou (MMS podnět m.kodrle@sgs-industrial.cz) - žádost o vyřešení výjezdu z ulice Za Poštou do ulice Lesní. Na již tak velmi špatně vyřešené křižovatce brání plynulému výjezdu automobilů parkující vozy u kraje vozovky. Řešení - zákaz parkování u kraje vozovky v potřebné délce.

 

Závěr: Pracovní skupina upozorňuje na platnou obecnou úpravu, kdy ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích vyplívá, že při stání musí zůstat pro každý směry jízdy volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 metry a při zastavení musí zůstat volný jeden pruh pro oba směry jízdy, široký nejméně 3 metry. Z minimálních šířkových poměrů ul. Lesní je zřejmé, že zde nelze vozidla odstavit. Pracovní skupina doporučuje řešit pomocí kontaktování Městské policie HK. Pracovní skupina současně žádá místní KMS o postoupení výše uvedené informace místním obyvatelům ul. Lesní a doporučit parkování vozidel na vlastních pozemcích.

Zástupce MP HK v této věci osloví obyvatele okolních domů.17/2/4: Informace z nově získaných webových stránek – viz bod 16/10/9: Bylo zahájeno správní řízení ve věci povolení kácení dřevin v ul. Husova. Jedná se o 45 ks dřevin. Je navržena náhradní výsadba v počtu 44 ks (35 ks lip a 9 ks javorů).Gratulace:

Podle seznamu.

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Požadujeme vyjádření k bodu: 16/9/4, 16/9/8-10, 16/10/2,16/10/7,16/10/9, 16/11/3-5.

Příští schůze komise se bude konat dne 6.3.2017 v 18,30 hod v ulici Hlavní - konečná MHD Kluky.Zapsala: Ing. arch. Lenka Zídková Ing. Jindřich Šaršon

 

místopředsedkyně KMS NHK předseda KMS NHK v. r.


 

Složky


Vytvoření složky: 13.02.2017 15:50 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 13.02.2017 15:50 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 891
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty