Ke stažení: Leden 2017

 

 

Komise místní samosprávy Nový Hradec Králové

 

 

Zápis z jednání KMS NHK ze dne 9.1. 2017

 

Přítomni: Beránek, Syrůčková, Landa, Zídková, Štětková, Šaršon, Falta

Omluven:

Hosté : pan Kraval

Zástupce MěPolicie : pan Seidlem

Místo konání: NHK, ul. Hlavní – konečná MHD

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

16/3/1:KMS žádá odbor správy majetku města, aby zahájil přípravu rekonstrukce zbývající části ulice K Cikánu, která nebyla dokončena. Jedná se o dlouholetý požadavek, který je možno nyní realizovat, vzhledem k již dávno vyřešeném majetkovém problému s původním vlastníkem sítí v lokalitě Jižní svahy. KMS požaduje rovněž dokončení výstavby inženýrských sítí (vodovod a kanalizace) v této části nezpevněné ulice, tak jak bylo přislíbeno. VAK měl tuto akci zařazenou na rok 2016 (dle informace z loňského roku), ale vzhledem k tomu, že požadavek nebyl znovu uplatněn, neprobíhá jeho příprava. Situace v místě se zhoršuje - viz též požadavek v bodě 15/10/3.

5.12.2016: Vážení, na základě jednání Vaší komise písemně reaguji na bod 16/3/1 následovně. Zbývající část rekonstrukce ulice K Cigánu se realizačně připravuje na rok 2018 a je podmíněna výstavbou inženýrských sítí, především pak položením kanalizace a vodovodního řádu společností VaK Hradec Králové.

S úctou Milan Brokeš, vedoucí odboru správy majetku města

9.1.2017: Bod bude přesunut do dlouhodobě sledovaných bodů.

 

16/4/3:Předseda KMS pan Šaršon komisi informoval, že v letošním roce je to 250 let od založení Nového Hradce Králové. KMS připraví k této události materiály a uspořádá výstavu pravděpodobně v prostorách knihovny.

9.1.2017: KMS NHK schvaluje tisk 250 ks „Almanachu“ na náklady KMS NHK u firmy SKORI, s.r.o., IČ 25984748, Jižní 870, Hradec Králové 500 03 za celkovou cenu 15 000,- Kč vč. DPH. Výstavní panely budou vystaveny od ledna do dubna v budově hvězdárny na Novém Hradci Králové. KMS pověřila paní Lenku Zídkovou, aby zajistila tisk Almanachu 250 let NHK. Návrh rozdělení a použití vytištěných výtisků bude projednán na únorovém zasedání KMS.16/9/4:KMS projednala žádost p. Pečenkové o zřízení "obytné zóny" za účelem snížení rychlosti v ul. K Biřičce. Vzhledem k tomu, že v části této ulice chybí chodník a skutečně se zde zvláště v letních měsících pohybuje velké množství osob, požádali jsme zástupce MP, aby posoudili závažnost situace. Bude opětovně projednáno.

9.1.2017: MP projednala požadavek a doporučuje k projednání v dopravní komisi města. Požadavek trvá.

 

16/9/7: KMS žádá Správu nemovitosti města HK o výměnu kuchyňské linky. Stávající je zcela nevyhovující, v dezolátním stavu. Kuchyňská linka délky 180 cm musí mít zabudovaný dřez a v ideálním případě i zabudovaný elektrický dvouvařič. Upozorňujeme, že místnost neslouží pouze KMS, ale je též volební místností. V příloze foto stávajícího stavu.

5.12.2016: Výměna kuchyňské linky proběhla dne 5.12.2016, při instalaci byl poškozen odpad od dřezu, žádáme jeho opravu. Dále žádáme SNHK od likvidaci starého křesla a starých záclon, obé v kuchyňce.

9.1.2017: bod se ruší – splněno.

 

16/9/8: Požadujeme úpravu (zřízení sjezdů) na přechodu na Svatováclavském náměstí mezi zastávkou MHD a prodejnou potravin. Jsou zde vysoké obrubníky, propadlá vozovka a pro kočárky, vozíčkáře a jiné hůře se pohybující osoby těžko překonatelná překážka.

7. 11. 2016: Podnět KMS byl projednán na jednání „Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“, které se uskutečnilo 12. 10. 2016.

 

Závěr: Pracovní skupina žádá o provedení místního šetření. TSHK provedou.

9.1.2017: Požadavek trvá.

 

16/9/9:Doporučujeme umístění kontejneru, nejlépe s pevným víkem a otvory pro vhoz na záchytné parkoviště kamionů v ul. Partyzánská. Dále zvážit možnost umístění suchého WC na toto parkoviště.

7.11 2016: KMS doporučuje alespoň umístění nádoby na odpad typu popelnice – jen víko na kostře s igelitovým pytlem, pokud parkoviště je značené jako záchytné pro kamiony mělo by mít alespoň minimální vybavení. Co se týká suchého záchodu doporučujeme, aby příslušný odbor města požádal o spolupráci Městské lesy HK – viz bod 16/9/10.

 

Odpověď vedoucího střediska Hradecké služby – p. Jaegera:

Co se týká umístění nádoby na parkoviště, tak tam byly již několikrát 240 l nádoby na SKO = směsný komunální odpad, které se vždy po nějakém čase ztratily. Dokonce se zamykaly řetězem ke značce nebo podobně, ale nemohu zaručit, že to dělníci pokaždé udělají. A nakonec byly nádoby pryč.

Vyjádření odd. rozvoje města MMHK, z 20. 10. 2016:

 

Město Hradec Králové, respektive Technické služby města nedisponují suchými WC ani infrastrukturou nutnou k jejich obsluze a údržbě. Bylo by nutné vypsat výběrové řízení na firmu, která suchá WC na místo přistaví a bude zajišťovat jejich fungování. S finančními prostředky na provoz suchého WC však rozpočet města, kapitola nakládání s odpady nepočítá, proto není možné tomuto požadavku vyhovět.

 

9.1.2017: Požadavek trvá – viz upravený požadavek ze dne 7.11.2016, tj. Na parkoviště nádoba na odpad s víkem a igelitovým pytlem a suchý záchod ve spolupráci s ML.

 

16/9/10: KMS doporučuje vzhledem k velké návštěvnosti lokality u rybníka Biřička umístit zde převlékací zástěnu, venkovní sprchu - možno placenou a jednoho kusu grilu. Rovněž je možné zvážit umístění suchého WC vzhledem k tomu, že přilehlý les začíná být hodně znečištěn elementy.

7.11 2016:Vyjádření náměstka primátora – dr. Vedlicha:

Možnost vybudování základního zázemí bude prověřena ve spolupráci Odboru majetku Magistrátu města Hradec Králové s Městskými lesy Hradec Králové. Městské lesy mají zkušenosti a kapacity pro výrobu navrhovaného mobiliáře. 

 

9.1.2017: Požadavek trvá - žádáme alespoň umístění suchého WC ve spolupráci s ML.

 

16/10/2: Ing. Zídková informovala KMS o plánu Královéhradeckého krajského úřadu vybudovat na pozemku pod Domovem U Biřičky objekt domova se zvláštním režimem pro potřeby klientů s demencemi o kapacitě cca 100 lůžek. KMS požaduje zachování obslužné komunikace podél celé jižní hranice předmětných pozemků pro zachování průchodnosti územím, tj. posunutí hranice převáděného pozemku o cca 3 metry, tak aby nová cesta navazovala na již vybudovanou část podél bytových domů.

7. 11. 2016:Paní Zídková se účastnila místního šetření, městský pozemek určený pro průchod v současné době využívá majitel sousedního pozemku. Zástupce města připustil možnost oddělení dalšího 3 metrového pruhu s tím, že stávající příkop bude upraven na jeho na náklady. Majitel sousedního pozemku na příští jednání KMS přinese návrh úpravy.

KMS žádá TS HK, zda by mohly odstranit v řešeném úseku náletovou zeleň vč. pařezů.

5.12.2016: Na KMS přinesl pan Kalát návrh řešení – viz příloha. KMS doporučuje navržené řešení panem Kalátem s tím, že zásyp bude muset být vyšší mocnosti, tak aby cesta byla v min. šířce 200 cm.

9.1.2017: Požadavek trvá – žádáme informaci Odboru majetku zda došlo k dohodě mezi panem Kalátem a městem o realizaci cesty na pozemku města.

 

16/10/7: KMS žádá Správu nemovitostí o výměnu nefunkčního splachovadla na WC v domečku KMS – neustále protéká a nejde opravit a voda musí být uzavřená. Doporučujeme umístění splachovací nádrže níže pro eventuální údržbu. Dále žádáme pro potřebu úklidu pozemku v okolí domečku a to zejména spadaného listí o jednu popelnici na bioodpad.

7.11.2016: Podnět KMS byl organizačním oddělení kanceláře primátora předán na odbor správy majetku města a je v řešení s městskou organizacíSpráva nemovitostí Hradec Králové. Po obdržení vyjádření bude KMS informována.

9.1.2017: Požadavek trvá, WC dále protéká a rovněž při instalaci nové kuchyňské linky došlo k poškození sifonu pod dřezem a ten je tedy rovněž nefunkční, což znehodnocuje celou kuchyńskou linku.

16/10/9: KMS konstatuje, že dříve platná praxe, že KMS dostávali na vědomí zahájení veškerých územních rozhodnutí na území v působnosti KMS již neexistuje, ale my se domníváme, že jako zástupci města s místní znalostí bychom měli mít možnost se k těmto řízením vyjádřit – viz bod 16/9/2 a 16/10/2 .

9.1.2017:Vyjádření Ing. Jeřábka – vedoucího odd. rozvoje města, Odbor strategického plánování a projektového řízení, ze dne 12. 12. 2016: KMS nemá právní subjektivitu (jedná se o poradní orgán obce) a nemůže být účastníkem řízení. Ze zákona jsou územní a stavební řízení neveřejné a informace o řízeních se poskytují pouze účastníkům řízení. Ze zákona je účastníkem územního řízení vždy obec, na jejímž území se záměr bude realizovat. Stavební úřad tedy všechny územní řízení oznamuje obci Hradec Králové, konkrétně odboru strategického plánování a projektového řízení. Pokud je obec z titulu dotčení také účastníkem stavebního řízení (zde to již není automaticky), je opět informován odbor strategického plánování a projektového řízení. Tento odbor (dle organizační struktury) zastupuje město ve správních řízeních. Z pozice stavebního úřadu je tudíž obec řádně informována a další duplicitní informování (TSHK, KMS, správa nemovitostí atd.) by znamenalo zvýhodňování obce, proti ostatním účastníkům řízení. Správní řízení by bylo tudíž zatíženo vadou absence nestrannosti správního orgánu.

Pokud chce obec informovat další své složky (např. KMS), musí tak zajistit po linii samosprávy, nikoliv po linii přenesené působnosti. V daném případě by tedy další distribuci informací musel zajistit odbor strategického plánování a projektového řízení. Odbor strategického plánování a projektového řízení v tuto chvíli nedisponuje dostačeným technickým a personálním zázemím, aby mohl danou agendu vykonávat. Stanoviska státní správy jsou samosprávě předávána písemně a v době zahájení řízení a rozsáhlém počtu a jejich administrace a včasné předání informace za daného stavu zvládnutelná.

 

9.1.2017: KMS chápe složitost problematiky, přesto se i nadále domnívá, že co se týká informování KMS v případech nových územních či stavebních povoleních, měly by být KMS informovány odborem strategického plánování a projektového řízení a mít tak možnost se ze znalostí místních poměrů vyjádřit v rámci vydávaného stanoviska města. KMS např. mají možnost se vyjadřovat k prodejům i pronájmům nemovitostí.

 

16/11/1: Pan Kubík přišel s připomínkou zhušťujícího se automobilového provozu v ulici Prof. Smotlachy v části mezi ul. Hlavní a Na Úvoze, která slouží jako hlavní přivaděč pro lokalitu Jižní svahy a s požadavkem na omezení rychlosti na 30 km/hod. KMS žádá dopravní komisi aby prověřila situaci a navrhla řešení (obytná zóna, zvýšené prahy, zřízení jednosměrného provozu, omezení rychlosti).

9.1.2017:Podnět KMS byl projednán na jednání „Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“, které se uskutečnilo 1. 12. 2016.

Závěr: Pracovní skupina se domnívá, že ul. Prof. Smotlachy využívají pouze místní obyvatelé, kteří by k sobě měli být vzájemně ohleduplní nejvíce. Současně pracovní skupina informuje, že v současné době se zpracovává studie „Plošné zklidňování dopravy v HK“ pro celé území města Hradec Králové. Z této studie vzniknou dle metodického postupu celistvé lokality, v kterých bude dopravní značení upraveno.

Pracovní skupina doporučuje ponechat stávající stav.

16/11/2:Pan Kubík oznámil skládku zeleně u křoví v rohu pozemku parc. č. 306/5 – park na konečné v Klukách. Zástupce MP p. Seidl provede místní šetření. Žádáme TS HK o komtrolu místa a eventuelní úpravu či odstranění křoví, které skládku umožňuje.

9.1.2017: MP zaevidovala černou skládku ve výše popsaném místě a předala k dořešení TS HK. Požadavek trvá.

16/11/3:Pan Slanina protestuje proti umístění skluzavky v parku na konečné v Klukách a podivuje se, že o jejím umístění nebyl informován předem jako vlastník sousední nemovitosti. Požaduje její přemístění dál od jeho plotu a to zejména s důvodů zneužívání tohoto herního prvku mladistvými ve večerních hodinách. Zástupce MP p. Seidl přislíbil zvýšený dohled na místě a pan Slatina byl vyzván, aby v případě porušování řádu dětského hřiště informoval MP.

9.1. 2017: Požadavek trvá.

16/11/4: V důsledku požadavků od občanů žádá KMS dopravní komisi o projednání možnosti umístění přechodu (zebry) na začátek ulice Mužíkova (křižovatka s ulicí Partyzánská).

9.1.2017:Podnět KMS byl projednán na jednání „Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“, které se uskutečnilo 1. 12. 2016.

Závěr: Pracovní skupina informuje, že v ul. Mužíkova proběhla v roce 2015 oprava povrchů a míst pro přecházení (mezi č.p. 335 a 552). Přechod přes ul. Partyzánská je na křižovatce ul. Nár. mučedníků a Přemyslova.

Pracovní skupina doporučuje ponechat stávající stav.

9.1.2017: KMS nesouhlasí se závěrem dopravní komise, že přechod přes ulici Mužíkova je vyřešen (přechod přes ulici Partyzánská s daným problémem nesouvisí). V příloze je nákres místa, kde je problém pro obyvatele ulice Partyzánská přejít ulici Mužíkovou. Požadavek trvá.

16/11/5:Žádáme Odbor rozvoje města HK, aby uplatnil námitku k ochraně zájmů obce a občanů obce, kteří jsou dotčeni výsledkem územního řízení k výstavbě naddimenzovaného bytového domu Biřička. Umístění stavby a míra zastavění pozemku neodpovídá urbanistickému charakteru prostředí, tj. zástavby izolovaných rodinných domků v zahradách. Opětovně konstatujeme, že je s podivem, že KMS nejsou informována o takto významných zásazích do struktury místa v průběhu územního řízení, jakožto poradní orgán města.

9.1.2017: Vyjádření Ing. Jeřábka – vedoucího odd. rozvoje města, Odbor strategického plánování a projektového řízení, ze dne 12. 12. 2016:

Ohledně informovanosti KMS viz. stanovisko k bodu 16/10/9. K řešení bytového domu na Biřičce uplatnil Odbor strategického plánování a projektového řízení 4.11.2016 nesouhlas s řešením stavby v rámci řízení, hlavně díky nesouladu hmotového řešení s původně předloženou studii odsouhlasenou odborem hlavní architekta města. Nadále požadujeme úpravu návrhu bytového domu dle původní studie.

9.1.2017: KMS upozorňuje na problém parkování v ul. Mužíkova, kde parkují, i přes zákaz, návštěvníci ML. Žádáme odbor SpaPŘ, aby prověřil, zda PD na bytový dům zajišťuje dostatek parkovacích míst pro tuto stavbu na vlastním pozemku investora.

16/12/1:Na základě stížností občanů na nálezy injekčních stříkaček na Svatováclavském náměstí poblíž školní budovy, provede MP HK zvýšený dohled v této lokalitě ve spolupráci s ředitelem záchytné stanice, vzhledem k tomu, že tyto nálezy souvisí pravděpodobně s chováním nezodpovědných klientů záchytné stanice.

16/12/2: Dle informací z Magistrátu města HK bylo zahájeno územní řízení na rekonstrukci ulice Hlavní s tím, že veřejné projednání bude 16.12. v 10 hod v budově Magistrátu míst.č. 94.

16/12/2: Zahájení realizace chodníku v ulici Husova je naplánováno na srpen 2017, dokončení do konce roku 2017.

Nové body:

17/1/1: Plán jednání KMS NHK na rok 2017 je: 6.2., 6.3., 3.4., 1.5., 5.6., 4.9., 2.10., 6.11., 4.12.

17/1/2: Ve středu 26.4. v 18 hod se uskuteční veřejné jednání KMS NHK s vedením města v CC Lucie na NHK.

17/1/3: Předseda KMS informoval o setkání vedení města s předsedy KMS dne 18.1.2017. V rámci svého vystoupení bude komentovat stav plnění investičních priorit, zájem KMS o informace o výstavbě nových objektů, případně demolic na území v působnosti KMS a o stavu údržby chodníků.

17/1/4: TS HK zaslaly informaci o opravách komunikací plánovaných na rok 2017:

a/ chodník v ul. Prof. Smotlachy

b/ lokální opravy vozovek v ul. Hlavní, Mužíkova, Partyzánská

c/  Na Brně od napojení na povrch provedený v roce 2016 směrem k světelné křižovatce Brněnská

17/1/5: KMS odsouhlasila rozšíření skupiny občanů, kterým bude předána gratulace o věkovou skupinu 91 let a dále každý rok.

17/1/6: KMS schvaluje tisk nových blahopřání pro jubilanty v celkové částce 1 500,- Kč.

17/1/7: KMS schvaluje návrh rozpočtu KMS NHK na rok 2017.

 Gratulace:

Podle seznamu.

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Požadujeme vyjádření k bodu: 16/9/4, 16/9/8-10, 16/10/2,16/10/7,16/10/9 – vyjádření od náměstka primátora pana Vedlicha, 16/11/3-5.

Příští schůze komise se bude konat dne 6.2.2017 v 18,30 hod v ulici Hlavní - konečná MHD Kluky.

Zapsala: Ing. arch. Lenka Zídková Ing. Jindřich Šaršon

místopředsedkyně KMS NHK předseda KMS NHK v. r. 

Příloha k bodu 16/11/4 – zákres přechodu.

 

Složky


Vytvoření složky: 29.01.2017 11:34 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 29.01.2017 11:34 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 885
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty