Ke stažení: Říjen 2016

 

 

Komise místní samosprávy Nový Hradec Králové

 

 

V letošním roce si připomínáme 250. let od založení Nového Hradce (1766 - 2016).

 

 

 

 

 

Zápis z jednání KMS NHK ze dne 3.10. 2016

 

Přítomni: Beránek, Syrůčková, Landa, Zídková, Šaršon, Štětková. Falta

Omluven:

Hosté :

Zástupce MěPolicie : pan Seidlem

Místo konání: NHK, ul. Hlavní – konečná MHD

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

15/9/4:KMS projednala problematiku přecházení občanů z ulice Husova přes ul. Brněnskou k poště. Při příchodu z ul. Husova chybí chodník a občané zde škobrtají po nezpevněné ploše. Dle vyjádření pana Sukeho z MP je doplnění chodníku možné.

3. 10. 2016: Bod přesunut do dlouhodobých požadavků.

15/10/1:KMS navrhuje vybudování venkovního fitness hřiště v areálu u Biřičky, jednalo by se o drobnou investici mimo plán s možností čerpání dotace ČEZ na hřiště. Arch. Zídková připraví na příští jednání plánek s cca 5 prvky a odhad nákladů. KMS by v případě schválení záměru spolufinancovala přípravné práce na ÚR.

3. 10. 2016: Přislíbená realizace TS HK v 1. pololetí roku 2017.

16/3/1: KMS žádá odbor správy majetku města, aby zahájil přípravu rekonstrukce zbývající části ulice K Cikánu, která nebyla dokončena. Jedná se o dlouholetý požadavek, který je možno nyní realizovat, vzhledem k již dávno vyřešeném majetkovém problému s původním vlastníkem sítí v lokalitě Jižní svahy. KMS požaduje rovněž dokončení výstavby inženýrských sítí (vodovod a kanalizace) v této části nezpevněné ulice, tak jak bylo přislíbeno. VAK měl tuto akci zařazenou na rok 2016 (dle informace z loňského roku), ale vzhledem k tomu, že požadavek nebyl znovu uplatněn, neprobíhá jeho příprava. Situace v místě se zhoršuje - viz též požadavek v bodě 15/10/3.

3. 10. 2016: Požadavek trvá, dle informace z Magistrátu a VAKu je akce naplánovaní na rok 2018 - kanalizace, voda, což ovšem neřeší aktuální situaci, tj. velká rychlost projíždějících aut po prašné části ulice a rovněž možnost napojení na inž. sítě přilehlých pozemků. Žádáme urychlení realizace dokončení této ulice.

 

16/4/1:Žádáme prověření situace s veřejným osvětlením v ulici Jasanová - požadavek občanů o doplnění veřejného osvětlení.

3. 10. 2016: Bod přesunut do dlouhodobých požadavků.

16/4/2: Požadavek obyvatel bytového domu č. p. 1282-1284 v ulici Přemyslova na umístění nových kontejnerů na separovaný sběr (plast, papír) a to za dům č. p. 1284. Nejbližší kontejnery v ulici U Myslivny jsou neustále přeplněny.

3. 10. 2016: Požadavek trvá. Jedná se o vybudované stanoviště kontejnerů, kde je jeden na plasty, dva směsné a náš požadavek je na jeden na papír, místo tam je.

16/4/3: Předseda KMS pan Šaršon komisi informoval, že v letošním roce je to 250 let od založení Nového Hradce Králové. KMS připraví k této události materiály a uspořádá výstavu pravděpodobně v prostorách knihovny.

3. 10. 2016: Pokračují práce na přípravě Almanachu, který bude vydán u příležitosti 250. výročí založení NHK.

16/5/5:Člen KMS NHK pan Landa provedl v dubnu 2016 technické posouzená stavu chodníků:

ul. Husova – zvlněný povrch a uvolněné dlaždice u domu č. 83 – 85

Svatováclavské náměstí – nástupní stanice trolej.má vytlučený živičný povrch a rozbité dlaždice,

-vytlučený živičný povrch kolem parku naproti zelenině.

– vymlácený kraj chodníku u č. 106

ul. U myslivny – rozbité dlaždice u č. 1398 – 1446, na rohu ulice slepé a poškozené zrcadlo.

ul. Na Biřičce – zvlněný povrch 1261 – 1271

ul. K hvězdárně – poškozený a zvlněný povrch od č. 1181 – 1185

ul. Na Dřevěnce – poškozená spodní pravá část od ul. Hlavní, zvlněný povrch naproti č. 1742

ul. Bendlova – uvolněné a zvlněné dlaždice nad č. 217

ul. Hlavní a Prof Smotlachy beze změny od r. 2014 KMS požaduje kontrolu ze strany TS a provedení oprav.

5. 9. 2016: Vyjádření p. Dyntara, technického koordinátora, odbor správy majetku města, ze dne 23. 5. 2016:

Správce Technické služby HK vše dá do plánu prací.

3.10. 2016: Pan Landa prověřil stav řešení uvedených nedostatků s tím, že oprava byla provedena pouze v ulici Na Biřičce.KMS NHK žádá, aby opravy byly provedeny ještě letos.

16/5/6:KMS předběžně schválila úhradu nutných nákladů na planografii pro tisk potřebných dokumentů pro přípravu výstavy 250 let Nového Hradce Králové. O konečná částce bude informovat ing. Zidková na červnové schůzce KMS NHK.

3. 10. 2016: Bod se ruší.

16/6/1: Požadavek Mateřské školky v ulici Na Biřičce na zřízení 2 až 3 parkovacích míst před školkou pro umožnění rodičům přivést a odvést děti do školky autem. V poslední době bývá prostor před školkou blokován auty - převážně návštěvníky lesa. Parkovací místa pro MŠ by mohla být omezena časově na dobu, kdy rodiče děti přivážejí a odpoledne odvážejí. Na základě tohoto požadavku KMS požaduje projednání požadavku v dopravní komisi a zřízení parkovacích míst doporučuje.

3. 10. 2016: Dle informace p. ředitelky MŠ byl návrh na rezervaci parkovacích míst před školkou zamítnut s tím, že šířka komunikace v ulici Na Biřičce neumožňuje ani jednostranné parkování aut. KMS vyjádření neobdržela.

16/6/2: Informace ing. Zídkové o připravované akci "Procházka po zvonicích a zvoničkách " v rámci Dnů evropského dědictví 2016 v září - KMS NHK se k této akci připojí.

3. 10. 2016: Bod se ruší - akce proběhla úspěšně, na zvoničku na Klukách si přišlo zazvonit cca 25 osob.

16/6/3: Pan Perun ml. (trenér lehké atletiky) se přišel dotázat na možnost rozšíření sportovišť na NHK. Navrhuje variantně využít pro lehkou atletiku plochy u fotbalového stadionu nebo hřiště v ulici Na Výsluní. KMS doporučuje ponechání hřiště Na Výsluní volně přístupné veřejnosti a soustředit se na plochy v okolí fotbalového hřiště. Pan Perun připraví situační plánek s umístěním jednotlivých disciplín.

3. 10. 2016: Bod přesunut do dlouhodobě sledovaných akcí.

16/9/1: Paní Ludvíková a Novotná přišly s požadavkem na vyhlášku regulující používání hlučných strojů v neděli, KMS jejich návrh podporuje.

3. 10. 2016: Požadavek trvá.

 

16/9/2: KMS zjistila, že bylo zahájeno územní řízení na významné stavby na NHK, tj. chodníky v ul. Husova a Zámeček a bytový dům vedle hřbitova na Zámečku. K oběma akcím jsme se opakovaně vyjadřovali, a proto se domníváme, že o takto významných řízeních bychom měli být informováni.

3. 10. 2016: Požadavek trvá.

 

16/9/3: Po stížnostech na parkování v zeleném pásu v ul. Brněnská byl přítomný zástupce MP požádán o zvýšený dohled.

3. 10. 2016: Bod se ruší.

 

16/9/4: KMS projednala žádost p. Pečenkové o zřízení "obytné zóny" za účelem snížení rychlosti v ul. K Biřičce. Vzhledem k tomu, že v části této ulice chybí chodník a skutečně se zde zvláště v letních měsících pohybuje velké množství osob, požádali jsme zástupce MP, aby posoudili závažnost situace. Bude opětovně projednáno.

3. 10. 2016: Požadavek trvá.

 

16/9/5: KMS doporučuje umístění jednoho kusu kontejneru na vysloužilé elektrospotřebiče na Svatováclavské náměstí před prodejnu potravin.

3. 10. 2016: Požadavek trvá.

 

16/9/6: KMS schvaluje místo pro pojízdné prodejny na Svatováclavském náměstí před prodejnou hradecké pekárny a zeleniny - plánek již byl zaslán na magistrát.

3. 10. 2016: Bod se ruší.

 

16/9/7: KMS žádá Správu nemovitosti města HK o výměnu kuchyňské linky. Stávající je zcela nevyhovující, v dezolátním stavu. Kuchyňská linka délky 180 cm musí mít zabudovaný dřez a v ideálním případě i zabudovaný el. dvouvařič. Upozorňujeme, že místnost neslouží pouze KMS, ale je též volební místností. V příloze foto stávajícího stavu.

3.10. 2016: Požadavek trvá16/9/8: Požadujeme úpravu (zřízení sjezdů) na přechodu na Svatováclavském náměstí mezi zastávkou MHD a prodejnou potravin. Jsou zde vysoké obrubníky, propadlá vozovka a pro kočárky, vozíčkáře a jiné hůře se pohybující osoby těžko překonatelná překážka.

3. 10. 2016: Požadavek trvá.

 

16/9/9: Doporučujeme umístění kontejneru, nejlépe s pevným víkem a otvory pro vhoz na záchytné parkoviště kamionů v ul. Partyzánská. Dále zvážit možnost umístění suchého WC na toto parkoviště.

3. 10. 2016: Požadavek trvá.

 

16/9/10: KMS doporučuje vzhledem k velké návštěvnosti lokality u rybníka Biřička umístit zde převlékací zástěnu, venkovní sprchu - možno placenou a jednoho kusu grilu. Rovněž je možné zvážit umístění suchého WC vzhledem k tomu, že přilehlý les začíná být hodně znečištěn elementy.

3. 10. 2016: Požadavek trvá.

 

Nové body:

16/10/1: Ing. Zídková informovala KMS o plánu na vybudování komunikace spojující ulici Lesní a Přemyslovu. Tato komunikace by byla vybudována podnikem Státní lesy ČR v rámci výstavby nového ředitelství a vedena by byla po hranici stávající plochy lesa a sloužila by jak během výstavby ředitelství, tak i následně jako ulice umožňující obsluhu přilehlých pozemků. KMS tuto iniciativu vítá a doporučuje realizovat.

16/10/2: Ing. Zídková informovala KMS o plánu Královéhradeckého krajského úřadu vybudovat na pozemku pod Domovem U Biřičky objekt domova se zvláštním režimem pro potřeby klientů s demencemi o kapacitě cca 100 lůžek. KMS požaduje zachování obslužné komunikace podél celé jižní hranice předmětných pozemků pro zachování průchodnosti územím, tj. posunutí hranice převáděného pozemku o cca 3 metry, tak aby nová cesta navazovala na již vybudovanou část podél bytových domů.

16/10/3: Ing. Šaršon informoval KMS o proběhlém jednání s náměstkem primátora panem Vedlichem o prioritních akcích KMS, zápis viz příloha č. 1. Další jednání je navrženo na 5. 4. 2017.

16/10/4: Ing. Šaršon informoval KMS, že dne 19. 4. 2017 proběhne veřejné jednání KMS a občanů s vedením města.

16/10/5: KMS se vrací k požadavku z roku 2014 (bod 64/13) a to vyznačení parkovacích míst v ulici Husova zejména z důvodu neustálého nárůstu dopravy. Jedná se o jednoduchou úpravu a to namalování bílých pruhů na stávající vozovku!

16/10/6: Požadavek občanů z ulice Holická na posunutí dopravní značky „Začátek a konec obce“ ze stávajícího umístění před křižovatkou s ulicí Hoděšovickou směrem od města před křižovatku s ulicí Lesní (před hájovnu) z důvodu snížení rychlosti projíždějících aut na 50 km/hod v tomto úseku, kde Holickou ulici musí překonávat chodci a cyklisté.

16/10/7: KMS žádá Správu nemovitostí o výměnu nefunkčního splachovadla na WC v domečku KMS – neustále protéká a nejde opravit a voda musí být uzavřená. Doporučujeme umístění splachovací nádrže níže pro eventuální údržbu. Dále žádáme pro potřebu úklidu pozemku v okolí domečku a to zejména spadaného listí o jednu popelnici na bioodpad.

16/10/8: KMS konstatuje, že část NHK od června nedostala ani jeden výtisk Radnice, je možné zjednat nápravu?

16/10/9: KMS konstatuje, že dříve platná praxe, že KMS dostávali na vědomí zahájení veškerých územních rozhodnutí na území v působnosti KMS již neexistuje, ale my se domníváme, že jako zástupci města s místní znalostí bychom měli mít možnost se k těmto řízením vyjádřit – viz bod 16/9/2 a 16/10/2 .Gratulace:

Podle seznamu.

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Požadujeme vyjádření k bodu: 16/3/1, 16/9/1-2, 19/9/4-5, 16/9/7-10, 16/10/1-2,16/10/5-9Příloha: Zápis o jednání ing. Šaršon a ing. Vedlicha k prioritním akcím KMS NHK

Příští schůze komise se bude konat dne 7. 11. 2016 v 18,30 hod v ulici Hlavní - konečná MHD Kluky.

Zapsala: Ing. arch. Lenka Zídková Ing. Jindřich Šaršon

 

předseda KMS NHK

 

Složky


Vytvoření složky: 14.10.2016 14:28 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 14.10.2016 14:28 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 767
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty