Ke stažení: Září 2016

 

 

Komise místní samosprávy Nový Hradec Králové

 

 

V letošním roce si připomínáme 250. let od založení Nového Hradce (1766 - 2016).

 

 

 

 

 

Zápis z jednání KMS NHK ze dne 5.9. 2016

 

Přítomni: Beránek, Syrůčková, Landa, Zídková, Šaršon, Štětková. Falta

Omluven:

Hosté : p. Ludvíková, Nováková a p. Rohlena

Zástupce MěPolicie : pan Seidler

Místo konání: NHK, ul. Hlavní – konečná MHD

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

15/9/4:KMS projednala problematiku přecházení občanů z ulice Husova přes ul. Brněnskou k poště. Při příchodu z ul. Husova chybí chodník a občané zde škobrtají po nezpevněné ploše. Dle vyjádření pana Sukeho z MP je doplnění chodníku možné.

5.9. 2016: Požadavek trvá. Dle informace p. Schilera se již připravuje PD přechodu - KMS žádá o zařazení akce do plánu malých investic.

15/10/1:KMS navrhuje vybudování venkovního fitness hřiště v areálu u Biřičky, jednalo by se o drobnou investici mimo plán s možností čerpání dotace ČEZ na hřiště. Arch. Zídková připraví na příští jednání plánek s cca 5 prvky a odhad nákladů. KMS by v případě schválení záměru spolufinancovala přípravné práce na ÚR.

5.9. 2016: projednáno 8.8.2016 -viz zápis z 8.8.2016

16/1/1: Dotaz p. Borise: Je pravda, že vlastníci viladomu na konečné v Klukách chtějí odkoupit část přilehlého pozemku, na kterém se nachází park, pro účel zbudování parkoviště? KMS nesouhlasí a žádá odbor majetku o odpověď.

5.9. 2016: Bod se ruší

Vyjádření J. Slavíka, vedoucího odd. hospodaření a evidence majetku města, odbor správy majetku města, ze dne 6. 6. 2016: Na odbor správy majetku se nikdo s žádostí na prodej přilehlého pozemku viladomu na konečné v Klukách (ani jeho části) neobrátil.

16/3/1: KMS žádá odbor správy majetku města, aby zahájil přípravu rekonstrukce zbývající části ulice K Cikánu, která nebyla dokončena. Jedná se o dlouholetý požadavek, který je možno nyní realizovat, vzhledem k již dávno vyřešeném majetkovém problému s původním vlastníkem sítí v lokalitě Jižní svahy. KMS požaduje rovněž dokončení výstavby inženýrských sítí (vodovod a kanalizace) v této části nezpevněné ulice, tak jak bylo přislíbeno. VAK měl tuto akci zařazenou na rok 2016 (dle informace z lońského roku), ale vzhledem k tomu, že požadavek nebyl znovu uplatněn, neprobíhá jeho příprava. Situace v místě se zhoršuje - viz též požadavek v bodě 15/10/3.

Vyjádření odboru správy majetku města, p. Dyntar, ze dne 4. 4. 2016:

Odbor správy majetku oslovil Správce komunikace TSHK. TSHK odpověděli na jednotlivé body.

Bod 16/3/1 - Z pozice správce komunikace velmi podporujeme celkovou rekonstrukci nezpevněné části ulice K Cikánu, a tím usnadnění údržby ze strany TSHK (zametání, pluhování sněhu, zmenšení prašnosti v okolí apod.).

Za Odbor správy majetku MMHK:

Bod 16/3/1 - vzniklý následný požadavek na rekonstrukci zadala do evidence projektu - název - Ulice "K Cikánu" rekonstrukce nezpevněné části ulice.

 

Dobrý den, paní architektko,

Zjišťovala jsem možnosti oprav zmíněné komunikace, dle vyjádření TS se lokální komunikační závady opravují průběžně. Ovšem ulice K Cikáni je třeba podrobit celkové rekonstrukci včetně vybudování kanalizace, jak píšete, a to bohužel dosud není naplánováno v rozpočtu města na rok 2016.  Znamenám si Vaši připomínku  jako podnět k sestavování rozpočtu na 2017 a pokusím se obnos na celkovou rekonstrukci ulice prosadit. S pozdravem R.Lišková

5.9. 2016: K tomuto bodu přišly s dotazem p.Ludvíková a Nováková s žádostí o informaci, zda a kdy se bude realizovat dokončení ul. K Cikánu. Požadavek trvá

 

16/4/1:Žádáme prověření situace s veřejným osvětlením v ulici Jasanová - požadavek občanů o doplnění veřejného osvětlení.

5.9. 2016: KMS prověřovala možnost napojení veřejného osvětlení v ul. Jasanová, nejprve bude nutné dokončit celkovou rekonstrukci ul. K Cikánu vč. veřejného osvštlení a až poté bude možné uvažovat o veřejném osvětlení v ul. Jasanová.

Odpověď od sekretariátu náměstkyně dr. Liškové:

Vyjádření Bc. Pospíšila, vedoucího Správy místních komunikací, Technické služby HK, z 9. 6. 2016:

Dne 10. 5. 2016 jsem telefonicky oslovil předsedu KMS Nový Hradec Králové, Ing. Šaršona a požádal ho, aby blíže specifikoval požadavek i s jednoduchým mapovým podkladem. Bylo přislíbeno brzké zpracování a zaslání na TSHK.

Zároveň jsem ho informoval, že v celém úseku ulice Jasanová nejsou pozemky ve vlastnictví MMHK a že ulice není zařazena v seznamu místních komunikací.

16/4/2: Požadavek obyvatel bytového domu č.p. 1282-1284 v ulici Přemyslova na umístění nových kontejnerů na separovaný sběr (plast, papír) a to za dům č.p. 1284. Nejbližší kontejnery v ulici U Myslivny jsou neustále přeplněny.

5.9. 2016: Na základě výzvy přikládáme situační plánek - viz příloha č.1

Jedná se o vybudované stanovište kontejnerů, kde je jeden na plasty , dva směsné a náš požadavek je na jeden na paír, místo tam je.

Vyjádření p. Jaegera, vedoucího střediska Hradecké služby, a.s., ze dne 13. 5. 2016:

 U požadavku bytového domu v ulici Přemyslova 1282 – 4 nutno prověřit možnost kam kontejnery umístit. Žádáme proto KMS o přesné určení místa, kam kontejner umístit. Nyní by také mělo dojít k lepší situaci vzhledem, že i ulice U Myslivny je zařazena do projektu „třídíme v Hradci“.

16/4/3: Předseda KMS pan Šaršon komisi informoval, že v letošním roce je to 250 let od založení Nového Hradce Králové. KMS připraví k této události materiály a uspořádá výstavu pravděpodobně v prostorách knihovny.

5.9. 2016: K připravované brožůře přinesl další materiály p. Rohlena, KMS zváží využití až podle celkového rozsahu a finanční náročnosti. Zídková připraví pro tisk, Šaršon zajistí inzerenty, Syrůčková možnosti financování ze strany města, viz též zápis z 8.8.2016.

16/5/5:Člen KMS NHK pan Landa provedl v dubnu 2016 technické posouzená stavu chodníků :

ul. Husova – zvlněný povrch a uvolněné dlaždice u domu č.83 – 85

Svat. Náměstí – nástupní stanice trolej. Má vytlučený živičný povrch a rozbité dlaždice,

vytlučený živičný povrch kolem parku naproti zelenině.

ul. Brněnská – vymlácený kraj chodníku u č.106

ul. U myslivny – rozbité dlaždice u č. 1398 – 1446, na rohu ulice slepé a poškozené zrcadlo.

ul. Na Biřičce – zvlněný povrch 1261 – 1271

ul. K hvězdárně – poškozený a zvlněný povrch od č. 1181 – 1185

ul. Na Dřevěnce – poškozená spodní pravá část od ul. Hlavní, zvlněný povrch naproti č.1742

ul. Bendlova – uvolněné a zvlněné dlaždice nad č. 217

ul. Hlavní a Prof Smotlachy beze změny od r. 2014 KMS požaduje kontrolu ze strany TS a provedení oprav.

5.9. 2016:

Vyjádření p. Dyntara, technického koordinátora, odbor správy majetku města, ze dne 23. 5. 2016:

Správce Technické služby HK vše dá do plánu prací.

16/5/6:KMS předběžně schválila úhradu nutných nákladů na planografii pro tisk potřebných dokumentů pro přípravu výstavy 250 let Nového Hradce Králové. O konečná částce bude informovat ing. Zidková na červnové schůzce KMS NHK.

5.9. 2016: viz zápis z 8.8.2016, byly zakoupeny 4 kusy dárkových poukázek v celkové výši 2000,- Kč.

16/6/1: Požadavek Mateřské školky v ulici Na Biřičce na zřízení 2 až 3 parkovacích míst před školkou pro umožnění rodičům přivést a odvést děti do školky autem. V poslední době bývá prostor před školkou blokován auty - převážně návštěvníky lesa. Parkovací místa pro MŠ by mohla být omezena časově na dobu kdy rodiče děti přivážejí a odpoledne odvážejí. Na základě tohoto požadavku KMS požaduje projednání požadavku v dopravní komisi a zřízení parkovacích míst doporučuje.

5.9.2016: Podnět KMS byl organizačním odd. kanceláře primátora předán k projednání na jednání „Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“, které se uskuteční 7. 9. 2016.

Po obdržení vyjádření a závěru z Pracovní skupiny bude KMS informována.

16/6/2: Informace ing. Zídkové o připravované akci "Procházka po zvonicích a zvoničkách " v rámci Dnů evropského dědictví 2016 v září - KMS NHK se k této akci připojí.

5.9.2016: viz zápis z 8.8.2016 - Do akce dne 10.9.2016 bude zapojena i zvonice na Klukách, kde budou členové KMS NHK od 13 do 16 hod a na zvoničku si bude možné zazvonit.

16/6/3: Pan Perun ml. (trenér lehké atletiky) se přišel dotázat na možnost rozšíření sportovišť na NHK. Navrhuje variantně využít pro lehkou atletiku plochy u fotbalového stadionu nebo hřiště v ulici Na Výsluní. KMS doporučuje ponechání hřiště Na Výsluní volně přístupné veřejnosti a soustředit se na plochy v okolí fotbalového hřiště. Pan Perun připraví situační plánek s umístěním jednotlivých disciplín.

5.9.2016: Pan Perun poslal KMS situační plánek vč. finanční nabídky na realizaci od firmy A SPORT PRODUKT s.r.o. a to na rozběhovou dráhu pro skok daleký 3,75 x 80 m za cenu 373 tisíc bez DPH. KMS souhlasí s předloženým návrhem, ale vzhledem k tomu, že tato akce není v prioritách KMS doporučuje p. Perunovi dále jednat s majitelem hřiště, tj. Magistrátem města HK.

Nové body:

16/9/1: Paní Ludvíková a Novotná přišly s požadavkem na vyhlášku regulující používání hlučných strojů v neděli, KMS jejich návrh podporuje.

16/9/2: KMS zjistila, že bylo zahájeno územní řízení na významné stavby na NHK, tj. chodníky v ul. Husova a Zámeček a bytový dům vedle hřbitova na Zámečku. k oběma akcím jsme se opakovaně vyjadřovali a proto se domníváme, že o takto významných řízeních by jsme měli být informováni.

16/9/3: Po stížnostech na parkování v zeleném pásu v ul. Brněnská byl přítomný zástupce MP požádán o zvýšený dohled.

16/9/4: KMS projednala žádost p. Pečenkové o zřízení "obytné zóny" za účelem snížení rychlosti v ul. K Biřičce. Vzhledem k tomu, že v části této ulice chybí chodník a skutečně se zde zvláště v letních měsících pohybuje velké množství osob, požádali jsme zástupce MP, aby posoudili závažnost situace. Bude opětovně projednáno.

16/9/5: KMS doporučuje umístění jednoho kusu kontejneru na vysloužilé elektrospotřebiče na Svatováclavské náměstí před prodejnu potravin.

16/9/6: KMS schvaluje místo pro pojízdné prodejny na Svatováclavském náměstí před prodejnou hradecké pekárny a zeleniny - plánek již byl zaslán na magistrát.

16/9/7: KMS žádá Správu nemovitosti města HK o výměnu kuchyňské linky. Stávající je zcela nevyhovující, v dezolátním stavu. Kuch. linka délky 180 cm musí mít zabudovaný dřez a v ideálním případě i zabudovaný el. dvouvařič. Upozorňujeme, že místnost neslouží pouze KMS, ale je též volební místností. V příloze foto stávajícího stavu.

16/9/8: Požadujeme úpravu (zřízení sjezdů) na přechodu na Svatováclavském náměstí mezi zastávkou MHD a prodejnou potravin. Jsou zde vysoké obrubníky, propadlá vozovka a pro kočárky, vozíčkáře a jiné hůře se pohybující osoby těžko překonatelná překážka.

16/9/9: Doporučujeme umístění kontejneru, nejlépe s pevným víkem a otvory pro vhoz na záchytné parkoviště kamionů v ul. Partyzánská. Dále zvážit možnost umístění suchého WC na toto parkoviště.

16/9/10: KMS doporučuje vzhledem k velké návštěvnosti lokality u rybníka Biřička umístit zde převlékací zástěnu, venkovní sprchu - možno placenou a jednoho kusu grilu. Rovněž je možné zvážit umístění suchého WC vzhledem k tomu, že přilehlý les začíná být hodně znečištěn exrementy.

Gratulace:

Podle seznamu.

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Požadujeme vyjádření k bodu: 16/3/1, 16/6/1, 16/9/1-10

Příští schůze komise se bude konat dne 3.10. 2016 v 18,30 hod v ulici Hlavní - konečná MHD Kluky.

Zapsala: Ing. arch. Lenka Zídková Ing. Jindřich Šaršon

 

předseda KMS NHK

 

Složky


Vytvoření složky: 24.09.2016 08:53 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 24.09.2016 08:53 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 911
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty