Ke stažení: Květen 2016

 

 

V letošním roce si připomínáme 250. let od založení Nového Hradce (1776 - 2016).

 

 

 

 

 

Zápis z jednání KMS NHK ze dne 2.5. 2016

 

Přítomni: Beránek, Syrůčková, Landa, Štětková, Falta, Zídková, Šaršon

Omluven:

Hosté :

Zástupce MěPolicie : pan Seidler

Místo konání: NHK, ul. Hlavní – konečná MHD

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

14/9/5:Umístění ukazatele rychlosti na Brněnské ulici.

5.10.2015: Požadavek trvá do doby umístění chybějícího ukazatele, umístění zašle Ing. Šaršon panu Pospíšilovi z TS.

6. 12. 2015 : Rada města v usnesení č. 31878 z 8. 12. projedná uvolnění prostředků pro zakoupení 1 ks radaru pro KMS NHK.

4.4. 2016: Požadavek trvá, radar by měl být osazen do dvou měsíců

2.5. 2016:

14/12/6:Řešení svodu dešťových vod v ulici K Biřičce pod Domovem důchodců.

7. 9. 2015: Vzhledem k tomu, že Technické služby, ani odbor správy majetku, ani stavební odbor nenavrhl žádný způsob řešení problematiky stékání dešťové vody s komunikace K Biřičce na sousední pozemky, žádáme tedy odbor dopravy o stanovisko - požadavek trvá.

2.5. 2016: Vyjádření OM viz příloha č.1, KMS souhlasí s úpravou odtoku dešťové vody, která by měla být provedena na náklady vlastníka nemovitost se souhlasem vlastníka přilehlého pozemku ke komunikaci.15/3/4:Petice občanů k anketě „Rozárka dle Nadace Proměny“ - k problematice ul. Zámeček předali občané petici na magistrát města. Hlavní body petice:

1- urychlit výstavbu chodníku v ulici Husova

2- vybudovat chodník v ulici Zámeček dolů z kopce od kostela k zastávce MHD

3- prověřit stav severního stavu pod hřbitovem a přemístění kontejnerů u hřbitova

4- parkování aut a autobusů u planetária – nedostatečné

KMS se seznámila s „Peticí“ a podporuje realizaci všech navržených požadavků.

2.5. 2016: Požadavek trvá - chybí vyjádření zejména k bodům 2-4 petice

15/9/4:KMS projednala problematiku přecházení občanů z ulice Husova přes ul. Brněnskou k poště. Při příchodu z ul. Husova chybí chodník a občané zde škobrtají po nezpevněné ploše. Dle vyjádření pana Sukeho z MP je doplnění chodníku možné.

2. 11. 2015: Dopravní komise doporučuje zhotovit PD s vyznačením místa pro přecházení dle aktuálních norem. Odbor majetku zadá vypracování PD. KMS souhlasí s tímto řešením a očekává po zhotovení PD jeho zaslání na KMS k projednání.

2.5. 2016: Požadavek trvá. Dle informace p. Schilera se již připravuje PD přechodu - KMS žádá o zařazení akce do plánu malých investic.

15/10/1:KMS navrhuje vybudování venkovního fitness hřiště v areálu u Biřičky, jednalo by se o drobnou investici mimo plán s možností čerpání dotace ČEZ na hřiště. Arch. Zídková připraví na příští jednání plánek s cca 5 prvky a odhad nákladů. KMS by v případě schválení záměru spolufinancovala přípravné práce na ÚR.

2. 11. 2015: Paní Zídková předložila KMS návrh řešení, se kterým KMS vyslovila souhlas. Členové komise osloví firmy, které mají sídlo na NHK a požádají je o finanční příspěvek na realizaci fitness hřiště. Celkové náklady do 200 tisíc Kč, možnost financovat jednotlivé prvky, situační plánek obdrží všichni členové KMS. Návrh je přílohou tohoto zápisu a bude přímou cestou zaslán na TS k odbornému posouzení.

2.5. 2016: KMS omezila cvičební prvky na jeden v celkové ceně 86 950 bez DPH. Ing. Šaršon projedná realizaci s Technickými službami města HK..

15/10/4: Pan Ludvík vznesl dotaz, zda by chodník podél Brněnské po levé straně u silnice směrem z kopce dolů nemohl být označen jako cyklostezka. KMS s tímto návrhem souhlasí, na této straně je ještě chodník podél domů.

2.5. 2016: Požadavek trvá, bod navazuje na prioritu KMS - zhotovení PD na revitalizaci zpevněných a zelených ploch podél Brněnské a na Svatováclavském náměstí.

16/1/1: Dotaz p. Borise: Je pravda, že vlastníci viladomu na konečné v Klukách chtějí odkoupit část přilehlého pozemku, na kterém se nachází park, pro účel zbudování parkoviště? KMS nesouhlasí a žádá odbor majetku o odpověď.

Požadavek KMS byl dne 18. 1. 2016 organizačním odd. kanceláře primátora postoupen k vyřízení a je v řešení na odboru správy majetku města.

2.5. 2016: Požadavek trvá

16/1/2: Harmonogram rekonstrukce ulice Hlavní:

IV/2016 vydání územního rozhodnutí, XI/2016 vydání stavebního povolení, III/2017 zahájení rekonstrukce.

4.4. 2016: Požadavek trvá, dle informace magistrátu má tento již souhlasy majitelů dotčených pozemků, KMS požaduje průběžné informace o přípravě realizace.

2.5.2016:

V reakci na zápis z komise místní samosprávy NHK vám oznamujeme, že příprava rekonstrukce ul. Hlavní probíhá standardně – nyní zajišťujeme podpisy smluv  se správci inž. sítí na věcná břemena a tyto smlouvy zároveň budeme dokládat k přerušenému územnímu řízení v měsíci květnu 2016.

Jak jsme již avizovali, všechny souhlasy s fyzickými osobami již máme, na třetí pokus jsme nyní odeslali dopis panu ing. Pavlu Štěpovi do Prahy – vlastník čp.1204 v ul. Hlavní, který jako jediný nám neodepsal ani se neozval (telefonický kontakt nemáme). Při naší poslední pochůzce po ul. Hlavní jsme zjistili, že tento rodinný dům je prázdný a tak zatím nevíme, jakou formou než písemnou se s ing. Štěpem spojit.

Co se týká harmonogramu prací na rekonstrukci ul. Hlavní – tento požadavek je zatím předčasný. HMG bude vypracován až vybranou zhotovitelskou firmou, která bude dílo provádět a to předpokládáme až v roce příštím.

S pozdravem

Hana Krumlová

investiční technik

investiční odbor16/3/1: KMS žádá odbor správy majetku města, aby zahájil přípravu rekonstrukce zbývající části ulice K Cikánu, která nebyla dokončena. Jedná se o dlouholetý požadavek, který je možno nyní realizovat, vzhledem k již dávno vyřešeném majetkovém problému s původním vlastníkem sítí v lokalitě Jižní svahy. KMS požaduje rovněž dokončení výstavby inženýrských sítí (vodovod a kanalizace) v této části nezpevněné ulice, tak jak bylo přislíbeno. VAK měl tuto akci zařazenou na rok 2016 (dle informace z lońského roku), ale vzhledem k tomu, že požadavek nebyl znovu uplatněn, neprobíhá jeho příprava. Situace v místě se zhoršuje - viz též požadavek v bodě 15/10/3.

2.5. 2016: Požadavek trvá

Vyjádření odboru správy majetku města, p. Dyntar, ze dne 4. 4. 2016:

Odbor správy majetku oslovil Správce komunikace TSHK. TSHK odpověděli na jednotlivé body.

Bod 16/3/1 - Z pozice správce komunikace velmi podporujeme celkovou rekonstrukci nezpevněné části ulice K Cikánu, a tím usnadnění údržby ze strany TSHK (zametání, pluhování sněhu, zmenšení prašnosti v okolí apod.).

Za Odbor správy majetku MMHK:

Bod 16/3/1 - vzniklý následný požadavek na rekonstrukci zadala do evidence projektu - název - Ulice "K Cikánu" rekonstrukce nezpevněné části ulice.

 

Dobrý den, paní architektko,

Zjišťovala jsem možnosti oprav zmíněné komunikace, dle vyjádření TS se lokální komunikační závady opravují průběžně. Ovšem ulice K Cikáni je třeba podrobit celkové rekonstrukci včetně vybudování kanalizace, jak píšete, a to bohužel dosud není naplánováno v rozpočtu města na rok 2016.  Znamenám si Vaši připomínku  jako podnět k sestavování rozpočtu na 2017 a pokusím se obnos na celkovou rekonstrukci ulice prosadit. S pozdravem R.Lišková

 16/3/2: Stav části nezpevněné komunikace v ulici K Hvězdárně se výrazně zhoršil v části před č.p. 1840 je několik děr - viz příloha. Toto ulicí nyní jezdí často auta ale i autobusy, které jedou k novému planetáriu. Žádáme o urychlenou opravu!

 

2.5. 2016: Požadavek trvá.

Bod 16/3/2 – TSHK mají v plánu prací zahrnutou lokální opravu nezpevněné části komunikace v ul. K Hvězdárně s termínem realizace nejdéle do konce května 2016.

16/3/3: Ve věci poškození kraje vozovky a propustku pod ulicí Nad Rybníky, které zdokumentoval místní občan, proběhlo dne 4.3.2016 jednání na městské policii. Ta tímto získala fotodokumentaci auta, který tuto škodu způsobil a MP bude požadovat po majiteli auta provedení opravy.

2.5. 2016: Požadavek trvá, dle sdělení MP majitel auta nahlásil poškození mostku jako pojistnou událost své pojišťovně tj. Kooperativa. Žádáme město o opravu, úhradu provedených prací požadovat po pojišťovně.

16/4/1:Žádáme prověření situace s veřejným osvětlením v ulici Jasanová - požadavek občanů o doplnění veřejného osvětlení.

2.5. 2016: Požadavek trvá.

16/4/2: Požadavek obyvatel bytového domu č.p. 1282-1284 v ulici Přemyslova na umístění nových kontejnerů na separovaný sběr (plast, papír) a to za dům č.p. 1284. Nejbližší kontejnery v ulici U Myslivny jsou neustále přeplněny.

2.5. 2016: Požadavek trvá.

16/4/3: Předseda KMS pan Šaršon komisi informoval, že v letošním roce je to 250 let od založení Nového Hradce Králové. KMS připraví k této události materiály a uspořádá výstavu pravděpodobně v prostorách knihovny.

2.5. 2016: KMS ve spolupráci s panem Němečkem a ZŠ NHK připravuje výstavu, která bude umístěná dne 10.6. v kostele Sv. Antonína Poustevníka na NHK a po té o prázdninách přemístěna do skříněk u základní školy na Brněnské ulici.

16/4/5: KMS se seznámila s návrhem pana Kopeckého, aby některé z trolejbusů č.1 které zajíždí do Kluků jezdily přes zastávku "Pod Strání" z důvodů napojení zdravotního střediska. KMS toto projedná s DP. KMS se opět vyjádřila k omezování či dokonce rušení trolejbusu č. 2 na NHK jako zcela nevhodné - opět bude projednáno se zástupci DP. Projedná Ing. Zídková a podá informaci na příští schůzce KMS.

2.5. 2016: Požadavek trvá.

Nové body:

16/5/1:Žádost "Nové Akropolis" o finanční příspěvek na čarodějnický dětský den dne 30.4.2016 u Biřičky ve výši 1 500 Kč KMS schvaluje a zároveň vyslovuje poděkování organizátorům za následný úklid v okolí Biřičky dne 1.5.2016. Žádost o příspěvek byla schválena členy KMS již koncem dubna před květnovým jednáním KMS.

16/5/2: Žádost pana Hochmana, zástupce vlastníků zahrad v lokalitě chat u Výpadovky Brněnská směrem k lesu před Hájovnou, o souhlas s vybudováním přístupové cesty k jejich pozemkům, která by částečně vedla po jejich pozemcích a částečně po pozemku města - les. KMS doporučuje žadateli získat zaměření pozemků a studii umístění cesty. Za KMS žádost projedná na ML Ing. Zídková.

16/5/3: KMS projedná na svém červnovém jednání "Návrh ÚPHK" a žádá občany o sdělení případných podnětů. Veřejné projednání bude dne 22.6.2016- více příloha č.2 

16/5/4: KMS upozorňuje na vznikající problém s parkováním u Domova u Biřičky (dříve Domov důchodců). Auta návštěvníků stojí v ulici K Biřičce směrem do kopce a omezují zde průjezd vozidel. Žádáme dopravní komisi o prošetření situace a návrh řešení. Ing. Šaršon bude informovat paní ředitelku DUB.

16/5/5. Člen KMS NHK pan Landa provedl v dubnu 2016 technické posouzená stavu chodníků :

ul. Husova – zvlněný povrch a uvolněné dlaždice u domu č.83 – 85

Svat. Náměstí – nástupní stanice trolej. Má vytlučený živičný povrch a rozbité dlaždice,

vytlučený živičný povrch kolem parku naproti zelenině.

ul. Brněnská – vymlácený kraj chodníku u č.106

ul. U myslivny – rozbité dlaždice u č. 1398 – 1446, na rohu ulice slepé a poškozené zrcadlo.

ul. Na Biřičce – zvlněný povrch 1261 – 1271

ul. K hvězdárně – poškozený a zvlněný povrch od č. 1181 – 1185

ul. Na Dřevěnce – poškozená spodní pravá část od ul. Hlavní, zvlněný povrch naproti č.1742

ul. Bendlova – uvolněné a zvlněné dlaždice nad č. 217

ul. Hlavní a Prof Smotlachy beze změny od r. 2014

KMS požaduje kontrolu ze strany TS a provedení oprav.

16/5/6 KMS předběžně schválila úhradu nutných nákladů na planografii pro tisk potřebných dokumentů pro přípravu výstavy 250 let Nového Hradce Králové. O konečná částce bude informovat ing. Zidková na červnové schůzce KMS NHK.

Gratulace:

Podle seznamu.

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Požadujeme vyjádření k bodu: 15/3/4-5, 15/9/6, 15/9/4, 15/10/4, 16/1/1, 16/3/3, 16/4/1-2, 16/5/4-5

Připomínám, že na některé body z roku 2015 čekáme na odpověď již rok.Příští schůze komise se bude konat dne 6.6. 2016 v 18,30 hod v ulici Hlavní - konečná MHD Kluky.Zapsala: Ing. arch. Lenka Zídková Ing. Jindřich Šaršon

předseda KMS NHK

  

Složky


Vytvoření složky: 10.05.2016 19:20 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 10.05.2016 19:20 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 924
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty