Ke stažení: Duben 2016

 

 

Komise místní samosprávy Nový Hradec Králové

 

 

Zápis z jednání KMS NHK ze dne 4.4. 2016

 

Přítomni: Beránek, Syrůčková, Landa, Štětková, Falta, Zídková, Šaršon

Omluven:

Hosté : pan Ludvík a pan Sedílek

Zástupce MěPolicie : pan Seidler

Místo konání: NHK, ul. Hlavní – konečná MHD

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

14/9/5:Umístění ukazatele rychlosti na Brněnské ulici.

5.10.2015: Požadavek trvá do doby umístění chybějícího ukazatele, umístění zašle Ing. Šaršon panu Pospíšilovi z TS.

6. 12. 2015 : Rada města v usnesení č. 31878 z 8. 12. projedná uvolnění prostředků pro zakoupení 1 ks radaru pro KMS NHK.

4. 4. 2016: Požadavek trvá, radar by měl být osazen do dvou měsíců

14/12/6:Řešení svodu dešťových vod v ulici K Biřičce pod Domovem důchodců.

7. 9. 2015: Vzhledem k tomu, že Technické služby, ani odbor správy majetku, ani stavební odbor nenavrhl žádný způsob řešení problematiky stékání dešťové vody s komunikace K Biřičce na sousední pozemky, žádáme tedy odbor dopravy o stanovisko - požadavek trvá.

4. 4. 2016: Požadavek trvá - požadujeme vyjádření od odboru majetku - viz vyjádření odboru dopravy.15/2/1:Žádost o vybudování zpevněné komunikace Za Poštou.

2.11.2015: Požadavek trvá - čekáme na iniciativu vlastníků dotčených pozemků.

15/3/4:Petice občanů k anketě „Rozárka dle Nadace Proměny“ - k problematice ul. Zámeček předali občané petici na magistrát města. Hlavní body petice:

1- urychlit výstavbu chodníku v ulici Husova

2- vybudovat chodník v ulici Zámeček dolů z kopce od kostela k zastávce MHD

3- prověřit stav severního stavu pod hřbitovem a přemístění kontejnerů u hřbitova

4- parkování aut a autobusů u planetária – nedostatečné

KMS se seznámila s „Peticí“ a podporuje realizaci všech navržených požadavků.

6. 12. 2015: Komise obdržela od investičního odboru harmonogram na akci Husova chodníky se zahájením realizace v 06/2017.

Harmonogram prací Husova - chodníky:

VI/2016 územní rozhodnutí, II/2017 stavební povolení, 1. 6. 2017 zahájení stavby

4. 4. 2016: Požadavek trvá - chybí vyjádření zejména k bodům 2-4 petice.15/3/5:Umístění dopravních značek (event. zrcadla) do lokality "Jižní svahy".

6. 12. 2015 : Požadavek trvá, ing. Šaršon povede přímou komunikaci s panem Schillerem, předsedou dopravní komise.

Vyjádření Ing, Schillera, odbor správy majetku, ze dne 10. 12. 2015, odesl. mailem p. Šaršonovi:

 

Dle uvedeného vyjádření vlastníka je zřejmé, že se vlastnictví komunikace zříká a nezná jeho majitele.

Podnět je předán a je v řešení na speciálním stavebním úřadu odboru dopravy MMHK.

4. 4. 2016:Požadavek trvá.

15/9/4:KMS projednala problematiku přecházení občanů z ulice Husova přes ul. Brněnskou k poště. Při příchodu z ul. Husova chybí chodník a občané zde škobrtají po nezpevněné ploše. Dle vyjádření pana Sukeho z MP je doplnění chodníku možné.

2. 11. 2015: Dopravní komise doporučuje zhotovit PD s vyznačením místa pro přecházení dle aktuálních norem. Odbor majetku zadá vypracování PD. KMS souhlasí s tímto řešením a očekává po zhotovení PD jeho zaslání na KMS k projednání.

4. 4. 2016: Požadavek trvá. Dle informace p. Schillera se již připravuje PD přechodu – KMS zařazuje akce do svého plánu malých prioritních investic.

15/9/6: KMS žádá Správu nemovitostí, aby zajistila občasný úklid schůzovního domku naší KMS, klíč je u pana Beránka.

7. 3. 2016: V měsíci únoru si zástupci města prohlédli objekt, zástupce KMS pan Beránek upozornil na to, že ve vodoměrné šachtě stojí voda a že v objektu je cítit kanalizace. Co se týká úklidu, stav se neustále zhoršuje. KMS rovněž doporučuje v objektu provést výmalbu stropu.

4. 4. 2016: Po jednání s SNHK a paní Beránkovou bylo dohodnuto, že bude provádět úklid za 400 Kč/měsíc. Paní ředitelka SNHK přislíbila provést ještě velký úklid (mimo záclon) a vymalovat

15/10/1:KMS navrhuje vybudování venkovního fitness hřiště v areálu u Biřičky, jednalo by se o drobnou investici mimo plán s možností čerpání dotace ČEZ na hřiště. Arch. Zídková připraví na příští jednání plánek s cca 5 prvky a odhad nákladů. KMS by v případě schválení záměru spolufinancovala přípravné práce na ÚR.

2. 11. 2015: Paní Zídková předložila KMS návrh řešení, se kterým KMS vyslovila souhlas. Členové komise osloví firmy, které mají sídlo na NHK a požádají je o finanční příspěvek na realizaci fitness hřiště. Celkové náklady do 200 tisíc Kč, možnost financovat jednotlivé prvky, situační plánek obdrží všichni členové KMS. Návrh je přílohou tohoto zápisu a bude přímou cestou zaslán na TS k odbornému posouzení.

4. 4. 2016: Probíhá příprava akce.

15/10/3: Požadavek občanů z ulice K Cikánu přednesl pan Ludvík - na prašné části není dodržována max. povolená rychlost, požadují zpomalovací pruh. Pan Ludvík zajistí písemné souhlasy vlastníků pozemku do vzdálenosti 100 metrů od předpokládaného umístění prahu.

2. 11. 2015: Pan Ludvík přinesl souhlasy všech vlastníků sousedních pozemků podepsaných pod žádostí, KMS souhlasí s umístěním zpomalovacích pruhů a žádá o stanovisko dopravní komisi. Petice je přílohou tohoto zápisu.

Požadavek byl předán na prosincové zasedání Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti.

 

Závěr z 16. 3. 2016: Pracovní skupina trvá na svém rozhodnutí. Současně navrhuje možnost v ul. K Cikánu prodloužení obytné zóny až za dům E404 a žádá KMS NHK o vyjádření.

 

4. 4. 2016: Značka obytná zóna je již v ulici instalována a nic neřeší - řidiči pravidelně překračují povolenou rychlost. Bod se ruší - viz požadavek na kompletní rekonstrukci ulice vč. chybějících inženýrských sítí - nový bod 16/3/1!

15/10/4: Pan Ludvík vznesl dotaz, zda by chodník podél Brněnské po levé straně u silnice směrem z kopce dolů nemohl být označen jako cyklostezka. KMS s tímto návrhem souhlasí, na této straně je ještě chodník podél domů.

Požadavek byl předán na prosincové zasedání Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti.

 

Vyjádření pracovní skupiny, ze dne 9. 12. 2015:

 

Pracovní skupina souhlasí a předává podnět k možnému řešení na odbor hlavního architekta.

 

4. 4. 2016: Požadavek trvá, bod navazuje na prioritu KMS - zhotovení PD na revitalizaci zpevněných a zelených ploch podél Brněnské a na Svatováclavském náměstí.

16/1/1: Dotaz p. Borise: Je pravda, že vlastníci viladomu na konečné v Klukách chtějí odkoupit část přilehlého pozemku, na kterém se nachází park, pro účel zbudování parkoviště? KMS nesouhlasí a žádá odbor majetku o odpověď.

Požadavek KMS byl dne 18. 1. 2016 organizačním odd. kanceláře primátora postoupen k vyřízení a je v řešení na odboru správy majetku města.

4. 4. 2016: Požadavek trvá

16/1/2: Harmonogram rekonstrukce ulice Hlavní:

IV/2016 vydání územního rozhodnutí, XI/2016 vydání stavebního povolení, III/2017 zahájení rekonstrukce.

1. 2. 2016: KMS obdržela požadavek od investičního odboru na součinnost při zajištění vyjádření některých opozdilců. Všechny ing. Šaršon navštívil a všemi bylo přislíbeno, že vyjádření zašlou. Další kontakt na občany přes jejich mobil předán na investiční odbor.

4. 4. 2016: Požadavek trvá, dle informace magistrátu má tento již souhlasy majitelů dotčených pozemků, KMS požaduje průběžné informace o přípravě realizace.

16/2/1: Dotaz občanů NHK na TS HK: Z jakého důvodu byla pokácena lípa na začátku Mužíkovy ulice, nevykazovala žádné známky poškození.

7. 3. 2016: Dle zjištění KMS byla lípa v ul. Mužíkova pokácena na žádost občanů, kteří bydlí v RD v blízkosti pokáceného stromu a to bez povinnosti náhradní výsadby! KMS požaduje jednak, aby byla informována o kácení takto významných solitérních dřevin, nebo alejí na území v kompetenci KMS NHK a za druhé výsadbu nové lípy na místě pokácené.

Vyjádření Technických služeb HK, vyřizuje Ing. D. Jeřábek ze dne 17. 3. 2016:

 

Lípa v ulici Mužíkova před č. p. 120 byla pokácena na základě vydaného pravomocného rozhodnutí odboru životního prostředí MM HK. Na předmětnou lípu TS HK podaly dne 9. 11. 2015 na OŽP MM HK žádost o povolení ke kácení, a to na základě písemné žádosti majitelů domu čp. 120 a jejich sousedů. Kopii této žádosti přikládáme v příloze, kde jsou uvedeny i důvody občanů k pokácení předmětné lípy. Dřevina byla zároveň poškozená otevřenými dutinami a hnilobou. Cca 1 týden před pokácením stromu nás informovali majitelé sousedního domu o zranění dítěte spadlou větví.

 

Lípy v ulici Husova byly pokáceny na základě vydaných pravomocných rozhodnutí odboru životního prostředí MM HK z důvodu zhoršeného zdravotního stavu. V prosinci 2015 bylo pokáceno 7 lip, které byly dle zpracovaného projektu „Revitalizace ulice Husova a Zámeček v Hradci Králové“  vyhodnoceny jako dřeviny zdravotně poškozené, se sníženou vitalitou a provozně nevyhovující. Dalších 5 lip bylo pokáceno v únoru 2016. U těchto dřevin bylo při provádění pěstebních opatření zjištěno, že mají zhoršený zdravotní stav a nebylo možné je zastabilizovat standardním pěstebním opatřením. Další etapa obnovy stromořadí v ulici Husova je plánována v koordinaci s výstavbou nového chodníku v prostoru u Hvězdárny. Termín zahájení stavby zatím nebyl stanoven.

 

Poznámka organizačního odd. kanceláře primátora:

Kopie dopisu od TSHK, kde jsou uvedeny i důvody občanů k pokácení předmětné lípy, byla zaslána pouze předsedovi KMS Ing. Šaršonovi na vědomí - tato osobní data podléhají mlčenlivosti

(Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. ledna 2015).

4.4. 2016: Požadavek trvá v části náhradní výsadby a informování KMS o záměrech kácení na území v působnosti KMS NHK

16/2/4:Informace pana Rohleny ke zjištěné poruše pomníku padlým. Zjištěná trhlina mezi deskami k II. světové válce pravá hradecká strana a centrálním pomníkem. Dále upozornil na chybně označené jméno Křižík Josef na pravé straně (správně Křižík Rudolf) a levé straně Vasil Crylov (správně Vasil Grivo). KMS žádá svého člena pana Faltu o návrh postupu řešení.

7.3. 2016: Dle vyjádření arch. Falty je pomník evidovaný jako válečný hrob a jména lze měnit pouze na základě dokladu - pouhé prohlášení nestačí. Během roku 2016 zajistí odbor památkové péče opravu trhliny.

4.4. 2016: Požadavek trvá.

16/3/1: KMS žádá odbor správy majetku města, aby zahájil přípravu rekonstrukce zbývající části ulice K Cikánu, která nebyla dokončena. Jedná se o dlouholetý požadavek, který je možno nyní realizovat, vzhledem k již dávno vyřešeném majetkovém problému s původním vlastníkem sítí v lokalitě Jižní svahy. KMS požaduje rovněž dokončení výstavby inženýrských sítí (vodovod a kanalizace) v této části nezpevněné ulice, tak jak bylo přislíbeno. VAK měl tuto akci zařazenou na rok 2016 (dle informace z loňského roku), ale vzhledem k tomu, že požadavek nebyl znovu uplatněn, neprobíhá jeho příprava. Situace v místě se zhoršuje - viz též požadavek v bodě 15/10/3.

4. 4. 2016: Požadavek trvá.

16/3/2: Stav části nezpevněné komunikace v ulici K Hvězdárně se výrazně zhoršil v části před č. p. 1840 je několik děr - viz příloha. Toto ulicí nyní jezdí často auta ale i autobusy, které jedou k novému planetáriu. Žádáme o urychlenou opravu!

4. 4. 2016: Požadavek trvá.

16/3/3: Ve věci poškození kraje vozovky a propustku pod ulicí Nad Rybníky, které zdokumentoval místní občan, proběhlo dne 4. 3. 2016 jednání na městské policii. Ta tímto získala fotodokumentaci auta, která tuto škodu způsobil a MP bude požadovat po majiteli auta provedení opravy.

4. 4. 2016: Požadavek trvá, dle sdělení MP majitel auta nahlásil poškození mostku jako pojistnou událost své pojišťovně tj. Kooperativa. Žádáme město o opravu, úhradu provedených prací požadovat po pojišťovně.

Nové body:

16/4/1: Žádáme prověření situace s veřejným osvětlením v ulici Jasanová - požadavek občanů o doplnění veřejného osvětlení.

16/4/2: Požadavek obyvatel bytového domu č. p. 1282-1284 v ulici Přemyslova na umístění nových kontejnerů na separovaný sběr (plast, papír) a to za dům č. p. 1284. Nejbližší kontejnery v ulici U Myslivny jsou neustále přeplněny.

16/4/3: Předseda KMS pan Šaršon komisi informoval, že v letošním roce je to 250 let od založení Nového Hradce Králové. KMS ve spolupráci s farníky a školou připraví k této události materiály a uspořádá výstavu pravděpodobně v prostorách knihovny, školy a kostela. Ing. Falta se pokusí vyhledat vhodné materiály v Okresním archivu.

16/4/5: KMS se seznámila s návrhem pana Kopeckého, aby některé z trolejbusů č.1 které zajíždí do Kluků jezdily přes zastávku "Pod Strání" z důvodů napojení zdravotního střediska. KMS se opět vyjádřila k omezování či dokonce rušení trolejbusu č. 2 na NHK jako zcela nevhodné. Paní Zídková projedná do příští schůzky KMS s provozním náměstkem DP.

Gratulace:

Podle seznamu.

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Požadujeme vyjádření k bodu: 14/9/5, 14/12/6, 15/3/4-5, 15/9/6, 15/9/4, 15/9/6, 15/10/4, 16/1/1-2, 16/2/1, 16/3/1-3, 16/4/1-4.Příští schůze komise se bude konat dne 2. 5. 2016 v 18,30 hod v ulici Hlavní - konečná MHD Kluky.Zapsala: Ing. arch. Lenka Zídková Ing. Jindřich Šaršon

předseda KMS NHK

 

Příloha k bodu 16/3/3: Prohlášení vlastníka vozidla o poškození mostku v ulici K Biřičce a jeho Technický průkaz.

 

Složky


Vytvoření složky: 18.04.2016 17:11 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 18.04.2016 17:11 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 938
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty