Ke stažení: Březen 2016

 

 

Komise místní samosprávy Nový Hradec Králové

 

 

Zápis z jednání KMS NHK ze dne 7.3. 2016

 

Přítomni: Beránek, Syrůčková, Landa, Štětková, Falta, Zídková

Omluven: Šaršon

Hosté : p. Josef Kolbaba

Zástupce MěPolicie :

Místo konání: NHK, ul. Hlavní – konečná MHD

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

14/9/5:Umístění ukazatele rychlosti na Brněnské ulici.

5.10.2015: Požadavek trvá do doby umístění chybějícího ukazatele, umístění zašle Ing. Šaršon panu Pospíšilovi z TS.

6. 12. 2015 : Rada města v usnesení č. 31878 z 8. 12. projedná uvolnění prostředků pro zakoupení 1 ks radaru pro KMS NHK.

7. 3. 2016: Požadavek trvá - vyřizuje Ing. Brokeš, odbor správy majetku města

14/12/6:Řešení svodu dešťových vod v ulici K Biřičce pod Domovem důchodců.

7. 9. 2015: Vzhledem k tomu, že Technické služby, ani odbor správy majetku, ani stavební odbor nenavrhl žádný způsob řešení problematiky stékání dešťové vody s komunikace K Biřičce na sousední pozemky, žádáme tedy odbor dopravy o stanovisko - požadavek trvá.

7.3. 2016: Požadavek trvá - vyřizuje odbor dopravy

15/2/1:Žádost o vybudování zpevněné komunikace Za Poštou.

2.11.2015: Požadavek trvá - čekáme na iniciativu vlastníků dotčených pozemků.

15/3/4:Petice občanů k anketě „Rozárka dle Nadace Proměny“ - k problematice ul. Zámeček předali občané petici na magistrát města. Hlavní body petice:

1- urychlit výstavbu chodníku v ulici Husova

2- vybudovat chodník v ulici Zámeček dolů z kopce od kostela k zastávce MHD

3- prověřit stav severního stavu pod hřbitovem a přemístění kontejnerů u hřbitova

4- parkování aut a autobusů u planetária – nedostatečné

KMS se seznámila s „Peticí“ a podporuje realizaci všech navržených požadavků.

6. 12. 2015: Komise obdržela od investičního odboru harmonogram na akci Husova chodníky se zahájením realizace v 06/2017.

Harmonogram prací Husova - chodníky:

VI/2016 územní rozhodnutí, II/2017 stavební povolení, 1.6.2017 zahájení stavby

7. 3. 2016: Požadavek trvá-vyřizuje Ing. Brokeš, odbor správy majetku města.

15/3/5:Umístění dopravních značek (event. zrcadla) do lokality "Jižní svahy".

6. 12. 2015 : Požadavek trvá, ing. Šaršon povede přímou komunikaci s panem Schillerem, předsedou dopravní komise.

7. 3. 2016:Požadavek trvá.

Vyjádření Ing, Schillera, odbor správy majetku, ze dne 10. 12. 2015, odesl. mailem p. Šaršonovi:

 

Dle uvedeného vyjádření vlastníka je zřejmé, že se vlastnictví komunikace zříká a nezná jeho majitele.

Podnět je předán a je v řešení na speciálním stavebním úřadu odboru dopravy MMHK.

15/9/4:KMS projednala problematiku přecházení občanů z ulice Husova přes ul. Brněnskou k poště. Při příchodu z ul. Husova chybí chodník a občané zde škobrtají po nezpevněné ploše. Dle vyjádření pana Sukeho z MP je doplnění chodníku možné.

2. 11. 2015: Dopravní komise doporučuje zhotovit PD s vyznačením místa pro přecházení dle aktuálních norem. Odbor majetku zadá vypracování PD. KMS souhlasí s tímto řešením a očekává po zhotovení PD jeho zaslání na KMS k projednání.

7.3. 2016: Požadavek trvá.

15/9/6: KMS žádá Správu nemovitostí, aby zajistila občasný úklid schůzovního domku naší KMS, klíč je u pana Beránka.

7.3. 2016: V měsíci únoru si zástupci města prohlédli objekt, zástupce KMS pan Beránek upozornil na to, že ve vodoměrné šachtě stojí voda a že v objektu je cítit kanalizace. Co se týká úklidu, stav se neustále zhoršuje. KMS rovněž doporučuje v objektu provést výmalbu stropu. Požadavek na úklid trvá.

15/10/1:KMS navrhuje vybudování venkovního fitness hřiště v areálu u Biřičky, jednalo by se o drobnou investici mimo plán s možností čerpání dotace ČEZ na hřiště. Arch. Zídková připraví na příští jednání plánek s cca 5 prvky a odhad nákladů. KMS by v případě schválení záměru spolufinancovala přípravné práce na ÚR.

2. 11. 2015: Paní Zídková předložila KMS návrh řešení, se kterým KMS vyslovila souhlas. Členové komise osloví firmy, které mají sídlo na NHK a požádají je o finanční příspěvek na realizaci fitness hřiště. Celkové náklady do 200 tisíc Kč, možnost financovat jednotlivé prvky, situační plánek obdrží všichni členové KMS. Návrh je přílohou tohoto zápisu a bude přímou cestou zaslán na TS k odbornému posouzení.

7.3. 2016: Probíhá jednání s možnými investory.

15/10/3: Požadavek občanů z ulice K Cikánu přednesl pan Ludvík - na prašné části není dodržována max. povolená rychlost, požadují zpomalovací pruh. Pan Ludvík zajistí písemné souhlasy vlastníků pozemku do vzdálenosti 100 metrů od předpokládaného umístění prahu.

2. 11. 2015: Pan Ludvík přinesl souhlasy všech vlastníků sousedních pozemků podepsaných pod žádostí, KMS souhlasí s umístěním zpomalovacích pruhů a žádá o stanovisko dopravní komisi. Petice je přílohou tohoto zápisu.

Požadavek byl předán na prosincové zasedání Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti.

Vyjádření pracovní skupiny, ze dne 9. 12. 2015:

Pracovní skupina nedoporučuje umístění prahů na nezpevněnou prašnou komunikaci a současně nedoporučuje osazení z důvodu nežádoucích jevů spojených s přejezdem těchto zpomalovacích prahů (hlučnost, vibrace, spalovací zplodiny, úklid sněhu atd.). Současně OM upozorňuje, že doposud není doplněn souhlas místních občanů s vypracovanou PD pro dva retardéry v ul. U Myslivny.

 

7.3. 2016:

Dobrý den, na základě dnešního místního šetření v ul. K Cikánu jsem telefonicky kontaktoval Ing. Šaršona a sdělil mu následující:

·Stav komunikace ul. K Cikánu (zadní část) je nezpevněný a je zde mnoho výmolů, které zabraňují rychlejší jízdu než 20 km/h

·Příčné nestavbní prahy nelze do takovéto komunikace montovat

·V případě montáže, je dle parametrů možné tyto prahy přejíždět v rychlosti 30 km/h..

·Část komunikace (rovný úsek) je v obytné zóně = řidič smí jet rychlostí nejvýše 20 km/hod, Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo.

·Stavební retardér je již umístěn před ul. Modřínova

Dle sdělení bude Ing. Šaršon kontaktovat KMS a bod znovu projedná. Z výše uvedeného bod do jednání pracovní skupiny nebudu znovu předkládat.

Hezký den.

Petr Schiller

pracoviště GIS, Odbor správy majetku města

Dobrý den, 

pan Schiller má zajisté pravdu, že v obytné zóně se má jet nejvýše 20 km/h a dbát zvýšené opatrnosti. Také má pravdu, že po tom tankodromu není normální jezdit rychleji. Bohužel jsou lidé, kteří asi neznají pravidla silničního provozu a nejsou "normální". Tito lidé zde jezdí běžně 40, 50 i 60 km/h, proto žádáme o spomalovací pásy, které je donutí jet maximálně 30 km/h.  Někdy je to v naší ulici opravdu "o život".Pokud je problém s montáží těchto pásů, stačí když dostaneme povolení a pásy. Sami je nainstalujeme. I když se to nezdá a nevypadá to tak, tak tato komunikace byla dříve zpevněná (uhutněný makadam, zalitý asfaltem). Stavby domů s tím udělaly své. :(

Proto Vás jménem svým i obyvatel ulice K Cikánu prosím a žádám o umístění dvou spomalovacích pásů, tak jak je uvedeno v naší petici.

Velice Vám děkuji za Váš čas a vstřícnost.
Pavel Ludvík

jednatel společnostiabaca cz, s.r.o.

Požadavek trvá - viz nový bod 16/3/1.15/10/4: Pan Ludvík vznesl dotaz, zda by chodník podél Brněnské po levé straně u silnice směrem z kopce dolů nemohl být označen jako cyklostezka. KMS s tímto návrhem souhlasí, na této straně je ještě chodník podél domů.

7.3. 2016: Požadavek trvá

Požadavek byl předán na prosincové zasedání Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti.

 

Vyjádření pracovní skupiny, ze dne 9. 12. 2015:

 

Pracovní skupina souhlasí a předává podnět k možnému řešení na odbor hlavního architekta.16/1/1: Dotaz p. Borise: Je pravda, že vlastníci viladomu na konečné v Klukách chtějí odkoupit část přilehlého pozemku, na kterém se nachází park, pro účel zbudování parkoviště? KMS nesouhlasí a žádá odbor majetku o odpověď.

Požadavek KMS byl dne 18. 1. 2016 organizačním odd. kanceláře primátora postoupen k vyřízení a je v řešení na odboru správy majetku města.

7.3. 2016: Požadavek trvá

16/1/2: Harmonogram rekonstrukce ulice Hlavní:

IV/2016 vydání územního rozhodnutí, XI/2016 vydání stavebního povolení, III/2017 zahájení rekonstrukce.

1. 2. 2016: KMS obdržela požadavek od investičního odboru na součinnost při zajištění vyjádření některých opozdilců. Všechny ing. Šaršon navštívil a všemi bylo přislíbeno, že vyjádření zašlou. Další kontakt na občany přes jejich mobil předán na investiční odbor.

7.3. 2016: Požadavek trvá, KMS spolupracuje na získání souhlasů majiteklů dotčených pozemků, požaduje průběžné informace o přípravě akce.

16/1/3: KMS konstatuje poškození chodníku vedle vjezdu ke garážím u vila domu na konečné v Klukách a žádá TS o prošetření stavu ve spolupráci s panem Seidlem z MP HK.

1. 2. 2016: Komise děkuje TS za rychlé provedení opravy před č. p.1277/50. Zástupce SVJ z tohoto domu, pan Beran, se dostavil na jednání komise a požádal o odstranění dvou pilířů, které znemožňují příjezd k parkovacímu místu přes opravený chodník. Sdělil, že osobně upozorní na uvedenou opravu všechny obyvatele domu a dále přislíbil, že pokud dojde znovu k poškození, bude se SVJ podílet na nové úpravě přejezdového místa chodníku v zátěžovém provedení v ceně nového materiálu. Za těchto podmínek KMS souhlasí s odstraněním pilířů.

7.3. 2016: Bod se ruší.

16/2/1: Dotaz občanů NHK na TS HK: Z jakého důvodu byla pokácena lípa na začátku Mužíkovy ulice, nevykazovala žádné známky poškození.

7.3. 2016: Dle zjištění KMS byla lípa v ul. Mužíkova pokácena na žádost občanů, kteří bydlí v RD v blízkosti pokáceného stromu a to bez povinnosti náhradní výsadby! KMS požaduje jednak, aby byla informována o kácení takto významných soliterních dřevin, nebo alejí na území v kompetenci KMS NHK a za druhé výsadbu nové lípy na místě pokácené.

16/2/2: Byla projednána informace petentů pana Kociana, Dohnala a paní Lucie Porter k chystané výstavbě Environmentálního centra v Hájovně U dvou šranků. Petenti vysvětlili svůj názor k možným technickým problémům související se  zajištěním technických přípojek pro objekt z pohledu jeho budoucí funkcionality (nn, wifi, odpad a zdroj pitné vody). Upozornili, že podle jejich názoru nerespektování těchto informací povede k vyšším investičním a hlavně i provozním nákladům s přímým dopadem do rozpočtu toho, kdo bude uvedenou investici provozovat. Pan Luboš Štěpán vysvětlil některé okolnosti k samotné přípravě PD.

KMS po zvážení všech okolností preferuje, aby při rekonstrukci Hájovny byl v maximální míře zachován její původní vzhled. O posouzení ostatních dopadů žádá Magistrát HK.

7.3. 2016: Bod se ruší.

16/2/3:KMS schvaluje finanční příspěvek Tělovýchovné jednotě Sokol Nový Hradec Králové, zastoupená panem Rohlenou ve výši 1000,- Kč (slovy jeden tisíce Kč) na pořádání divadelních představení NEPŘIJATELNÍ PRAHA v roce 2016. Číslo účtu, na který budou peníze zaslány, je 2700188285/2010.

7.3. 2016: Bod se ruší.

16/2/4:Informace pana Rohleny ke zjištěné poruše pomníku padlým. Zjištěná trhlina mezi deskami k II. světové válce pravá hradecká strana a centrálním pomníkem. Dále upozornil na chybně označené jméno Křižík Josef na pravé straně (správně Křižík Rudolf) a levé straně Vasil Crylov (správně Vasil Grivo). KMS žádá svého člena pana Faltu o návrh postupu řešení.

7.3. 2016: Dle vyjádření arch. Falty je pomník evidovaný jako válečný hrob a jména lze měnit pouze na základě dokladu - pouhé prohlášení nestačí. Během roku 2016 zajistí odbor památkové péče opravu trhliny. Požadavek trvá.

16/2/5:Informace o poznatcích ze společného zasedání předsedů KMS a vedení Města. Zazněl příslib, že obě investice, zařazené v prioritách KMS, tedy chodník Husova a Rekonstrukce Hlavní budou realizovány v roce 2017. Projednán dotaz na výhled trolejbusové dopravy na NHK. Byl diskutován nový systém sběru a třídění odpadu, který se týká většiny KMS. K tomu KMS obdržela i písemné materiály, které zveřejní na svých webových stránkách a přiměřeně i na nástěnce KMS na konečné dvojky.

7.3. 2016: Bod se ruší.

16/2/6:KMS projednala postup ve výstavbě Fit hřiště Na Biřičce a zároveň neutěšený stav bývalé pláže na rybníku U Cikána. Podporuje návrh Městských lesů na obnovení pláže U Cikána návozem potřebného množství písku.

7.3. 2016: Bod se ruší.

16/2/7: KMS projednala Finanční plán 2016 dle návrhu Hely Syrůčkové. Na základě podnětu Pavla Beránka byla navýšena částka na gratulace na 10 tis. Kč. Následně KMS plán schválila. Plán je přílohou tohoto zápisu.

7.3. 2016: Bod se ruší.

16/2/8:KMS schválila drobný nákup v celkové výši 1000 Kč.

7.3. 2016: Bod se ruší.

Nové body:

16/3/1: KMS žádá odbor správy majetku města, aby zahájil přípravu rekonstrukce zbývající části ulice K Cikánu, která nebyla dokončena. Jedná se o dlouholetý požadavek, který je možno nyní realizovat, vzhledem k již dávno vyřešeném majetkovém problému s původním vlastníkem sítí v lokalitě Jižní svahy. KMS požaduje rovněž dokončení výstavby inženýrských sítí (vodovod a kanalizace) v této části nezpevněné ulice, tak jak bylo přislíbeno. VAK měl tuto akci zařazenou na rok 2016 (dle informace z lońského roku), ale vzhledem k tomu, že požadavek nebyl znovu uplatněn, nebrobíhá jeho příprava. Situace v místě se zhoršuje - viz též požadavek v bodě 15/10/3.

16/3/2: Stav části nezpevněné komunikace v ulici K Hvězdárně se výrazně zhoršil v části před č.p. 1840 je několik děr - viz příloha. Toto ulicí nyní jezdí často auta ale i autobusy, které jedou k novému planetáriu. Žádáme o urychlenou opravu!

16/3/3: Ve věci poškození kraje vozovky a propustku pod ulicí Nad Rybníky, které zdokumentoval místní občan, proběhlo dne 4.3.2016 jednání na městské policii. Ta tímto získala fotodokumentaci auta, který tuto škodu způsobil a MP bude požadovat po majiteli auta provedení opravy.

Gratulace:

Podle seznamu.

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Požadujeme vyjádření k bodu: 14/9/5, 14/12/6, 15/3/4-5, 15/9/5-6, 15/9/4, 15/9/6, 15/10/3, 15/10/4, 16/1/1, 16/2/1, 16/2/4, 16/3/1-2.Příští schůze komise se bude konat dne 4. 4. 2016 v 18,30 hod v ulici Hlavní - konečná MHD Kluky.Zapsala: Ing. arch. Lenka Zídková Ing. Jindřich Šaršon

předseda KMS NHK 

Složky


Vytvoření složky: 20.03.2016 14:58 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 20.03.2016 14:58 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 273
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty