Ke stažení: Únor 2016

 

 

Komise místní samosprávy Nový Hradec Králové

 

 

Zápis z jednání KMS NHK ze dne 1.2. 2016

 

Přítomni: Beránek, Syrůčková, Šaršon, Landa, Štětková

Omluven: Zídková, Falta

Hosté : Luboš Štěpán, Rohlena, Beran, petenti Kocian, Dohnal a Lucie Porter

Zástupce MěPolicie : p. Seidl

Místo konání: NHK, ul. Hlavní – konečná MHD

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

14/9/5:Umístění ukazatele rychlosti na Brněnské ulici.

5.10.2015: Požadavek trvá do doby umístění chybějícího ukazatele, umístění zašle Ing. Šaršon panu Pospíšilovi z TS.

6. 12. 2015 : Rada města v usnesení č. 31878 z 8. 12. projedná uvolnění prostředků pro zakoupení 1 ks radaru pro KMS NHK.

1. 2. 2016: Požadavek trvá - vyřizuje Ing. Brokeš, odbor správy majetku města

14/12/6:Řešení svodu dešťových vod v ulici K Biřičce pod Domovem důchodců.

7. 9. 2015: Vzhledem k tomu, že Technické služby, ani odbor správy majetku, ani stavební odbor nenavrhl žádný způsob řešení problematiky stékání dešťové vody s komunikace K Biřičce na sousední pozemky, žádáme tedy odbor dopravy o stanovisko - požadavek trvá.

1. 2. 2016: Požadavek trvá - vyřizuje odbor dopravy

15/2/1:Žádost o vybudování zpevněné komunikace Za Poštou.

2.11.2015: Požadavek trvá - čekáme na iniciativu vlastníků dotčených pozemků.

15/3/4:Petice občanů k anketě „Rozárka dle Nadace Proměny“ - k problematice ul. Zámeček předali občané petici na magistrát města. Hlavní body petice:

1- urychlit výstavbu chodníku v ulici Husova

2- vybudovat chodník v ulici Zámeček dolů z kopce od kostela k zastávce MHD

3- prověřit stav severního stavu pod hřbitovem a přemístění kontejnerů u hřbitova

4- parkování aut a autobusů u planetária – nedostatečné

KMS se seznámila s „Peticí“ a podporuje realizaci všech navržených požadavků.

6. 12. 2015: Komise obdržela od investičního odboru harmonogram na akci Husova chodníky se zahájením realizace v 06/2017.

Harmonogram prací Husova - chodníky:

VI/2016 územní rozhodnutí, II/2017 stavební povolení, 1. 6. 2017 zahájení stavby

1. 2. 2016: Požadavek trvá-vyřizuje Ing. Brokeš, odbor správy majetku města.

15/3/5:Umístění dopravních značek (event. zrcadla) do lokality "Jižní svahy".

6. 12. 2015 : Požadavek trvá, ing. Šaršon povede přímou komunikaci s panem Schillerem, předsedou dopravní komise.

1. 2. 2016:Požadavek trvá.

Vyjádření Ing, Schillera, odbor správy majetku, ze dne 10. 12. 2015, odesl. mailem p. Šaršonovi:

 

Dle uvedeného vyjádření vlastníka je zřejmé, že se vlastnictví komunikace zříká a nezná jeho majitele.

Podnět je předán a je v řešení na speciálním stavebním úřadu odboru dopravy MMHK.

15/9/4:KMS projednala problematiku přecházení občanů z ulice Husova přes ul. Brněnskou k poště. Při příchodu z ul. Husova chybí chodník a občané zde škobrtají po nezpevněné ploše. Dle vyjádření pana Sukeho z MP je doplnění chodníku možné.

2. 11. 2015: Dopravní komise doporučuje zhotovit PD s vyznačením místa pro přecházení dle aktuálních norem. Odbor majetku zadá vypracování PD. KMS souhlasí s tímto řešením a očekává po zhotovení PD jeho zaslání na KMS k projednání.

1. 2. 2016: Požadavek trvá.

15/9/5: KMS má zatím neověřené informace o plánech na zrušení trolejbusové linky č. 2 na Nový Hradec Králové po provedení zatrolejování na konečnou "Pod Strání". S touto možností naše KMS zásadně nesouhlasí, linka č. 2 zajišťuje dostupnost Starého města, Magistrátu HK, Slezského Předměstí a je nejstarší linkou v HK. Žádáme zachování této linky.

1. 2. 2016: Bod se ruší - viz vysvětlení níže.

Informace o zrušení trolejbusové linky č. není pravdivá a Dopravní podnik města Hradce Králové,a.s. zrušení trolejbusové linky č.2 neplánuje a nepřipravuje.

V souvislostech se zatrolejování konečné Pod Strání je zvažován záměr zredukovat počet vozů linek č. 1 a 2 jedoucích v úseku od zastávky Na Brně na konečných NHK.

Realizace výsledného řešení je limitována přípravou a realizací trolejového vedení na konečnou Pod Strání a ta je plánována nejdříve na závěr roku 2017. Řešení dopravy bude před vlastní realizací standardně konzultováno s KMS Nový Hradec Králové.

 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti prosím zvažte současnou potřebu schůzky.

 

S pozdravem

 

Ing. Vladimír Pejřil 
dopravně -technický náměstek 

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. 15/9/6: KMS žádá Správu nemovitostí, aby zajistila občasný úklid schůzovního domku naší KMS, klíč je u pana Beránka.

1. 2. 2016: Požadavek trvá.

15/10/1:KMS navrhuje vybudování venkovního fitness hřiště v areálu u Biřičky, jednalo by se o drobnou investici mimo plán s možností čerpání dotace ČEZ na hřiště. Arch. Zídková připraví na příští jednání plánek s cca 5 prvky a odhad nákladů. KMS by v případě schválení záměru spolufinancovala přípravné práce na ÚR.

2. 11. 2015: Paní Zídková předložila KMS návrh řešení, se kterým KMS vyslovila souhlas. Členové komise osloví firmy, které mají sídlo na NHK a požádají je o finanční příspěvek na realizaci fitness hřiště. Celkové náklady do 200 tisíc Kč, možnost financovat jednotlivé prvky, situační plánek obdrží všichni členové KMS. Návrh je přílohou tohoto zápisu a bude přímou cestou zaslán na TS k odbornému posouzení.

6. 12. 2015: Komise projednala iniciativu pana Petra Kubáta k umístění fitness hřiště a konstatovala, že podporuje jeho umístění v lokalitě U Biřičky.

1. 2. 2016: Probíhá jednání s možnými investory.

15/10/3: Požadavek občanů z ulice K Cikánu přednesl pan Ludvík - na prašné části není dodržována max. povolená rychlost, požadují zpomalovací pruh. Pan Ludvík zajistí písemné souhlasy vlastníků pozemku do vzdálenosti 100 metrů od předpokládaného umístění prahu.

2. 11. 2015: Pan Ludvík přinesl souhlasy všech vlastníků sousedních pozemků podepsaných pod žádostí, KMS souhlasí s umístěním zpomalovacích pruhů a žádá o stanovisko dopravní komisi. Petice je přílohou tohoto zápisu.

Požadavek byl předán na prosincové zasedání Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti.

Vyjádření pracovní skupiny, ze dne 9. 12. 2015:

Pracovní skupina nedoporučuje umístění prahů na nezpevněnou prašnou komunikaci a současně nedoporučuje osazení z důvodu nežádoucích jevů spojených s přejezdem těchto zpomalovacích prahů (hlučnost, vibrace, spalovací zplodiny, úklid sněhu atd.). Současně OM upozorňuje, že doposud není doplněn souhlas místních občanů s vypracovanou PD pro dva retardéry v ul. U Myslivny.

 

1. 2. 2016: KMS projednala reakci pana Ludvíka na názor pracovní skupiny a podporuje jeho znovu projednání s tím, aby skupina navrhla, jakým způsobem bude požadavek vyřešen. K PD U Myslivny, bylo jednáno s panem Boučkem, který uvedený souhlas přislíbil doplnit.

Dobrý den,

jsme si vědomi, že může docházet k otřesům, při přejíždění prahů. Případně i k vyšším exhalacím. Nicméně upřednostňujeme bezpečnost chodců, zejména dětí, které zde žijí. 

Proto i nadále žádáme o instalaci těchto zpomalovacích prahů.

Děkuji za vstřícnost

Přeji hezký den

Pavel Ludvík 

 

 15/10/4: Pan Ludvík vznesl dotaz, zda by chodník podél Brněnské po levé straně u silnice směrem z kopce dolů nemohl být označen jako cyklostezka. KMS s tímto návrhem souhlasí, na této straně je ještě chodník podél domů.

1. 2. 2016: Požadavek trvá

Požadavek byl předán na prosincové zasedání Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti.

 

Vyjádření pracovní skupiny, ze dne 9. 12. 2015:

 

Pracovní skupina souhlasí a předává podnět k možnému řešení na odbor hlavního architekta.16/1/1: Dotaz p. Borise: Je pravda, že vlastníci vila domu na konečné v Klukách chtějí odkoupit část přilehlého pozemku, na kterém se nachází park, pro účel zbudování parkoviště? KMS nesouhlasí a žádá odbor majetku o odpověď.

1. 2. 2016: Požadavek trvá

16/1/2: Harmonogram rekonstrukce ulice Hlavní:

IV/2016 vydání územního rozhodnutí, XI/2016 vydání stavebního povolení, III/2017 zahájení rekonstrukce.

1. 2. 2016: KMS obdržela požadavek od investičního odboru na součinnost při zajištění vyjádření některých opozdilců. Všechny ing. Šaršon navštívil a všemi bylo přislíbeno, že vyjádření zašlou. Další kontakt na občany přes jejich mobil předán na investiční odbor.

16/1/3: KMS konstatuje poškození chodníku vedle vjezdu ke garážím u vila domu na konečné v Klukách a žádá TS o prošetření stavu ve spolupráci s panem Seidlem z MP HK.

1. 2. 2016: Komise děkuje TS za rychlé provedení opravy před č. p.1277/50. Zástupce SVJ z tohoto domu, pan Beran, se dostavil na jednání komise a požádal o odstranění dvou pilířů, které znemožňují příjezd k parkovacímu místu přes opravený chodník. Sdělil, že osobně upozorní na uvedenou opravu všechny obyvatele domu a dále přislíbil, že pokud dojde znovu k poškození, bude se SVJ podílet na nové úpravě přejezdového místa chodníku v zátěžovém provedení v ceně nového materiálu. Za těchto podmínek KMS souhlasí s odstraněním pilířů.

16/1/4: KMS schvaluje materiální výdaje za rok 2015 ve výši 664,- Kč dle seznamu v pokladní knize.

1. 2. 2016: Bod se ruší

Nové body:

16/2/1: Dotaz občanů NHK na TS HK: Z jakého důvodu byla pokácena lípa na začátku Mužíkovy ulice, nevykazovala žádné známky poškození. A dále několik lip v Husově ulici (např. v prostoru před řadovými domky za hřbitovem).

16/2/2: Byla projednána informace petentů pana Kociana, Dohnala a paní Lucie Porter k chystané výstavbě Environmentálního centra v Hájovně U dvou šranků. Petenti vysvětlili svůj názor k možným technickým problémům související se  zajištěním technických přípojek pro objekt z pohledu jeho budoucí funkcionality (nn, wifi, odpad a zdroj pitné vody). Upozornili, že podle jejich názoru nerespektování těchto informací povede k vyšším investičním a hlavně i provozním nákladům s přímým dopadem do rozpočtu toho, kdo bude uvedenou investici provozovat. Pan Luboš Štěpán vysvětlil některé okolnosti k samotné přípravě PD.

KMS po zvážení všech okolností preferuje, aby při rekonstrukci Hájovny byl v maximální míře zachován její původní vzhled. O posouzení ostatních dopadů žádá Magistrát HK.

16/2/3 KMS schvaluje finanční příspěvek Tělovýchovné jednotě Sokol Nový Hradec Králové, zastoupená panem Rohlenou ve výši 1000,- Kč (slovy jeden tisíce Kč) na pořádání divadelních představení NEPŘIJATELNÍ PRAHA v roce 2016. Číslo účtu, na který budou peníze zaslány, je 2700188285/2010.

16/2/4 Informace pana Rohleny ke zjištěné poruše pomníku padlým. Zjištěná trhlina mezi deskami k II. světové válce pravá hradecká strana a centrálním pomníkem. Dále upozornil na chybně označené jméno Křižík Josef na pravé straně (správně Křižík Rudolf) a levé straně Vasil Crylov (správně Vasil Grivo). KMS žádá svého člena pana Faltu o návrh postupu řešení.

16/2/5 Informace o poznatcích ze společného zasedání předsedů KMS a vedení Města. Zazněl příslib, že obě investice, zařazené v prioritách KMS, tedy chodník Husova a Rekonstrukce Hlavní budou realizovány v roce 2017. Projednán dotaz na výhled trolejbusové dopravy na NHK. Byl diskutován nový systém sběru a třídění odpadu, který se týká většiny KMS. K tomu KMS obdržela i písemné materiály, které zveřejní na svých webových stránkách a přiměřeně i na nástěnce KMS na konečné dvojky.

16/2/6 KMS projednala postup ve výstavbě Fit hřiště Na Biřičce a zároveň neutěšený stav bývalé pláže na rybníku U Cikána. Podporuje návrh Městských lesů na obnovení pláže U Cikána návozem potřebného množství písku.

16/2/7 KMS projednala Finanční plán 2016 dle návrhu Hely Syrůčkové. Na základě podnětu Pavla Beránka byla navýšena částka na gratulace na 10 tis. Kč. Následně KMS plán schválila. Plán je přílohou tohoto zápisu.

16/2/8 KMS schválila drobný nákup v celkové výši 1000 Kč.

Gratulace:

Podle seznamu.

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Požadujeme vyjádření k bodu: 14/12/6, 15/3/4-5, 15/9/5-6, 15/10/3, 15/10/4, 16/1/1, 16/1/3 (TS), 16/2/1 (TS)Příští schůze komise se bude konat dne 7. 3. 2016 v 18,30 hod v ulici Hlavní - konečná MHD Kluky.Zapsala: Ing. arch. Lenka Zídková Ing. Jindřich Šaršon

 

předseda KMS NHK

 

Složky


Vytvoření složky: 04.02.2016 17:16 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 04.02.2016 17:16 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 428
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty