Ke stažení: Leden 2016

 

 

Komise místní samosprávy Nový Hradec Králové

 

 

Zápis z jednání KMS NHK ze dne 4.1. 2016

 

Přítomni: Beránek, Syrůčková, Šaršon, Landa, Štětková, Zídková, Falta

Omluven:

Hosté : p. Boris

Zástupce MěPolicie : p. Seidl

Místo konání: NHK, ul. Hlavní – konečná MHD

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

14/9/5:Umístění ukazatele rychlosti na Brněnské ulici.

5.10.2015: Požadavek trvá do doby umístění chybějícího ukazatele, umístění zašle Ing. Šaršon panu Pospíšilovi z TS.

6. 12. 2015 : Rada města v usnesení č. 31878 z 8. 12. projedná uvolnění prostředků pro zakoupení 1 ks radaru pro KMS NHK.

4. 1. 2016: Požadavek trvá - vyřizuje Ing. Brokeš, odbor správy majetku města

14/12/6:Řešení svodu dešťových vod v ulici K Biřičce pod Domovem důchodců.

7. 9. 2015: Vzhledem k tomu, že Technické služby, ani odbor správy majetku, ani stavební odbor nenavrhl žádný způsob řešení problematiky stékání dešťové vody s komunikace K Biřičce na sousední pozemky, žádáme tedy odbor dopravy o stanovisko - požadavek trvá.

4. 1. 2016: Požadavek trvá - vyřizuje odbor dopravy

15/2/1:Žádost o vybudování zpevněné komunikace Za Poštou.

2.11.2015: Požadavek trvá - čekáme na iniciativu vlastníků dotčených pozemků.

15/3/4:Petice občanů k anketě „Rozárka dle Nadace Proměny“ - k problematice ul. Zámeček předali občané petici na magistrát města. Hlavní body petice:

1- urychlit výstavbu chodníku v ulici Husova

2- vybudovat chodník v ulici Zámeček dolů z kopce od kostela k zastávce MHD

3- prověřit stav severního stavu pod hřbitovem a přemístění kontejnerů u hřbitova

4- parkování aut a autobusů u planetária – nedostatečné

KMS se seznámila s „Peticí“ a podporuje realizaci všech navržených požadavků.

6. 12. 2015: Komise obdržela od investičního odboru harmonogram na akci Husova chodníky se zahájením realizace v 06/2017.

Harmonogram prací Husova - chodníky:

VI/2016 územní rozhodnutí, II/2017 stavební povolení, 1.6.2017 zahájení stavby

4. 1. 2016: Požadavek trvá-vyřizuje Ing. Brokeš, odbor správy majetku města.

15/3/5:Umístění dopravních značek (event. zrcadla) do lokality "Jižní svahy".

6. 12. 2015 : Požadavek trvá, ing. Šaršon povede přímou komunikaci s panem Schillerem, předsedou dopravní komise.

4. 1. 2016:Požadavek trvá.

Vyjádření Ing, Schillera, odbor správy majetku, ze dne 10. 12. 2015, odesl. mailem p. Šaršonovi:

 

Dle uvedeného vyjádření vlastníka je zřejmé, že se vlastnictví komunikace zříká a nezná jeho majitele.

Podnět je předán a je v řešení na speciálním stavebním úřadu odboru dopravy MMHK.

15/5/4:Sloupek Telecomu v ulici Nad Rybníky.

4. 1. 2016: Bod se ruší - viz následující vyjádření.

Vyjádření H. Petrové, majetková správa, odbor správy majetku města, ze dne 20. 11. 2015:

 

Na základě dalšího časově náročného zjišťování bylo zjištěno, že se v ul. Nad Rybníky se nacházejí 3 rozvaděčové sloupky. Stavba sítě byla realizována na základě ÚR a dokončena v roce 1997. Zařízení je v majetku společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. K Vaší připomínce, že odbor správy majetku nemá informace o uložených sítích na svých pozemcích, uvádíme, že v uvedené době se věcná břemena do 1. 7. 2000 do katastru nemovitostí nezapisovala.

 

  1. Uvedené SEK (sítě elektronických komunikací) byly vystavěny za účinnosti zákona č. 110/1964 Sb.

  2. Dle §12 zákona č. 110/1964 Sb., byly stanoveny pravidla pro užívání nemovitostí pro telekomunikace, v § 12 odst. 1, a), bylo uvedeno, že organizacím spojů přísluší ve veřejném zájmu oprávnění  zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech telekomunikační vedení nadzemní i podzemní, včetně potřebných opěrných a vytyčovacích bodů, v odst. 3 je uvedeno, že oprávnění podle odstavce 1 jsou věcnými břemeny váznoucími na dotčených nemovitostech a nezapisují se  do evidence nemovitostí.

  3. Tehdejší společnost SPT Telecom použila nemovitost pro telekomunikační vedení na základě uvedeného Zákona č. 110/1964 Sb., oprávněně a ve veřejném zájmu. Z uvedeného vyplývá, že společnost SPT Telecom měla  veřejnoprávní titul k její realizaci a  titul  soukromoprávní nemusela řešit, byl dán tehdy platným zákonem,  nebyla povinnost  uzavírat smlouvy o břemeni, tato povinnost není nařízena ani zpětně.

 

Posunutí uvedeného sloupku o 1,4m  by bylo velmi finančně náročné vzhledem k tomu, že by se musely všechny kabely prodloužit pomocí zemních spojek, což v tomto případě představuje částku cca 25.000,- Kč. Vzhledem k finanční náročnosti na přesun  1 sloupku a omezeným finančním prostředkům, odbor správy majetku města v současné době neplánuje jeho přesunutí.15/9/4:KMS projednala problematiku přecházení občanů z ulice Husova přes ul. Brněnskou k poště. Při příchodu z ul. Husova chybí chodník a občané zde škobrtají po nezpevněné ploše. Dle vyjádření pana Sukeho z MP je doplnění chodníku možné.

2. 11. 2015: Dopravní komise doporučuje zhotovit PD s vyznačením místa pro přecházení dle aktuálních norem. Odbor majetku zadá vypracování PD. KMS souhlasí s tímto řešením a očekává po zhotovení PD jeho zaslání na KMS k projednání.

4. 1. 2016: Požadavek trvá.

15/9/5: KMS má zatím neověřené informace o plánech na zrušení trolejbusové linky č. 2 na Nový Hradec Králové po provedení zatrolejování na konečnou "Pod Strání". S touto možností naše KMS zásadně nesouhlasí, linka č. 2 zajišťuje dostupnost Starého města, Magistrátu HK, Slezského Předměstí a je nejstarší linkou v HK. Žádáme zachování této linky.

4. 1. 2016: Požadavek trvá.

15/9/6: KMS žádá Správu nemovitostí, aby zajistila občasný úklid schůzovního domku naší KMS, klíč je u pana Beránka.

4. 1. 2016: Požadavek trvá.

15/10/1:KMS navrhuje vybudování venkovního fitness hřiště v areálu u Biřičky, jednalo by se o drobnou investici mimo plán s možností čerpání dotace ČEZ na hřiště. Arch. Zídková připraví na příští jednání plánek s cca 5 prvky a odhad nákladů. KMS by v případě schválení záměru spolufinancovala přípravné práce na ÚR.

2. 11. 2015: Paní Zídková předložila KMS návrh řešení, se kterým KMS vyslovila souhlas. Členové komise osloví firmy, které mají sídlo na NHK a požádají je o finanční příspěvek na realizaci fitness hřiště. Celkové náklady do 200 tisíc Kč, možnost financovat jednotlivé prvky, situační plánek obdrží všichni členové KMS. Návrh je přílohou tohoto zápisu a bude přímou cestou zaslán na TS k odbornému posouzení.

6. 12. 2015: Komise projednala iniciativu pana Petra Kubáta k umístění fitness hřiště a konstatovala, že podporuje jeho umístění v lokalitě U Biřičky.

4. 1. 2016: Probíhá jednání s možnými investory.

15/10/3: Požadavek občanů z ulice K Cikánu přednesl pan Ludvík - na prašné části není dodržována max. povolená rychlost, požadují zpomalovací pruh. Pan Ludvík zajistí písemné souhlasy vlastníků pozemku do vzdálenosti 100 metrů od předpokládaného umístění prahu.

2. 11. 2015: Pan Ludvík přinesl souhlasy všech vlastníků sousedních pozemků podepsaných pod žádostí, KMS souhlasí s umístěním zpomalovacích pruhů a žádá o stanovisko dopravní komisi. Petice je přílohou tohoto zápisu.

Požadavek byl předán na prosincové zasedání Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti.

Vyjádření pracovní skupiny, ze dne 9. 12. 2015:

Pracovní skupina nedoporučuje umístění prahů na nezpevněnou prašnou komunikaci a současně nedoporučuje osazení z důvodu nežádoucích jevů spojených s přejezdem těchto zpomalovacích prahů (hlučnost, vibrace, spalovací zplodiny, úklid sněhu atd.). Současně OM upozorňuje, že doposud není doplněn souhlas místních občanů s vypracovanou PD pro dva retardéry v ul. U Myslivny.

 

4. 1. 2016: Vyjádření předáno p. Ludvíkovi.

15/10/4: Pan Ludvík vznesl dotaz, zda by chodník podél Brněnské po levé straně u silnice směrem z kopce dolů nemohl být označen jako cyklostezka. KMS s tímto návrhem souhlasí, na této straně je ještě chodník podél domů.

4. 1. 2016: Požadavek trvá

Požadavek byl předán na prosincové zasedání Pracovní skupiny náměstkyně primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti.

 

Vyjádření pracovní skupiny, ze dne 9. 12. 2015:

 

Pracovní skupina souhlasí a předává podnět k možnému řešení na odbor hlavního architekta.Nové body:

16/1/1: Dotaz p. Borise: Je pravda, že vlastníci viladomu na konečné v Klukách chtějí odkoupit část přilehlého pozemku, na kterém se nachází park, pro účel zbudování parkoviště? KMS nesouhlasí a žádá odbor majetku o odpověď.

16/1/2: Harmonogram rekonstrukce ulice Hlavní:

IV/2016 vydání územního rozhodnutí, XI/2016 vydání stavebního povolení, III/2017 zahájení rekonstrukce.

16/1/3: KMS konstatuje poškození chodníku vedle vjezdu ke garážím u viladomu na konečné v Klukách a žádá TS o prošetření stavu ve spolupráci s panem Seidlem z MP HK.

16/1/3: KMS schvaluje materiální výdaje za rok 2015 ve výši 664,- Kč dle seznamu v pokladní knize.

Gratulace:

Podle seznamu.

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Požadujeme vyjádření k bodu: 14/12/6, 15/3/4-5, 15/9/5-6, 15/10/4, 16/1/1, 16/1/3.Příští schůze komise se bude konat dne 1. 2. 2016 v 18,30 hod v ulici Hlavní - konečná MHD Kluky.Zapsala: Ing. arch. Lenka Zídková Ing. Jindřich Šaršon

předseda KMS NHK

  

Složky


Vytvoření složky: 01.02.2016 21:30 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 01.02.2016 21:30 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 936
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty