Ke stažení: Listopad 2015

 

 

Komise místní samosprávy Nový hradec Králové

 

 

Zápis z jednání KMS NHK ze dne 2.11. 2015

 

Přítomni: Beránek, Syrůčková, Šaršon, Zídková, Landa, Štětková

Omluven:

Hosté : pan Ludvík

Zástupce MěPolicie : p. Seidl

Místo konání: NHK, ul. Hlavní – konečná MHD

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

14/9/5:Umístění ukazatele rychlosti na Brněnské ulici.

5.10.2015: Požadavek trvá do doby umístění chybějícího ukazatele, umístění zašle Ing. Šaršon panu Pospíšilovi z TS.

2.11.2015: Požadavek trvá.

14/12/6:Řešení svodu dešťových vod v ulici K Biřičce pod Domovem důchodců.

7.9. 2015: Vzhledem k tomu, že Technické služby, ani odbor správy majetku, ani stavební odbor nenavrhl žádný způsob řešení problematiky stékání deštové vody s komunuikace K Biřičce na sousední pozemky, žádáme tedy odbor dopravy o stanovisko - požadavek trvá.

2.11.2015: K Vaší žádosti o vyjádření k požadavku Komise místní samosprávy Nový HK sděluji:

 1)      Problém výstižně popsala ve svém stanovisku paní Hana Petrová ze správy majetku města. Vlastníci nemovitostí v ul. K Biřičce postupně zavezli odvodňovací příkop, který přestal plnit svoji funkci. Dešťová voda stéká po silnici od křižovatky s ul. Hlavní až na křižovatku s ulicí Na Biřičce, kde začíná příkop, který odvádí dešťové vody do Biřičky. Silnice je vyspádována jednostranně směrem k Roudničce, na silnici není obrubník a voda se valí přes zasypaný příkop do zahrad a sklepů přilehlých nemovitostí. Příčinou problému je zrušení odvodňovacího příkopu. Odvodňovací příkop zrušili vlastníci přilehlých rodinných domů, aby měli snazší příjezd ke svým rodinným domům, případně si mohli vysadit před plot okrasné dřeviny.

 2)      Zachycení dešťových vod z komunikace lze technicky řešit dvěma způsoby. Do stávající asfaltové vozovky je možné položit novou dešťovou kanalizaci. Vozovka musí být doplněna o obrubník, který zachytí dešťové vody a dešťové vpusti, které odvedou vodu bezpečně do dešťové kanalizace. Jedná se o úsek dlouhý cca 250 m (od ul. Na Úvoze). Levnějším řešením je obnovení původního odvodňovacího příkopu (v části trasy je původní příkop zachován).

Pokud se magistrát města Hradce Králové rozhodne řešit odvodnění v ulici Na Biřičce, budeme z titulu vlastníka pozemků v dané lokalitě aktivně spolupracovat.

 V případě doplňujícího dotazu jsem Vám k dispozici.

 

Zdraví

Jan Vlček

vedoucí oddělení investiční výstavby

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

KMS žádá o vyjádření zástupce vlastníka komunikace, nikoliv vlastníka jen kousku sousedního pozemku (VAK), viz zápis 7.9.2015. Domníváme se, že způsob svedení dešťových vod z komunikace je věcí vlastníka komunikace, nikoliv vlastníků sousedních pozemků.

15/2/1:Žádost o vybudování zpevněné komunikace Za Poštou.

2.11.2015: Požadavek trvá - čekáme na iniciativu vlastníků dotčených pozemků.

15/3/3:Požadavek na projekt revitalizace zeleně a zpevněnýchn ploch na Svatováclavském náměstí v v ulici Brněnská.

2.11.2015: Bod se ruší - požadavek je zařazen do priorit na období 2016-2018 (v příloze zápisu je projektový záměr na tuto akci).

15/3/4:Petice občanů k anketě „Rozárka dle Nadace Proměny“ - k problematice ul. Zámeček předali občané petici na magistrát města. Hlavní body petice:

1- urychlit výstavbu chodníku v ulici Husova

2- vybudovat chodník v ulici Zámeček dolů z kopce od kostela k zastávce MHD

3- prověřit stav severního stavu pod hřbitovem a přemístění kontejnerů u hřbitova

4- parkování aut a autobusů u planetária – nedostatečné

KMS se seznámila s „Peticí“ a podporuje realizaci všech navržených požadavků.

5.10.2015: Požadavek trvá - viz zápis z 7.9.2015.

2.11.2015: Požadavek trvá.

15/3/5:Umístění dopravních značek (event. zrcadla) do lokality "Jižní svahy".

2.11.2015: Požadavek trvá, schváleno dopravní komisí, probíhá diskuze mezi městem a VAkem, kdo má značky nainstalovat.

15/4/1:Vyhláška o pohybu psů na veřejných prostranstvých.

2.11.2015: Splněno - bod se ruší.

Požadavek KMS Nový Hradec Králové bude zařazen do návrhu novely obecně závazné vyhlášky, která bude předložena radě města.

Bc. Edita Kašková

asistentka ředitele - Městská policie Hradec Králové

 

15/4/2:Pan Landa člen KMS NHK provedl kontrolu stavu chodníků v obvodu působnosti naší KMS a zjistil následující nedostatky:

1/ Brněnská od lékárny k obchodu u Jarešů - zvlněný povrch, vystouplý kanálový uzávěr před prodejnou barev.

5.10.2005: Požadavek trvá - požadujeme opravit chodník okolo vystouplého poklopu.

2.11.2015: Splněno bod se ruší, pan Landa je nadále pověřen KMS, aby sledoval nedostatky na chodnícíhc a informoval o tom TS.

Dobrý den.

Musel bych se znovu opakovat. Situaci by mělo řešit město jako takové a zrekonstruovat kompletní povrchy. Jak jsem již minule psal tak naše poklopy zřejmě nerostou, maximálně se můžou vlivem prostředí rozpadat a tvořit opačný efekt tudíž propady. Nicméně, než si pořád psát s KMS tak se pokusíme kanalizační poklop na Brněnské ulici snížit, pokud to stavebně půjde. Až se TSHK jednou rozhodne předláždit chodník celý, budeme muset opět navyšovat, ale to může být kdoví kdy. Tudíž náš stav nějakým způsobem zlepšíme do čtrnácti dnů.

S pozdravem Dus

 

15/4/3:Instalace zastřešeného stojanu na kola v ulici Prašingerova.

5.10.2015: Požadavek trvá - zastupitelstvo města investici schválilo - předpokládaná realizace do konce října.

2.11.2015: Stojan na kola instalován bez stříšky - zatím nepřístupný, TS dokončí v nejbližších dnech.

15/5/1:DUR na rekonstrukci ulice Hlavní.

5.10.2015: Požadavek trvá - první jednání v této věci bude dne 13.10. v 9 hod za účasti zástupců KMS NHK.

2.11.2015: Dne 13.10. proběhlo jednání, na kterém byl zástupce KMS pan Šaršon, informován o stavu věcí. Vzhledem k tomu, že stále ještě chybí několik souhlasů vlastníků pozemků potřebných k územnímu řízení, nabízí KMS součinnost při získání těchto souhlasů. Předpokládaný termín zahájení územního řízení je do konce roku 2015.

15/5/4:Sloupek Telecomu v ulici Nad Rybníky.

2.11.2015: Požadavek trvá.

15/9/4:KMS projednala problematiku přecházení občanů z ulice Husova přes ul. Brněnskou k poště. Při příchodu z ul. Husova chybí chodník a občané zde škobrtají po nezpevněné ploše. Dle vyjádření pana Sukeho z MP je dopplnění chodníku možné:

Na ulici Brněnská jsou sníženy obruby a je potřeba jen z části od ulice Husova dodělat cca. 3 metry chodníku

V první fázi takto vznikne místo pro přecházení a KMS by časem v tomto místě chtěla nechat zrealizovat plnohodnotný přechod pro chodce

 

7.9.2015: Žádáme dopravní komisi o návrh řešení.

2.11.2015: Požadavek trvá.

15/9/5: KMS má zatím neověřené informace o plánech na zrušení trolejbusové linky č.2 na Nový Hradec Králové po provedení zatrolejování na konečnou "Pod Strání". S touto možností naše KMS zásadně nesouhlasí, linka č. 2 zajišťuje dostupnost Starého města, Magistrátu HK, Slezského Předměstí a je nejstarší linkou v HK. Žádáme zachování této linky.

2.11.2015: Požadavek trvá.

15/9/6: KMS žádá Správu nemovitostí, aby zajistila občasný úklid schůzovního domku naší KMS, klíč je u pana Beránka.

2.11.2015: Požadavek trvá.

15/10/1:KMS navrhuje vybudování venkovního fitness hřiště v areálu u Biřičky, jednalo by se o drobnou investici mimo plán s možností čerpání dotace ČEZ na hřiště. Arch. Zídková připraví na příští jednání plánek s cca 5 prvky a odhad nákladů. KMS by v případě schválení záměru spolufinancovala přípravné práce na ÚR.

2.11.2015: Paní Zídková předložila KMS návrh řešení, se kterým KMS vyslovila souhlas. Členové komise osloví firmy, které mají sídlo na NHK a požádají je o finanční příspěvek na realizaci fitness hřiště. Celkové náklady do 200 tisíc Kč, možnost financovat jednotlivé prvky, situační plánek obdrží všichni členové KMS.

15/10/2: Vyjádření k prodeji pozemku parc.č. 1010 k.ú. NHK - KMS vnímá pozemek jako významnou lokalitu pro budoucí využití pro občanskou vybavenost na NHK a tedy nesouhlasí s prodejem pro RD.

2.11.2015: Bod se ruší.

15/10/3: Požadavek občanů z ulice K Cikánu přednesl pan Ludvík - na prašné části není dodržována max. povolená rychlost, požadují zpomalovací pruh. Pan Ludvík zajistí písemné souhlasy vlastníků pozemku do vzdálenosti 100 metrů od předpokládaného umístění prahu.

2.11.2015: Pan Ludvík přinesl souhlasy všech vlastníků sousedních pozemků podepsaných pod žádostí, KMS souhlasí s umístěním zpomalovacích pruhů a žádá o stanovisko dopravní komisi.

15/10/4: Pan Ludvík vznesl dotaz, zda by chodník podél Brněnské po levé straně u silnice směrem z kopce dolů nemohl být označen jako cyklosteska. KMS s tímto návrhem souhlasí, na této straně je ještě chodník podél domů.

2.11.2015: Požadujeme vyjádření dopravní komise.

15/10/5: Informace o konání akcí v Městských lesích :

Den lesní techniky 17.10. 2015 na Hradečnici u Vlka

Výlov rybníků Češík 9.10., Roudnička 15.10., Datlík 31.10., Cikán 6.10., Plachta 13.11., Jáma a Kříž 20.11., Výskyt 28.11.2015

Dne 28.10. od 10 hod úklid dobrovolníků v okolí rybníka Biřička.

2.11.2015: Bod se ruší, KMS děkuje všem dobrovolníků za úklid v okolí Biřičky.

Nové body:

15/11/1: Žádost o kácení stromu od paní Cihlářové z ul. Přemyslova. Po sdělení TS, že strom není na pozemku města, bylo doporučeno paní Cihlářové, že musí jednat s vlasníkem pozemku.

15/11/2: KMS byla seznámena se čtvrtletníkem Městské policie.

Gratulace:

Podle seznamu.

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Požadujeme vyjádření k bodu: 14/9/5, 14/12/6, 15/2/1, 15/3/4-5, 15/5/4, 15/9/4-6, 15/10/3-4.Příští schůze komise se bude konat dne 7.12.2015 v 18,30 hod v ulici Hlavní - konečná MHD Kluky.Zapsala: Ing.arch. Lenka Zídková Ing. Jindřich Šaršon

předseda KMS NHK

Přílohy:

 

  1. Projektový záměr - Brněnská

  2. Žádost o umístění zpomalovacích pruhu ul. K Cikánu 

 

Složky


Vytvoření složky: 01.12.2015 19:13 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 01.12.2015 19:13 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 361
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty