Ke stažení: Květen 2015

 

Zápis z jednání KMS NHK ze dne 4.5. 2015

 

Přítomni: Beránek, Landa, Syrůčková, Zídková, Šaršon, Štětková, Falta

Omluven:

Hosté : p. Kalenský, Vejvoda, Bárta a Baloun

Zástupce MěPolicie : p. Siedl

Místo konání: NHK, ul. Hlavní – konečná MHDStav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

14/3/2: Pan Zemánek se vyjádřil ke stavu bezpečnosti v prostoru Svatováclavského náměstí. Protože jde již o opakovanou a závažnou připomínku, žádá KMS Městskou Policii o vyjádření k možným technickým opatřením v této oblasti včetně uvažovaného termínu realizace

6. 10. 2014. Probíhá příprava instalace kamer.

3. 11. 2014 : Komise projednala informaci z MP o možné montáži Městského kamerového systému na Svatováclavském náměstí v ceně 344 731 Kč a podporuje jeho zřízení. Zároveň požaduje tuto akci zařadit do rozpočtu Města Hradec Králové 2015.

4.5.2015: Požadavek trvá

14/9/5 : Vzhledem ke slibu ze strany MMHK, že budou v letošním roce realizovány stavební úpravy přechodu na Brněnské ul. u ZŠ, netrvá KMS na umístění digitálních ukazatelů rychlosti. V případě odložení tohoto dlouhodobého požadavku KMS, nebo pokud Pracovní skupina náměstka primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti uzná za vhodné ukazatele na Brněnskou umístit, máme vybrané možné umístění.

6. 10. 2014: KMS v tomto bodě přehodnotila své minulé usnesení a po poradě s městskou policií považuje za vhodné jak stavební úpravy přechodu, tak umístění ukazatelů rychlosti. Stavební povolení na přechod nabylo právní moci již v červnu 2014, proto opakovaně žádáme jeho realizaci.

1. 12. 2014: Byly zaslány nové návrhy Městské policie na umístění ukazatele rychlosti, posuzuje Policie ČR.

 

 

 

 

5. 1. 2015: Městská policie předala návrhy na nové umístění ukazatelů rychlosti KMS NHK, která s jejich umístěním souhlasí a požaduje projednání tohoto umístění v Dopravní komisi MMHK a po té jejich realizaci.

2.2. 2015: Požadavek na umístění ukazatelů rychlosti i na stavební úpravy přechodu u ZŠ NHK trvá. Upozorňujeme, že pokud má být bezpečný přechod u ZŠ realizován v roce 2015, je nutné provést kácení v době vegetačního klidu, tj. 31.3.2015.

3.2. 2015: Požadavek trvá- dle informace TS :

Po obdržení Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v hradci králové od odboru dopravy MMHK bude radar ihned osazen na vybraný sloup veřejného osvětlení.

4.5. 2015: Požadavek na přechod trvá, radar instalován.

Vyjádření Technických služeb – Ing. Jeřábek:

Na předmětné dřeviny mají TSHK pravomocné povolení ke kácení, dle kterého může být jedna lípa, která je v přímé kolizi se stavbou, pokácena před zahájením stavby i v době vegetace, a další dvě lípy budou pokáceny ve vhodném termínu nejblíže předcházejícímu provedení nové výsadby. Vlastní kácení bude tedy koordinováno se stavbou tak, aby omezení funkčnosti zeleně bylo co možná nejmenší.

 

14/12/6: Bod nahrazující bod 14/10/1. Na základě požadavku pana Kamenického proběhlo místní šetření v ulici K Biřičce dne 26. 11. 2014 za účasti zástupců VAKu (pan Vlček 602370974), pana Kamenického a za KMS paní Zídkové. Bylo zjištěno, že problém stékající dešťové vody z komunikace na pozemek a následně do objektu pana Kamenického není jen jeho problém, ale že se týká odvodu dešťových vod v celé části ulice K Biřičce a to od křižovatky s ulicí Hlavní až na její konec. Tato komunikace byla realizována ve spádu směrem východním, kde byl původně odvodňovací příkop, postupně ale došlo k jeho zasypání. Část pozemků (parc.č. 489/7, 318/47 a 318/3 k. ú. Kluky) jsou ve vlastnictví VAKu, proto první jednání proběhlo za jejich účasti, ale komunikace na parc. č. 489/1 (ul. K Biřičce) je ve vlastnictví města HK a tak žádáme město o návrh celkového řešení svodu dešťových vod na výše zmíněném úseku.

Vyjádření TSHK pana T. Pospíšila, DiS.

Drobné vyprofilování příkopu od ul. Na Úvoze po sjezd k panu Kamenickému bylo provedeno
dne 10.12.2014 vč. prořezání náletových keřů. Přes sjezd pana Kamenického není proveden žádný propustek, kterým by dešťová voda mohla dále plynule pokračovat příkopem v ul. K Biřičce. Dále jsou v úseku od sjezdu k nemovitosti po propustek do ul. Smrková zasázeny stromy, kde při profilaci příkopu může dojít k poškození kořenového systému.“

 

2.2. 2015: Požadavek trvá, žádáme odbor správy majetku, aby zajistil návrh řešení svodu dešťových vod v ulici K Biřičce od křižovatky s ulicí Na Úvoze po nezpevněnou cestu vedoucí do lesa. Problém se stékáním dešťových srážek má většina RD po pravé straně této ulice při směru směrem k lesu.

 

4.5.2015: Požadavek trvá, žádáme stanovisko odboru stavebního.

15/2/1: Vlastník pozemku v ulici Za Poštou pan Těšitel se dostavil na KMS s dotazem, jak bude řešeno vybudování zpevněné komunikace v této ulici a v té souvislosti povolování dalších nových RD. Vlastník souhlasí s prodejem části pozemku pro potřeby komunikace a má zájem zde realizovat na svém pozemku RD pro vlastní potřebu.

Vyjádření odboru správy majetku:

Město v tuto chvíli neplánuje vybudování zpevnění komunikace v ul. Za Poštou (ještě si ověřit u OI a OHA).13.4.2015: Požadavek trvá, dnešního dne se dostavili další občané, kteří vlastní pozemky v této lokalitě:

Nesouhlasíme se stavební uzávěrou, město pochybilo s povolováním již postavených domů - neřešilo přístupovou komunikaci. Požadujeme urychlené řešení této situace a umožnit výstavbu RD i dalším vlastníkům pozemků.

Dalším problémem v této lokalitě je nevyřešení dešťových vod z pozemků, dochází zde k zaplavování dolních částí zahrad - dříve byla tato voda odváděna příkopem do místní vodoteče.

4.5.2015: Požadavek trvá

15/3/3: Revitalizace zelených ploch – bod navazuje na zrušený bod 36/13 - požadavek na zpracování projektu revitalizace zeleně a zpevněných ploch v celé ulici Brněnská od křižovatky s Blodkovou ulicí vč. Svatováclavského náměstí, což je v souladu s prioritami KMS – plán na rok 2017. V rámci řešení celého území bude navržena i úprava okolí pomníku padlých, kromě KMS akci podporuje OHA.

13.4.2015: V rámci úprav zeleně požadujeme zrušení tří květinových záhonů na Svatováclavském náměstí vzhledem k tomu, že po většinu roku je zde místo květin jen holá zemina a plevel. Navrhujeme dva menší záhony po stranách zatravnit a doplnit jarními cibulovinami a střední záhon osázet kvetoucími keři malého vzrůstu - minimálně tři druhy (např. šeřík Meyerův malý 3 ks, tavolník japonský žlutolistý a pestrobarevný, levandule) + plazivý jalovec. Plocha po výsadbě bude ochráněna proti plevelům vrstvou mulče.

Návrh byl konzultován s Ing. Kolkovou - MMHK OHA a doporučen k realizaci.

4.5.2015: Požadavek trvá

15/3/4: Petice občanů k anketě „Rozárka dle Nadace Proměny“ - k problematice ul. Zámeček předali občané petici na magistrát města. Hlavní body petice:

1- urychlit výstavbu chodníku v ulici Husova

2- vybudovat chodník v ulici Zámeček dolů z kopce od kostela k zastávce MHD

3- prověřit stav severního stavu pod hřbitovem a přemístění kontejnerů u hřbitova

4- parkování aut a autobusů u planetária – nedostatečné

KMS se seznámila s „Peticí“ a podporuje realizaci všech navržených požadavků.

13.4.2015: KMS se seznámila s odpovědí magistrátu města, odboru hlavního architekta a považuje odpověď za nedostatečnou. Žádáme upřesnění kdy by mohlo dojít k realizaci chodníků v ulici Husova a Zámeček. Požadujeme konzultaci zástupce KMS NHK při schvalování DUR či DSP na tyto zpevněné plochy.

4.5.2015: Požadavek trvá

15/3/5: K zrušenému bodu 14/3/1 - umístění zrcadla na křižovatku Jedlová- k Cikánu: o KMS doporučuje instalaci značky pozor přednost zprava do ulice K Cikánu

13.4.2015: KMS byl předložen návrh doplnění dopravních značek v prostoru mezi ulicemi K Biřičce a K Cikánu ve dvou variantách. KMS doporučuje kombinaci obou variant, tak aby jako obytná zóna byla označena celá lokalita Jižní svahy bez omezení přilehlých komunikací. Plánek se zákresem byl předán panu Seidlovy zástupci MP.

4.5.2015: Požadavek trvá

15/4/1: Pan Seidl seznámil KMS s návrhem změny vyhlášky o pravidlech o pohybu psů na veřejných prostranstvích. KMS NHK nesouhlasí se zařazením celého Svatováclavského náměstí do seznamu dle přílohy č.3, tj. zákaz veškerého pohybu psů. Žádáme o zařazení do seznamu dle přílohy č.1., tj. vodění psů na vodítku.

4.5.2015: Požadavek trvá

15/4/2: Pan Landa člen KMS NHK provedl kontrolu stavu chodníků v obvodu působnosti naší KMS a zjistil následující nedostatky:

1/ Brněnská od lékárny k obchodu u Jarešů - zvlněný povrch, vystouplý kanálový uzávěr před prodejnou barev.

2/ Pešínova - nezalitá drážka po frézování u školy

3/ Na Dřevěnce - volné dlaždice a rozpadlé obrubníky u čp. 467

4/ Hlavní - zvlněný povrch u čp. 1217, vystouplé vodovodní uzávěry u čp. 1207

4.5.2015: Žádáme TS o opravu těchto drobných závad na chodnících

15/4/3: Upozorňujeme na demolici stojanů na jízdní kola v ulici Prašingerova po vichřici počátkem dubna a následném zřícení štítové zdi garáže u čp. 89 na pozemku města. Tyto stojany sloužily široké veřejnosti a byly hojně využívany, proto žádáme o jejich opravu a zpřístupnění veřejnosti.

4.5.2015: Požadavek trvá

Nové body:

15/5/1: Vzhledem k projednávané aktualizaci DUR na rekonstrukci ul. Hlavní, žádáme o její projednání se zástupci KMS NHK před podáním žádosti o vydání ÚR, vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobou prioritu naší KMS.

15/5/2: Požadavek na řešený problém již v loňském roce v bodě 14/4/5: KMS již v minulosti řešila problém vytékající splaškové vody v uličce mezi ul. Mužíkova a K Biřičce Dle vyjádření vlastníků zahrádky v této uličce voda teče od RD č. p. 1245 v ulici Mužíkova a způsobuje jak v zahrádce na v uličce značné škody, např. sklep zahradního domku již byl opakovaně výplavem. S obyvateli zmíněného RD se nelze domluvit, proto žádáme o vyjádření stavební úřad, zda je stavba napojena na kanalizaci.

6.10.2014: Vyjádření pana Bc. D. Štancla, technika odboru stavebního :

Na místním šetření dne 17.7. 2014 bylo zjištěno, že je nový majitel objektu č.p. 1245, kanalizační přípojku dům nemá, bude řešeno v rámci rekonstrukce RD.

4.5.2015: Problém s občas se objevující vodou protékající zahradou do uličky trvá, voda teče bez souvislosti s deštěm a způsobuje škodu na zahrádce parc.č. 336/10. Při místním šetření bylo zjištěno, že dům čp. 1245 kanalizaci nemá a bude to řešeno. Je ovšem možné, že voda teče i od č.p. 1246. Žádáme o opětovné prošetření stavebním úřadem.

15/5/3: Pan Vejvoda informoval KMS o plánovaných koncertech skautské dechové hudby, které by se měly uskutečnit dvakrát do roka v Country clubu Lucie a to vždy na jaře a před vánocemi. Třetí již tradiční koncert je naplánován na 24.6.2015 v 15,30 hod před prodejnou potravin na Svatováclavském náměstí.

KMS NHK schvaluje finanční příspěvek ve výši 2 000,- Kč (dva tisíce) skautskému dechovému orchestru HK zastoupeném panem Františkem Vejvodou tel. 495264567, na který budou peníze zaslány. Akce se uskuteční ve spolupráci s KMS NHK.

15/5/4: Pan Bárta z ulice Nad Rybníky přišel z dotazem, zda by se nemohl posunou sloupek Telecomu, který zužuje průjezd na této ulici. Sloupek je umístěn mezi chatami E 156 a E91 a to dost daleko od hranice městského pozemku. Posunutí na tuto hranici doporučuje i zástupce MP HK, sloupek vadí při svozu komunálního odpadu, event. by mohl vadit hasičům. Foto umístění sloupku v příloze zápisu.

Gratulace:

Podle seznamu.

 

S ohledem na splnění úkolů se ruší body: žádné

 

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Požadujeme vyjádření k bodu 14/3/2 , 14/9/5, 14/12/6, 15/3/3, 15/3/4, 15/4/1-3, 15/5/1-4.Příští schůzka komise se bude konat dne 1.6.2015 v 18:30 hod., NHK, ul. Hlavní – konečná MDH Kluky.Zapsala: Ing. arch. Lenka Zídková ing. Jindřich Šaršon

místopředseda KMS NHK předseda KMS NHK

  

Složky


Vytvoření složky: 18.05.2015 21:25 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 18.05.2015 21:25 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 448
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty