Ke stažení: Duben 2015

 

Zápis z jednání KMS NHK ze dne 13. 4. 2015

 

Přítomni: Beránek, Landa, Syrůčková, Zídková

Omluven: Šaršon

Hosté : Dvořáček, Dvořáčková Jana, Těšitel Pavel, Těšitelová Zdeňka, Šipošová

Zástupce MěPolicie : p. Siedl

Místo konání: NHK, ul. Hlavní – konečná MHDStav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

14/3/2: Pan Zemánek se vyjádřil ke stavu bezpečnosti v prostoru Svatováclavského náměstí. Protože jde již o opakovanou a závažnou připomínku, žádá KMS Městskou Policii o vyjádření k možným technickým opatřením v této oblasti včetně uvažovaného termínu realizace

6. 10. 2014. Probíhá příprava instalace kamer.

3. 11. 2014 : Komise projednala informaci z MP o možné montáži Městského kamerového systému na Svatováclavském náměstí v ceně 344 731 Kč a podporuje jeho zřízení. Zároveň požaduje tuto akci zařadit do rozpočtu Města Hradec Králové 2015.

13.4.2015: Požadavek trvá

14/9/5 : Vzhledem ke slibu ze strany MMHK, že budou v letošním roce realizovány stavební úpravy přechodu na Brněnské ul. u ZŠ, netrvá KMS na umístění digitálních ukazatelů rychlosti. V případě odložení tohoto dlouhodobého požadavku KMS, nebo pokud Pracovní skupina náměstka primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti uzná za vhodné ukazatele na Brněnskou umístit, máme vybrané možné umístění.

6. 10. 2014: KMS v tomto bodě přehodnotila své minulé usnesení a po poradě s městskou policií považuje za vhodné jak stavební úpravy přechodu, tak umístění ukazatelů rychlosti. Stavební povolení na přechod nabylo právní moci již v červnu 2014, proto opakovaně žádáme jeho realizaci.

1. 12. 2014: Byly zaslány nové návrhy Městské policie na umístění ukazatele rychlosti, posuzuje Policie ČR.

 

5. 1. 2015: Městská policie předala návrhy na nové umístění ukazatelů rychlosti KMS NHK, která s jejich umístěním souhlasí a požaduje projednání tohoto umístění v Dopravní komisi MMHK a po té jejich realizaci.

2.2. 2015: Požadavek na umístění ukazatelů rychlosti i na stavební úpravy přechodu u ZŠ NHK trvá. Upozorňujeme, že pokud má být bezpečný přechod u ZŠ realizován v roce 2015, je nutné provést kácení v době vegetačního klidu, tj. 31.3.2015.

3.2. 2015: Požadavek trvá- dle informace TS :

Po obdržení Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v hradci králové od odboru dopravy MMHK bude radar ihned osazen na vybraný sloup veřejného osvětlení.

13.4. 2015: Požadavek na přechod trvá, radar instalován.

Vyjádření Technických služeb – Ing. Jeřábek:

Na předmětné dřeviny mají TSHK pravomocné povolení ke kácení, dle kterého může být jedna lípa, která je v přímé kolizi se stavbou, pokácena před zahájením stavby i v době vegetace, a další dvě lípy budou pokáceny ve vhodném termínu nejblíže předcházejícímu provedení nové výsadby. Vlastní kácení bude tedy koordinováno se stavbou tak, aby omezení funkčnosti zeleně bylo co možná nejmenší.

 

14/11/2: KMS doporučuje přemístit stání pro kontejnery proti Lékárně z ulice Brněnské do ulice Pešinovy. Důvodem je rozšíření prostoru pro parkování v ulici Brněnské.

5. 12. 2015: Na základě místního šetření doporučí KMS umístění na svém příštím jednání dne 2. 2. 2015

2.2. 2015: Na záladě místního šetření bylo zjištěno, že nikde v okolí není vhodné místo na přemístění kontejnerů. Vzhledem k malé vzdálenosti mezi kontejnery na Svatováclávském náměstí a u pošty navrhujeme odstranění kontejnerů z chodníku před lékárnou bez náhrady. V případě zjištění, že dochází k většímu plnění zbývajících kontejnerů v okolí, je možné tyto přidat na Svatováclavské náměstí před prodejnu.

13.4.2015: Splněno, bod 14/11/2 se ruší.

14/12/1: Pan Novák přišel s požadavkem na vybudování veřejného osvětlení v části ul. Hlavní před č. p. 1278 – jeden světelný bod. Komise doporučuje.- viz příloha č. 1a 2.

Vyjádření TSHK pana T. Pospíšila, DiS.

Technické služby Hradec Králové by měly provádět údržbu stávajícího veřejného osvětlení.

 

Požadavek na výstavbu nového veřejného osvětlení by bylo jedině možné řešit vypracováním projektové dokumentace, podáním žádosti o územní souhlas na odbor hlavního architekta MMHK
a celou stavbu řešit jako kapitálový výdaj, stavba nového VO by neměla být financována z běžných výdajů TSHK.

 

V uvedené lokalitě je plánovaná rekonstrukce ul. Národních mučedníků a ul. Hlavní, doporučuji zahrnout rozšíření VO do této dokumentace.

 

Obdobné požadavky na zřízení nových stožárů veřejného osvětlení jsme zaznamenali v nedávné době také od KMS Březhrad, KMS Svinary a KMS Rusek.“

2.2. 2015: Požadavek trvá, dle vyjádření TS je třeba požadavek zapracovat do PD rekonstrukce ul. Hlavní.

13.4.2015: Spněno, bod 14/12/1 se ruší

Vyjádření investičního odboru – p. Krumlová:

V současnosti probíhá aktualizace projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Hlavní a veřejné osvětlení je jeho součástí. Po diskuzi s projektantem sdělujeme, že veřejné osvětlení – světelný bod u č.p. 1278 je v PD již zapracován, viz výřez z výkresové dokumentace.

 

14/12/2: Pan Novák a Kněžour dále požadují zpevnění cesty k č. p. 327 a oba upozorňují na katastrofální stav chodníku v části ul. Hlavní od křižovatky s ul. K Cikánu až po konec tohoto chodníku. Komise doporučuje provést zpevnění komunikace recyklátem.

Vyjádření TSHK pana T. Pospíšila, DiS.

Uvedený přístup k nemovitosti není v pasportu komunikací zaznamenán ani jako vozovka, popř. chodník. TSHK požádají vlastníka pozemku, tj. odbor správy majetku města o vydání pokynu s opravou nezpevněné komunikace recyklátem.

Dne 11.11.2014 jsem odepisoval předsedovi KMS Nový Hradec Králové, že závady na chodníkuv ul. Hlavní v předmětném úseku můžou být odstraněny pouze rekonstrukcí ulice zajišťované investičním odborem MMHK.“

2.2. 2015: Požadavek trvá, žádáme odbor správy majetku, aby zajistil souhlas s opravou nezpevněné komunikace recyklátem.

13.4.2015: Splněno, bod 14/12/2 se ruší.

Vyjádření odboru správy majetku:

Jako vlastník pozemku pp. č. 481/4 k. ú. Kluky, vydal dne 16.01.2015 pokyn zřizovatele Technickým službám Hradec Králové ke zpevnění komunikace ul. Hlavní k čp. 327.

 

14/12/6: Bod nahrazující bod 14/10/1. Na základě požadavku pana Kamenického proběhlo místní šetření v ulici K Biřičce dne 26. 11. 2014 za účasti zástupců VAKu (pan Vlček 602370974), pana Kamenického a za KMS paní Zídkové. Bylo zjištěno, že problém stékající dešťové vody z komunikace na pozemek a následně do objektu pana Kamenického není jen jeho problém, ale že se týká odvodu dešťových vod v celé části ulice K Biřičce a to od křižovatky s ulicí Hlavní až na její konec. Tato komunikace byla realizována ve spádu směrem východním, kde byl původně odvodňovací příkop, postupně ale došlo k jeho zasypání. Část pozemků (parc.č. 489/7, 318/47 a 318/3 k. ú. Kluky) jsou ve vlastnictví VAKu, proto první jednání proběhlo za jejich účasti, ale komunikace na parc. č. 489/1 (ul. K Biřičce) je ve vlastnictví města HK a tak žádáme město o návrh celkového řešení svodu dešťových vod na výše zmíněném úseku.

Vyjádření TSHK pana T. Pospíšila, DiS.

Drobné vyprofilování příkopu od ul. Na Úvoze po sjezd k panu Kamenickému bylo provedeno
dne 10.12.2014 vč. prořezání náletových keřů. Přes sjezd pana Kamenického není proveden žádný propustek, kterým by dešťová voda mohla dále plynule pokračovat příkopem v ul. K Biřičce. Dále jsou v úseku od sjezdu k nemovitosti po propustek do ul. Smrková zasázeny stromy, kde při profilaci příkopu může dojít k poškození kořenového systému.“

 

2.2. 2015: Požadavek trvá, žádáme odbor správy majetku, aby zajistil návrh řešení svodu dešťových vod v ulici K Biřičce od křižovatky s ulicí Na Úvoze po nezpevněnou cestu vedoucí do lesa. Problém se stékáním dešťových srážek má většina RD po pravé straně této ulice při směru směrem k lesu.

 

13.4.2015: Požadavek trvá, žádáme stanovisko odboru stavebního.15/1/4: Komise požaduje umístit kontejner na drobný elektroodpad na Svatováclavské náměstí před samoobsluhu.

3.2. 2015: Požadavek trvá.13.4. 2015: Bod 15/1/4 zrušen.

15/2/1: Vlastník pozemku v ulici Za Poštou pan Těšitel se dostavil na KMS s dotazem, jak bude řešeno vybudování zpevněné komunikace v této ulici a v té souvislosti povolování dalších nových RD. Vlastník souhlasí s prodejem části pozemku pro potřeby komunikace a má zájem zde realizovat na svém pozemku RD pro vlastní potřebu.

13.4.2015: Požadavek trvá, dnešního dne se dostavili další občané, kteří vlastní pozemky v této lokalitě:

Nesouhlasíme se stavební uzávěrou, město pochybilo s povolováním již postavených domů - neřešilo přístupovou komunikaci. Požadujeme urychlené řešení této situace a umožnit výstavbu RD i dalším vlastníkům pozemků.

Dalším problémem v této lokalitě je nevyřešení dešťových vod z pozemků, dochází zde k zaplavování dolních částí zahrad - dříve byla tato voda odváděna příkopem do místní vodoteče.

Vyjádření odboru správy majetku:

Město v tuto chvíli neplánuje vybudování zpevnění komunikace v ul. Za Poštou (ještě si ověřit u OI a OHA).

 

15/3/1: K bodu 74/13: Požadavek pana Boučka na zřízení zpomalovacího prahu v ulici U myslivny. KMS obdržela žádost o vyjádření k umístění dvou krátkých příčných prahů v ulici U Myslivny vč. projektové dokumentace zpracované firmou Dopravní projekce Stejskal a vyslovuje souhlas s navrženým řešením.

13.4.2015: Akce v přípravě, bod 15/3/1 se ruší

15/3/2: Na KMS se dostavila Ing. Kolková z magistrátu města s představením záměru na Rozárce. Je možnost účastnit soutěže o získání grantu z Nadace Proměny pro revitalizaci veřejných prostor a zeleně. Prvním krokem je vyhlášení ankety pro veřejnost. Grand až do výše 25 milionů Kč se spoluúčastí města min. 10%. Výběr vítěze do října 2015.

KMS vítá možnost revitalizace Rozárky, považuje toto území za zanedbané. Jednotlivý členové KMS vyjádří svůj názor hlasováním v anketě.

13.4.2015:Akce v přípravě, bod 15/3/2 se ruší

K zrušenému bodu 36/13 - revitalizace okolí pomníčku padlých:

Nová informace, že dojde dle požadavku KMS ke kácení 2 ks stávajících habrů v letošním roce a jejich náhradě 2 ks slivoní vzrůstu cca 5 metrů, kvetoucích, ale neplodící, tj. neznečištující pomník.

15/3/3: Revitalizace zelených ploch – bod navazuje na zrušený bod 36/13 - požadavek na zpracování projektu revitalizace zeleně a zpevněných ploch v celé ulici Brněnská od křižovatky s Blodkovou ulicí vč. Svatováclavského náměstí, což je v souladu s prioritami KMS – plán na rok 2017. V rámci řešení celého území bude navržena i úprava okolí pomníku padlých, kromě KMS akci podporuje OHA.

13.4.2015: V rámci úprav zeleně požadujeme zrušení tří květinových záhonů na Svatováclavském náměstí vzhledem k tomu, že po většinu roku je zde místo květin jen holá zemina a plevel. Navrhujeme dva menší záhony po stranách zatravnit a doplnit jarními cibulovinami a střední záhon osázet kvetoucími keři malého vzrůstu - minimálně tři druhy (např. šeřík Meyerův malý 3 ks, tavolník japonský žlutolistý a pestrobarevný, levandule) + plazivý jalovec. Plocha po výsadbě bude ochráněna proti plevelům vrstvou mulče.

Návrh byl konzultován s Ing. Kolkovou - MMHK OHA a doporučen k realizaci.

15/3/4: Petice občanů k anketě „Rozárka dle Nadace Proměny“ - k problematice ul. Zámeček předali občané petici na magistrát města. Hlavní body petice:

1- urychlit výstavbu chodníku v ulici Husova

2- vybudovat chodník v ulici Zámeček dolů z kopce od kostela k zastávce MHD

3- prověřit stav severního stavu pod hřbitovem a přemístění kontejnerů u hřbitova

4- parkování aut a autobusů u planetária – nedostatečné

KMS se seznámila s „Peticí“ a podporuje realizaci všech navržených požadavků.

13.4.2015: KMS se seznámila s odpovědí magistrátu města, odboru hlavního architekta a považuje odpověď za nedostatečnou. Žádáme upřesnění kdy by mohlo dojít k realizaci chodníků v ulici Husova a Zámeček. Požadujeme konzultaci zástupce KMS NHK při schvalování DUR či DSP na tyto zpevněné plochy.

15/3/5: K zrušenému bodu 14/3/1 - umístění zrcadla na křižovatku Jedlová- k Cikánu: o KMS doporučuje instalaci značky pozor přednost zprava do ulice K Cikánu

13.4.2015: KMS byl předložen návrh doplnění dopravních značek v prostoru mezi ulicemi K Biřičce a K Cikánu ve dvou variantách. KMS doporučuje kombinaci obou variant, tak aby jako obytná zóna byla označena celá lokalita Jižní svahy bez omezení přilehlých komunikací. Plánek se zákresem byl předán panu Seidlovy zástupci MP.

15/3/6: K dlouhodobému požadavku na opravu povrchů v ulici K Hvězdárně:

Dle vyjádření TS bude lokální oprava nezpevněné komunikace v ul. K Hvězdárně provedena do poloviny března 2015.

13.4.2015: Splněno? bod 15/3/6 se ruší

15/3/7: Proběhlo jednání na Dopravním podniku ohledně nového jízdního řádu MHD, který vstoupí v platnost na přelomu dubna a května. Zástupkyně KMS p. Zídková přednesla požadavky za KMS NHK:

1/ Ranní spoj č. 2 jezdí z NHK v 7,32 a pak až 7,50 hod. Požadujeme přidání spoje, vzhledem k tomu, že na 8 hod jezdí velký počet občanů a dětí.

2/ O víkendech jezdí spoj č. 2 jen dvakrát za hodinu, zatímco spoj č. 1 čtyřikrát. Vzhledem k tomu, že spoj č. 2 zajíždí do centra (divadlo, zimní stadion, filharmonie apod.) požadujeme posílení spoje č. 2 na úkor spoje č.1.

13.4.2015: Bod 15/3/7 se ruší

15/3/8: Informace HS o zahájení svozu biomasy od 2.3.2015 a zároveň o změně svozového dne pro Nový HK ze čtvrtka na pátek.

13.4.2015. Bod 15/3/8 se ruší.

Nové body:

15/4/1: Pan Seidl seznámil KMS s návrhem změny vyhlášky o pravidlech o pohybu psů na veřejných prostranstvých. KMS NHK nesouhlasí se zařazením celého Svatováclavského náměstí do seznamu dle přílohy č.3, tj. zákaz veškerého pohybu psů. Žádáme o zařazenído seznamu dle přílohy č.1., tj. vodění psů na vodítku.

15/4/2: Pan Landa člen KMS NHK provedl kontrolu stavu chodníků v obvodu působnosti naší KMS a zjistil následující nedostatky:

1/ Brněnská od lékarny k obchodu u Jarešů - zvlněný povrch, vystouplý kanálový uzávěr před prodejnopu barev.

2/ Pešínova - nezalitá drážka po frézování u školy

3/ Na Dřevěnce - volné dlaždice a rozpadlé obrubníky u čp. 467

4/ Hlavní - zvlněný povrch u čp. 1217, vystouplé vodovodní uzávěry u čp. 1207

15/4/3: Upozorňujeme na demolici stojanů na jízdní kola v ulici Prašingerova po vichřici počátkem dubna a následném zřícení štítové zdi garáže u čp. 89 na pozemku města. Tyto stojany sloužily široké veřejnosti a byly hojně využívany, proto žádáme o jejich opravu a zpřístupnění veřejnosti.

Gratulace:

Podle seznamu.

 S ohledem na splnění úkolů se ruší body 14/11/2, 14/12/1, 14/12/2, 15/1/4, 15/3/1, 15/3/2, 15/3/6-8

 

 

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Požadujeme vyjádření k bodu 14/3/2 , 14/12/6, 15/2/1, 15/3/3, 15/3/4, 15/4/1-3.Příští schůzka komise se bude konat dne 4.5.2015 v 18:30 hod., NHK, ul. Hlavní – konečná MDH Kluky.Zapsala: Ing. arch. Lenka Zídková

 

místopředseda KMS NHK 

 

Složky


Vytvoření složky: 26.04.2015 17:22 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 26.04.2015 17:22 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 1101
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty