Ke stažení: Únor 2015

 

Zápis z jednání KMS NHK ze dne 2. 2. 2015

 

Přítomni: Beránek, Landa, Štětková, Syrůčková, Zídková

Omluven: Šaršon, Falta

Hosté: Těšitel Pavel, Těšitelová Zdeňka

Zástupce MěPolicie : omluven

Místo konání: NHK, ul. Hlavní – konečná MHDStav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

14/3/2: Pan Zemánek se vyjádřil ke stavu bezpečnosti v prostoru Svatováclavského náměstí. Protože jde již o opakovanou a závažnou připomínku, žádá KMS Městskou Policii o vyjádření k možným technickým opatřením v této oblasti včetně uvažovaného termínu realizace

6. 10. 2014. Probíhá příprava instalace kamer.

3. 11. 2014 : Komise projednala informaci z MP o možné montáži Městského kamerového systému na Svatováclavském náměstí v ceně 344 731 Kč a podporuje jeho zřízení. Zároveň požaduje tuto akci zařadit do rozpočtu Města Hradec Králové 2015.2.2. 2015: Požadavek trvá

14/9/5 : Vzhledem ke slibu ze strany MMHK, že budou v letošním roce realizovány stavební úpravy přechodu na Brněnské ul. u ZŠ, netrvá KMS na umístění digitálních ukazatelů rychlosti. V případě odložení tohoto dlouhodobého požadavku KMS, nebo pokud Pracovní skupina náměstka primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti uzná za vhodné ukazatele na Brněnskou umístit, máme vybrané možné umístění.

6. 10. 2014: KMS v tomto bodě přehodnotila své minulé usnesení a po poradě s městskou policií považuje za vhodné jak stavební úpravy přechodu, tak umístění ukazatelů rychlosti. Stavební povolení na přechod nabylo právní moci již v červnu 2014, proto opakovaně žádáme jeho realizaci.

 

 

 

1. 12. 2014: Byly zaslány nové návrhy Městské policie na umístění ukazatele rychlosti, posuzuje Policie ČR.

5. 1. 2015: Městská policie předala návrhy na nové umístění ukazatelů rychlosti KMS NHK, která s jejich umístěním souhlasí a požaduje projednání tohoto umístění v Dopravní komisi MMHK a po té jejich realizaci.

2.2. 2015: Požadavek na umístění ukazatelů rychlosti i na stavební úpravy přechodu u ZŠ NHK trvá. Upozorňujeme, že pokud má být bezpečný přechod u ZŠ realizován v roce 2015, je nutné provést kácení v době vegetačního klidu, tj. 31.3.2015.

14/11/2: KMS doporučuje přemístit stání pro kontejnery proti Lékárně z ulice Brněnské do ulice Pešinovy. Důvodem je rozšíření prostoru pro parkování v ulici Brněnské.

1. 12. 2014: Požadavek KMS trvá.

5. 12. 2015: Na základě místního šetření doporučí KMS umístění na svém příštím jednání dne 2. 2. 2015

2.2. 2015: Na záladě místního šetření bylo zjištěno, že nikde v okolí není vhodné místo na přemístění kontejnerů. Vzhledem k malé vzdálenosti mezi kontejnery na Svatováclávském náměstí a u pošty navrhujeme odstranění kontejnerů z chodníku před lékárnou bez náhrady. V případě zjištění, že dochází k většímu plnění zbývajících kontejnerů v okolí, je možné tyto přidat na Svatováclavské náměstí před prodejnu. Požadavek trvá.

14/12/1: Pan Novák přišel s požadavkem na vybudování veřejného osvětlení v části ul. Hlavní před č. p. 1278 – jeden světelný bod. Komise doporučuje.- viz příloha č. 1a 2.

5. 1. 2015: Požadavek trvá.

Vyjádření TSHK pana T. Pospíšila, DiS.

Technické služby Hradec Králové by měly provádět údržbu stávajícího veřejného osvětlení.

 

Požadavek na výstavbu nového veřejného osvětlení by bylo jedině možné řešit vypracováním projektové dokumentace, podáním žádosti o územní souhlas na odbor hlavního architekta MMHK
a celou stavbu řešit jako kapitálový výdaj, stavba nového VO by neměla být financována z běžných výdajů TSHK.

 

V uvedené lokalitě je plánovaná rekonstrukce ul. Národních mučedníků a ul. Hlavní, doporučuji zahrnout rozšíření VO do této dokumentace.

 

Obdobné požadavky na zřízení nových stožárů veřejného osvětlení jsme zaznamenali v nedávné době také od KMS Březhrad, KMS Svinary a KMS Rusek.“

2.2. 2015: Požadavek trvá, dle vyjádření TS je třeba požadavek zapracovat do PD rekonstrukce ul. Hlavní.

14/12/2: Pan Novák a Kněžour dále požadují zpevnění cesty k č. p. 327 a oba upozorňují na katastrofální stav chodníku v části ul. Hlavní od křižovatky s ul. K Cikánu až po konec tohoto chodníku. Komise doporučuje provést zpevnění komunikace recyklátem.

5. 1. 2015: Požadavek trvá.

Vyjádření TSHK pana T. Pospíšila, DiS.

Uvedený přístup k nemovitosti není v pasportu komunikací zaznamenán ani jako vozovka, popř. chodník. TSHK požádají vlastníka pozemku, tj. odbor správy majetku města o vydání pokynu s opravou nezpevněné komunikace recyklátem.

Dne 11.11.2014 jsem odepisoval předsedovi KMS Nový Hradec Králové, že závady na chodníkuv ul. Hlavní v předmětném úseku můžou být odstraněny pouze rekonstrukcí ulice zajišťované investičním odborem MMHK.“

2.2. 2015: Požadavek trvá, žádáme odbor správy majetku, aby zajistil souhlas s opravou nezpevněné komunikace recyklátem.

14/12/6: Bod nahrazující bod 14/10/1. Na základě požadavku pana Kamenického proběhlo místní šetření v ulici K Biřičce dne 26. 11. 2014 za účasti zástupců VAKu (pan Vlček 602370974), pana Kamenického a za KMS paní Zídkové. Bylo zjištěno, že problém stékající dešťové vody z komunikace na pozemek a následně do objektu pana Kamenického není jen jeho problém, ale že se týká odvodu dešťových vod v celé části ulice K Biřičce a to od křižovatky s ulicí Hlavní až na její konec. Tato komunikace byla realizována ve spádu směrem východním, kde byl původně odvodňovací příkop, postupně ale došlo k jeho zasypání. Část pozemků (parc.č. 489/7, 318/47 a 318/3 k. ú. Kluky) jsou ve vlastnictví VAKu, proto první jednání proběhlo za jejich účasti, ale komunikace na parc. č. 489/1 (ul. K Biřičce) je ve vlastnictví města HK a tak žádáme město o návrh celkového řešení svodu dešťových vod na výše zmíněném úseku.

5. 1. 2015: Požadavek trvá.

Vyjádření TSHK pana T. Pospíšila, DiS.

Drobné vyprofilování příkopu od ul. Na Úvoze po sjezd k panu Kamenickému bylo provedeno
dne 10.12.2014 vč. prořezání náletových keřů. Přes sjezd pana Kamenického není proveden žádný propustek, kterým by dešťová voda mohla dále plynule pokračovat příkopem v ul. K Biřičce. Dále jsou v úseku od sjezdu k nemovitosti po propustek do ul. Smrková zasázeny stromy, kde při profilaci příkopu může dojít k poškození kořenového systému.“

 

2.2. 2015: Požadavek trvá, žádáme odbor správy majetku, aby zajistil návrh řešení svodu dešťových vod v ulici K Biřičce od křižovatky s ulicí Na Úvoze po nezpevněnou cestu vedoucí do lesa. Problém se stékáním dešťových srážek má většina RD po pravé straně této ulice při směru směrem k lesu.

15/1/4: Komise požaduje umístit kontejner na drobný elektroodpad na Svatováclavské náměstí před samoobsluhu.

2.2. 2015: Požadavek trvá.

15/1/5: KMS upozorňuje na potřebu častějšího úklidu na Svatováclavském náměstí, zejména v čekárně MHD.

2.2. 2015: Požadavek trvá.

Nové body:

15/2/1: Vlastník pozemku v ulici Za Poštou pan Těšitel se dostavil na KMS s dotazem, jak bude řešeno vybudování zpevněné komunikace v této ulici a v té souvislosti povolování dalších nových RD. Vlastník souhlasí s prodejem části pozemku pro potřeby komunikace a má zájem zde realizovat na svém pozemku RD pro vlastní potřebu.

15/2/2:KMS schvaluje finanční příspěvek Tělovýchovné jednotě Sokol Nový Hradec Králové, zastoupené starostkou pí Kateřinou Snášelovou, tel. 608317377,ve výši 3000,- Kč (slovy tři tisíce Kč) na pořádání divadelních představení v r. 2015. Číslo účtu na který budou peníze zaslány je 2700188285/2010.Gratulace:

Podle seznamu.

 S ohledem na splnění úkolů se ruší body 83/13, 15/1/1, 15/1/2,15/1/3

 

 

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Požadujeme vyjádření k bodu 14/3/2 , 14/9/5, 14/11/1, 14/12/1, 14/12/2, 14/12/6, 15/1/4, 15/1/5 a 15/2/1Příští schůzka komise se bude konat dne 2.3. 2015 v 18:30 hod., NHK, ul. Hlavní – konečná MDH Kluky.Zapsala: Ing. arch. Lenka Zídková

 

místopředseda KMS NHK 

 

Složky


Vytvoření složky: 16.02.2015 20:43 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 16.02.2015 20:43 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 580
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty