Ke stažení: Leden 2015

 

Zápis z jednání KMS NHK ze dne 5. 1. 2015

 

Přítomni: Beránek, Landa, Štětková, Syrůčková, Šaršon, Zídková

Omluven:

Hosté: Jan Falta

Zástupce MěPolicie : pan Saidl

Místo konání: NHK, ul. Hlavní – konečná MHDStav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

83/13: Opravy chodníků, které čekají na realizaci:

-Na Biřičce od čp. 1266 - 1268 – v plánu prací střediska místních komunikací na rok 2015,

-Profesora Smotlachy spodní část – nutno řešit se správci inženýrských sítí, v plánu střediska místních komunikací na komplexní opravu na rok 2016,

-Hlavní – závady, které můžou být odstraněny pouze rekonstrukcí ulice zajišťující investičním odborem MMHK,

-K Hvězdárně – v plánu střediska místních komunikací na komplexní opravu na rok 2016.

 

14/3/2: Pan Zemánek se vyjádřil ke stavu bezpečnosti v prostoru Svatováclavského náměstí. Protože jde již o opakovanou a závažnou připomínku, žádá KMS Městskou Policii o vyjádření k možným technickým opatřením v této oblasti včetně uvažovaného termínu realizace

6. 10. 2014. Probíhá příprava instalace kamer.

3. 11. 2014 : Komise projednala informaci z MP o možné montáži Městského kamerového systému na Svatováclavském náměstí v ceně 344 731 Kč a podporuje jeho zřízení. Zároveň požaduje tuto akci zařadit do rozpočtu Města Hradec Králové 2015.5. 1. 2015: Požadavek trvá

 

14/9/5 : Vzhledem ke slibu ze strany MMHK, že budou v letošním roce realizovány stavební úpravy přechodu na Brněnské ul. u ZŠ, netrvá KMS na umístění digitálních ukazatelů rychlosti. V případě odložení tohoto dlouhodobého požadavku KMS, nebo pokud Pracovní skupina náměstka primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti uzná za vhodné ukazatele na Brněnskou umístit, máme vybrané možné umístění.

6. 10. 2014: KMS v tomto bodě přehodnotila své minulé usnesení a po poradě s městskou policií považuje za vhodné jak stavební úpravy přechodu, tak umístění ukazatelů rychlosti. Stavební povolení na přechod nabylo právní moci již v červnu 2014, proto opakovaně žádáme jeho realizaci.

1. 12. 2014: Byly zaslány nové návrhy Městské policie na umístění ukazatele rychlosti, posuzuje Policie ČR.

5. 1. 2015: Městská policie předala návrhy na nové umístění ukazatelů rychlosti KMS NHK, která s jejich umístěním souhlasí a požaduje projednání tohoto umístění v Dopravní komisi MMHK a po té jejich realizaci.

14/11/2: KMS doporučuje přemístit stání pro kontejnery proti Lékárně z ulice Brněnské do ulice Pešinovy. Důvodem je rozšíření prostoru pro parkování v ulici Brněnské.

1. 12. 2014: Požadavek KMS trvá.5. 12. 2015: Na základě místního šetření doporučí KMS umístění na svém příštím jednání dne 2. 2. 2015

14/12/1: Pan Novák přišel s požadavkem na vybudování veřejného osvětlení v části ul. Hlavní před č. p. 1278 – jeden světelný bod. Komise doporučuje.- viz příloha č. 1a 2.

5. 12. 2015: Požadavek trvá.

14/12/2: Pan Novák a Kněžour dále požadují zpevnění cesty k č. p. 327 a oba upozorňují na katastrofální stav chodníku v části ul. Hlavní od křižovatky s ul. K Cikánu až po konec tohoto chodníku. Komise doporučuje provést zpevnění komunikace recyklátem.

5. 12. 2015: Požadavek trvá.

14/12/5: KMS požaduje opravu rozbité dlažby pod čekárnou MHD na Svatováclavském náměstí.

5. 12. 2015: Oprava provedena - bod se ruší.

14/12/6: Bod nahrazující bod 14/10/1. Na základě požadavku pana Kamenického proběhlo místní šetření v ulici K Biřičce dne 26. 11. 2014 za účasti zástupců VAKu (pan Vlček 602370974), pana Kamenického a za KMS paní Zídkové. Bylo zjištěno, že problém stékající dešťové vody z komunikace na pozemek a následně do objektu pana Kamenického není jen jeho problém, ale že se týká odvodu dešťových vod v celé části ulice K Biřičce a to od křižovatky s ulicí Hlavní až na její konec. Tato komunikace byla realizována ve spádu směrem východním, kde byl původně odvodňovací příkop, postupně ale došlo k jeho zasypání. Část pozemků (parc.č. 489/7, 318/47 a 318/3 k. ú. Kluky) jsou ve vlastnictví VAKu, proto první jednání proběhlo za jejich účasti, ale komunikace na parc. č. 489/1 (ul. K Biřičce) je ve vlastnictví města HK a tak žádáme město o návrh celkového řešení svodu dešťových vod na výše zmíněném úseku.

5. 12. 2015: Požadavek trvá.

Nové body:

15/1/1: Komise se seznámila s finančním plánem na rok 2015 a na základě snahy o vyrovnaný rozpočet přistoupila k úpravě gratulací pro rok 2015, tj. gratulace budou realizovány při dosažení věku 80, 85, 90 a pak každý rok v ceně cca 150 Kč. Finanční plán viz příloha č. 1.

15/1/2: KMS souhlasí s nákupem přenosné pokladny pro uložení hotovosti v ceně do 500 Kč.

15/1/3: Komise schválila návrh investičních akcí na roky 2015-2018 viz příloha č. 2.

15/1/4: Komise požaduje umístit kontejner na drobný elektroodpad na Svatováclavské náměstí před samoobsluhu.

15/1/5: KMS upozorňuje na potřebu častějšího úklidu na Svatováclavském náměstí, zejména v čekárně MHD.

Gratulace:

Podle seznamu.

 S ohledem na splnění úkolů se ruší body 25/13, 36/3, 55/13, 14/4/9, 14/12/3, 14/12/5, 14/12/7, 14/12/8

 

 

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Požadujeme vyjádření k bodu 14/3/2 , 14/9/5, 14/12/1,14/12/2, 14/12/6, 15/1/4 a 15/1/5Příští schůzka komise se bude konat dne 2.2. 2015 v 18:30 hod., NHK, ul. Hlavní – konečná MDH Kluky.Zapsala: Ing. arch. Lenka Zídková Ověřil: Ing. Jindřich Šaršon

místopředseda KMS NHK předseda KMS NHKPříloha č. 1

 

Příjmy a plánovaná vydání KMS NHK v r. 2015 :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komise na svoji činnost dostane od magistrátu 16 tisíc Kč plus 1 Kč za každého trvale hlášeného obyvatele.

Zůstatek z r. 2014:

8 246,-

 

 

 

 

 

 

 

Příděl na r. 2015:

19 029,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem:

 

27 275,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plánovaná vydání : ( odhad v Kč)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulace jubilantům:

 

 

5 000,-

 

 

 

 

 

Provozní náklady:

 

 

 

1 500,-

 

 

 

 

 

Příspěvek Sokolu na divadlo:

 

3 000,-

 

 

 

 

 

Příspěvek na hudbu u Vejvodů:

 

2 000,-

 

 

 

 

 

Příspěvek na vybudování měřiče rychlosti u ZŠ:

5 200,-

 

 

 

 

 

Schůzová činnost:

 

 

 

3 000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plánované výdaje:

 

 

 

19 700.- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priority na investiční akce KMS NHK pro období 2015-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pořadí

název

realizace

poznámka

 

1.

Rekonstrukce komunikace v ulici Hlavní 2. etapa

2016

PD hotova

 

2.

Vybudování chodníku mezi hřbitovem a provizorním panelovým sjezdem v ul. Husova

2015

vycházet ze zpracované studie Husova, připravit PD

 

3.

Revitalizaci
zelených ploch a zpevněných ploch v ul. Brněnská
(v části křižovatky od ul. Blodkova a Hoděšovická
včetně Svatováclavského náměstí).

2017

připravit 2016 PD

 

4.

Vybudování části kanalizace a vodovodu
v ulici K Cikánu

2015

schváleno loni RM a je v
plánu VaK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drobné akce:

 

 

 

 

 

 

 

 

pořadí

název

realizace

poznámka

 

1.

Realizace přechodu pro chodce u ZŠ

2015

dlouhodobě řešeno, stavební povolení 06/14

 

2.

Realizace měření rychlosti Brněnská

2015

ve spolupráci s MP, rezervováno z rozpočtu KMS 20%

 

3.

Realizace kamerového monitoringu Svatováclavské náměstí

2015

zpracován návrh technického řešení MP, požadováno po připomínkách občanů i školské rady ZŠ NHK

 

 

 

 

Složky


Vytvoření složky: 16.02.2015 20:42 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 16.02.2015 20:42 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 414
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty