Ke stažení: Listopad 2014

 

 

 

Zápis z jednání KMS NHK ze dne 3. 11. 2014

 

Přítomni: Beránek, Landa, Štětková, Syrůčková, Hrůša, Šaršon

Omluven: Zítková nemocna

Hosté:

Zástupce MěPolicie : pan Saidl

Místo konání: NHK, ul. Hlavní – konečná MHDStav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

25/13:c) Dále je požadováno úprava prostoru, kde jsou v současné době kameny u objektu č.p. 642 v Husově ulici.

Požadavek KMS trvá.3. 11. 2014 : Odpověď z Magistrátu: Vyjádření pana Ing. K. Šimonka z odboru hlavního architekta součásti odpovědi. Po projednání KMS nesouhlasí s touto formulaci a bude dále jednat.

 

36/13: Po projednání s TSHK na místním šetření požadavek KMS na celkovou revitalizaci pomníku a okolí, tj. umytí pomníku, úpravu stromů a nahrazení jinými dřevinami.

Požadavek KMS trvá.3. 11. 2014: Odpověď Magistrátu: Vyjádření TSHK pana T. Pospíšila, Dis. A pana Ing. D. Jeřábka:

Bude provedeno mytí schodiště pomníku a plochy před tlakovou.“. Detailní projednání postupu na osobní schůzce v 11/14 za účasti pana Jeřábka a paní Zídkové a pana Hrůši.

 

55/13 KMS Nový HK požaduje ukazatele rychlosti umístit v obou směrech na ul. Brněnská – poblíž Základní školy

6.10.2014 - úprava požadavku viz nový bod 14/9/5

 

64/13: Požadavek KMS na vyznačení parkovacích míst v ul. Husova – v celé délce – od křižovatky restaurace Tatran po hřiště. Jedná se o vyznačení kolmých stání bílou barvou na vozovce. Požadavek KMS bude řešen až v rámci rekonstrukce celé ulice.

74/13: Požadavek pana Boučka na zřízení zpomalovacího prahu v ulici U myslivny.

Úkol řeší pan ing. Schiller z odboru správy majetku města, úkol trvá.

83/13: KMS pověřila svého člena pana Landu, aby během zimního období zkontroloval stav chodníků na NHK a pří březnovém jednání KMS seznámí s návrhem nejnutnějších oprav, které po posouzení v komisi budou předány TSHK k realizaci během roku 2014.

 

V období prosinec 2013 – leden 2014 provedl pan Landa vizuální kontrolu stavu chodníků a

zjistil následující závady:

Ulice Brněnská- vadný povrch u č. 82

Svatováclavské náměstí – propadlý povrch u č. 380/17 na rohu u cukrárny

ulice Na Biřičce – propadlý a zvlněný povrch od domu č. 1266 k domu č. 1268

Hlavní – zvlněný povrch od č. 1198 po č. 1200, u č. 1279 a 854, v havarijním stavu

od modrého č. 38 až po modré č. 34, poškozený chodník před č. 84

ulice Prof. Smotlachy – spodní část ulice má poškozený asfaltový povrch.

Na Dřevěnce – u domu č. 297 jsou volné dlaždice, u č. 51 jsou dlaždice propadlé

K hvězdárně -- mezi domy č. 1185-1186 a 1998 je povrch silně zvlněný.

 

Pan Landa projedná s TS a bude informovat KMS na příštím jednání dne 3. 11. 2014

3. 11. 2014 : Proběhla osobní schůzka pana Landy s pracovníky TS. Bylo zjištěno, že došlo k omylu a pracovníci TS zašlou písemné vyjádření přímo na KMS k předmětným stížnostem

 

14/3/1: Pánové Miroslav Přibyl a Lukáš Zemánek se obrátili na KMS ve věci řešení bodu 32/13, který požadovali v loňském roce. Jejich připomínky byly projednány v roce 2013 v dopravní komisi kladně a řešení bylo zasláno v odpovědi Magistrátu z 6. 5. 2013. KMS proto požaduje realizaci bodu 1 a 5.

Bod č. 1) - Podnět na osazení zrcadla na křižovatce ul. K Cikánu a ul. Jedlová byl již projednáván na 27. jednání pracovní skupiny pro dopravu a bezpečnost dne 06. 06. 2013 se závěrem:

Skupina souhlasí s instalací zrcadla na náklady vlastníka komunikace.

 

Požadavek KMS na MP trvá. KMS žádá o vyjádření, kdo s vlastníkem komunikace projedná a přinutí ho k zafinancování zrcadla

Podnět byl projednáván na 38. Jednání Pracovní skupiny náměstka primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti dne 12. 6. 2014 :

Realizace zrcadla by měla proběhnout z iniciativy vlastníka komunikace. Tuto iniciativu s ním pak může projednat KMS, případně ten, jehož zájmem instalace zrcadla je.

3. 11. 2014 :Pan Seidl z MP informoval na jednání KMS, že obdržel rozbor dopravní situace křižovatky K Cikánu a Jedlová. Z něho vyplývá, že Jedlová je v obytné zóně ( max. rychlost 20 km/hod) a navíc jde o křižovatku nerozlišnou dopravním značením. Podle názoru člena dopravní komise mHK zrcadla není třeba.

Bod č. 5) Splněno.

 

 

14/3/2: Pan Zemánek se vyjádřil ke stavu bezpečnosti v prostoru Svatováclavského náměstí. Protože jde již o opakovanou a závažnou připomínku, žádá KMS Městskou Policii o vyjádření k možným technickým opatřením v této oblasti včetně uvažovaného termínu realizace

6. 10. 2014. Probíhá příprava instalace kamer.

3. 11. 2014 : Komise projednala informaci z MP o možné montáži Městského kamerového systému na Svatováclavském náměstí v ceně 344 731 Kč a podporuje jeho zřízení. Zároveň požaduje tuto akci zařadit do rozpočtu Města Hradec Králové 2015.

14/4/1: K dvěma roky starému požadavku na vybudování veřejného osvětlení v ul. Nad Rozárkou se dostavil pan Čáp. Dle sdělení TS probíhá nacenění VO a poté budou převedeny prostředky s běžných výdajů TS na opravy do kapitálových výdajů a akce realizována.

6. 10. 2014: Probíhá řízení o územním souhlasu, světla budou instalována v měsíci listopadu 2014.

3. 11. 2014 : Zástupce TS pan Pospíšil potvrdil, že akce bude realizována do konce 11 zároveň s opravou ulice K Hvězdárně.

14/9/4 : KMS na základě požadavku majitele obchodu na Brněnské ulici navrhuje umístit dopravní značku Zákaz stání na Brněnskou ulici na stranu k obchodům a to mezi lékárnou a poštou. Tato místa by byla vhodná ponechat zákazníkům pro krátkodobé stání.

6. 10. 2014: Dle vyjádření městské policie není doporučeno umístění dopravní značky " Zákaz stání" v požadovaném místě. Pokud by měl vlastník obchodu zájem, může být zřízeno vyhražené parkoviště za úhradu 12 tis. Kč ročně.

14/9/5 : Vzhledem ke slibu ze strany MMHK, že budou v letošním roce realizovány stavební úpravy přechodu na Brněnské ul. u ZŠ, netrvá KMS na umístění digitálních ukazatelů rychlosti. V případě odložení tohoto dlouhodobého požadavku KMS, nebo pokud Pracovní skupina náměstka primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti uzná za vhodné ukazatele na Brněnskou umístit, máme vybrané možné umístění.

6. 10. 2014: KMS v tomto bodě přehodnotila své minulé usnesení a po poradě s městskou policií považuje za vhodné jak stavební úpravy přechodu, tak umístění ukazatelů rychlosti. Stavební povolení na přechod nabylo právní moci již v červnu 2014, proto opakovaně žádáme jeho realizaci.

14/10/1: Pan Kamenický upozornil na problém stékající dešťové vody z ulice K Biřičce na jeho pozemek u čp. 1957. Komunikace byla původně odvodněna do příkopu, který je v současné době částečně zasypán a neudržovaný. Pozemek patří částečně městu a částečně VAKu. Situaci údajně zhoršuje vytékající voda z pozemku Domova důchodců přes nově zpevněný požární vjezd. Pan Kamenický požaduje řešení pro něho nepříznivé situace buď obnovením příkopu, nebo obrubníku podél vozovky.

Vyjádření TSHK pana T. Pospíšila, DiS:

TSHK dle volných kapacit střediska místních komunikací provedou drobné vyprofilování příkopu
vč. odstranění náletových dřevin. Pod vjezdem z dlažby u čp. 1957 není propustek, při výstavbě došlo zasypání profilu příkopu.“

KMS požaduje prošetření situace a návrh řešení. Zajišťuje ing. Zídková na schůzi v 12/2014

Nové body:

14/11/1: KMS projednala opravu dlažby chodníku u cukrárny na Svatováclavském náměstí.

14/11/2: KMS doporučuje přemístit stání pro kontejnery proti Lékárně z ulice Brněnské do ulice Pešinovy. Důvodem je rozšíření prostoru pro parkování v ulici Brněnské.

14/11/3: KMS projednala termín pravidelného roční schůzky k hodnocení práce komise a to 3. 12. 2014 od 18:00 v restauraci U Biřičky – Motel.

14/11/4: KMS projednala návrh na úpravu omezení zastavení u křižovatky u Pošty. Na prosincovém jednání bude informovat pan Seidl z MP o technických možnostech provedení.

Gratulace:

Podle seznamu.

 

Úkoly z dnešního jednání:

Viz zápis

 

S ohledem na splnění úkolů se ruší body 14/4/5,14/102,14/10/3

 

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Požaduji vyjádření k bodu 14/3/2 ze dne 3.11.2014, 14/11/1,14/11/2Příští schůzka komise se bude konat dne 1.12. 2014 v 18:30 hod., NHK, ul. Hlavní – konečná MDH Kluky.

Zapsala: Ing. Jindřich Šaršon

ing. Jindřich Šaršon

 

předseda KMS NHK

 

Složky


Vytvoření složky: 16.02.2015 20:18 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 16.02.2015 20:18 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 386
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty