Ke stažení: Říjen 2014

 

 

 

Zápis z jednání KMS NHK ze dne 6. 10. 2014

 

Přítomni: Beránek, Landa, Zídková, Syrůčková, Hrůša, Šaršon

Omluven: Štětková

Hosté: Kamenický Vítězslav

Zástupce MěPolicie : pan Saidl

Místo konání: NHK, ul. Hlavní – konečná MHDStav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

25/13:c) Dále je požadováno úprava prostoru, kde jsou v současné době kameny u objektu č.p. 642 v Husově ulici.

Požadavek KMS trvá.

36/13: Po projednání s TSHK na místním šetření požadavek KMS na celkovou revitalizaci pomníku a okolí, tj. umytí pomníku, úpravu stromů a nahrazení jinými dřevinami.

Požadavek KMS trvá.

55/13 KMS Nový HK požaduje ukazatele rychlosti umístit v obou směrech na ul. Brněnská – poblíž Základní školy

6.10.2014 - úprava požadavku viz nový bod 14/9/5

 

64/13: Požadavek KMS na vyznačení parkovacích míst v ul. Husova – v celé délce – od křižovatky restaurace Tatran po hřiště. Jedná se o vyznačení kolmých stání bílou barvou na vozovce. Požadavek KMS bude řešen až v rámci rekonstrukce celé ulice.

74/13: Požadavek pana Boučka na zřízení zpomalovacího prahu v ulici U myslivny.

Úkol řeší pan ing. Schiller z odboru správy majetku města.

83/13: KMS pověřila svého člena pana Landu, aby během zimního období zkontroloval stav chodníků na NHK a pří březnovém jednání KMS seznámí s návrhem nejnutnějších oprav, které po posouzení v komisi budou předány TSHK k realizaci během roku 2014.

 

V období prosinec 2013 – leden 2014 provedl pan Landa vizuální kontrolu stavu chodníků a

zjistil následující závady:

Ulice Brněnská- vadný povrch u č. 82

Svatováclavské náměstí – propadlý povrch u č. 380/17 na rohu u cukrárny

ulice Na Biřičce – propadlý a zvlněný povrch od domu č. 1266 k domu č. 1268

Hlavní – zvlněný povrch od č. 1198 po č. 1200, u č. 1279 a 854, v havarijním stavu

od modrého č. 38 až po modré č. 34, poškozený chodník před č. 84

ulice Prof. Smotlachy – spodní část ulice má poškozený asfaltový povrch.

Na Dřevěnce – u domu č. 297 jsou volné dlaždice, u č. 51 jsou dlaždice propadlé

K hvězdárně -- mezi domy č. 1185-1186 a 1998 je povrch silně zvlněný.

 

Pan Landa projedná s TS a bude informovat KMS na příštím jednání dne 3. 11. 2014

 

14/3/1: Pánové Miroslav Přibyl a Lukáš Zemánek se obrátili na KMS ve věci řešení bodu 32/13, který požadovali v loňském roce. Jejich připomínky byly projednány v roce 2013 v dopravní komisi kladně a řešení bylo zasláno v odpovědi Magistrátu z 6. 5. 2013. KMS proto požaduje realizaci bodu 1 a 5.

Bod č. 1) - Podnět na osazení zrcadla na křižovatce ul. K Cikánu a ul. Jedlová byl již projednáván na 27. jednání pracovní skupiny pro dopravu a bezpečnost dne 06. 06. 2013 se závěrem:

Skupina souhlasí s instalací zrcadla na náklady vlastníka komunikace.

 

Požadavek KMS na MP trvá. KMS žádá o vyjádření, kdo s vlastníkem komunikace projedná a přinutí ho k zafinancování zrcadla

Podnět byl projednáván na 38. Jednání Pracovní skupiny náměstka primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti dne 12. 6. 2014 :

Realizace zrcadla by měla proběhnout z iniciativy vlastníka komunikace. Tuto iniciativu s ním pak může projednat KMS, případně ten, jehož zájmem instalace zrcadla je.

Bod č. 5) Splněno.

 

 

14/3/2: Pan Zemánek se vyjádřil ke stavu bezpečnosti v prostoru Svatováclavského náměstí. Protože jde již o opakovanou a závažnou připomínku, žádá KMS Městskou Policii o vyjádření k možným technickým opatřením v této oblasti včetně uvažovaného termínu realizace

.6. 10. 2014. Probíhá příprava instalace kamer.

14/4/1: K dvěma roky starému požadavku na vybudování veřejného osvětlení v ul. Nad Rozárkou se dostavil pan Čáp. Dle sdělení TS probíhá nacenění VO a poté budou převedeny prostředky s běžných výdajů TS na opravy do kapitálových výdajů a akce realizována.

6. 10. 2014: Probíhá řízení o územním souhlasu, světa budou instalována v měsíci listopadu 2014.

14/4/5: KMS již v minulosti řešila problém vytékající splaškové vody v uličce mezi ul. Mužíkova a K Biřičce Dle vyjádření vlastníků zahrádky v této uličce voda teče od RD č. p. 1245 v ulici Mužíkova a způsobuje jak v zahrádce na v uličce značné škody, např. sklep zahradního domku již byl opakovaně výplavem. S obyvateli zmíněného RD se nelze domluvit, proto žádáme o vyjádření stavební úřad, zda je stavba napojena na kanalizaci.

6. 10. 2014: Vyjádření pana Bc. D. Štancla, technika odboru stavebního:

Na místním šetření zjištěno: Nový majitel objektu, kanalizační přípojku dům nemá, bude řešeno v rámci rekonstrukce RD.

14/9/4 : KMS na základě požadavku majitele obchodu na Brněnské ulici navrhuje umístit dopravní značku Zákaz stání na Brněnskou ulici na stranu k obchodům a to mezi lékárnou a poštou. Tato místa by byla vhodná ponechat zákazníkům pro krátkodobé stání.

6. 10. 2014: Dle vyjádření městské policie není doporučeno umístění dopravní značky " Zákaz stání" v požadovaném místě.

14/9/5 : Vzhledem ke slibu ze strany MMHK, že budou v letošním roce realizovány stavební úpravy přechodu na Brněnské ul. u ZŠ, netrvá KMS na umístění digitálních ukazatelů rychlosti. V případě odložení tohoto dlouhodobého požadavku KMS, nebo pokud Pracovní skupina náměstka primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti uzná za vhodné ukazatele na Brněnskou umístit, máme vybrané možné umístění.

6. 10. 2014: KMS v tomto bodě přehodnotila své minulé usnesení a po poradě s městskou policií považuje za vhodné jak stavební úpravy přechodu, tak umístění ukazatelů rychlosti. Stavební povolení na přechod nabylo právní moci již v červnu 2014, proto opakovaně žádáme jeho realizaci.

Nové body:

14/10/1: Pan Kamenický upozornil na problém stékající dešťové vody z ulice K Biřičce na jeho pozemek u čp. 1957. Komunikace byla původně odvodněna do příkopu, který je v současné době částečně zasypán a neudržovaný. Pozemek patří částečně městu a částečně VAKu. Situaci údajně zhoršuje vytékající voda z pozemku Domova důchodců přes nově zpevněný požární vjezd. Pan Kamenický požaduje řešení pro něho nepříznivé situace buď obnovením příkopu, nebo obrubníku podél vozovky.

KMS požaduje prošetření situace a návrh řešení.

14/10/2: Dne 5. 10. 2014 proběhl úklid v okolí Biřičky, který organizovalo občanské sdružení "Nová Akropolis" ve spolupráci s Městskými lesy HK, děkujeme.

14/10/3: KMS byly předloženy ke schválení místa, kde městská policie měří rychlost.

1/ ul. Husova - Zámeček

2/ Brněnská ulice

3/ ul. Hlavní u konečné MHD

KMS souhlasí s navrženými místa s tím, že priorita je měření v Husově ulici.

Gratulace:

Podle seznamu.

 

Úkoly z dnešního jednání:

Viz zápis

 

S ohledem na splnění úkolů se ruší body 55/13, 64/13, 70/13, 74/13,81/13, 14/3/8, 14/4/1, 14/4/6, 14/6/1, 14/6/2,14/9/1, 14/9/2, 14/9/3.

 

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Požaduji vyjádření k bodu 14/10/1.Příští schůzka komise se bude konat dne 3.11. 2014 v 18:30 hod., NHK, ul. Hlavní – konečná MDH Kluky.

Zapsala: Ing. arch. Lenka Zídková,

místopředseda KMS NHK

ing. Jindřich Šaršon

 

předseda KMS NHK

 

Složky


Vytvoření složky: 16.02.2015 20:16 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 16.02.2015 20:16 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 335
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty