Ke stažení: Květen 2014

 

 

 


Zápis z jednání KMS NHK ze dne 5. 5. 2014

 

Přítomni:   Beránek, Syrůčková,  Šaršon, Hrůša, Landa, Štětková,

Omluven:  Zídková

Hosté:       

Zástupce MěPolicie : pan Saidl

Místo konání:   NHK, ul. Hlavní – konečná MHD

 


Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):           

25/13:c) Dále je požadováno úprava prostoru, kde jsou v současné době kameny  u objektu č.p. 642.

Pracovní skupina náměstka primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti dne 3. 10. rozhodla o povolení odstranění kamenů. Provedou TSHK. Podle zpracované studie na Husovu není ale v uvedeném prostoru uvažováno s parkovacími místy. KMS trvá, na tom, aby v dalším stupni PD byla doplněna dvě parkovací místa na pozemku města směrem k č. 642.


 

 

Na základě jednání Pracovní skupiny náměstka primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti ze dne 7. 11. 2013:

V současné době pracovní skupina doporučuje ponechat stávající stav. Podnět bude předán k řešení zpracovateli dokumentace na opravu chodníků a cyklostezek v ul. Brněnská, řešených OHA.

Požadavek KMS trvá.


36/13:  Po projednání s TSHK na místním šetření požadavek KMS na celkovou revitalizaci pomníku a okolí, tj. umytí pomníku, úpravu stromů a nahrazení jinými dřevinami. 

6. 3. 2014 KMS po diskuzi doporučuje v prostoru za pomníkem buď provést radikální snížení řezem stávajících dřevin, nebo výsadbu nových s nižším vzrůstem.

5. 5. 2014 Dle sdělení z TS bude tento požadavek po konzultaci s Ing. Kolkovou z OHA MMHK realizován na podzim. KMS proto odložila požadavek na vyčištění pomníku na rok 2015.

 

Požadavek KMS trvá.

55/13 KMS Nový HK požaduje ukazatele umístit v obou směrech na ul. Brněnská – poblíž Základní školy


Podnět na pořízení digitálních ukazatelů rychlosti byl projednán na 35. jednání „Pracovní skupiny náměstka primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“ dne 06. 02. 2014.

Závěr PS ze dne 06. 02. 2014: Policie ČR provede místní šetření a určí vhodná místa pro umístění ukazatelů.

Žádost o posouzení vhodnosti umístění světelných ukazatelů dle požadavku KMS a zajištění následných kroků vedoucích k realizaci, resp. instalaci těchto digitálních ukazatelů rychlosti, bude projednána po předložení návrhů vytipovaných míst a jejich odsouhlasení KMS.

Úkol pro: dle textu výše

 

KMS vzhledem k dohodě o určení části finanční prostředků uskutečněné již v druhé polovině roku se domnívala, že akce bude již v nejbližší době realizována. V příloze  zápisu  z 04/14 zasílá kopii technického řešení zpracovaného MP.

 

Požadavek KMS trvá

 


64/13: Požadavek KMS na vyznačení parkovacích míst v ul. Husova – v celé délce – od křižovatky restaurace Tatran po hřiště. Jedná se o vyznačení kolmých stání bílou barvou na vozovce.

Závěr pracovní skupiny náměstka primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti ze 7. 11. 2013: Stávající šířkové uspořádání parkování umožňuje. Vyznačení parkovacích míst není nezbytně nutné z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Požadované řešení parkování obsahuje studie ul. Husova. Předpokládá se tedy budoucí realizace požadavku. Bylo doporučeno ponechat stávající stav.

3. 3. 2014: Podnět byl na základě požadavku komise postoupen k opětovnému projednání „Pracovní skupině náměstka primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“, konané dne 06. 02. 2014.

Poté, co naše pracoviště obdrží zápis z únorového jednání pracovní skupiny, bude Vaše komise informována o přijatém závěru.

Podnět na vyznačení parkovacích míst v ul. Husova byl projednán na 35. jednání „Pracovní skupiny náměstka primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“ dne 06. 02. 2014.

Závěr PS ze dne 06. 02. 2014: OM dříve řešilo tento problém. Prověří původní dokumentaci a bude informovat tuto pracovní skupinu o jejím obsahu pro účely dalšího posouzení aspektů požadavku.

Úkol pro: odbor správy majetku města

Závěr ze 13. 03. 2014:  Byl posouzen Návrh a obsah řešení projektové dokumentace, jako součást cenové nabídky na zpracování PD. Náročnost realizace požadavku skupina shledala neadekvátní účelu a míře jeho potřeby. Rozšíření parkovací plochy bylo vyřešeno položením zatravňovacích pásů v bezprostřední blízkosti fotbalového stadionu, tj. s krátkou docházkovou vzdáleností. Mimo fotbalové zápasy, neevidujeme problémy s parkováním v dané lokalitě.

 

5. 5. 2014

KMS se znalostí místních podmínek konstatuje, že u Hřiště se parkuje i na zelené ploše mimo zatravňovací pásy a navíc jsou často k podélnému parkování využity obě strany ulice Husova až k restauraci Tatran. Tím dochází ke ztíženému oboustrannému průjezdu vozidel. Proto trváme na původním požadavku vyznačení kolmého stání, které zvýší kapacitní možnosti parkování v uvedené oblasti. To bylo potvrzeno i zástupcem Městské policie.

 

Požadavek KMS trvá.

70/13: Informace pana Cabicara   o tom, že při výstavbě Planetária dochází k poškozování komunikace v ulici K Hvězdárně. KMS žádá TSHK o opravu komunikace po ukončení stavebních prací na Planetáriu. Zároveň KMS doporučuje TS HK vést jednání se zhotovitelem fy Fato o úhradě části nákladů.

Pan Šaršon projednal s panem Cabicarem a podklady odeslal na Magistrát.

7. 4. 2014: Vzhledem k praktické nemožnosti zjistit pachatele zvýšeného poškození komunikace v ulici K Hvězdárně, požaduje KMS provést opravu vozovky.

Požadavek KMS trvá.

 

74/13: Požadavek pana Boučka na zřízení zpomalovacího prahu v ulici U myslivny.  Dle sdělení zástupce MP je třeba souhlasu majitelů pozemků a nemovitostí ve vzdálenosti 100 m na obě strany od uvažovaného místa zpomalovacího prahu. KMS proto do předložení souhlasu nebude instalací prahu projednávat.

3. 3. 2014 :

KMS obdržela podepsaný arch se souhlasem obyvatel se zřízením u zpomalovacího pruhu a předává na Magistrát na rozhodnutí dopravní komise.

Závěr z MU: Zpomalovací prahy přinášejí i negativní jevy, občany kritizované. Vzhledem ke zkušenostem města z realizací zpomalovacích prahů na základě požadavků občanů, po jejichž zřízení následovaly stížnosti na ně, příp. požadavky na jejich odstranění (byť tomu i předcházeli souhlasy okolo bydlících), žádá pracovní skupina (pro potřeby zajetí stanoviska), sdělení stanoviska KMS, zda zřízení zpomalovacího prahu navrhuje, či zda jej nepodporuje.

 

5. 5. 2014.

KMS podporuje předanou petici a žádá vzhledem k zjištěnému nebezpečnému chování projíždějících řidičů o urychlené řešení

 

Požadavek KMS trvá.

81/13: Požadavek pana Kouteckého na opravu účelové cesty nad pláží rybníka Cikán. KMS vyčkává na rozhodnutí odboru majetku města HK na určení správce této cesty.

3. 3. 2014: Vyjádření OM ze dne 27. 02. 2014:

„Odbor správy majetku města (dále jen „OM“), jako zástupce vlastníka, obdržel podnět KMS Nový Hradec Králové - bod č. 81/13 - Požadavek pana Kouteckého na opravu účelové cesty nad pláží rybníka Cikán. KMS vyčkává na rozhodnutí odboru majetku města HK na určení správce této cesty.

OM se tímto podnětem zabýval, pracovníci OM provedli dne 20. 2. 2014 místní šetření, důležité pro zjištění stavebně-technického stavu  účelové komunikace nad pláží rybníka Cikán a pořízení fotodokumentace.

Při tomto místním šetření bylo zjištěno, že účelová komunikace je po mnoha letech trasa vyježděná automobily. Nejedná se tedy o stavbu ve smyslu stavebního zákona  (§ 2, odst. 3) – stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií.  

Zároveň bylo při místním šetření zjištěno, že při jakékoli úpravě (např. zpevnění pomocí kameniva atp.) hrozí nebezpečí změny odtokových poměrů v tomto území a z toho plynoucí případné škody na cizím majetku.

Při místním šetření byli pracovníci OM osloveni místním občanem, který velice důrazně odmítal jakékoli opravy, případně rozšiřování anebo zpevňování této „cesty“ s tím, že by poté došlo ke zvýšení průjezdu automobilů. Toto je naprosto odlišný požadavek od požadavku KMS, resp. pana Kouteckého.“

 

„Na základě všech zjištěných skutečností OM sděluje, že v současné době nebudou prováděny žádné práce vedoucí k „opravě“ této účelové komunikace a to z následujících důvodů:

1.            Faktická neexistence stavby, která by měla být opravena

2.            Při neodborném zásahu do území hrozící nebezpečí změny odtokových poměrů

3.            Rozporné požadavky místních občanů“

 

KMS respektuje rozhodnutí OM.

7. 4. 2014:

a)KMS doporučila panu Kouteckému ve věci požadavku na zpevnění cesty nad pláží u rybníka Cikán aby obstaral souhlasné vyjádření všech majitelů sousedních nemovitostí a po té KMS opět zváží další postup v této věci.

b)Pan Koutecký rovněž požaduje úpravu podmáčené části cesty mezi pláží u rybníka Cikán a ulicí Jasanová, která je cesta hojně využívaná. KMS doporučuje zásyp štěrkem.

 

5. 5. 2014

KMS projednala obdrženou petici pana Kouteckého a podporuje urychlené řešení obou úprav komunikace pro podepsané občany. Uvedená petice je přílohou tohoto zápisu.

 

83/13: KMS pověřila svého člena pana Landu, aby během zimního období zkontroloval stav chodníků na NHK a pří březnovém jednání KMS seznámí s návrhem nejnutnějších oprav, které po posouzení v komisi budou předány TSHK k realizaci během roku 2014.

3. 3. 2014

V období prosinec 2013 – leden 2014  provedl  pan Landa vizuální kontrolu stavu chodníků a

zjistil následující závady:

Ulice Brněnská- vadný povrch u č. 82

 Svatováclavské náměstí – propadlý povrch u č. 380/17 na rohu u cukrárny

ulice Na Biřičce – propadlý a zvlněný povrch od domu č. 1266 k domu č. 1268

  „ Hlavní – zvlněný povrch od č. 1198 po č. 1200, u č. 1279 a 854, v havarijním stavu

                       od modrého č. 38 až po modré č. 34, poškozený chodník před č. 84

ulice Prof. Smotlachy – spodní část ulice má poškozený asfaltový povrch.

  „ Na Dřevěnce – u domu č. 297 jsou volné dlaždice, u č. 51 jsou dlaždice propadlé

  „     K hvězdárně --  mezi domy č. 1185-1186 a 1998 je povrch silně zvlněný.

 

KMS žádá o vyjádření TS.

 

14/1/5: KMS připomíná provedení definitivní úpravy stojanu zastávky MHD Domov důchodců směrem na Kluky po poničení při dopravní nehodě v prosinci 2013 (nahrazení přenosného stojanu).

 

3. 2. 2014: Požadavek KMS trvá. K dnešnímu dni nebyl stojan nahrazen.

3. 3. 2014: Vyjádření DP mHK ze dne 20. 02. 2014:

„Opravený označník byl nainstalován se zpožděním, protože byl natolik zdeformovaný, že vlastní oprava byla pracnější, než jsme očekávali.“

7. 4. 2014: KMS doporučuje ještě opatřit stojan odpadkovým košem.

Požadavek KMS trvá.

 

Nově projednané body:

14/3/1: Pánové  Miroslav Přibyl a Lukáš Zemánek se obrátili na KMS ve věci řešení bodu 32/13, který požadovali v loňském roce. Jejich připomínky byly projednány v roce 2013 v dopravní komisi kladně a řešení bylo zasláno v odpovědi Magistrátu z 6. 5. 2013. KMS proto požaduje realizaci bodu 1 a 5. Dále KMS pověřuje zástupce Městské policie, aby při místním šetření posoudil stav dopravního značení v lokalitě Jižní svahy. Dále KMS žádá Městskou policii o zvýšení dohledu v této lokalitě.

Bod č. 1) - Podnět na osazení zrcadla na křižovatce ul. K Cikánu a ul. Jedlová byl již projednáván na 27. jednání pracovní skupiny pro dopravu a bezpečnost dne 06. 06. 2013 se závěrem:

Skupina souhlasí s instalací zrcadla na náklady vlastníka komunikace.

 

Bod č. 5) - Podnět na „osazení DZ konec obytné zóny v ul. K Cikánu“ byl opakovaně projednáván na pracovní skupině pro dopravu a bezpečnost, naposledy tomu tak bylo dne 06. 02. 2014 se závěrem:

Odbor dopravy ve spolupráci s Policií ČR prověří na místě, resp. určí místo osazení dopravního značení a zašle na odbor správy majetku města paní Ulrichové.

Úkol pro: dle textu výše

 

Požadavek KMS na MP trvá. KMS žádá o vyjádření, kdo s vlastníkem komunikace projedná a přinutí ho k zafinancování zrcadla.

5. 5. 2014

Zástupce MP informoval o provedeném místním šetření. KMS žádá o řešení požadavku.

14/3/2: Pan Zemánek se vyjádřil ke stavu bezpečnosti v prostoru Svatováclavského náměstí. Protože jde již o opakovanou a závažnou připomínku, žádá KMS Městskou Policii o vyjádření k možným technickým opatřením v této oblasti včetně uvažovaného termínu realizace.

Požadavek KMS na vyjádření MP trvá.

14/3/8: Pan Šaršon zorganizoval schůzku pana Seidla a Beránka ve čtvrtek 6,3.2014 v 9:00 před Dětskou ordinací k zajištění zamezení jízdy po travnaté ploše před č. p. 35 v ul. Brněnská.

7. 4. 2014: Dne 6. 3. 2014 proběhlo jednání se zástupcem TS panem Novotným bez výsledku. Požadavek KMS na úpravu, která by zabránila parkování na trávníku před č.p. 35 v ul. Brněnská trvá. Na jednání dne 9. 4. 2014 přislíbil pan Novotný provést úpravu asfaltové plochy před č. p. 35 zvýšenou obrubou cca 15 cm, aby bylo zabráněno přejíždění do okolní zeleně. Realizace úpravy do prázdnin.

14/4/1: K dvěma roky starému požadavku na vybudování veřejného osvětlení v ul. Nad Rozárkou se dostavil pan Čáp. Dle sdělení TS probíhá nacenění VO a poté budou převedeny prostředky s běžných výdajů TS na opravy do kapitálových výdajů a akce realizována.

KMS žádá o sdělení časového harmonogramu vybudování VO.

14/4/5: KMS již v minulosti řešila problém vytékající splaškové vody v uličce mezi ul. Mužíkova a K Biřičce Dle vyjádření vlastníků zahrádky v této uličce voda teče od RD č. p. 1245 v ulici Mužíkova a způsobuje jak v zahrádce na v uličce značné škody, např. sklep zahradního domku již byl opakovaně výplavem.  S obyvateli zmíněného RD se nelze domluvit, proto žádáme o vyjádření stavební úřad, zda je stavba napojena na kanalizaci.

Požadavek KMS trvá

14/4/6: KMS nesouhlasí s navrženou náhradní výsadbou na Svatováclavském náměstí po vykácených lípách, kde byly jako náhradní výsadba navrženy platany a požaduje opět výsadbu vhodného kultivaru lípy.

5. 5. 2014

Podle vyjádření TS bude výsadba provedena na podzim 2014.

14/4/7: Na setkání KMS s Hradeckými službami dne 10. 4. 2014 půjde za KMS NHK paní Syrůčková a přednese dotaz, zda je možné v případě přeplněných kontejnerů na separovaný sběr požadovat odvoz mimo pravidelný termín svozu.

5. 5. 2014

Paní Sirůčková informovala KMS o jednání. V případě přeplňování kontejnerů je možné přes KMS nárokovat častější odvoz. Dále proběhla informace o postupném přechodu na svoz směsného komunálního odpadu 1 x 14 dnů s tím, že dojde k navýšení počtu nádob na tříděný odpad.

Nové body:

14/5/1 : KMS projednala informaci o stavu centrálního záhonu na Svatováclavském náměstí z TS. V současné době je již plocha vyčištěna a po zmrzlých dojde k výsadbě. KMS ale požaduje v souvislosti se zkušenostmi v minulém roce, aby i na podzim byl záhon osázen a nezůstal zaplevelený půl roku.

14/5/2 : KMS projednala informaci zástupce MP k stavu pořádku při Čarodějnicích na Biřice a dále stav měření rychlosti.

Gratulace:

Podle seznamu.

 

Úkoly z dnešního jednání:

 Viz zápis

 

S ohledem na splnění úkolů se ruší body   14/4/2, 14/4/3, 14/4/4, 14/4/8, 14/4/9, 14/4/10, 14/4/11

 

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Požaduji vyjádření k bodu  55/13, 64/13, 70/13, 74/13, 81/13 a) b), 83/13, 14/1/5, 14/3/1, 14/3/2, , 14/4/1,  14/4/5, 14/4/6, 14/5/1

 

Příští schůzka komise se bude konat dne 2. 6. 2014 v 18:30 hod., NHK, ul. Hlavní – konečná MDH Kluky.

Zapsal: Jindřich Šaršon

 

Za KMS NHK Jindřich Šaršon,

 

předseda KMS NHK

 

Složky


Vytvoření složky: 19.05.2014 19:32 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 16.02.2015 20:28 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 464
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty