Ke stažení: Duben 2014

 

 

 


Zápis z jednání KMS NHK ze dne 7. 4. 2014

 

Přítomni:   Beránek, Syrůčková,  Šaršon, Zídková, Hrůša, Landa, Štětková, Kramářová

Omluven: 

Hosté:       pan Čáp, Koutecký, Vejvoda

Zástupce MěPolicie : pan Saidl

Místo konání:   NHK, ul. Hlavní – konečná MHD

 


Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):           

25/13:c) Dále je požadováno úprava prostoru, kde jsou v současné době kameny  u objektu č.p. 642.

Pracovní skupina náměstka primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti dne 3. 10. rozhodla o povolení odstranění kamenů. Provedou TSHK. Podle zpracované studie na Husovu není ale v uvedeném prostoru uvažováno s parkovacími místy. KMS trvá, na tom, aby v dalším stupni PD byla doplněna dvě parkovací místa na pozemku města směrem k č. 642.


 

 

Na základě jednání Pracovní skupiny náměstka primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti ze dne 7. 11. 2013:

V současné době pracovní skupina doporučuje ponechat stávající stav. Podnět bude předán k řešení zpracovateli dokumentace na opravu chodníků a cyklostezek v ul. Brněnská, řešených OHA.

Požadavek KMS trvá.


36/13:  Po projednání s TSHK na místním šetření požadavek KMS na celkovou revitalizaci pomníku a okolí, tj. umytí pomníku, úpravu stromů a nahrazení jinými dřevinami. 

6. 3. 2014 KMS po diskuzi doporučuje v prostoru za pomníkem buď provést radikální snížení řezem stávajících dřevin, nebo výsadbu nových s nižším vzrůstem.

Požadavek KMS trvá.

55/13 KMS Nový HK požaduje ukazatele umístit v obou směrech na ul. Brněnská – poblíž Základní školy


Podnět na pořízení digitálních ukazatelů rychlosti byl projednán na 35. jednání „Pracovní skupiny náměstka primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“ dne 06. 02. 2014.

Závěr PS ze dne 06. 02. 2014: Policie ČR provede místní šetření a určí vhodná místa pro umístění ukazatelů.

Žádost o posouzení vhodnosti umístění světelných ukazatelů dle požadavku KMS a zajištění následných kroků vedoucích k realizaci, resp. instalaci těchto digitálních ukazatelů rychlosti, bude projednána po předložení návrhů vytipovaných míst a jejich odsouhlasení KMS.

Úkol pro: dle textu výše

 

 

KMS vzhledem k dohodě o určení části finanční prostředků uskutečněné již v druhé polovině roku se domnívala, že akce bude již v nejbližší době realizována. V příloze zasílá kopii technického řešení zpracovaného MP.

 


64/13: Požadavek KMS na vyznačení parkovacích míst v ul. Husova – v celé délce – od křižovatky restaurace Tatran po hřiště. Jedná se o vyznačení kolmých stání bílou barvou na vozovce.

Závěr pracovní skupiny náměstka primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti ze 7. 11. 2013: Stávající šířkové uspořádání parkování umožňuje. Vyznačení parkovacích míst není nezbytně nutné z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Požadované řešení parkování obsahuje studie ul. Husova. Předpokládá se tedy budoucí realizace požadavku. Bylo doporučeno ponechat stávající stav.

 

3. 3. 2014: Podnět byl na základě požadavku komise postoupen k opětovnému projednání „Pracovní skupině náměstka primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“, konané dne 06. 02. 2014.

Poté, co naše pracoviště obdrží zápis z únorového jednání pracovní skupiny, bude Vaše komise informována o přijatém závěru.

Podnět na vyznačení parkovacích míst v ul. Husova byl projednán na 35. jednání „Pracovní skupiny náměstka primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“ dne 06. 02. 2014.

Závěr PS ze dne 06. 02. 2014: OM dříve řešilo tento problém. Prověří původní dokumentaci a bude informovat tuto pracovní skupinu o jejím obsahu pro účely dalšího posouzení aspektů požadavku.

Úkol pro: odbor správy majetku města

 

Požadavek KMS trvá.

 

70/13: Informace pana Cabicara   o tom, že při výstavbě Planetária dochází k poškozování komunikace v ulici K Hvězdárně. KMS žádá TSHK o opravu komunikace po ukončení stavebních prací na Planetáriu. Zároveň KMS doporučuje TS HK vést jednání se zhotovitelem fy Fato o úhradě části nákladů.

Pan Šaršon projednal s panem Cabicarem a  podklady odeslal na Magistrát.

7. 4. 2014: Vzhledem k praktické nemožnosti zjistit pachatele zvýšeného poškození komunikace v ulici K Hvězdárně, požaduje KMS provést opravu vozovky.

Nový požadavek KMS.

 

 

74/13: Požadavek pana Boučka na zřízení zpomalovacího prahu v ulici U myslivny.  Dle sdělení zástupce MP je třeba souhlasu majitelů pozemků a nemovitostí ve vzdálenosti 100 m na obě strany od uvažovaného místa zpomalovacího prahu. KMS proto do předložení souhlasu nebude instalací prahu projednávat.

3. 3. 2014 :

KMS obdržela podepsaný arch se souhlasem obyvatel se zřízením u zpomalovacího pruhu a předává na Magistrát na rozhodnutí dopravní komise.

Požadavek KMS trvá.

81/13: Požadavek pana Kouteckého na opravu účelové cesty nad pláží rybníka Cikán. KMS vyčkává na rozhodnutí odboru majetku města HK na určení správce této cesty.

3. 3. 2014: Vyjádření OM ze dne 27. 02. 2014:

„Odbor správy majetku města (dále jen „OM“), jako zástupce vlastníka, obdržel podnět KMS Nový Hradec Králové - bod č. 81/13 - Požadavek pana Kouteckého na opravu účelové cesty nad pláží rybníka Cikán. KMS vyčkává na rozhodnutí odboru majetku města HK na určení správce této cesty.

OM se tímto podnětem zabýval, pracovníci OM provedli dne 20. 2. 2014 místní šetření, důležité pro zjištění stavebně-technického stavu  účelové komunikace nad pláží rybníka Cikán a pořízení fotodokumentace.

Při tomto místním šetření bylo zjištěno, že účelová komunikace je po mnoha letech trasa vyježděná automobily. Nejedná se tedy o stavbu ve smyslu stavebního zákona  (§ 2, odst. 3) – stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií.  

Zároveň bylo při místním šetření zjištěno, že při jakékoli úpravě (např. zpevnění pomocí kameniva atp.) hrozí nebezpečí změny odtokových poměrů v tomto území a z toho plynoucí případné škody na cizím majetku.

Při místním šetření byli pracovníci OM osloveni místním občanem, který velice důrazně odmítal jakékoli opravy, případně rozšiřování anebo zpevňování této „cesty“ s tím, že by poté došlo ke zvýšení průjezdu automobilů. Toto je naprosto odlišný požadavek od požadavku KMS, resp. pana Kouteckého.“

 

„Na základě všech zjištěných skutečností OM sděluje, že v současné době nebudou prováděny žádné práce vedoucí k „opravě“ této účelové komunikace a to z následujících důvodů:

1.            Faktická neexistence stavby, která by měla být opravena

2.            Při neodborném zásahu do území hrozící nebezpečí změny odtokových poměrů

3.            Rozporné požadavky místních občanů“

 

KMS respektuje rozhodnutí OM.

7. 4. 2014:

a)KMS doporučila panu Kouteckému ve věci požadavku na zpevnění cesty nad pláží u rybníka Cikán aby obstaral souhlasné vyjádření všech majitelů sousedních nemovitostí a po té KMS opět zváží další postup v této věci.

b)Pan Koutecký rovněž požaduje úpravu podmáčené části cesty mezi pláží u rybníka Cikán a ulicí Jasanová, která je cesta hojně využívaná. KMS doporučuje zásyp štěrkem.

83/13: KMS pověřila svého člena pana Landu, aby během zimního období zkontroloval stav chodníků na NHK a pří březnovém jednání KMS seznámí s návrhem nejnutnějších oprav, které po posouzení v komisi budou předány TSHK k realizaci během roku 2014.

 

3. 3. 2014

V období prosinec 2013 – leden 2014  provedl  pan Landa vizuální kontrolu stavu chodníků a

zjistil následující závady:

Ulice Brněnská- vadný povrch u č. 82

 Svatováclavské náměstí – propadlý povrch u č. 380/17 na rohu u cukrárny

ulice Na Biřičce – propadlý a zvlněný povrch od domu č. 1266 k domu č. 1268

  „ Hlavní – zvlněný povrch od č. 1198 po č. 1200, u č. 1279 a 854, v havarijním stavu

                       od modrého č. 38 až po modré č. 34, poškozený chodník před č. 84

ulice Prof. Smotlachy – spodní část ulice má poškozený asfaltový povrch.

  „ Na Dřevěnce – u domu č. 297 jsou volné dlaždice, u č. 51 jsou dlaždice propadlé

  „     K hvězdárně --  mezi domy č. 1185-1186 a 1998 je povrch silně zvlněný.

 

KMS žádá o vyjádření TS.

 

 

14/1/5: KMS připomíná provedení definitivní úpravy stojanu zastávky MHD Domov důchodců směrem na Kluky po poničení při dopravní nehodě v prosinci 2013 (nahrazení přenosného stojanu).

 

3. 2. 2014: Požadavek KMS trvá. K dnešnímu dni nebyl stojan nahrazen.

3. 3. 2014: Vyjádření DP mHK ze dne 20. 02. 2014:

„Opravený označník byl nainstalován se zpožděním, protože byl natolik zdeformovaný, že vlastní oprava byla pracnější, než jsme očekávali.“

7. 4. 2014: KMS doporučuje ještě opatřit stojan odpadkovým košem.

 

Nově projednané body:

14/3/1: Pánové  Miroslav Přibyl a Lukáš Zemánek se obrátili na KMS ve věci řešení bodu 32/13, který požadovali v loňském roce. Jejich připomínky byly projednány v roce 2013 v dopravní komisi kladně a řešení bylo zasláno v odpovědi Magistrátu z 6. 5. 2013. KMS proto požaduje realizaci bodu 1 a 5. Dále KMS pověřuje zástupce Městské policie, aby při místním šetření posoudil stav dopravního značení v lokalitě Jižní svahy. Dále KMS žádá Městskou policii o zvýšení dohledu v této lokalitě.

Bod č. 1) - Podnět na osazení zrcadla na křižovatce ul. K Cikánu a ul. Jedlová byl již projednáván na 27. jednání pracovní skupiny pro dopravu a bezpečnost dne 06. 06. 2013 se závěrem:

Skupina souhlasí s instalací zrcadla na náklady vlastníka komunikace.

 

Bod č. 5) - Podnět na „osazení DZ konec obytné zóny v ul. K Cikánu“ byl opakovaně projednáván na pracovní skupině pro dopravu a bezpečnost, naposledy tomu tak bylo dne 06. 02. 2014 se závěrem:

Odbor dopravy ve spolupráci s Policií ČR prověří na místě, resp. určí místo osazení dopravního značení a zašle na odbor správy majetku města paní Ulrichové.

Úkol pro: dle textu výše

 

Požadavek KMS na MP trvá. KMS žádá o vyjádření, kdo s vlastníkem komunikace projedná a přinutí ho k zafinancování zrcadla.

14/3/2: Pan Zemánek se vyjádřil ke stavu bezpečnosti v prostoru Svatováclavského náměstí. Protože jde již o opakovanou a závažnou připomínku, žádá KMS Městskou Policii o vyjádření k možným technickým opatřením v této oblasti včetně uvažovaného termínu realizace.

Požadavek KMS na vyjádření MP trvá.

14/3/8: Pan Šaršon zorganizoval schůzku pana Seidla a Beránka ve čtvrtek 6,3.2014 v 9:00 před Dětskou ordinací k zajištění zamezení jízdy po travnaté ploše před č. p. 35 v ul. Brněnská.

7. 4. 2014: Dne 6. 3. 2014 proběhlo jednání se zástupcem TS panem Novotným bez výsledku. Požadavek KMS na úpravu, která by zabránila parkování na trávníku před č.p. 35 v ul. Brněnská trvá. Na jednání dne 9. 4. 2014 přislíbil pan Novotný provést úpravu asfaltové plochy před č. p. 35 zvýšenou obrubou cca 15 cm, aby bylo zabráněno přejíždění do okolní zeleně. Realizace úpravy do prázdnin.

 

Nové body:

14/4/1: K dvěma roky starému požadavku na vybudování veřejného osvětlení v ul. Nad Rozárkou se dostavil pan Čáp. Dle sdělení TS probíhá nacenění VO a poté budou převedeny prostředky s běžných výdajů TS na opravy do kapitálových výdajů a akce realizována.

KMS žádá o sdělení časového harmonogramu vybudování VO.

14/4/2: Pan Vejvoda přišel se žádostí o finanční podporu na koncert skautské kapele k jejímu 80. výročí vzniku na Svatováclavském náměstí na NHK dne 19.6.2014 v 15,30 hod. Komise schválila příspěvek 2000,- Kč.

14/4/3: Členka KMS paní Olga Kramářová požádala o ukončení členství v našich KMS s důvodu časové zaneprázdněnosti, žádáme tímto o schválení v orgánech města ukončení jejího členství v KMS NHK. KMS NHK vyslovila poděkování paní Kramářové za její aktivní přínos pro práci KMS.

14/4/4: Na dotazy občanů ohledně dohledu městské policie u rybníka Biřička v den pálení čarodějnic odpověděl zástupce MP pan Seidl, že MP vykonává dohled v této lokalitě po celou noc až do rána.

14/4/5: KMS již v minulosti řešila problém vytékající splaškové vody v uličce mezi ul. Mužíkova a K Biřičce Dle vyjádření vlastníků zahrádky v této uličce voda teče od RD č. p. 1245 v ulici Mužíkova a způsobuje jak v zahrádce na v uličce značné škody, např. sklep zahradního domku již byl opakovaně výplavem.  S obyvateli zmíněného RD se nelze domluvit, proto žádáme o vyjádření stavební úřad, zda je stavba napojena na kanalizaci.

14/4/6: KMS nesouhlasí s navrženou náhradní výsadbou na Svatováclavském náměstí po vykácených lípách, kde byly jako náhradní výsadba navrženy platany a požaduje opět výsadbu vhodného kultivaru lípy.

14/4/7: Na setkání KMS s Hradeckými službami dne 10. 4. 2014 půjde za KMS NHK paní Syrůčková a přednese dotaz, zda je možné v případě přeplněných kontejnerů na separovaný sběr požadovat odvoz mimo pravidelný termín svozu.

14/4/8: K požadavku KMS NHK a ZŠ NHK na vybudování přechodu pro chodce na Brněnské ulici u školy informovala KMS paní Zídková, že dle vyjádření pana náměstka Soukupa se realizace připravuje ještě na letošní rok - pravděpodobně v letních měsících. KMS byla rovněž seznámena s projektovou dokumentací přechodu a informována o nutnosti kácení 1 ks lípy v místě přechodu.

14/4/9: KMS obdržela žádost paní Ing. Luskové, ředitelky Domova důchodců o nefinanční podporu jejich žádosti o umístění cca 20 kusů laviček do zahrady k DD z prostředků města, respektive TS. Vzhledem k tomu, že zahrada DD je celodenně přístupná pro občany Nového Hradce Králové a může tak sloužit veřejnosti, KMS doporučuje.

14/4/10: KMS schvalujíce proplacení paní Syrůčkové 377,- Kč na pořízení fotografií do Kroniky NHK.

14/4/11. KMS schvaluje nákup nového visacího zámku na skříň umístěnou v zasedací místnosti KMS.

Gratulace:

Podle seznamu.

 

Úkoly z dnešního jednání:

 Viz zápis

 

 

S ohledem na splnění úkolů se ruší body   72/13 ,14/3/3, 14/3/4, 14/3/5, 14/3/6, 14/3/7

K rušenému bodu 72/13. Možnost dostavby splaškové kanalizace a vodovodu ve zbývající části ul. K cikánu byly projednány s VaK JK a.s. a následně předložena k projednání v kolegiu primátora. Kolegium navrhuje zařadit 500 tis. Kč do rozpočtu r. 2015 na zhotovení PD. Finanční krytí vlastní realizace sítí plánovat na 2016.

 

 

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Požaduji vyjádření k bodu 36/13, 55/13, 64/13, 70/13, 74/13, 81/13 b), 83/13, 14/1/5, 14/3/1, 14/3/2, , 14/4/1, 14/4/3, 14/4/5, 14/4/6

 

Příští schůzka komise se bude konat dne 5. 5. 2014 v 18:30 hod., NHK, ul. Hlavní – konečná MDH Kluky.

Zapsala: Lenka Zídková

 

 

Ověřil: Za KMS NHK Jindřich Šaršon,

předseda KMS NHK

 

 

 

 

 

 

Složky


Vytvoření složky: 20.04.2014 08:12 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 20.04.2014 08:12 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 520
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty