Ke stažení: Únor 2014

 

Zápis z jednání KMS NHK ze dne 3. 2. 2014

 

Přítomni:   Beránek, Syrůčková,   Štětková, Zídková, Hrůša

Omluven: Landa, Šaršon,Kramářová

Hosté:

Zástupce MěPolicie : pan Saidl

Místo konání:   NHK, ul. Hlavní – konečná MHD

 


Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):           

25/13:c) Dále je požadováno úprava prostoru, kde jsou v současné době kameny  u objektu č.p. 642.

KMS navrhuje přesunout kameny před č. p. 35 v ul. Brněnská ve snaze zamezit sjíždění aut po travnaté ploše. Zajistí TS. Přemístění bylo projednáno se zástupcem Městské policie. Ze strany Městské policie bude zvýšený dohled.

Pracovní skupina náměstka primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti dne 3. 10. rozhodla o povolení odstranění kamenů. Provedou TSHK. Podle zpracované studie na Husovu není ale v uvedeném prostoru uvažováno s parkovacími místy. KMS trvá, na tom, aby v dalším stupni PD byla doplněna dvě parkovací místa na pozemku města směrem k č. 642.


 

 

Na základě jednání Pracovní skupiny náměstka primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti ze dne 7. 11. 2013:

V současné době pracovní skupina doporučuje ponechat stávající stav. Podnět bude předán k řešení zpracovateli dokumentace na opravu chodníků a cyklostezek v ul. Brněnská, řešených OHA.

6. 1. 2014: V měsíci březnu 2014 bude připravena schůzka pana Beránka a Seidla za účasti zástupce TSHK pana Pospíšila ve věci řešení tohoto bodu. Informace na dubnové schůzce KMS NHK.


Požadavek KMS trvá.


36/13:  Po projednání s TSHK na místním šetření požadavek KMS na celkovou revitalizaci pomníku a okolí, tj. umytí pomníku, úpravu stromů a nahrazení jinými dřevinami.  Úkol trvá. Přislíbeno provést v rámci vegetačního klidu v zimě 2013-14.

6. 1. 2014: Probíhá pod dohledem Jiřího Hrůši.

64/13: Požadavek KMS na vyznačení parkovacích míst v ul. Husova – v celé délce – od křižovatky restaurace Tatran po hřiště. Jedná se o vyznačení kolmých stání bílou barvou na vozovce.

Závěr pracovní skupiny náměstka primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti ze 7. 11. 2013: Stávající šířkové uspořádání parkování umožňuje. Vyznačení parkovacích míst není nezbytně nutné z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Požadované řešení parkování obsahuje studie ul. Husova. Předpokládá se tedy budoucí realizace požadavku. Bylo doporučeno ponechat stávající stav.

6. 1. 2014:  Lenka Zídková prověří znovu na dopravní komisi, jejímž je členem.

3. 2. 2014:  Dopravní komise doporučila opětovné projednání v pracovní skupině náměstka primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti, požadovanou úpravu doporučil zástupce Městské policie i odboru dopravy.

69/13: Požadavek pana Cabicara na osazení dopravní značky zamezující průjezd motorových vozidel do soukromé komunikace kolmou na ulici K Hvězdárně mezi č. 1171 a č. 1172. Zajistí zástupce MěP předložením požadavku do dopravní komise.

Zástupce MěP doporučil následující technické řešení:

- požadavek na osazení dopravního značení zákaz vjezdu s dopravním omezením.

KMS žádá o vyjádření pracovní skupiny pro dopravu.

3. 2. 2014:Podnět byl projednán na 34. jednání „Pracovní skupiny náměstka primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“ dne 09.01.2014.

Závěr „pracovní skupiny“ ze dne 09.01.2014: Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví na veřejně přístupné účelové komunikaci vlastník se souhlasem příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností (odbor dopravy MMHK) a po předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu policie. Rozhodnutí o rozsahu a způsobu dopravního značení na účelové komunikaci ve vlastnictví soukromého subjektu je tedy prvotně věcí vlastníka této komunikace a omezeno je pouze v rozsahu pravomoci silničního správního orgánu a Policie ČR spočívající v zásadě v posouzení dopadu na bezpečnost a plynulost silničního provozu a přístupnosti nemovitostí. Pracovní skupina nemá námitek, aby vlastník komunikace požádal odbor dopravy MMHK o souhlas s požadovaným dopravním značením.

 

70/13: Informace pana Cabicara   o tom, že při výstavbě Planetária dochází k poškozování komunikace v ulici K Hvězdárně. KMS žádá TSHK o opravu komunikace po ukončení stavebních prací na Planetáriu. Zároveň KMS doporučuje TS HK vést jednání se zhotovitelem fy Fato o úhradě části nákladů.

KMS žádá, aby komunikaci s Královéhradeckým krajem vedl odbor majetku Města HK a o výsledku jednání byla KMS informována.

3. 2. 2014: Písemné vyjádření paní Knajflové, referentky investičního odboru MMHK, se týkala pouze budování parkoviště před Planetáriem a nikoliv stavby Planetária.

Současně odpověď investičního odboru Královéhradeckého kraje - viz dále, nepovažujeme za dostatečnou:

„Ujednání o nápravě škody způsobené třetí osobě při stavební činnosti má Kraj ve smlouvě s Fatem zakotveno, takže po upřesnění škod a jejich lokalizaci je možné zahájit jednání. Uvedení do původního stavu se týká jen pozemků (komunikací atd.) přímo použitých při stavbě, a to dodrželi. Pokud jde KMS o plochy mimo hranici stavby, po kterých se běžně jezdí, bude složitější dokázat, že komunikaci poškodila právě stavební mechanizace použitá při stavbě Planetária, když tam jezdí nákladní automobily i na jinou stavbu.“  Požadavek KMS trvá.

72/13: Ze zrušeného bodu 18/13 opakuje KMS požadavek na vybudování kanalizace a vodovodu ve zbývající části komunikace K Cikánu, jak bylo již dříve přislíbeno. Odpověď požadována na odboru majetku města.

KMS není spokojena s úrovní odpovědí OM. Domníváme se, že odpověď zpracovával referent, který pravděpodobně nezná historické skutečnosti spojení s úpravami ulice k Cikánu (pozemek 487/14). Příslib spočíval v tom, že se udělala jen část této ulice a po dořešení vlastnictví kanalizace a vody v lokalitě právě s panem Motyčkou - bývalým vlastníkem všeho na Jižních svazích, bude ulice K Cikánu dokončena, ovšem až se v této ulici udělá kanalizace a voda. Žádám, aby se OM spojilo s paní poslankyní Zídkovou, aby se tyto okolnosti vyjasnily.

 

6. 1. 2014: V dané věci proběhlo jednání Ing. Zídkové se společností Vodovody a kanalizace, požadavek na dobudování kanalizace a vodovodu v části ulice K Cikánu musí vzejít od Města HK, poté VAK zajistí PD i realizaci.  Na akci je třeba zajistit finanční prostředky z rozpočtu města, VAK poté vrací finance městu ve stejné hodnotě akcií.

Pozemek v ulici K Cikánu je v majetku města, kanalizace i vodovod navazující v majetku VAKu. Požadavek KMS trvá.

 

3. 2. 2014: Vyjádření investičního odboru:

„Z odboru správy majetku města nám byl předán úkol pod bodem 72/13 zápisu KMS Nový HK. Zpracovali jsme materiál pro kolegium primátora, to však bude zasedat až za 14 dní, tj,. 17.02.2014. Do té doby nejsme schopni zodpovědně odpovědět na danou problematiku.“

 

Poté, co naše pracoviště obdržení výstup z uvedeného kolegia primátora, budeme Vaši komisi informovat.

 

74/13: Požadavek pana Boučka na zřízení zpomalovacího prahu v ulici U myslivny.  Dle sdělení zástupce MP je třeba souhlasu majitelů pozemků a nemovitostí ve vzdálenosti 100 m na obě strany od uvažovaného místa zpomalovacího prahu. KMS proto do předložení souhlasu nebude instalací prahu projednávat.

81/13: Požadavek pana Kouteckého na opravu účelové cesty nad pláží rybníka Cikán. KMS vyčkává na rozhodnutí odboru majetku města HK na určení správce této cesty.

83/13: KMS pověřila svého člena pana Landu, aby během zimního období zkontroloval stav chodníků na NHK a pří březnovém jednání KMS seznámí s návrhem nejnutnějších oprav, které po posouzení v komisi budou předány TSHK k realizaci během roku 2014.

6. 1. 2014 Pan Landa informoval komisi o přípravě materiálu. Seznam oprav naváže na jednotlivá čp, před kterým se požadovaná oprava nachází.

14/1/4: Pan Bahník dále žádá

a) o úpravu povrchu komunikace v ul. U myslivny, a to z důvodu zvýšeného nebezpečí. Na komunikaci je mezi domy čp. 814 a čp. 495 vyvrácený poklop od kanálu. Rovněž je problém s odvodněním této části komunikace. Uvedenou záležitost řešil již v minulých letech.

Bohužel do současné doby nejsou realizovány priority KMS. Z uvedeného důvodu nebude možné zařadit rekonstrukci předmětné komunikace do priorit KMS. Pokud jde o vyvrácený poklop od kanálu, KMS žádá TSHK o zajištění opravy, jakož i o údržbu uvedené komunikace recyklátem.

3.2.2014:

„Dne 16.01.2014 byla závada na poklopu revizní šachty kanalizace písemně předána provozovateli, společnosti Královéhradecká provozní a.s.

Oprava drobných závad v nezpevněné komunikaci U Myslivny byla provedena 17.01.2014.“

 

b) Dále navrhuje umístění dopravní značky zákaz stání před čp. 495 na začátek slepé části ulice U myslivny. KMS žádá o řešení dopravní situace v této lokalitě.

3.2.2014:

Podnět byl projednán na 34. jednání „Pracovní skupiny náměstka primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti“ dne 09.01.2014.

Závěr „pracovní skupiny“ ze dne 09.01.2014: Šíře předmětné komunikace je cca 6 m. Z obecných pravidel pro provoz na pozemních komunikacích vyplývá zákaz stání na vozovce tam, kde nezůstane volný pruh o šíři 3 m pro každý směr jízdy. Jelikož je tedy předmětná slepá komunikace obousměrná, bylo by zde možné oprávněně parkovat pouze v případě, že by po zaparkování vozidla při okraji vozovky zůstala volná vozovka v šíři 6m, což v daném případě není splněno. Osazení požadovaného dopravního značení by proto bylo nadbytečné.

 

14/1/5: KMS připomíná provedení definitivní úpravy stojanu zastávky MHD Domov důchodců směrem na Kluky po poničení při dopravní nehodě v prosinci 2013 (nahrazení přenosného stojanu).

3.2.2014: Požadavek KMS trvá. K dnešnímu dni nebyl stojan nahrazen.

 

Nově projednané body:

14/2/1: Informace o kronice KMS NHK podala paní Syrůčková. Během měsíce března bude dopracována kronika za rok 2013. Dále KMS NHK schvaluje zakoupení baterie do hodin umístěných v místnosti KMS NHK.

Gratulace:

Podle seznamu.

 

Úkoly z dnešního jednání:

 Viz zápis

 

 

S ohledem na splnění úkolů se ruší body  18/13, 59/13, 57/13, 69/13, 70/13,  77/13, 78/13, 79/13, 14/1/1, 14/1/2, 14/1/3, 14/1/4a, 14/1/4b.

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Požaduji vyjádření k bodu 64/13, 70/13, 72/13, 81/13.

 

Příští schůzka komise se bude konat dne 3. 3. 2014 v 18:30 hod., NHK, ul. Hlavní – konečná MDH Kluky.

Zapsala: Ing.arch. Lenka Zídková

 

 

Za KMS NHK: Jindřich Šaršon

 

předseda KMS NHK

 

Složky


Vytvoření složky: 21.02.2014 18:02 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 21.02.2014 18:02 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 496
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty