Ke stažení: Leden 2014

 

Zápis z jednání KMS NHK

ze dne 6. 1. 2014

 

Přítomni:   Beránek, Landa, Syrůčková, Šaršon, Kramářová, Štětková, Zídková, Hrůša

Omluvena:

Hosté: p. Rohlena, p. Stárková, p. Skůrová, p. Bahník

Zástupce MěPolicie : pan Saidl

Místo konání:   NHK, ul. Hlavní – konečná MHD

 


Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):           

18/13:  

7. 10. 2013 se dostavil v dané věci a zdůraznil nutnost řešit otázku komunikace ul. K Cikánu. Podle pana Selixe je řešením zřídit příjezdovou cestu k chatám směrem k Roudničce. Uvedené by řešilo množství aut, které danou lokalitou projíždí.

Současně pan Selix řešil otázku umístění ukončení obytné zóny. Podle sdělení zástupce Městské policie, pokud není ukončení obytné zóny, je značení neplatné.

Podle zjištění Městské policie je průjezd aut cca 30 – 40 aut denně. Stanovisko Městské policie bylo ze strany KMS vyžádáno v písemné podobě – vyhotoví pan Saidl.

Jelikož je umístění dopravního řešení v kompetenci dopravní komise, KMS žádá o řešení dopravní situace v celé této lokalitě.

Trvá, zástupce MěP provedl přípravu na jednání dopravní komise, kde bude problém řešen.

 

Jednotlivé body byly dopravní komisí odsouhlaseny a dořešení zajistí odbor dopravy ve spolupráci s TSHK.

 

25/13:c) Dále je požadováno úprava prostoru, kde jsou v současné době kameny  u objektu č.p. 642.

KMS navrhuje přesunout kameny před č. p. 35 v ul. Brněnská ve snaze zamezit sjíždění aut po travnaté ploše. Zajistí TS. Přemístění bylo projednáno se zástupcem Městské policie. Ze strany Městské policie bude zvýšený dohled.

Pracovní skupina náměstka primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti dne 3. 10. rozhodla o povolení odstranění kamenů. Provedou TSHK. Podle zpracované studie na Husovu není ale v uvedeném prostoru uvažováno s parkovacími místy. KMS trvá, na tom, aby v dalším stupni PD byla doplněna dvě parkovací místa na pozemku města směrem k č. 642.

 

 

Na základě jednání Pracovní skupiny náměstka primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti ze dne 7. 11. 2013:

V současné době pracovní skupina doporučuje ponechat stávající stav. Podnět bude předán k řešení zpracovateli dokumentace na opravu chodníků a cyklostezek v ul. Brněnská, řešených OHA.

6. 1. 2014: V měsíci březnu 2014 bude připravena schůzka pana Beránka a Seidla za účasti zástupce TSHK pana Pospíšila ve věci řešení tohoto bodu. Informace na dubnové schůzce KMS NHK.


36/13:  Po projednání s TSHK na místním šetření požadavek KMS na celkovou revitalizaci pomníku a okolí, tj. umytí pomníku, úpravu stromů a nahrazení jinými dřevinami.  Úkol trvá. Přislíbeno provést v rámci vegetačního klidu v zimě 2013-14.

6. 1. 2014: Probíhá pod dohledem Jiřího Hrůši.

56/13: Do rozpočtu pro rok 2014 trvají původní priority KMS NHK:

1. Rekonstrukce ul. Hlavní

Říjnové zastupitelstvo odsouhlasilo investiční částku na aktualizaci PD ul. Hlavní z roku 2006. Investiční odbor ing. Avramov zahájil práce spojené s uzavřením Smlouvy o dílo. 

6. 1. 2014: V tuto chvíli nejsou v rozpočtu města HK finanční prostředky na realizaci rekonstrukce.

2. Vybudování chodníku mezi hřbitovem a provizorním panelovým sjezdem v ul. Husova

Zatím pouze zpracovaná studie. Podle informací Ing. Rakové předpokládá objednání PD v roce 2014 a realizaci v dalších letech. KMS v rámci etapizace žádá tento chodník zařadit do I. etapy rekonstrukce ulice Husova.

6. 1. 2014: Pro realizaci chodníků v ul. Husova nejsou finanční prostředky v rozpočtu města HK. Rozsah PD není znám, není připravováno vypustit - s PD jsme byli seznámeni, akce je připravována.

3. Projektová dokumentace na revitalizaci zelených ploch a chodníků v ul. Brněnská (v části křižovatky od ul. Blodkova a Hoděšovická po Svatováclavské náměstí).

2. 12.2013: Projednána informace o záměru výstavby Stezky pro chodce a cyklisty Stará Brněnská.

57/13: Požadavek KMS na TSHK o zajištění informovanosti občanů o čištění komunikací v zástavbě řadových domků např. čištění ve vnitroblocích u hřbitova, čištění ul. K Hvězdárně u řadových domků.  TSHK se vyjádřilo, informování obyvatel probíhá formou přenosných značek pouze při blokovém čištění, které zajišťuje IPS HK.  Čištění zmiňovaných ulic touto formou s nuceným odtahem vozidel se neplánuje, v místě nejsou žádná parkoviště.

Po opakovaném projednání KMS žádá, aby o prováděném blokovém čištění veškerých ulic na NHK byli obyvatelé včas upozorněni dopravním značením.

6. 1. 2014: Vyjádření TSHK - O prováděném blokovém čištění ulic na Novém HK budou obyvatelé informování včas dle platného silničního zákona, čili 7 pracovních dní dopředu. Do plánu blokového čištění však nelze zařadit veškeré ulice na Novém HK. Touto formou jsou uklízeny pouze ulice s parkovacími plochami označené dopravním značením nebo se zvýšenou frekvencí vozidel, např. v centru města nebo sídlištích.  

                                                                                                      

64/13: Požadavek KMS na vyznačení parkovacích míst v ul. Husova – v celé délce – od křižovatky restaurace Tatran po hřiště. Jedná se o vyznačení kolmých stání bílou barvou na vozovce.

Závěr pracovní skupiny náměstka primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti ze 7. 11. 2013: Stávající šířkové uspořádání parkování umožňuje. Vyznačení parkovacích míst není nezbytně nutné z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Požadované řešení parkování obsahuje studie ul. Husova. Předpokládá se tedy budoucí realizace požadavku. Bylo doporučeno ponechat stávající stav.

6. 1. 2014:  Lenka Zídková prověří znovu na dopravní komisi, jejímž je členem.

69/13: Požadavek pana Cabicara na osazení dopravní značky zamezující průjezd motorových vozidel do soukromé komunikace kolmou na ulici K Hvězdárně mezi č. 1171 a č. 1172. Zajistí zástupce MěP předložením požadavku do dopravní komise.

Zástupce MěP doporučil následující technické řešení:

- požadavek na osazení dopravního značení zákaz vjezdu s dopravním omezením.

KMS žádá o vyjádření pracovní skupiny pro dopravu.

70/13: Informace pana Cabicara   o tom, že při výstavbě Planetária dochází k poškozování komunikace v ulici K Hvězdárně. KMS žádá TSHK o opravu komunikace po ukončení stavebních prací na Planetáriu. Zároveň KMS doporučuje TS HK vést jednání se zhotovitelem fy Fato o úhradě části nákladů.

KMS žádá, aby komunikaci s Královéhradeckým krajem vedl odbor majetku Města HK a o výsledku jednání byla KMS informována.

72/13: Ze zrušeného bodu 18/13 opakuje KMS požadavek na vybudování kanalizace a vodovodu ve zbývající části komunikace K Cikánu, jak bylo již dříve přislíbeno. Odpověď požadována na odboru majetku města.

KMS není spokojena s úrovní odpovědí OM. Domníváme se, že odpověď zpracovával referent, který pravděpodobně nezná historické skutečnosti spojení s úpravami ulice k Cikánu (pozemek 487/14). Příslib spočíval v tom, že se udělala jen část této ulice a po dořešení vlastnictví kanalizace a vody v lokalitě právě s panem Motyčkou - bývalým vlastníkem všeho na Jižních svazích, bude ulice K Cikánu dokončena, ovšem až se v této ulici udělá kanalizace a voda. Žádám, aby se OM spojilo s paní poslankyní Zídkovou, aby se tyto okolnosti vyjasnily.

 

6. 1. 2014: V dané věci proběhlo jednání Ing. Zídkové se společností Vodovody a kanalizace, požadavek na dobudování kanalizace a vodovodu v části ulice K Cikánu musí vzejít od Města HK, poté VAK zajistí PD i realizaci.  Na akci je třeba zajistit finanční prostředky z rozpočtu města, VAK poté vrací finance městu ve stejné hodnotě akcií.

Pozemek v ulici K Cikánu je v majetku města, kanalizace i vodovod navazující v majetku VAKu. Požadavek KMS trvá.

 

74/13: Požadavek pana Boučka na zřízení zpomalovacího prahu v ulici U myslivny.  Dle sdělení zástupce MP je třeba souhlasu majitelů pozemků a nemovitostí ve vzdálenosti 100 m na obě strany od uvažovaného místa zpomalovacího prahu. KMS proto do předložení souhlasu nebude instalací prahu projednávat.

77/13: Pan Zubatý a pan Obr se dostavili ve věci vybudování parkovacích míst v souvislosti s výstavbou na Zámečku. Původně řešeno pod bodem zápisu KMS 27/13. I přes původní negativní stanovisko odboru hlavního architekta města HK KMS opakovaně předá připomínku odboru OHA. V případě vzniku nového chodníku při rekonstrukci ulice Husova je nutné současně vyřešit otázku parkovacích míst v dané lokalitě.

78/13: Pan Obr vznesl dotaz na dopravu k Planetáriu. Požadavek KMS na město HK stran informace, jak bude řešena v roce 2014 doprava k nově budovanému Planetáriu.

6. 1. 2014: Vyjádření Ing. P. Černé, vedoucí OD:

Dopravní obslužnost planetária řešilo územní rozhodnutí včetně kapacity dopravy. Planetárium bude obslouženo z ulice Zámeček. Odbor dopravy není obeznámen s rozsahem plánovaných projektů a staveb, v obecné rovině však každé územní řízení řeší jak dopravní obslužnost, tak kapacity dopravy předmětných komunikací.

 

KMS žádá o vyjádření k tomuto bodu zástupce Dopravního podniku.

 

79/13: KMS děkuje za urychlené vyřízení instalace lavičky TS a ještě připomíná umístit odpadkový koš u laviček před cukrárnou.

81/13: Požadavek pana Kouteckého na opravu účelové cesty nad pláží rybníka Cikán. KMS vyčkává na rozhodnutí odboru majetku města HK na určení správce této cesty.

83/13: KMS pověřila svého člena pana Landu, aby během zimního období zkontroloval stav chodníků na NHK a pří březnovém jednání KMS seznámí s návrhem nejnutnějších oprav, které po posouzení v komisi budou předány TSHK k realizaci během roku 2014.

6. 1. 2014 Pan Landa informoval komisi o přípravě materiálu. Seznam oprav naváže na jednotlivá čp, před kterým se požadovaná oprava nachází.

Gratulace:

Podle seznamu.

 

S ohledem na splnění úkolů se ruší body  30/13, 61/13, 62/13, 63/13, 67/13, 68/13, 73/13, 76/13, 80/13, 82/13, 84/13.

Nově projednané body:

14/1/1: Paní Stárková se opakovaně dostavila ve věci umístění laviček.

 

14/1/2: Pan Rohlena se dostavil za TJ Sokol ve věci poskytnutí příspěvku KMS na pořádání divadelních představení v roce 2014. KMS souhlasí s poskytnutím celkového příspěvku na pořádání divadelních představení 3.000,-. Kč.

 

Kontakt: TJ Sokol Nový Hadec Králové, Husova 87, 500 08 Hradec Králové, hlavní pořadatel pan Jaroslav Rohlena, tel. 604 425 103.

 

 

14/1/3: Paní Skůrová a pan Bahník se dostavili ve věci zvýšené tendence kácení stromů na Novém Hradci Králové. Apelují na vyšší míru uvážení a nesouhlasí s masivním kácením stromů. KMS bere připomínku na vědomí s tím, že upozorňuje na skutečnost, že veškeré kácení stromů podléhá odbornému posouzení.

 

14/1/4: Pan Bahník dále žádá

a) o úpravu povrchu komunikace v ul. U myslivny, a to z důvodu zvýšeného nebezpečí. Na komunikaci je mezi domy čp. 814 a čp. 495 vyvrácený poklop od kanálu. Rovněž je problém s odvodněním této části komunikace. Uvedenou záležitost řešil již v minulých letech.

Bohužel do současné doby nejsou realizovány priority KMS. Z uvedeného důvodu nebude možné zařadit rekonstrukci předmětné komunikace do priorit KMS. Pokud jde o vyvrácený poklop od kanálu, KMS žádá TSHK o zajištění opravy, jakož i o údržbu uvedené komunikace recyklátem. 

b) Dále navrhuje umístění dopravní značky zákaz stání před čp. 495 na začátek slepé části ulice U myslivny. KMS žádá o řešení dopravní situace v této lokalitě.

 

14/1/5: KMS připomíná provedení definitivní úpravy stojanu zastávky MHD Domov důchodců směrem na Kluky po poničení při dopravní nehodě v prosinci 2013 (nahrazení přenosného stojanu).

 

 

Úkoly z dnešního jednání:

 Viz zápis

                                                                                                       

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Požaduji vyjádření k bodu 14/1/5, 14/1/4, 72/13, 79/13, 78/13 a urguji 18/13 vyjádření OD a TS

Zatím nepředané odpovědí z prosince 59/13, 69/13,70/13 a 77/13

Příští schůzka komise se bude konat dne 3. 2. 2014 v 18:30 hod., NHK, ul. Hlavní – konečná MDH Kluky.

Zapsala: Kramářová Olga

 

 

Za KMS NHK: Jindřich Šaršon

předseda KMS NHK

 

 

 

 

Složky


Vytvoření složky: 21.02.2014 18:01 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 21.02.2014 18:01 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 584
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty