Ke stažení: prosinec 2013

 

Zápis z jednání KMS NHK

ze dne 2. 12. 2013

 

Přítomni:   Beránek, Landa, Syrůčková, Šaršon, Kramářová, Štětková

Omluvena: Zídková, Hrůša

Hosté: Zubatý Karel, Obr František, Stárková Markéta

Zástupce MěPolicie : pan Saidl

Místo konání:   NHK, ul. Hlavní – konečná MHD

 


Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):           

18/13:  

7. 10. 2013 se dostavil v dané věci a zdůraznil nutnost řešit otázku komunikace ul. K Cikánu. Podle pana Selixe je řešením zřídit příjezdovou cestu k chatám směrem k Roudničce. Uvedené by řešilo množství aut, které danou lokalitou projíždí.

Současně pan Selix řešil otázku umístění ukončení obytné zóny. Podle sdělení zástupce Městské policie, pokud není ukončení obytné zóny, je značení neplatné.

Podle zjištění Městské policie je průjezd aut cca 30 – 40 aut denně. Stanovisko Městské policie bylo ze strany KMS vyžádáno v písemné podobě – vyhotoví pan Saidl.

Jelikož je umístění dopravního řešení v kompetenci dopravní komise, KMS žádá o řešení dopravní situace v celé této lokalitě.

Trvá, zástupce MěP provedl přípravu na jednání dopravní komise, kde bude problém řešen.

 

Jednotlivé body byly dopravní komisí odsouhlaseny a dořešení zajistí odbor dopravy ve spolupráci s TSHK.

 

25/13:c) Dále je požadováno úprava prostoru, kde jsou v současné době kameny  u objektu č.p. 642.

KMS navrhuje přesunout kameny před č. p. 35 v ul. Brněnská ve snaze zamezit sjíždění aut po travnaté ploše. Zajistí TS. Přemístění bylo projednáno se zástupcem Městské policie. Ze strany Městské policie bude zvýšený dohled.

Pracovní skupina náměstka primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti dne 3. 10. rozhodla o povolení odstranění kamenů. Provedou TSHK. Podle zpracované studie na Husovu není ale v uvedeném prostoru uvažováno s parkovacími místy. KMS trvá, na tom, aby v dalším stupni PD byla doplněna dvě parkovací místa na pozemku města směrem k č. 642

 

Na základě jednání Pracovní skupiny náměstka primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti ze dne 7. 11. 2013:

V současné době pracovní skupina doporučuje ponechat stávající stav. Podnět bude předán k řešení zpracovateli dokumentace na opravu chodníků a cyklostezek v ul. Brněnská, řešených OHA.


30/13: Pan Hanousek se dostavil ve věci rekonstrukce ul. Husova – Zámeček s tím, že má zájem nahlédnout do projektové dokumentace. V tuto chvíli řeší problém a přichází se stížností, když voda z komunikace je odváděna na jeho pozemek u čp. 623.

Podle sdělení TSHK byl na základě místního šetření a digitálního měření sklonu vozovky zjištěn podélný spád 8,7 – 9,7 % a příčný spád jednostranný směrem k čp. 623 0,8 – 0,9%.

Návrh na odstranění problematiky s dešťovou vodou z povrchu vozovky by mohl spočívat v odfrézování vozovky v celé délce a šíře kopcovitého úseku a změnu příčného spádu ve směru od nemovitosti čp. 623, což by se však neobešlo bez zásahu do podkladních vrstev konstrukce vozovky tak, aby nebyla upravena výška nájezdu k nemovitosti. Tento rozsah stavebních prací se zásahem do konstrukčních vrstev by vyžadoval i schválení oboru dopravy včetně povolení uzavírky.

Problém by měl být řešen v rámci projektu rekonstrukce ulic Husova-Zámeček. Bude zařazeno do požadavků na zpracování PD na OHA.

36/13:  Po projednání s TSHK na místním šetření požadavek KMS na celkovou revitalizaci pomníku a okolí, tj. umytí pomníku, úpravu stromů a nahrazení jinými dřevinami.  Úkol trvá. Přislíbeno provést v rámci vegetačního klidu v zimě 2013-14.

 

56/13: Do rozpočtu pro rok 2014 trvají původní priority KMS NHK:

1. Rekonstrukce ul. Hlavní

Říjnové zastupitelstvo odsouhlasilo investiční částku na aktualizaci PD ul. Hlavní z roku 2006. Investiční odbor ing. Avramov zahájil práce spojené s uzavřením Smlouvy o dílo. 

2. Vybudování chodníku mezi hřbitovem a provizorním panelovým sjezdem v ul. Husova

Zatím pouze zpracovaná studie. Podle informací Ing. Rakové předpokládá objednání PD v roce 2014 a realizaci v dalších letech. KMS v rámci etapizace žádá tento chodník zařadit do I. etapy rekonstrukce ulice Husova.

Rozsah PD není znám, není připravováno

3. Projektová dokumentace na revitalizaci zelených ploch a chodníků v ul. Brněnská (v části křižovatky od ul. Blodkova a Hoděšovická po Svatováclavské náměstí).

Projednána informace o záměru výstavby Stezky pro chodce a cyklisty Stará Brněnská.

57/13: Požadavek KMS na TSHK o zajištění informovanosti občanů o čištění komunikací v zástavbě řadových domků např. čištění ve vnitroblocích u hřbitova, čištění ul. K Hvězdárně u řadových domků.  TSHK se vyjádřilo, informování obyvatel probíhá formou přenosných značek pouze při blokovém čištění, které zajišťuje IPS HK.  Čištění zmiňovaných ulic touto formou s nuceným odtahem vozidel se neplánuje, v místě nejsou žádná parkoviště.

Po opakovaném projednání KMS žádá, aby o prováděném blokovém čištění veškerých ulic na NHK byli obyvatelé včas upozorněni dopravním značením.

61/13: Pan Selix se dostavil ve věci ul. Buková. Upozornil, že není prováděna zimní údržba této komunikace. Ze strany KMS bylo sděleno, že pozemky nejsou ve vlastnictví města Hradce Králové. KMS žádá město Hradec Králové o sdělení, kdo bude zajišťovat zimní údržbu, případně, jak lze povinnost údržby vynutit.

TSHK neprovádějí zimní údržbu na soukromých komunikacích, které nemají ve své správě bez jakéhokoliv smluvního vztahu (smlouva, objednávka). Zimní údržbu komunikací si většinou provádí vlastník pozemku, popř. správce.

62/13: Pan Selix poukázal na zbytek strouhy, který vymílá cestu parc. č. 411/9 v k. ú. Kluky. Požaduje vodohospodářské řešení, které zamezí vymílání cesty. KMS požaduje, aby město Hradec Králové projednalo možné technické řešení.

Podle sdělení TSHK se jedná o nezpevněnou komunikaci, kde je vyřešeno odvodnění na přilehlé pozemky.  Řešením je vybudovat řádnou asfaltovou komunikaci s odvodněním uličními vpustěmi. Poté by nedocházelo k popisovaným závadám. 

63/13: Pan Selix dále poukázal na chybějící příkop v ul. K Biřičce na pravé straně, kde při dešti dochází ke stékání vody po silnici od Domova důchodců. KMS žádá technické služby města Hradce Králové o stanovisko k dané věci.

Podle sdělení TSHK vzhledem k šířkovým poměrům nezpevněné komunikace není vhodné zřizovat příkop. Z nezpevněné komunikace by se navíc mohly zanášet častěji nečistoty do příkopu a omezit jeho funkci. Navíc je podél komunikace umístěno oplocení soukromých zahrad se základy.

64/13: Požadavek KMS na vyznačení parkovacích míst v ul. Husova – v celé délce – od křižovatky restaurace Tatran po hřiště. Jedná se o vyznačení kolmých stání bílou barvou na vozovce.

Závěr pracovní skupiny náměstka primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti ze 7. 11. 2013: Stávající šířkové uspořádání parkování umožňuje. Vyznačení parkovacích míst není nezbytně nutné z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Požadované řešení parkování obsahuje studie ul. Husova. Předpokládá se tedy budoucí realizace požadavku. Bylo doporučeno ponechat stávající stav.

67/13: Požadavek paní Stárkové na umístění 2 laviček v ulici Národních mučedníků a dalších dvou laviček v zeleném pásu mezi stromy před cukrárnou. KMS po provedeném místním šetření nesouhlasí s instalací 2 laviček v ulici Národních mučedníků a žádá TSHK o instalaci dvou laviček před cukrárnou a zeleninou na Svatováclavském náměstí. Projednáno i s provozovatelem Cukrárny.

2. 12. 2013 se dostavila paní Stárková ve věci

a) umístění laviček. Předseda KMS informoval o umístění laviček TSHK podle pokynu KMS, jakož i o záměru KMS zřídit další lavičku.

b) Dotaz na zpevnění komunikace u zahrádek – zadní východ od Domova důchodců. Již v minulosti bylo KMS řešeno s MMHK s negativním stanoviskem

c) Dotaz na vybudování přechodu u pošty na NHK. V daném místě bude řešeno radary pro měření rychlosti.

68/13: Požadavek pana Kouteckého na posekání zeleně a náletů na pláži u rybníka Cikán a toto zařadit do pravidelných prací 2 x ročně. KMS souhlasí a žádá o reakci Městské lesy.

Od roku 2014 bude zařazeno do plánu péče o zeleň TSHK.

69/13: Požadavek pana Cabicara na osazení dopravní značky zamezující průjezd motorových vozidel do soukromé komunikace kolmou na ulici K Hvězdárně mezi č. 1171 a č. 1172. Zajistí zástupce MěP předložením požadavku do dopravní komise.

Zástupce MěP doporučil následující technické řešení:

- požadavek na osazení dopravního značení zákaz vjezdu s dopravním omezením.

KMS žádá o vyjádření pracovní skupiny pro dopravu.

70/13: Informace pana Cabicara   o tom, že při výstavbě Planetária dochází k poškozování komunikace v ulici K Hvězdárně. KMS žádá TSHK o opravu komunikace po ukončení stavebních prací na Planetáriu. Zároveň KMS doporučuje TS HK vést jednání se zhotovitelem fy Fato o úhradě části nákladů.

KMS žádá, aby komunikaci s Královéhradeckým krajem vedl odbor majetku Města HK a o výsledku jednání byla KMS informována.

72/13: Ze zrušeného bodu 18/13 opakuje KMS požadavek na vybudování kanalizace a vodovodu ve zbývající části komunikace K Cikánu, jak bylo již dříve přislíbeno. Odpověď požadována na odboru majetku města.

 

KMS není spokojena s úrovní odpovědí OM. Domníváme se, že odpověď zpracovával referent, který pravděpodobně nezná historické skutečnosti spojení s úpravami ulice k Cikánu (pozemek 487/14). Příslib spočíval v tom, že se udělala jen část této ulice a po dořešení vlastnictví kanalizace a vody v lokalitě právě s panem Motyčkou - bývalým vlastníkem všeho na Jižních svazích, bude ulice K Cikánu dokončena, ovšem až se v této ulici udělá kanalizace a voda. Žádám, aby se OM spojilo s paní poslankyní Zídkovou, aby se tyto okolnosti vyjasnily

 

73/13: Pan Selix požádal 7. 10. o umístění odpadkových košů v prostoru rybníka Cikán. KMS souhlasí a žádá TS o instalaci.

KMS souhlasí se názorem TSHK o neúčelném umísťování odpadové nádoby v této lokalitě.

74/13: Požadavek pana Boučka na zřízení zpomalovacího prahu v ulici U myslivny.  Dle sdělení zástupce MP je třeba souhlasu majitelů pozemků a nemovitostí ve vzdálenosti 100 m na obě strany od uvažovaného místa zpomalovacího prahu. KMS proto do předložení souhlasu nebude instalací prahu projednávat.

76/13: KMS projednala žádost o vyjádření k prodeji části pozemku parc. č. 418/3 v k. ú. Kluky. KMS souhlasí v souladu se stanoviskem Městských lesů s prodejem celého pozemku 418/3 a 379/20 po oddělení částí obou pozemků, které by zůstaly ve vlastnictví města, vzhledem k tomu, že slouží jako veřejná cesta. Šíři toho pozemku určí odbor dopravy (KMS doporučuje 6-8 m)

Ze strany města HK nebyl prodej částí pozemků odsouhlasen.

S ohledem na splnění úkolů se ruší body  52/13, 54/13, 65/13, 66/13, 71/13, 75/13.

 

Nově projednané body:

77/13: Pan Zubatý a pan Obr se dostavili ve věci vybudování parkovacích míst v souvislosti s výstavbou na Zámečku. Původně řešeno pod bodem zápisu KMS 27/13. I přes původní negativní stanovisko odboru hlavního architekta města HK KMS opakovaně předá připomínku odboru OHA. V případě vzniku nového chodníku při rekonstrukci ulice Husova je nutné současně vyřešit otázku parkovacích míst v dané lokalitě.

78/13: Pan Obr vznesl dotaz na dopravu k Planetáriu. Požadavek KMS na město HK stran informace, jak bude řešena v roce 2014 doprava k nově budovanému Planetáriu.

79/13: Požadavek KMS na TSHK na umístění další lavičky na chodníku před zastávkou autobusu směrem na Holice.  Současně KMS požaduje umístit odpadkový koš u laviček před cukrárnou.

80/13: KMS žádá o úpravu chodníku /vjezdu/ před čp. 1198 ul. Hlavní.

81/13: Požadavek pana Kouteckého na opravu účelové cesty nad pláží rybníka Cikán. KMS vyčkává na rozhodnutí odboru majetku města HK na určení správce této cesty.

82/13: KMS odsouhlasila náklady na občerstvení při pracovním setkání dne 4. 12. 2013.

83/13: KMS pověřila svého člena pana Landu, aby během zimního období zkontroloval stav chodníků na NHK a pří březnovém jednání KMS seznámí s návrhem nejnutnějších oprav, které po posouzení v komisi budou předány TSHK k realizaci během roku 2014.

84/13: KMS děkuje všem občanům, kteří se aktivně podílí na práci komise, za spolupráci a přeje všem občanům Nového Hradce hodně štěstí a zdraví do nového roku.

 

Gratulace:

Podle seznamu Jiřího Hrůši.

 

 

Úkoly z dnešního jednání: 57/13, 69/13, 70/13, 72/13, 77/13, 78/13, 79/13, 80/13

Viz zápis

                                                                                                       

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Požaduji vyjádření k bodu  .

Příští schůzka komise se bude konat dne 6. 1. 2014 v 18:30 hod., NHK, ul. Hlavní – konečná MDH Kluky.

Zapsala: Kramářová Olga

 

 

Za KMS NHK: Jindřich Šaršon

předseda KMS NHK

 

 

 

Složky


Vytvoření složky: 10.12.2013 16:51 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 10.12.2013 16:51 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 561
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty