Ke stažení: listopad 2013

 

 

 


Zápis z jednání KMS NHK

ze dne 4. 11. 2013

 

Přítomni:   Beránek, Landa, Zídková, Syrůčková, Hrůša, Šaršon

Omluvena:    Kramářová

Hosté: Koutecký Vladimír, Stárková Markéta, Geniková Lucie, Cabicar Zdeněk

Zástupce MěPolicie : pan Saidl

Místo konání:   NHK, ul. Hlavní – konečná MHD

 


Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):           

18/13:  

7. 10. 2013 se dostavil v dané věci a zdůraznil nutnost řešit otázku komunikace ul. K Cikánu. Podle pana Selixe je řešením zřídit příjezdovou cestu k chatám směrem k Roudničce. Uvedené by řešilo množství aut, které danou lokalitou projíždí.

Současně pan Selix řešil otázku umístění ukončení obytné zóny. Podle sdělení zástupce Městské policie, pokud není ukončení obytné zóny, je značení neplatné.

Podle zjištění Městské policie je průjezd aut cca 30 – 40 aut denně. Stanovisko Městské policie bylo ze strany KMS vyžádáno v písemné podobě – vyhotoví pan Saidl.

Jelikož je umístění dopravního řešení v kompetenci dopravní komise, KMS žádá o řešení dopravní situace v celé této lokalitě.

Trvá, zástupce MěP provedl přípravu na jednání dopravní komise, kde bude problém řešen.

 

25/13:c) Dále je požadováno úprava prostoru, kde jsou v současné době kameny  u objektu č.p. 642.

KMS navrhuje přesunout kameny před č. p. 35 v ul. Brněnská ve snaze zamezit sjíždění aut po travnaté ploše. Zajistí TS. Přemístění bylo projednáno se zástupcem Městské policie. Ze strany Městské policie bude zvýšený dohled.

Pracovní skupina náměstka primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti dne 3. 10. rozhodla o povolení odstranění kamenů. Provedou TSHK. Podle zpracované studie na Husovu není ale v uvedeném prostoru uvažováno s parkovacími místy. KMS trvá, na tom, aby v dalším stupni PD byla doplněna dvě parkovací místa na pozemku města směrem k č. 642

 


30/13: Pan Hanousek se dostavil ve věci rekonstrukce ul. Husova – Zámeček s tím, že má zájem nahlédnout do projektové dokumentace. V tuto chvíli řeší problém a přichází se stížností, když voda z komunikace je odváděna na jeho pozemek u čp. 623.

Podle sdělení TSHK byl na základě místního šetření a digitálního měření sklonu vozovky zjištěn podélný spád 8,7 – 9,7 % a příčný spád jednostranný směrem k čp. 623 0,8 – 0,9%.

Návrh na odstranění problematiky s dešťovou vodou z povrchu vozovky by mohl spočívat v odfrézování vozovky v celé délce a šíře kopcovitého úseku a změnu příčného spádu ve směru od nemovitosti čp. 623, což by se však neobešlo bez zásahu do podkladních vrstev konstrukce vozovky tak, aby nebyla upravena výška nájezdu k nemovitosti. Tento rozsah stavebních prací se zásahem do konstrukčních vrstev by vyžadoval i schválení oboru dopravy včetně povolení uzavírky.

Problém by měl být řešen v rámci projektu rekonstrukce ulic Husova-Zámeček. Úkol trvá. Zařadit do požadavků na PD na OHA.

36/13:  

Po projednání s TSHK na místním šetření požadavek KMS na celkovou revitalizaci pomníku a okolí, tj. umytí pomníku, úpravu stromů a nahrazení jinými dřevinami.  Úkol trvá. Přislíbeno provést v rámci vegetačního klidu v zimě 2013-14.

 

52/13: Požadavek manželů Součkových na větší četnost měření rychlosti v ul. Husova. Není dodržována rychlost 30 km v hodině. 

Podle sdělení zástupce Městské policie bylo dne 28. 9. 2013 provedeno měření – 5 přestupků pro překročení rychlosti. V říjnu 14.10 bylo provedeno měření 6 přestupků pro překročení rychlosti. KMS doporučila zástupci MP, aby byla od listopadu zvýšena frekvence měření na min. 2 x měsíčně.(na úkor měření rychlosti na Brněnské)

54/13: Informace o souběhu opravy a rekonstrukce silnice Holická OŽK I/35 s komunikaci Brněnská od ul. Blodkova na Svatováclavské náměstí. Oprava ulice Brněnské zdárně proběhla.  Podle poslední informace z Magistrátu bude v první polovině listopadu probíhat rekonstrukce ulice Holické s jednosměrným střídavým provozem. Bližší ve zprávě z Magistrátu.

56/13: Do rozpočtu pro rok 2014 trvají původní priority KMS NHK:

1. Rekonstrukce ul. Hlavní

Říjnové zastupitelstvo odsouhlasilo investiční částku na aktualizaci PD ul. Hlavní z roku 2006. Investiční odbor ing. Avramov zahájil práce spojené s uzavřením Smlouvy o dílo. 

2. Vybudování chodníku mezi hřbitovem a provizorním panelovým sjezdem v ul. Husova

Zatím pouze zpracovaná studie. Podle informací Ing. Rakové předpokládá objednání PD v roce 2014 a realizaci v dalších letech. KMS v rámci etapizace žádá tento chodník zařadit do I. etapy rekonstrukce ulice Husova.

3. Projektová dokumentace na revitalizaci zelených ploch a chodníků v ul. Brněnská (v části křižovatky od ul. Blodkova a Hoděšovická po Svatováclavské náměstí).

57/13: Požadavek KMS na TSHK o zajištění informovanosti občanů o čištění komunikací v zástavbě řadových domků např. čištění ve vnitroblocích u hřbitova, čištění ul. K Hvězdárně u řadových domků.  TSHK se vyjádřilo, informování obyvatel probíhá formou přenosných značek pouze při blokovém čištění, které zajišťuje IPS HK.  Čištění zmiňovaných ulic touto formou s nuceným odtahem vozidel se neplánuje, v místě nejsou žádná parkoviště.

61/13: Pan Selix se dostavil ve věci ul. Buková. Upozornil, že není prováděna zimní údržba této komunikace. Ze strany KMS bylo sděleno, že pozemky nejsou ve vlastnictví města Hradce Králové. KMS žádá město Hradec Králové o sdělení, kdo bude zajišťovat zimní údržbu, případně, jak lze povinnost údržby vynutit.

62/13: Pan Selix poukázal na zbytek strouhy, který vymílá cestu parc. č. 411/9 v k. ú. Kluky. Požaduje vodohospodářské řešení, které zamezí vymílání cesty. KMS požaduje, aby město Hradec Králové projednalo možné technické řešení.

63/13: Pan Selix dále poukázal na chybějící příkop v ul. K Biřičce na pravé straně, kde při dešti dochází ke stékání vody po silnici od Domova důchodců. KMS žádá technické služby města Hradce Králové o stanovisko k dané věci.

64/13: Požadavek KMS na vyznačení parkovacích míst v ul. Husova – v celé délce – od křižovatky restaurace Tatran po hřiště. Jedná se o vyznačení kolmých stání bílou barvou na vozovce.

65/13: Řešena otázka propadlé komunikace v ul. K Hvězdárně před čp. 695. Průměr -60 cm, hloubka 25 cm. Dále dochází k propadání komunikace na kanálu před č. 1496. KMS žádá Technické služby města Hradce Králové o bezodkladnou opravu, a to z důvodu hrozícího nebezpečí.

66/13: Projednána informace o způsobu provedení instalace měření rychlosti v okolí ZŠ NHK. Předseda komise doporučil realizaci ještě v tomto roce. Magistrát informoval, že finanční příspěvek KMS NHK bude 20% ze stavu účtu k 17. 10. 2013.

S ohledem na splnění úkolů se ruší body  18/13 část, 25/13a, 25/13 2.9.2013, 34/13, 42/13, 53/13, 59/13, 60/13

Nově projednané body:

67/13 Požadavek paní Stárkové na umístění 2 laviček v ulici Národních mučedníků a dalších dvou laviček v zeleném pásu mezi stromy před cukrárnou. KMS po provedeném místním šetření nesouhlasí s instalací 2 laviček v ulici Národních mučedníků a žádá TSHK o instalaci dvou laviček před cukrárnou a zeleninou na Svatováclavském náměstí. Projednáno i s provozovatelem Cukrárny.

68/13 Požadavek pana Kouteckého na posekání zeleně a náletů na pláži u rybníka Cikán a toto zařadit do pravidelných prací 2 x ročně. KMS souhlasí a žádá o reakci Městské lesy.

69/13 Požadavek pana Cabicara na osazení dopravní značky zamezující průjezd motorových vozidel do soukromé komunikace kolmou na ulici K Hvězdárně mezi č. 1171 a č. 1172. Zajistí zástupce MěP předložením požadavku do dopravní komise.

70/13 Informace pana Cabicara   o tom, že při výstavbě Planetária dochází k poškozování komunikace v ulici K Hvězdárně. KMS žádá TSHK o opravu komunikace po ukončení stavebních prací na Planetáriu. Zároveň KMS doporučuje TS HK vést jednání se zhotovitelem fy Fato o úhradě části nákladů.

71/13 MěP HK na základě připomínky paní Stárkové bude provádět častější kontrolu v prostoru parku na Svatováclavském náměstí.

72/13 Ze zrušeného bodu 18/13 opakuje KMS požadavek na vybudování kanalizace a vodovodu ve zbývající části komunikace K Cikánu, jak bylo již dříve přislíbeno. Odpověď požadována na odboru majetku města.

73/13 Pan Selix požádal 7. 10. o umístění odpadkových košů v prostoru rybníka Cikán. KMS souhlasí a žádá TS o instalaci.

74/13 Požadavek pana Boučka na zřízení zpomalovacího prahu v ulici U myslivny.  Dle sdělení zástupce MP je třeba souhlasu majitelů pozemků a nemovitostí ve vzdálenosti 100 m na obě strany od uvažovaného místa zpomalovacího prahu. KMS proto do předložení souhlasu nebude instalací prahu projednávat.

75/13 KMS byla informována o inciativě paní Syrůčkové, členky komise o postupu prací s případným zřízením nové linky MDH k Planetáriu. Ing. Zídková projedná v dopravní komisi.

76/13 KMS projednala žádost o vyjádření k prodeji části pozemku parc. č. 418/3 v k. ú. Kluky. KMS souhlasí v souladu se stanoviskem Městských lesů s prodejem celého pozemku 418/3 a 379/20 po oddělení částí obou pozemků, které by zůstaly ve vlastnictví města, vzhledem k tomu, že slouží jako veřejná cesta. Šíři toho pozemku určí odbor dopravy (KMS doporučuje 6-8 m)

Gratulace:

Podle seznamu Jiřího Hrůši.

 

Úkoly z dnešního jednání:

Viz zápis

                                                                                                       

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Požaduji vyjádření k bodu  25/13 c) (požadavek na OHA), 30/13, 56/13/2 (OHA),  61/13, 62/13, 63/13, 64/13, 65/13, 67/13, 68/13, 70/13, 72/13, 73/13, 76/13.       .

Příští schůzka komise se bude konat dne 2. 12. 2013 v 18:30 hod., NHK, ul. Hlavní – konečná MDH Kluky.

Zapsal: Pavel Beránek

 

Za KMS NHK: Jindřich Šaršon

předseda KMS NHK

 

 

 

 

Složky


Vytvoření složky: 09.11.2013 14:55 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 09.11.2013 14:55 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 868
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty