Ke stažení: říjen 2013

 

Zápis z jednání KMS NHK

ze dne 7. 10. 2013

 

Přítomni:   Beránek, Landa, Kramářová, Štětková, Syrůčková, Hrůša, Šaršon

Omluvena:    Zídková

Hosté: pan Rohlena, pan Selix

Zástupce MěPolicie : pan Saidl

Místo konání:   NHK, ul. Hlavní – konečná MHD

 

 

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):           

18/13: Vlastníci nemovitostí na Jižních svazích se dostavili stran řešení v dané lokalitě, konkrétně s dotazem na výsledek jednání s panem Motyčkou ve věci financování vodovodu a kanalizace. Byl v té věci dán příslib Městem, že po dořešení majetkových věcí s p. Motyčkou toto bude dobudována slíbená komunikace ul. K Cikánu. Opakované zpevnění recyklátem bylo provedeno v srpnu a zároveň byl provizorně opraveny krajní panely ve sjezdu k rybníku Cikán.  

Drobné připomínky k dopravnímu řešení byly projednány se zástupcem  Městské policie. Byl řešen průjezd aut, ulice není zpevněná, je rozbahněná. Městskou policií bude provedena statistika počtu aut, která projíždějí. Podle výsledku bude věc dále řešena.

7. 10. 2013 se dostavil v dané věci a zdůraznil nutnost řešit otázku komunikace ul. K Cikánu. Podle pana Selixe je řešením zřídit příjezdovou cestu k chatám směrem k Roudničce. Uvedené by řešilo množství aut, které danou lokalitou projíždí.

Současně pan Selix řešil otázku umístění ukončení obytné zóny. Podle sdělení zástupce Městské policie, pokud není ukončení obytné zóny, je značení neplatné.

Podle zjištění Městské policie je průjezd aut cca 30 – 40 aut denně. Stanovisko Městské policie bylo ze strany KMS vyžádáno v písemné podobě – vyhotoví pan Saidl.

Jelikož je umístění dopravního řešení v kompetenci dopravní komise, KMS žádá o řešení dopravní situace v celé této lokalitě.

 

25/13:

a) Pan Josef Souček se dostavil v souvislosti s jednáním občanů NHK s primátorem města, a to ve věci otázky řešení parkování v ul. Husova, ve věci vybudování chodníků. Nesouhlasí se zřízením parkovacích míst v souvislosti s provozem ordinace dětské praktické lékařky, a to na úkor ostatních obyvatel. Lidem v této lokalitě by mělo být umožněno parkování jako dosud. Do doby vyřešení rekonstrukce ul. Husova požaduje odstranění betonových panelů a umožnění parkování na uvolněné zelené ploše.

2. 9. 2013: Manželé Součkovi se dostavili ve snaze získat informace o reálnosti rekonstrukce ul. Husova. KMS sdělila, že úpravy ul. Husova jsou ve fázi studie, v letošním roce k realizaci rekonstrukce nedojde. Současně vznesli opakovaně dotaz na odstranění betonových panelů, opakovaně nesouhlasí s parkováním na zelené ploše.

Ze strany města Hradec Králové bez reakce. KMS bude urgovat požadavek obyvatel NHK v předmětných záležitostech.

Požadavek byl urgován, věc bude projednávána na dopravní komisi.

c) Dále je požadováno rozšíření komunikace, kde jsou v současné době prefabrikáty ozdobného záhonu před objektem Motorsportu – dům čp. 642.

KMS navrhuje přesunout prefabrikáty ozdobného záhonu před čp. 35 v ul. Brněnská ve snaze zamezit sjíždění aut po travnaté ploše. Přemístění bylo projednáno se zástupcem Městské policie. Ze strany Městské policie bude zvýšený dohled.

30/13: Pan Hanousek se dostavil ve věci rekonstrukce ul. Husova – Zámeček s tím, že má zájem nahlédnout do projektové dokumentace. V tuto chvíli řeší problém a přichází se stížností, když voda z komunikace je odváděna na jeho pozemek u čp. 623.

KMS žádá správce komunikace o vyjádření k předmětné stížnosti a návrh na úpravu. Úkol trvá.  

Podle sdělení TSHK byl na základě místního šetření a digitálního měření sklonu vozovky zjištěn podélný spád 8,7 – 9,7 % a příčný spád jednostranný směrem k čp. 623 0,8 – 0,9%.

Návrh na odstranění problematiky s dešťovou vodou z povrchu vozovky by mohl spočívat v odfrézování vozovky v celé délce a šíře kopcovitého úseku a změnu příčného spádu ve směru od nemovitosti čp. 623, což by se však neobešlo bez zásahu do podkladních vrstev konstrukce vozovky tak, aby nebyla upravena výška nájezdu k nemovitosti. Tento rozsah stavebních prací se zásahem do konstrukčních vrstev by vyžadoval i schválení oboru dopravy včetně povolení uzavírky.

Problém by měl být řešen v rámci projektu rekonstrukce ulic Husova-Zámeček. Úkol trvá.

34/13:  Ze strany KMS byla odeslána žádost na Technické služby Hradec Králové, p. o., na úpravu dětského hřiště u Biřičky. Úkol splněn, současně byl doplněn písek, rozbitý kolotoč nahrazen dvěma pružinovými houpačkami.

7. 10. 2013: pan Selix žádá o umístění odpadkových košů v souladu s požadavkem KMS v prostoru U Cikána – hráz.

36/13: KMS požádá Technické služby, p. o., o úpravu zeleně v prostoru kolem pomníku padlých na ul. Brněnská. Podle e-mailové korespondence bylo provedeno. Prověří p. Hrůša.

Po projednání s TSHK na místním šetření požadavek KMS na celkovou revitalizaci pomníku a okolí, tj. umytí pomníku, úpravu stromů a nahrazení jinými dřevinami.  Úkol trvá.

 

42/13: Paní Baraňáková řešila parkování v kopci sv. Jána. V této části komunikace je průjezd v důsledku parkování velice nebezpečný. Bude řešeno městskou policií. Po zásahu Městské policie vyřešeno.

52/13: Požadavek manželů Součkových na větší četnost měření rychlosti v ul. Husova. Není dodržována rychlost 30 km v hodině. 

Podle sdělení zástupce Městské policie bylo dne 28. 9. 2013 provedeno měření – 5 přestupků pro překročení rychlosti.

53/13: Požadavek KMS na TSHK na odstranění stromů (keřů) mirabelek v prostoru parku na Svatováclavském náměstí, z důvodů masivního znečišťování chodníku pod těmito dřevinami a rovněž další nezbytné úpravy zeleně v této lokalitě (vyřezání náletových dřevin z jalovce, zvážení odstranění nevhodně ořezané kleče apod.). Úkol trvá.

54/13: Informace o souběhu opravy a rekonstrukce silnice Holická OŽK I/35 s komunikaci Brněnská od ul. Blodkova na Svatováclavské náměstí.  Od rekonstrukce silnice Holická bylo v letošním roce upuštěno.

56/13: Do rozpočtu pro rok 2014 trvají původní priority KMS NHK:

1. Rekonstrukce ul. Hlavní,

2. Vybudování chodníku mezi hřbitovem a provizorním panelovým sjezdem v ul. Husova

3. Projektová dokumentace na revitalizaci zelených ploch a chodníků v ul. Brněnská (v části křižovatky od ul. Blodkova a Hoděšovická po Svatováclavské náměstí).

57/13: Požadavek KMS na TSHK o zajištění informovanosti občanů o čištění komunikací v zástavbě řadových domků např. čištění ve vnitroblocích u hřbitova, čištění ul. Ke hvězdárně u řadových domků. Úkol trvá, bez reakce.

59/13 KMS per rollam projednala iniciativu ochránců přírody k vyčištění pláže u Biřičky, zastupovanou panem Mullerem a souhlasí se zajištěním igelitových pytlů a odvoz odpadků z pláže Městskými lesy a zveřejněním informací v Radnici. Pan Muller přislíbil uvedenou akci zopakovat i jaře roku 2014. Předseda KMS NHK informoval o provedeném úklidu, dobré spolupráci Městských lesů a potvrzení pana Mullera, že ś úklidem můžeme počítat i v květnu 2014.

 

S ohledem na splnění úkolů se ruší body  20/13, 26/13, 27/13, 41/13, 48/13, 51/13, 54/13, 55/13, 58/13.

 

 

Nově projednané body:

60/13: KMS jednala ve věci žádosti TJ Sokol Nový Hradec Králové o finančním příspěvku na divadelní představení Nechanického ochotnického spolku. S ohledem na nedostatek volných finančních prostředků není možné žádosti vyhovět.

61/13: Pan Selix se dostavil ve věci ul. Buková. Upozornil, že není prováděna zimní údržba této komunikace. Ze strany KMS bylo sděleno, že pozemky nejsou ve vlastnictví města Hradce Králové. KMS žádá město Hradec Králové o sdělení, kdo bude zajišťovat zimní údržbu, případně, jak lze povinnost údržby vynutit.

62/13: Pan Selix poukázal na zbytek strouhy, který vymílá cestu p. č. 411/9 v k. ú. Kluky. Požaduje vodohospodářské řešení, které zamezí vymílání cesty. KMS požaduje, aby město Hradec Králové projednalo možné technické řešení se společností Vodovody a kanalizace.

63/13: Pan Selix dále poukázal na chybějící příkop v ul. K Biřičce na levé straně, kde při dešti dochází ke stékání vody po silnici od Domova důchodců. KMS žádá technické služby města Hradce Králové o stanovisko k dané věci.

64/13: Požadavek KMS na vyznačení parkovacích míst v ul. Husova – v celé délce – od křižovatky restaurace Tatran po hřiště.

65/13: Řešena otázka propadlé komunikace v ul. K Hvězdárně před čp. 695. Průměr -60 cm, hloubka 25 cm. KMS žádá Technické služby města Hradce Králové o bezodkladnou opravu, a to z důvodu hrozícího nebezpečí.

66/13: Projednána informace o způsobu provedení instalace měření rychlosti v okolí ZŠ NHK. Předseda komise doporučil realizaci ještě v tomto roce.

Gratulace:

Podle seznamu Jiřího Hrůši.

 

Úkoly z dnešního jednání:

Viz zápis

                                                                                                       

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Požaduji vyjádření k bodu  18/13, 25/13 c), 34/13,  61/13, 62/13, 63/13, 64/13, 65/13.        .

Urgence vyjádření z minulého jednání KMS 36/13, 53/13, 57/13.

Příští schůzka komise se bude konat dne 4. 11. 2013 v 18:30 hod., NHK, ul. Hlavní – konečná MDH Kluky.

Zapsala: Olga Kramářová

Za KMS NHK: Jindřich Šaršon

předseda KMS NHK

 

Složky


Vytvoření složky: 20.10.2013 11:32 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 20.10.2013 11:32 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 1007
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty