Ke stažení: Září 2013

 

 

 


Zápis z jednání KMS NHK

ze dne 2. 9. 2013

 

 

Přítomni:   Beránek, Landa, Kramářová, Štětková, Syrůčková, Hrůša,

Nepřítomni:   Šaršon, Zídková

Hosté: manželé Blanka a Josef Součkovi, Radek Tejc

Zástupce MěPolicie : -

Místo konání:   NHK, ul. Hlavní – konečná MHD

 

 

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):           

18/13: Vlastníci nemovitostí na Jižních svazích se dostavili stran řešení v dané lokalitě, konkrétně s dotazem na výsledek jednání s panem Motyčkou ve věci financování vodovodu a kanalizace. Dosud není uvedené vyřešeno, přičemž není dobudována slíbená komunikace ul. K Cikánu. Navrhují komunikaci zpevnit alespoň recyklátem.  KMS požádá Technické služby o zpevnění. Stejně tak budou Městské lesy Hradec Králové, a.s., vyzváni ve snaze vyřešit rozbitou panelovou komunikaci v jejich držení.

Drobné připomínky k dopravnímu řešení byly projednány se zástupcem  Městské policie. Byl řešen průjezd aut, ulice není zpevněná, je rozbahněná. Městskou policií bude provedena statistika počtu aut, která projíždějí. Podle výsledku bude věc dále řešena.

20/13: Projednán návrh pana arch. Tušla ve věci žádosti doplnění veřejného osvětlení v odbočce z ul. Nad Rozárkou do ul. Střední. KMS nemá námitek s umístěním osvětlení, a to z důvodu bezpečnosti. Úkol trvá. Chybí osvětlení celé ul. Nad Rozárkou. Pan arch. Tušl zatím nereagoval na požadavek na upřesnění umístění lamp VO.

Podle sdělení města Hradce Králové by byla třeba pro zajištění osvětlení projektová dokumentace, finanční prostředky pro TSHK (kapitálový náklad) a územní souhlas. Uvedené lze zajistit, pokud je akce v prioritách KMS po projednání v orgánech města.

Ze strany KMS bylo uzavřeno: akce není v prioritách KMS pro dané období. Přesto se naše komise domnívá, že by ulice ve městě měly být vybaveny veřejným osvětlením.

25/13:

a) Pan Josef Souček se dostavil v souvislosti s jednáním občanů NHK s primátorem města, a to ve věci otázky řešení parkování v ul. Husova, ve věci vybudování chodníků. Nesouhlasí se zřízením parkovacích míst v souvislosti s provozem ordinace dětské praktické lékařky, a to na úkor ostatních obyvatel. Lidem v této lokalitě by mělo být umožněno parkování jako dosud. Do doby vyřešení rekonstrukce ul. Husova požaduje odstranění betonových panelů a umožnění parkování na uvolněné zelené ploše.

2. 9. 2013: Manželé Součkovi se dostavili ve snaze získat informace o reálnosti rekonstrukce ul. Husova. KMS sdělila, že úpravy ul. Husova jsou ve fázi studie, v letošním roce k realizaci rekonstrukce nedojde. Současně vznesli opakovaně dotaz na odstranění betonových panelů, opakovaně nesouhlasí s parkováním na zelené ploše.

Ze strany města Hradec Králové bez reakce. KMS bude urgovat požadavek obyvatel NHK v předmětných záležitostech.

b) Pan Kmoníček zmínil okolnosti zbudování parkovacích míst – 3 parkovací místa musí být zřízena z důvodu provozu ordinace. Doba vyhrazeného parkování bude od 8.00 do 15:00 hodin. Nesouhlasí s tím, že zřízení ordinace by mělo zhoršit kvalitu a podmínky pro bydlení. Vznáší dotaz, zda KMS nemá informaci o volných komerčních nebytových prostorech pro účely zřízení ordinace. Tel. Kontakt 724488144

Podle informace města Hradec Králové požadavky na parkování pro potřeby dětské ordinace nejsou aktuální, od záměru bylo stavebníkem upuštěno. V ul. Husova by měly i v budoucnu být k dispozici veřejná parkovací stání pro potřeby všech obyvatel. S uvedeným řešením počítá i zpracovaná studie úprav této ulice.

c) Dále je požadováno rozšíření komunikace, kde jsou v současné době prefabrikáty ozdobného záhonu před objektem Motorsportu – dům čp. 642.

KMS souhlasí s předloženými návrhy a žádá o vyjádření.

2. 9. 2013: Podle KMS se nejedná o rozšíření komunikace, ale o zřízení dalších v počtu dvou parkovacích míst směrem k domu čp. 642. KMS žádá o přizvání k jednání ve věci konečné verze studie (projektu) ul. Husova

26/13: Pan Koutecký se dostavil ve věci požadavku zapsaného pod bodem zápisu KMS 18/13 – řešení otázky komunikace K Cikánu, řešení úklidu u kontejnerů.

Pokud jde o požadavek na zpevnění cesty nad pláží rybníka Cikán, ing.arch. Zídková požádala Městské lesy HK o opravu cesty a pokud jde o zpevnění úseku pod pozemkem p. č. 414, tento pozemek není ve vlastnictví města Hradec Králové.

Odst. 1, 4 splněno.

27/13: Pan Zubatý se dostavil ve věci rekonstrukce ul. Husova -  Zámeček – navrhuje řešit vybudování většího množství parkovacích stání v souvislosti s novou výstavbou Na Zámečku – výstavba v úvazu pod čp. 453, čp. 454. Vybudování parkovacích míst se nabízí v nejširším místě před uvedenými čp. KMS požaduje předat řešení problému útvaru hlavního architekta.

Otázku parkovacích míst řeší studie revitalizace ul. Husova, která prioritně navrhuje kompletní a postupnou obnovu zeleně a doplnění chodníku včetně dalších dopravních ploch. Nově budované RD budou po dokončení mít zajištěny parkovací místa na svých pozemcích.

30/13: Pan Hanousek se dostavil ve věci rekonstrukce ul. Husova – Zámeček s tím, že má zájem nahlédnout do projektové dokumentace. V tuto chvíli řeší problém a přichází se stížností, když voda z komunikace je odváděna na jeho pozemek u čp. 623. KMS žádá správce komunikace o vyjádření k předmětné stížnosti a návrh na úpravu. Úkol trvá.  

 

Podle sdělení TSHK byl na základě místního šetření a digitálního měření sklonu vozovky zjištěn podélný spád 8,7 – 9,7 % a příčný spád jednostranný směrem k čp. 623 0,8 – 0,9%.

Návrh na odstranění problematiky s dešťovou vodou z povrchu vozovky by mohl spočívat v odfrézování vozovky v celé délce a šíře kopcovitého úseku a změnu příčného spádu ve směru od nemovitosti čp. 623, což by se však neobešlo bez zásahu do podkladních vrstev konstrukce vozovky tak, aby nebyla upravena výška nájezdu k nemovitosti. Tento rozsah stavebních prací se zásahem do konstrukčních vrstev by vyžadoval i schválení oboru dopravy včetně povolení uzavírky.

Problém by měl být řešen v rámci projektu rekonstrukce ulic Husova-Zámeček.

 

34/13:  Ze strany KMS byla odeslána žádost na Technické služby Hradec Králové, p. o., na úpravu dětského hřiště u Biřičky. Úkol trvá.

Požadavek KMS na umístění odpadkového koše na psí exkrementy v počtu 2 ks doposud nesplněn.

KMS doporučuje umístění většího počtu odpadkových košů v lokalitě, neboť dochází k jejich přeplňování a k znečišťování okolí košů odpadky.

36/13: KMS požádá Technické služby, p. o., o úpravu zeleně v prostoru kolem pomníku padlých na ul. Brněnská. Podle e-mailové korespondence bylo provedeno. Prověří p. Hrůša.

Po projednání s TSHK na místním šetření požadavek KMS na celkovou revitalizaci pomníku a okolí, tj. umytí pomníku, úpravu stromů a nahrazení jinými dřevinami.

41/13: Paní Luňáková se dostavila ve věci odvodnění přítoku dešťové vody na ulici Brněnská. Naplavuje se písek a kamení na stezku mezi silnicí a zeleným pruhem. Totéž na druhé straně komunikace. Voda stékající z ul. Husova (od hřiště) přetéká ul. Brněnskou, neboť zde není vyřešen svod vody do příkopů. Požadavek KMS na Technické služby, p. o., o zjednání nápravy. Dále je třeba udržovat odvodňovací příkopy na části ul. Brněnská před domy pod Poštou – před prodejnou Galanterie a níže.

Dále vznesla dotaz na zástupce městské policie stran parkování před domem společnosti Erkor. Navrhuje vyřešit zákaz parkování na zelených plochách na ulici Brněnská. O úpravu rozježděné zelené plochy KMS požádá Technické služby, p. o.  Bude řešeno i městskou policií.

V současné době instalován odvodňovací práh na začátku ul. Husova. Zbývá zaústit kanalizaci do kanalizační šachty. Odvodňovací příkop na ul. Brněnská u zastávky ul. Bendlova – nejedná se o propustek, nýbrž úplné zavezení odvodňovacího příkopu. V propustku chybí kanalizační roura. Podle sdělení p. Pospíšila z TSHK není možné jednoduchým způsobem provést odvodnění. Oprava bude provedena v rámci stavebního řízení.

42/13: Paní Baraňáková řešila parkování v kopci sv. Jána. V této části komunikace je průjezd v důsledku parkování velice nebezpečný. Bude řešeno městskou policií. – úkol trvá

48/13: KMS požádá Hradecké služby, a.s., o přemístění kontejnerů u hřbitova Na Zámečku od hřbitovní zdi na sousední pozemek města a eventuálně o snížení počtu kontejnerů. – úkol trvá. Bude řešeno v rámci revitalizace ul. Husova.

S ohledem na splnění úkolů se ruší body  28/13,  29/13, 31/13, 43/13,44/13, 45/13, 46/13, 47/13, 49/13.

 

Nově projednané body:

51/13: Pan Tejc se dostavil ve věci rekonstrukce ul. Hlavní, přičemž předal KMS dokument označený jako Připomínky k plánované rekonstrukci ul. Hlavní na NHK za bytový dům čp. 1277/50.

Vznesl dotaz, kdy bude k dispozici veřejnosti přepracovaná projektová dokumentace rekonstrukce ul. Hlavní tak, aby bylo možné s Ing. Hodkem projednat konkrétní problémy – otázku parkování, otázku řešení zeleně, způsob zpomalení rychlosti průjezdu automobilů aj.

KMS předá podnět obyvatel NHK městu Hradec Králové.   

52/13: Požadavek manželů Součkových na větší četnost měření rychlosti v ul. Husova. Není dodržována rychlost 30 km v hodině.  

53/13: Požadavek KMS na TSHK na odstranění stromů (keřů) mirabelek v prostoru parku na Svatováclavském náměstí, z důvodů masivního znečišťování chodníku pod těmito dřevinami a rovněž další nezbytné úpravy zeleně v této lokalitě (vyřezání náletových dřevin z jalovce, zvážení odstranění nevhodně ořezané kleče a pod.).

54/13: Informace o souběhu opravy a rekonstrukce silnice Holická OŽK I/35 s komunikaci Brněnská od ul. Blodkova na Svatováclavské náměstí. 

55/13: KMS souhlasí s finančním podílem 20% z prostředků, které bude mít KMS v daném okamžiku k dispozici, na pořízení 2 ks radarů v blízkosti ZŠ Nový Hradec Králové. Přesné umístění bude dodatečně projednáno se zástupcem Městské policie.

56/13: Do rozpočtu pro rok 2014 trvají původní priority KMS NHK:

1. Rekonstrukce ul. Hlavní,

2. Vybudování chodníku mezi hřbitovem a provizorním panelovým sjezdem v ul. Husova

3. Projektová dokumentace na revitalizaci zelených ploch a chodníků v ul. Brněnská (v části křižovatky od ul. Blodkova a Hoděšovická po Svatováclavské náměstí).

57/13: Požadavek KMS na TSHK o zajištění informovanosti občanů o čištění komunikací v zástavbě řadových domků např. čištění ve vnitroblocích u hřbitova,  čištění ul. Ke hvězdárně u řadových domků.

58/13: KMS souhlasí s pořízením klíčů v počtu 2 ks od jednací místnosti KMS.

Gratulace:

Podle seznamu Jiřího Hrůši

 

Úkoly z dnešního jednání:

Viz zápis

 

                                                                                                       

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

 

Požaduji vyjádření k bodu 25/13 písm. a), 25/13 písm. c), 51/13, 53/13, 55/13, 57/13. Urgence vyjádření z minulého jednání KMS    25/13 písm. a).                                     .

Příští schůzka komise se bude konat dne 7. 10. 2013 v 18:30 hod., NHK, ul. Hlavní – konečná MHD.

za KMS NHK

 

 

 

 

Složky


Vytvoření složky: 06.09.2013 20:29 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 06.09.2013 20:29 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 1467
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty