Ke stažení: červen 2013, veřejné zasedání

 

Zápis z veřejného jednání KMS NHK s vedením města Hradce Králové

ze dne 13. 6. 2013 v 18:00 hodin

 

 

 

Místo konání:   NHK, ul. Národních mučedníků, restaurace Lucie

Za město HK: PaedDr. Jindřich Vedlich PhD., Ing. Avramov, Ing. Hodek -  projektant

 

 

Ing. Šaršon, předseda KMS NHK, podal informaci o činnosti KMS HK a seznámil občany s programem jednání

 

1. Rekonstrukce ul. Hlavní

2. Různé

 

K bodu 1.

Hlavní prioritní akce KMS NHK – rekonstrukce ul. Hlavní

Ing. Hodek seznámil přítomné s projektovou dokumentací z roku 2006. Konstatoval, že dokumentaci je třeba aktualizovat na stav stávající legislativy a uvést do souladu s platnými normami.  Je třeba prověřit požadavky správců inženýrských sítí, projednat požadavky s orgány státní správy atd.

 

PaedDr. Vedlich informoval o nevypořádaných pozemcích:

p. č. 481/13 -  vykoupeno 11/12, 1/12 nutno vykoupit od p. Štancla – s odkupem souhlasí – vyřizuje se apostilační doložka,

pozemek p. č. 306/73 - kupní smlouva je prodávajícími podepsána, nyní probíhá schvalování a uzavření smlouvy městem HK,

pozemek p. č. 306/74, p. č. 303/218 – ideální 1/8 pozemků -  vlastnice pozemků paní Hunešová zemřela – dědicové byli vyzváni k projednání dědictví. Pro tuto chvíli pan Vladimír Huneš nemá problém s prodejem podílu na pozemcích, nesouhlasí s nabízenou výkupní cenou.

 

3 případy byly k řešení, 2 případy jsou vyřešeny a 3. případ je k řešení – projednání dědictví.

Pokud dojde k výkupu pozemků, všichni ostatní vlastníci pozemků musí opět vyslovit souhlas s rekonstrukcí komunikace. Pokud byly v minulosti uděleny souhlasy, uvedené neřeší situaci nyní - vše je třeba k aktualizaci územní dokumentace.

 

Dotaz – proč nebyli vlastníci výše uvedených pozemků opakovaně oslovováni?  Důvod – nebyly souhlasy všech vlastníků.

 

V současné době se bude pracovat na dokumentaci pro územní rozhodnutí.  Teprve poté bude jednáno o investicích a zařazení akce do rozpočtu města Hradce Králové.

 

K bodům dotazů nadnesených u příležitosti jednání KMS:

29/13: Pan Novák se dostavil ve věci rekonstrukce ul. Hlavní s dotazem, zda se bude budovat nová kanalizace.

Ano, v rámci rekonstrukce komunikace bude vybudována nová kanalizace.

 

31/13: Paní Ottová a pan Fanta se dostavili ve věci rekonstrukce ul. Hlavní – vybudování parkovacích míst u restaurace U Cikána.

Na veřejném jednání tito zdůrazňovali požadavek neomezit provoz restauračního zařízení, jakož i otázku poškozené zdi před restaurací.

 

V rámci rekonstrukce je řešena i plocha před restaurací U Cikána.  Pro tuto chvíli zůstává uvedené výstavbou dotčené území v řešení. Zachování zdi před restaurací by však znemožnilo vybudování cyklistické stezky a mělo by vliv i na rozsah realizované zeleně v tomto místě.    

 

31/13: Dotaz pana Fanty k vymezení parkování ve slepé ulici k čp. 1189 (slepá ulice za konečnou MHD – panelka).

 

S parkovacími místy se počítá i ve slepé ulici na točně U Cikána. Není problém v uvedeném místě plochu zeleně změnit na další parkovací stání.

 

Další dotazy ze strany veřejnosti:

Půjde elektrická energie kabelizací?  Ing. Hodek informoval o stanovisku ČEZ – situace bude řešena jako na ul. Národních mučedníků. Přeložky záleží na ČEZ. Informoval, že lze vyvolat jednání.  Uvedené je však investicí ČEZ a vše je odvislé od rozhodnutí ČEZ – v minulosti přeložky neřešili s ohledem na nedostatek investičních prostředků.

 

Proč nemohou být podélná parkovací místa jako v ul. Národních mučedníků? Vše je odvislé od konfigurace terénu.  Budou vykáceny stromy?

Ing. Avramov informoval - parkovací stání musí splňovat technické parametry, obestavění stromů musí splňovat rovněž technické parametry.  Uvedené musí být dáno do souladu.

 

Počítá se s přechodem přes ul. Hlavní?  Počítá se s umístěním zpomalovacích retardérů v zatáčce U Cikána?

Ing. Hodek informoval  - prostor u zatáčky se otevře, místo bude dopravně bezpečnější. Dodržování rychlosti a pořádku pak bude věcí dopravní policie. PaedDr. Vedlich doporučil tazatelům obrátit se na dopravní odbor stran umístění zpomalovacích retardérů.  Ing. Hodek projedná opakovaně možnost umístění zpomalovacích retardérů s dopravním odborem (v minulosti nebyl vyjádřen souhlas s odůvodněním, že jde o průjezdní páteřní komunikaci).  Dotaz ze strany veřejnosti, zda by nebylo namístě hledat náhradní dopravní řešení pro zpomalení provozu na komunikaci v místě zatáčky.

 

Proč další nové projekty na jiných komunikacích mají přednost před ul. Hlavní.  Ul. Hlavní je pokračováním rekonstrukce ul. Národních mučedníků. Pokud by byly veškeré souhlasy vlastníků, mohla být rekonstrukce ul. Hlavní provedena již v roce 2006. 

Ing. Zídková informovala o historii – v minulosti docházelo k asfaltování prašných komunikací, byla v mnoha částech NHK vybudována kanalizace. Na NHK bylo investováno mnoho prostředků.   Na ul. Hlavní došlo v roce 2006 – akce byla zmařena nesouhlasy vlastníků.

 

PaedDr. Vedlich apeloval na přítomnou veřejnost, aby problémy byly odstraněny individuálním jednáním tak, aby akce nebyla blokována. Dále hovořil o cyklostezkách.

Rovnováha soukromých a veřejných zájmů by měla být zachována. Mělo by se jednat zejména o realizaci rekonstrukce ul. Hlavní, nemělo by docházet k prosazování individuálních zájmů jednotlivců.

 

Dotaz, jak jsou realizovány opravy. Ing. Avramov informoval, že opravy na majetku města, tj. i odstranění havarijního stavu je v dispozici Technických služeb Hradec Králové, p.o.

 

Zástupci veřejnosti byli opakovaně vyzváni k řešení svých individuálních problémů s projektantem Ing. Hodkem.

 

K bodu 2.

Uvažuje KMS stanovit dny v týdnu, kdy by se sekalo, řezalo dřevo, atd.? Omezil by se tak hluk na NHK.

Není v možnostech KMS upravit chování občanů obecně závaznou vyhláškou. Uvedené je pouze v dispozici města HK.

 

Jednání ukončeno v 19:15 hodin.

Účast cca 48 osob.

 

Zapsal: Ing. Kramářová Olga

 

 

 

 

Složky


Vytvoření složky: 08.07.2013 20:28 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 08.07.2013 20:28 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 783
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty