Ke stažení: červen 2013

 

Zápis z jednání KMS NHK

ze dne 3. 6. 2013

 

 

Přítomni:  Šaršon, Beránek, Landa, Hrůša, Kramářová, Štětková, Syrůčková, Zídková

Nepřítomni:  

Hosté: p. Koutecký, p. Luňáková, p. Mikulášková, p. Baraňák, p. Baraňáková, p. Vognarová, p. Geniková, p. Kolín, p. Hrůza

Zástupce MěPolicie p. Saidl.

Místo konání:   NHK, ul. Hlavní – konečná MHD

 

 

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):           

18/13: Vlastníci nemovitostí na Jižních svazích se dostavili stran řešení v dané lokalitě, konkrétně s dotazem na výsledek jednání s panem Motyčkou ve věci financování vodovodu a kanalizace. Dosud není uvedené vyřešeno, přičemž není dobudována slíbená komunikace ul. K Cikánu. Navrhují komunikaci zpevnit alespoň recyklátem.  KMS požádá Technické služby o zpevnění. Stejně tak budou Městské lesy Hradec Králové, a.s., vyzváni ve snaze vyřešit rozbitou panelovou komunikaci v jejich držení.

Drobné připomínky k dopravnímu řešení byly projednány se zástupcem  Městské policie. Byl řešen průjezd aut, ulice není zpevněná, je rozbahněná. Městskou policií bude provedena statistika počtu aut, která projíždějí. Podle výsledku bude věc dále řešena.

Pan Koutecký zmiňuje otázku odstranění položených větví vedle kontejneru na sjezdu panelové cesty ul. K Cikánu. Navrhují, aby uvedené místo bylo vyklizeno a byly instalovány fotopasti. Návrh na „úklid“ štěpkováním. V odst. 1 a 2 úkol trvá, v odst. 3 úkol splněn.

20/13: Projednán návrh pana arch. Tušla ve věci žádosti doplnění veřejného osvětlení v odbočce z ul. Nad Rozárkou do ul. Střední. KMS nemá námitek s umístěním osvětlení, a to z důvodu bezpečnosti. Úkol trvá. Chybí osvětlení celé ul. Nad Rozárkou. Pan arch. Tušl zatím nereagoval na požadavek na upřesnění umístění lamp VO.

25/13: Pan Josef Souček se dostavil v souvislosti s jednáním občanů NHK s primátorem města, a to ve věci otázky řešení parkování v ul. Husova, ve věci vybudování chodníků. Nesouhlasí se zřízením parkovacích míst v souvislosti s provozem ordinace dětské praktické lékařky, a to na úkor ostatních obyvatel. Lidem v této lokalitě by mělo být umožněno parkování jako dosud. Do doby vyřešení rekonstrukce ul. Husova požaduje odstranění betonových panelů a umožnění parkování na uvolněné zelené ploše.

Pan Kmoníček zmínil okolnosti zbudování parkovacích míst – 3 parkovací místa musí být zřízena z důvodu provozu ordinace. Doba vyhrazeného parkování bude od 8.00 do 15:00 hodin. Nesouhlasí s tím, že zřízení ordinace by mělo zhoršit kvalitu a podmínky pro bydlení. Vznáší dotaz, zda KMS nemá informaci o volných komerčních nebytových prostorech pro účely zřízení ordinace. Tel. Kontakt 724488144

Dále je požadováno rozšíření komunikace, kde jsou v současné době prefabrikáty ozdobného záhonu před objektem Motorsportu – dům čp. 642.

KMS souhlasí s předloženými návrhy a žádá o vyjádření.

Dnešního dne 3. 6. 2013 se dostavili manželé Baraňákovi ve věci řešení otázky parkování v ul. Husova.

Požadují po KMS prověřit na majetkoprávním odboru MMHK pronájem parkovacích míst na pozemku p.č. 672/2 – pronájem ve prospěch manželů Kmoníčkových. Zajistí p. Zídková.

26/13: Pan Koutecký se dostavil ve věci požadavku zapsaného pod bodem zápisu KMS 18/13 – řešení otázky komunikace K Cikánu, řešení úklidu u kontejnerů.

Dnešního dne 3. 6. 2013 se opakovaně dostavil pan Koutecký ve věci komunikace K Cikánu.  Kvitoval provedenou opravu, nicméně tato byla provedena nedostatečně, nekvalitně. Bude třeba ulici ještě více zpevnit. Argumentuje fotodokumentací rozbahněné cesty s kalužemi.

Dále jednal ve věci umístění závory nad rybníkem Cikán. Paní Zídková sdělila, že uvedené není v možnostech Městských lesů a.s. Hradec Králové, neboť závoru je možné umístit pouze na pozemcích v nájmu městských lesů.

Pan Koutecký s ohledem na zjištění stran nemožnosti umístění závory a s ohledem na skutečnost, že lesní cesta slouží fakticky jako účelová komunikace, požaduje zpevnění uvedené lesní cesty. Paní Zídková požádá městské lesy o zpevnění cesty nad pláží rybníka Cikán. Současně bude požádáno i o zpevnění úseku pod pozemkem p. č. 414.

 Dále byla nadnesena otázka opravy panelové cesty. Podle informací KMS je uvedené investicí, muselo by být zahrnuto do investičních akcí města Hradce Králové.

27/13: Pan Zubatý se dostavil ve věci rekonstrukce ul. Husova -  Zámeček – navrhuje řešit vybudování většího množství parkovacích stání v souvislosti s novou výstavbou Na Zámečku – výstavba v úvazu pod čp. 453, čp. 454. Vybudování parkovacích míst se nabízí v nejširším místě před uvedenými čp. KMS požaduje předat řešení problému útvaru hlavního architekta. Úkol trvá.

28/13: Pan Vejvoda se dostavil se žádostí o poskytnutí finanční podpory na kulturní akci pořádanou místní skautskou organizací - promenádní koncert Skautské hudby na Svatováclavském náměstí. Akce se uskuteční 27. 6. 2013. Tel. Kontakt 495264567. Akce se uskuteční ve spolupráci KMS Nový Hradec Králové.

KMS schvaluje poskytnutí finanční podpory ve výši 2.000,- Kč.

 

Koncert dechové hudby Junáka z Hradce Králové se uskuteční 27. 6. 2013 od 15:30 hodin.

Dále sděluje záměr odkupu pozemků vedle školy, před budovou prodejny, a to za účelem vybudování kavárny. Předpokládá se vybudovat venkovní zahrádku na ploše cca 70 m2. Jedná se o záměr odkupu části p. p. č. 957/1 v majetku Města Hradec Králové.  KMS podporuje výše uvedený záměr a byl předán na mHK

29/13: Pan Novák se dostavil ve věci rekonstrukce ul. Hlavní s dotazem, zda se bude budovat nová kanalizace. Podle sdělení KMS se bude konat veřejné jednání ve věci projektové dokumentace cca v polovině června, a to za účasti projektanta. Konkrétní problémy by bylo dobré nadnést u příležitosti tohoto mimořádného veřejného jednání.                                                                                                 Úkol trvá.

30/13: Pan Hanousek se dostavil ve věci rekonstrukce ul. Husova – Zámeček s tím, že má zájem nahlédnout do projektové dokumentace. V tuto chvíli řeší problém a přichází se stížností, když voda z komunikace je odváděna na jeho pozemek u čp. 623. KMS žádá správce komunikace o vyjádření k předmětné stížnosti a návrh na úpravu. Úkol trvá.

31/13: Paní Ottová a pan Fanta se dostavili ve věci rekonstrukce ul. Hlavní – vybudování parkovacích míst u restaurace U Cikána. Stejně tak jako v bodu 29/13 bylo doporučeno konkrétní problémy nadnést u příležitosti mimořádného veřejného jednání.

Dotaz, v jakém rozsahu bude probíhat rekonstrukce ul. Hlavní. Jedná se o rekonstrukci po etapách v celé délce ul. Hlavní.

Dotaz pana Fanty k vymezení parkování ve slepé ulici k čp. 1189 (slepá ulice za konečnou MHD – panelka). Dle vyjádření zástupce městské policie lze uvedené vyřešit dopravním značením. V odst. 1, odst. 2  úkol trvá, v odst. 3 úkol splněn.

34/13:  Ze strany KMS byla odeslána žádost na Technické služby Hradec Králové, p. o., na úpravu dětského hřiště u Biřičky. Úkol trvá.

36/13: KMS požádá Technické služby, p. o., o úpravu zeleně v prostoru kolem pomníku padlých na ul. Brněnská. Podle e-mailové korespondence bylo provedeno. Prověří p. Hrůša.

S ohledem na splnění úkolů se ruší body 70/11, 23/12, 24/12, 47/12, 14/13, 32/13, 33/13, 35/13, 37/13, 38/13, 39/13, 40/13.

 

Nově projednané body:

41/13: Paní Luňáková se dostavila ve věci odvodnění přítoku dešťové vody na ulici Brněnská. Naplavuje se písek a kamení na stezku mezi silnicí a zeleným pruhem. Totéž na druhé straně komunikace. Voda stékající z ul. Husova (od hřiště) přetéká ul. Brněnskou, neboť zde není vyřešen svod vody do příkopů. Požadavek KMS na Technické služby, p. o., o zjednání nápravy. Dále je třeba udržovat odvodňovací příkopy na části ul. Brněnská před domy pod Poštou – před prodejnou Galanterie a níže.

Dále vznesla dotaz na zástupce městské policie stran parkování před domem společnosti Erkor. Navrhuje vyřešit zákaz parkování na zelených plochách na ulici Brněnská. O úpravu rozježděné zelené plochy KMS požádá Technické služby, p. o.  Bude řešeno i městskou policií.

42/13: Paní Baraňáková řešila parkování v kopci sv. Jána. V této části komunikace je průjezd v důsledku parkování velice nebezpečný. Bude řešeno městskou policií.

43/13: Pan Kolín se dostavil ve věci zamýšlené rekonstrukce ul. Hlavní. Požadoval nahlédnout do projektové dokumentace. Ze strany KMS bylo sděleno, že speciální jednání KMS s projektantem a náměstkem primátora proběhne dne 13. 6. 2013.                                                             

44/13: Zástupce městské policie informoval o provedeném radarovém měření v ulicích Brněnská, Husova, v měsíci květen 2013.

45/13: Řešen podnět občanů na umístění laviček na hřišti ul. Na Výsluní a K Biřičce. KMS požádá Technické služby, p. o., o umístění dvou laviček.

46/13: Pan Hrůza se dostavil ve věci objednávky KMS na zhotovení gratulací jubilantům. Ze strany KMS byl proveden a jednohlasně odsouhlasen výběr 4 typů gratulací po 50 ks. Dojednáno vyhotovení v co nejkratším termínu – obratem.

47/13: Požadavek KMS na město Hradec Králové ohledně zajištění aktualizovaného mapového podkladu v územním obvodu KMS Nový Hradec Králové (kopie platné katastrální mapy s čísly parcel, kopie mapy s čísly popisnými a evidenčními a s vyznačeným majetkem města).

48/13: KMS požádá Hradecké služby, a.s., o přemístění kontejnerů u hřbitova Na Zámečku od hřbitovní zdi na sousední pozemek města a eventuálně o snížení počtu kontejnerů.

49/13: Veřejné jednání ve věci rekonstrukce ul. Hlavní se uskuteční dne 13. 6. 2013 v 18:00 hodin v restauraci Lucie, Nový Hradec Králové.

50/13: KMS schvaluje nákup toneru do tiskárny v částce 520,- Kč.

Gratulace:

Dle seznamu Jiřího Hrůši

 

Úkoly z dnešního jednání:

Viz zápis

 

                                                                                                       

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

 

Požaduji vyjádření k bodu 26/13 poslední odstavec, 47/13. Urgence vyjádření z minulého jednání KMS ,25/13,27/13, a 30/13.

Příští schůzka komise se bude konat dne 2. 9. 2013 v 18:30 hod., NHK, ul. Hlavní – konečná MHD.

za KMS NHK Jindřich Šaršon

 

 

 

Složky


Vytvoření složky: 08.07.2013 20:27 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 08.07.2013 20:27 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 1357
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty