Ke stažení: Duben 2013 - veřejné zasedání

 

Zápis

z veřejného jednání KMS NHK s vedením města Hradce Králové

ze dne 24. 4. 2013 v 18:00 hodin

Místo konání: NHK, ul. Národních mučedníků, restaurace Lucie

Za město HK: MUDr. Zdeněk Fink, PaedDr. Jindřich Vedlich PhD., Ing. Aneta Maclová, Ing. Martin Soukup, prof. Mgr. Josef Krofta, Mgr. Ondřej Votroubek, Ing. Miroslav Hloušek, Ing. Iva Šedivá, Ing. arch. Petr Brůna, Ing. Pospíšil a pan Seidl

Ing. arch. Lenka Zídková, místopředsedkyně KMS NHK, podala informaci o činnosti KMS HK a seznámila občany s programem jednání:

1. Rekonstrukce ul. Hlavní

2. Revitalizace ul. Husova a Zámeček vč informace o výstavbě planetária

3. Revitalizace ul. Brněnská

4. Stávající stav ul. Za Poštou

5. Různé

K bodu 1.

Hlavní prioritní akce KMS NHK – rekonstrukce ul. Hlavní

p. Vedlich – bude realizována změna dokumentace pro územní rozhodnutí (původní dokumentace je z roku 2005), poté aktualizace DUR a následně bude zažádáno o územní rozhodnutí

Rekonstrukce se bude týkat 2. a 3. etapy a bude zahrnovat komletní rekonstrukci v podobě tak jak je realizována již v ulici Národních Mučedníků - 4. etapa (těleso komunikace, točny autobusů, chodníků, cyklostezky, osvětlení).

Investice odhad akce 25 – 30 mil. Kč. Předpoklad je, že bude vysoutěženo i za nižší cenu.

Byl problém s výkupem částí pozemků, které by měly být stavbou dotčeny. Uvedené je v jednání. Podle informace p. Vedlicha zahájení stavby by mohlo být v roce 2014 – 2015.

Diskuze občanů:

Bude parkoviště U Cikána, budou chodníky po obou stranách ul. Hlavní?

Ing. Vedlich – charakter rekonstrukce bude pokračovat v duchu rekonstrukce ul. Národních mučedníků. Parkování budou řešit vyšší stupně územní dokumentace.

Ing. Zídková - projektová dokumentace celé DUR uložena v sídle KMS. Kdo má zájem, může se s projektovou dokumentací seznámit na jednání KMS každé 1. pondělí v měsíci.

Počítáno se všemi odnožemi ul. Hlavní – je součástí PD. Počítá se s napřímením zatáčky u restaurace U Cikána. Ing. Zídková – řešeno optimální dopravní řešení – PD si lze prostudovat včetně vedení cyklostezky na ul. Roudničská.

Dotaz, kam směřovat konkrétní připomínky k PD? Na KMS. Na jednání tohoto rozměru není možné řešit detaily PD a řešit konkrétní výjezdy od konkrétních domů.

Ing. Zídková – bude uspořádáno jednání KMS speciálně k ul. Hlavní.

K bodu 2.

Revitalizace ul. Husova, Zámeček – v návaznosti na výstavbou Planetária.

Ve fázi projektové přípravy celá ulice od ul. Brněnské po ul. Roudničskou. Studie řeší odstavné plochy a chybějící chodníky. Součástí je i obnova zeleně, která bude realizována postupně, tak aby zůstaly zachovány vždy ucelené úseky zeleně - aleje, která je významný prvkem v krajině. Revitalizace bude zahájena od ul. Brněnské po FC a bude realizovánana na přelomu roku 2013/2014 – obnova po navazujících celcích po obou stranách komunikace současně.

2. část je rozčleněna do 5 částí – rekonstrukce stromů, zeleně, výstavba chodníků – rekonstrukce v návaznosti na přísun finančních prostředků. Současně řešeno 27 parkovacích míst + 2 parkovací místa pro imobilní osoby. Další parkovací místa u hřbitova – 10 + 8 parkovacích míst. Současně budou řešeny stojany na kola, imobiliář u hřbitova aj.

Ing. Šedivá, vedoucí odboru životního prostředí – informace o dendrologických záležitostech. Vydáno rozhodnutí o kácení stromů, které nesouvisí s výstavbou chodníků. Cca od 1. 10. 2013 – 31. března 2014. Osázení javorem babyka v části mezi ul. Brněnská a fotbalovým hřištěm. V místech kde musí být zachována alej jako krajinný prvek budou vysázeny lípy srdčité. Stromy vyhodnoceny znaleckým posudkem. Byl proveden dendrologický průzkum. Přítomné seznámila s prezentací k dané problematice. Vysazované stromy budou mít zapěstovanou korunu ve výšce 2,20 metrů.

Diskuze občanů:

Dotaz na možnost záměny javoru babyka za jiný druh stromů – šíří strupovitost. Z pohledu zahrádkářů se jedná o naprosto nevhodný strom. Navíc technické služby stromy ořežou na pahýl.

Dotaz na chodníky v ul. Husova a Zámeček.

Ing. Zídková – dobudování chodníků v celé ulici je v prioritách KMS. K výsadbě stromů promluvil MUDr. Fink – mělo by se zvážit, zda by tam neměly být Lípy, tzn. původní výsadba. Odbor ŽP se bude návrhem zabývat.

Dotaz k parkování ul. Husova – lavičky, které byly odstraněny, místo osazeno betonovými obrubníky. Jedná se o prostor před řadovými domy.

Ing. Zídková – parkovací stání podél hřiště. Parkovat se bude mezi stromy. Před RD jsou plánovány stromy. Těleso komunikace zůstane v hranicích původní komunikace.

Proč tam je omezená rychlost 30 km/h (dotaz Ing. Cabicar). Ing. Soukup – v určitých částech se s rychlostí 30 km/h počítá. Do doby dokončení rekonstrukce zůstane dopravní značení stejné. Pak je uvedené předmětem komise pro dopravu.

Dotaz ke kácení stromů – nelze je přemístit? Dotaz na sdělení počtu stromů, které budou vykáceny, V 1. etapě bude nahrazeno 43 stromů. Pokud jde o vzrostlé stromy, které byly vysazeny v ul. Zámeček, nejsou většinou vhodné pro další využití. Bude na posouzení Technických služeb. Ihned poté, co se vykácí, mělo by dojít neprodleně k výsadbě nových stromů. Nebude žádná prodleva. Téměř se jedná o kompletní obnovu. Stromy jsou ve velké míře nebezpečné. Je nutné zachovat krajinnou dominantu – proto kompletní obnova.

Dotaz- výjezd z garáží v řadových RD. Nebude řádný rozhled při výjezdu na komunikaci. Problém je v kompetenci silničně správního odboru. Není v kompetenci Městské policie. Pokud není výhled, je třeba si přizvat 2. osobu.

Ing. Zídková připomněla, že realizace chodníků v této lokalitě, je v prioritách KMS, lidé by neměli být nuceni chodit ve městě po vozovce. Obyvatelé by byli rádi přizváni k jednání stran dopravního řešení.

Bude k Planetáriu jezdit MHD? Záměr zde je. Vše je v jednání.

K bodu 3.

Ul. Brněnská - Ing. Soukup – plánuje se rekonstrukce od ul. Blodkova po ul. Hlavní. Tento týden bude dokončena rekonstrukce u kostela.

Diskuze občanů:

Ulice Brněnská má v názvu třída? Ani chodníky, ani příjezdy do komunikací. Za celých 40 let se nic nezměnilo. V části jsou místo chodníků jen panely.

Náměstek Vedlich – v územním obvodu HK je 24 KMS. Je třeba akce řešit rovnoměrně. Např. do Svobodných Dvorů se investovalo ještě méně. Investovat se musí proporcionálně. Je třeba měřit všem stejně.

Dotaz na termín realizace chodníků – zatím není známý. Dotaz na KMS. KMS nemůže rozhodovat o investicích města. Prioritou jsou ul. Hlavní a chodníky v ul. Husova. Teprve poté bude do priorit KMS možné zařadit rekonstrukci ul. Brněnské.

K bodu 4.

Ul. Za poštou – informaci o současném stavu podal arch. Brůna, hlavní architekt města.

Povolena individuální bytová výstavba. V roce 2010 přijato usnesení, ve kterém byla vyhotovena studie, která řešila vybudování vícekapacitní obousměrné komunikace. Bylo vyhotoveno několik variant. OHA nesmí vzhledem k této komunikaci vydávat další územní rozhodnutí pro vybudování další zástavby. Odbor správy majetku sdělil nesouhlas vlastníků s odkupem pozemků. Vlastníky pozemků byly požadovány značně vysoké ceny pozemků.

Tato stavba není v prioritách KMS. Dočasné řešení – úprava recyklátem ve spolupráci s Technickými službami.

Dotaz – proč byla povolena výstavba, když nebyla dořešena komunikace a obslužnost. Pokračování stejné situace jako v lokalitě Jižní svahy. Promítají se v těchto částech zájmy konkrétních osob?

p. Brůna – rámec pro investici nebyl utvořen, pozemek v řádu ha. Umožnilo se osobám stavět dle schválené studie. Investici nelze realizovat na cizích pozemcích.

p. Vedlich – bez pozemků nelze budovat komunikaci. Cena výkupu pozemků pod komunikaci je možná pouze za cenu 480,- Kč. Je to cena stanovená na celém území města. Za horentní ceny nelze výkupy provést.

P. Votroubek – město bude vlastníkům nabízet výkup pozemků za cenu cca 480,- Kč. Bude nadále probíhat jednání s vlastníky pozemků.

Různé:

Každou poslední středu v měsíci pan primátor přijímá občany a každý může využít tohoto prostoru k řešení svých problémů.

Dotaz: Nebyl zmíněn projekt domu v místě za hřbitovem – výstavba v místě původního Zámečku. Soukromý investor hodlá vystavět bytový dům.

p. Brůna - Současný územní plán za splnění všech podmínek dovoluje povolit výstavbu. Přítomní byli seznámeni s vizualizací projektu. Po jednání OHA s investorem byl návrh přepracován. Zůstal objekt bydlení se 7 b. j. v místě původního Zámečku.

Dokumentace byla po úpravě odsouhlasena. Základní problém investora je dosáhnout stanoviska ŽP a kácení dřevin. Regulativ pro výšku a počet b. j. odpovídá platnému územnímu plánu. Územní řízení nebylo dosud zahájeno - nesouhlasné stanovisko OŽP.

Dotaz: Vlastník sousední zahrady je omezen ve výstavbě. Jak je možné, že někdo povolení ke stavbě získá? Proč najednou se může Zvonička zastínit?

P. Vedlich – OHA není autorem projektu. Současný územní plán výstavbu umožňuje.

Dotaz: Komunikace nebude postačovat kapacitně ani výkonnostně. Kdo je investorem a kdo projektoval stavbu.

P. Soukup – zmínil problematiku budoucí výstavby penzionu na Rozárce. Na zastupitelstvu bude pokus o směnu pozemků. Výzva k účasti na jednání zastupitelstva dne 30. 4. 2013.

p. Brůna – Ing. arch. Karel Albrecht je autorem projektu bytového domu na Zámečku i penziónu Na Rozárce.

Investory výstavby na Zámečku - p.Kačner a p. Loskot, investorem výstavby na Rozárce – p. Kvapil.

Odbor ŽP – požadavek na zpracování odborného posudku, zda výstavba nanarušuje krajinný ráz. Je připravena objednávka tohoto posudku.

Výzva směrem k veřejnosti – zabývat se věcmi veřejnými a činit.

Dotaz: Neměl by se raději "přemístit hřbitov", když brání výstavbě? Proč byl původní Zámeček zbourán? Pokud se vykácí stromy, svah bude ujíždět.

p. Vedlich – hydrogeologický a statický průzkum musí být pro účely územního rozhodnutí proveden. Omezená rychlost je z důvodu zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví veřejnosti.

p. Brůna – bude probíhat archeologický průzkum. Pokud jde o statické zajištění – jsou zajištěna stanoviska příslušných orgánů státní správy.

p. Šedivá – zásah do území bude silný. ŽP řeší otázku vody, což je spojeno s geologickým průzkumem. Zajištěno zpracování studie odbornou firmou. Vše musí být založeno na pilotech, ne základová deska. Stavebník je omezen ve způsobu výstavby aj.

Dotaz: Jsou zmíněné projekty pro občana? Proč se veřejnost musí bránit!

OHA – p. Brůna představil studii Rozárky – hotelové zařízení s apartmány původně. Záměr byl přepracován – max. do 2. patra nad terén, respektuje parkovací plochy. Doporučil ale směnu pozemků.

Jednání ukončeno v 20:20 hodin.

Účast cca 95 osob.

Zapsal: Ing. Kramářová Olga

 

 

 

Složky


Vytvoření složky: 24.05.2013 18:48 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 24.05.2013 18:49 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 1440
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty