Ke stažení: leden 2013

 

Zápis z jednání KMS NHK

ze dne 7. 1. 2013

 

 

Přítomni:  Janečková, Beránek, Syrůčková, Hrůša,  Landa, Kramářová, Štětková, Šaršon

Nepřítomni: Zídková

Zástupce MěPolicie p. Saidl.

Hosté: p. Mrázek Jan, p. Mareček Jiří, p. Kubcová Šárka

Místo konání:   NHK, ul. Hlavní – konečná MHD

 

 

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

48/12: Řešení záležitosti komunikace Za poštou. V této věci se dostavili pan Mrázek a pan Mareček. Předsedkyně KMS informovala o jednání, které se uskutečnilo v této věci v prosinci 2012 na odboru hlavního architekta.

V této souvislosti pan Mareček upozornil na zhoršující se kvalitu vody ve studních, a to z důvodu sáknutí kanalizace.

 

70/11: KMS upozorňuje, že na všech dotčených pozemcích vyjma p.p.č. 328/81, kde je krajinná zeleň a má být zmiňovaná stezka pro pěší a cyklisty D2, D3 jsou v katastru nemovitostí omezení vlastnických práv (Věcné břemeno (podle listiny), Věcné břemeno chůze a jízdy, Věcné břemeno oprav a údržby). KMS žádá pracovníky Magistrátu města o prověření dodržování povinností vlastníků pozemků a zjištění z jakého důvodu nejsou zapsána stejná omezení i na p.p.č. 328/81.

KMS obdržela vyjádření stavebního odboru. KMS zajistí přesné znění věcného břemena podle listiny.

23/12: Požadavek KMS na MěPolicii HK stran četnější kontroly lokality Nad Rybníky z důvodu údajně nepovoleného provozování veřejného domu v jedné z chat. KMS dále žádá o provádění kontroly parkování aut v ulici Zámeček (kopec Sv. Jána) a v ulici K Hvězdárně (parkování na chodníku v křižovatce s ul, Prof. Smotlachy).

Úkol je plněn a dále trvá.

24/12:  Žádost školské rady o stavební úpravy přechodu pro chodce u ZŠ na Novém Hradci Králové, ul. Brněnská.

Požadavek byl projednán 4. 10. 2012 na 19. jednání Pracovní skupiny náměstka primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti – OM prověří výši nákladů a pak bude znovu posouzeno – úkol trvá.

37/12: Dostavili se manželé Kmoníčkovi ve věci žádosti o stanovisko KMS NHK k otázce úpravy parkování v ul. Husova, a to v souvislosti se zřízením ordinace praktického lékaře pro děti a dorost.

Navrhovaná úprava – částečný jednosměrný provoz. KMS NHK navrhuje a jednohlasně schvaluje jednosměrný provoz v celém bloku. Zároveň podporuje a nevidí důvod v přemístění ordinace praktického lékaře pro děti a dorost z ul. Na Výsluní do této lokality.

Bod se řeší – bylo vyjasněno s projektantem řešícím parkování a značení.

44/12: Dostavily se zástupkyně občanů z ulice Nad Rybníky se stížností na devastaci komunikace v této ulici těžkými nákladními automobily v důsledku stavby objektu p.p.č. 374/8.

Vyjádření odboru správy majetku města v dopisu spis 124909/12/OM/Zbi-20035 č.j. 150800/12/OM/Zbi ze dne 07.09.2012 – Souhlasí s udělením výjimky pro vjezd vozidel stavby nad 3,5t do ul. Nad Rybníky pouze v úseku od ulice K Biřičce po p.p.č. 374/8. Dále jsou uvedeny podmínky této výjimky.

V současné době dochází k propadání mostku na vjezdu do ul. Nad Rybníky z ul. K Biřičce, ve kterém  jsou též uloženy inženýrské sítě a není zde propustná vodoteč. Dále dochází k propadání krytů uzávěrů vodovodních přípojek v komunikaci v důsledku provozování těžké techniky na vozovce.

KMS doporučuje průběžně kontrolovat stav této komunikace jejím vlastníkem, resp. odborem správy majetku města.

 

Zástupkyně si dále stěžují na nedodržování max. povolené rychlosti v této ulici.

 

 

45/12: Informace MěPolicie – místa měření na NHK: Husova, na Brněnské u školy, Hlavní – jedná se o stávající důležitá místa s velmi častou překračující rychlostí motorových vozidel. Žádáme o častější měření rychlosti. – úkol trvá.

 

47/12:  Požadavek KMS na majetkový odbor ve věci zjištění konkrétních problémů, spojených s realizací rekonstrukce ul. Hlavní. Zejména sdělení konkrétních nedořešených majetkových sporů a bližší konkretizaci intenzivních jednání – úkol trvá.

 

49/12: KMS žádá město o řešení a postihy majitelů volně pobíhajících psů. Je třeba respektovat vyhlášku města, a to s ohledem na hrozící nebezpečí.

 

Nově projednané body:

03/13:  Paní Šárka Kubcová se dostavila ve věci umístění laviček a stojanů na kola na pozemku p. p. č. 316/8 v k. ú. Kluky.

KMS souhlasí a doporučuje umístění laviček a stojanů na kola.

04/13:  Informace MěPolicie – 3x proveden odchyt psů, 7x kontrola stání na travnaté ploše, 2x řešena černá skládka. Nutné vyřešit odstranění návěsu v lokalitě ul. Partyzánská (evidovaný vrak) – je nutné, aby návrh na likvidaci podal vlastník komunikace, tzn. město Hradec Králové.

05/13:  Členové KMS NHK jednohlasně schvalujií na rok 2013 výdaje na nákup dárků pro jubilanty v hodnotě cca 150,- Kč na oslavence.

 

06/13:  Gratulace

 

 

 

Úkoly z dnešního jednání:

 

                                                                                                       

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Bod   05/13

Příští schůzka komise se bude konat dne 4. 2. 2013 v 18:30 hod., NHK, ul. Hlavní – konečná MHD.

za KMS NHK Jitka Janečková

 

Složky


Vytvoření složky: 19.03.2013 20:33 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 19.03.2013 20:33 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 652
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty