Ke stažení: prosinec 2012

 

Zápis z jednání KMS NHK

ze dne 3. 12. 2012

 

 

Přítomni:  Janečková, Beránek, Syrůčková, Hrůša,  Šaršon, Landa, Kramářová, Štětková

Nepřítomni: Zídková

Zástupce MěPolicie p. Saidl.

Hosté: p. Beranová Barbora, p.Sedlák Jan

Místo konání:   NHK, ul. Hlavní – konečná MHD

 

 

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

62/11: Věc odstranění oplocení v lese v lokalitě Nad Rybníky – Odbor životního prostředí vyřešil dne 26. 6. 2012 a ostnatý drát byl odstraněn.

KMS upozorňila odbor životního prostředí, že ostnatý drát je opět na svém místě – řeší odbor životního prostředí

70/11: otázka stavebního povolení stavby ve výstavbě na p.p.č. 328/131 a 328/132. KMS obdržela vyjádření odboru hlavního architekta – ruší se.

P. Jiří Krepindl ve věci stezky pro pěší, cyklisty a jogging, v lokalitě Jižní Svahy - podporoval by eventuelní záměr vybudovat stezku pro pěší, cyklisty a jogging. Uvedené je z jeho pohledu podmínkou pro zajištění volného průchodu.

KMS obdržela vyjádření stavebního odboru – ruší se.

KMS upozorňuje, že na všech dotčených pozemcích vyjma p.p.č. 328/81, kde je krajinná zeleň a má být zmiňovaná stezka pro pěší a cyklisty D2, D3 jsou v katastru nemovitostí omezení vlastnických práv (Věcné břemeno (podle listiny), Věcné břemeno chůze a jízdy, Věcné břemeno oprav a údržby). KMS žádá pracovníky Magistrátu města o prověření dodržování povinností vlastníků pozemků a zjištění z jakého důvodu nejsou zapsána stejná omezení i na p.p.č. 328/81.

KMS obdržela vyjádření stavebního odboru. KMS zajistí přesné znění věcného břemena podle listiny.

23/12: Požadavek KMS na MěPolicii HK stran četnější kontroly lokality Nad Rybníky z důvodu údajně nepovoleného provozování veřejného domu v jedné z chat. KMS dále žádá o provádění kontroly parkování aut v ulici Zámeček (kopec Sv. Jána) a v ulici K Hvězdárně (parkování na chodníku v křižovatce s ul, Prof. Smotlachy).

Úkol je plněn a dále trvá.

24/12:  Žádost školské rady o stavební úpravy přechodu pro chodce u ZŠ na Novém Hradci Králové, ul. Brněnská.

Požadavek byl projednán 4. 10. 2012 na 19. jednání Pracovní skupiny náměstka primátora pro řešení problematiky v oblasti dopravy a bezpečnosti – OM prověří výši nákladů a pak bude znovu posouzeno – úkol trvá.

37/12: Dostavili se manželé Kmoníčkovi ve věci žádosti o stanovisko KMS NHK k otázce úpravy parkování v ul. Husova, a to v souvislosti se zřízením ordinace praktického lékaře pro děti a dorost.

Navrhovaná úprava – částečný jednosměrný provoz. KMS NHK navrhuje a jednohlasně schvaluje jednosměrný provoz v celém bloku. Zároveň podporuje a nevidí důvod v přemístění ordinace praktického lékaře pro děti a dorost z ul. Na Výsluní do této lokality.

Bod se řeší – bylo vyjasněno s projektantem řešícím parkování a značení.

39/12: Pan Ladislav Klubíčko se dostavil se žádostí o opravu chodníku v ulici Partyzánská, po kterém je nebezpečná chůze malých dětí (možnost vyvrknutí nohy v rozjetých spárách) a ztížený průjezd kočárků

 

44/12: Dostavily se zástupkyně občanů z ulice Nad Rybníky se stížností na devastaci komunikace v této ulici těžkými nákladními automobily v důsledku stavby objektu p.p.č. 374/8.

Vyjádření odboru správy majetku města v dopisu spis 124909/12/OM/Zbi-20035 č.j. 150800/12/OM/Zbi ze dne 07.09.2012 – Souhlasí s udělením výjimky pro vjezd vozidel stavby nad 3,5t do ul. Nad Rybníky pouze v úseku od ulice K Biřičce po p.p.č. 374/8. Dále jsou uvedeny podmínky této výjimky.

V současné době dochází k propadání mostku na vjezdu do ul. Nad Rybníky z ul. K Biřičce, ve kterém  jsou též uloženy inženýrské sítě a není zde propustná vodoteč. Dále dochází k propadání krytů uzávěrů vodovodních přípojek v komunikaci v důsledku provozování těžké techniky na vozovce.

KMS doporučuje průběžně kontrolovat stav této komunikace jejím vlastníkem, resp. odborem správy majetku města.

 

Zástupkyně si dále stěžují na nedodržování max. povolené rychlosti v této ulici.

 

 

45/12: Informace MěPolicie – místa měření na NHK: Husova, na Brněnské u školy, Hlavní – jedná se o stávající důležitá místa s velmi častou překračující rychlostí motorových vozidel. Žádáme o častější měření rychlosti. – úkol trvá.

 

 

 

Nově projednané body:

47/12:  Požadavek KMS na majetkový odbor ve věci zjištění konkrétních problémů, spojených s realizací rekonstrukce ul. Hlavní. Zejména sdělení konkrétních nedořešených majetkových sporů a bližší konkretizaci intenzivních jednání.

 

 

48/12: P. Beranová, p. Sedlák, se dostavili stran řešení záležitosti komunikace Za poštou. Paní Beranová informovala o újmě na zdraví, která jí vznikla v důsledku úrazu, který si zde způsobila minulý týden. Současně řeší i odvoz komunálního odpadu, kdy technické služby odmítají zajišťovat odvoz domovního odpadu a zajíždět do této problematické oblasti. Požaduje zařazení akce řešení komunikace Za Poštou do priorit KMS. KMS podporuje realizaci uvedené akce, nicméně tuto akci nelze upřednostnit před stávajícími prioritami KMS. Současně bylo sděleno, že KMS není investorem a nemůže ani rozhodovat o zařazení této investiční akce do rozpočtu města.  Byli seznámeni se závěry jednání KMS se zástupci města ze dne 7. 3. 2011, ze dne 2. 5. 2011.

P. Beranová a p. Sedlák předali KMS petici osob (obyvatelů této ulice), které se připojují k ohlášení veřejného ohrožení (viz. Příloha č.1).

 

Po domluvě bude po odsouhlasení města svoláno společné jednání vlastníků nemovitostí za přítomnosti zástupců města, a to na dalším jednání KMS dne 7. 1. 2013. 

KMS požádá technické služby o dočasné zpevnění této komunikace.

 

Pozn. tel. Beranová Barbora – 604 752 388.

 

 

49/12: KMS žádá město o řešení a postihy majitelů volně pobíhajících psů. Je třeba respektovat vyhlášku města, a to s ohledem na hrozící nebezpečí.

 

 

50/12: KMS schvaluje výdaj za výjezdní  zasedání v ceně 2.743,- Kč.

 

51/12:  Gratulace

 

 

Úkoly z dnešního jednání:

Bod  48/12 – požadavek na Technické služby zajistí Janečková

                                                                                                       

Požadavky na organizační pracoviště kanceláře primátora:

Bod   47/12, 48/12, 49/12

Příští schůzka komise se bude konat dne 7. 1. 2013 v 18:30 hod., NHK, ul. Hlavní – konečná MHD.

za KMS NHK Jitka Janečková

 

Složky


Vytvoření složky: 21.12.2012 17:23 Syrůček Karel
Poslední změna složky: 21.12.2012 17:23 Syrůček Karel
Počet zobrazení: 731
 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty