Úsek zvláštního užívání komunikací a veřejného prostranství

se zabývá naplňováním obecně závazné vyhlášky města Hradec Králové č. 9/2016, která řeší stanovení poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Hradec Králové, případně k takovémuto užívání zároveň dává souhlas vlastníka. V případě místních komunikací se toto užívání nazývá zvláštním užíváním komunikace (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích).

Formuláře - zvláštní užívání komunikací a užívání veřejného prostranství

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí, středa    8:00 - 17:00 hodin  (polední přestávka 12:00 - 12:30 hodin)
úterý, čtvrtek       8:00 - 12:00 hodin

pátek                   není určen pro veřejnost

.

Návod jak postupovat při podání žádosti o zvláštní užívání (prostranství mimo komunikace i na komunikaci)

Provozní a technické podmínky pro umístění letní předzahrádky.

 

jméno telefon e-mail
Informace týkající se zvláštního užívání komunikací a užívání veřejného prostranství poskytují:

Holmanová Ivana

495 707 577 ivana.holmanova@mmhk_cz
Pešl Michal 495 707 576 michal.pesl@mmhk_cz
Zbirovská Michaela 495 707 572 zbirovskam@mmhk_cz
Kardášová Edita 495 707 564 edita.kardasova@mmhk_cz

Pracovní náplň jednotlivých pracovníků

Povinnost žadatele

 1. Podat písemnou žádost na příslušném formuláři včetně příloh.
 2. Dle vyhlášky č. 9/2016, o místním poplatku, čl. V, splnit ohlašovací povinnost.
 3. Předat využívané prostranství po ukončení užívání zpět zástupci vlastníka - viz výše uvedené kontakty.

Pravidla pro hostování cirkusů a lunaparků

Samostatné hostování cirkusů a lunaparků je realizováno pouze na travnaté ploše nacházející se naproti Všesportovnímu stadionu (v blízkosti letního koupaliště Flošna), tedy na pozemkových parcelách č. 214/3 a 227 k.ú. Hradec Králové a dále p.p.č. 402 k.ú. Malšovice u Hradce Králové. Hostování cirkusů na této ploše je individuálně posuzováno, a to z důvodu špatného stavu plochy, zejména po intenzivním dešti.

Časová prodleva mezi jednotlivými termíny hostování je stanovena vlastníkem prostranství na 20 kalendářních dnů, pokud to technický stav prostranství dovolí. Žádosti o hostování se posuzují v došlém pořadí.

Rozsah činnosti

 • na základě rozhodnutí orgánů města zabezpečuje nakládání s majetkem města;
 • zpracovává písemné podklady pro rozhodování orgánů města;
 • k samotné realizaci dává souhlas vlastníka místní komunikace ke zvláštnímu užívání komunikace dle zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, k připojení komunikací a k připojení sousední nemovitosti ke komunikaci ve vztahu k místním komunikacím ve vlastnictví města Hradec Králové;
 • projednání k jinému než běžnému užívání pozemní komunikace ve vlastnictví města - kulturní, sportovní, propagační a podobné akce, reklamních poutačů "A", umísťování lešení, zařízení staveniště, kontejneru na stavební suť, umisťování předzahrádek typu "letní předzahrádka před provozovnou", vyhrazení trvalého parkovacího místa (vč. ZTP);
 • vydává povolení a provádí vyměření poplatku za užívání veřejného prostranství mimo místní komunikace dle obecně závazné vyhlášky č. 9/2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, v platném znění;
 • uzavírá smlouvy o podmínkách udělení souhlasu k provádění výkopových prací;
 • rozhoduje o povolení užívání veřejného prostranství (mimo místní komunikace) - např. hostování cirkusů a lunaparků, sportovních a kulturních akcí na prostranstvích veřejné zeleně;
 • zpracovává podklady a dává vyjádření pro projednání povolování uzavírek nebo nařízení objízných tras ve městě;
 • vyjadřuje se k záměru umístění dočasného i trvalého dopravního značení.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty