Závěrečný účet

Kalkulačka V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem 128/2000 Sb., o obcích, zastupitelstvo města na svém zasedání dne 25. 4. 2017 projednalo Závěrečný účet města za rok 2016.  Vyjádřilo bezvýhradný souhlas s celoročním hospodařením, a zároveň schválilo účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2016.

Čerpání rozpočtu města

V prosinci 2015 byl usnesením zastupitelstva města ZM/2015/783 schválen plán finančního hospodaření města na rok 2016. Rozpočet byl schválen jako schodkový, s rozpočtovým saldem ve výši – 52,8 mil. Kč. Závěrečná rozpočtová bilance je však kladná, a to s hodnotou 180 mil. Kč.

Celkové příjmy města za rok 2016 činily 1 963 mil. Kč, tj. o 8 % více než předpokládal upravený rozpočet. V průběhu roku 2016 město uskutečnilo výdaje ve výši 1 783 mil. Kč, což bylo 71 % plánovaných výdajů upraveného rozpočtu. Čerpání běžných výdajů dosáhlo souhrnně hodnoty 1 526 mil. Kč. Nevyčerpáno na konci roku zůstalo 189 mil. Kč, přičemž cca 100 mil. Kč je při zachování účelovosti předmětem převodu do rozpočtu roku 2017, nebo bylo součástí vypořádání dotací a odvedeno zpět do rozpočtu kraje nebo státního rozpočtu. V oblasti kapitálových výdajů bylo vyčerpáno 256 mil. Kč, což je 33 % z plánovaných investic zařazených do rozpočtu města pro rok 2016. Nedokončeny zůstaly akce v objemu 483 mil. Kč. Mezi nejvýznamnější investiční akce patřila dokončená výstavba okružní křižovatky Koruna, včetně nového trakčního vedení ve stejné lokalitě s celkovou hodnotou 148 mil. Kč (106 mil. Kč v roce 2016). Byla také dokončena 0. etapa opravy Všesportovního stadionu (8,5 mil. Kč), revitalizace fotbalového hřiště na Olympii (8 mil. Kč), a také dokončena rekonstrukce ulic Štolbova – Slunečná a Dědkova (7,4 mil. Kč). V roce 2016 byla pořízena hasičská cisterna pro JSDH Malšova Lhota v hodnotě 6,7 mil. Kč. Byly také zahájeny stavební práce související se zateplením ZŠ Sever.

Úvěry a půjčky města, zadluženost

V průběhu roku 2016 došlo k revizi úvěrových smluv ve vazbě na jejich ekonomickou výhodnost. Důsledkem této revize bylo rozhodnutí o předčasném splacení hypotečního úvěru poskytnutého Českou spořitelnou, a.s. na výstavbu bytových domů v ulici Pražská a Fričova, a refinancování vybraných úvěrových smluv.  

Celkový zůstatek nesplacených úvěrů a půjček dosáhl k 31. 12. 2016 částky 670 mil. Kč, přičemž souhrn splátek jistin za uplynulý rok činil 65,5 mil. Kč, zahrnuje i výše uvedenou předčasnou splátku hypotečního úvěru ve výši 17 mil Kč.

Podíl zadluženosti na celkových příjmech, kdy je posuzována hodnota dlouhodobých úvěrů s průměrnou hodnotou rozpočtových příjmů za poslední čtyři roky, činil na konci roku 34,2 %.

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům, a to při konsolidovaných výsledcích města a jím zřízených příspěvkových organizací, dosahuje hodnoty 10,2 %.

Přezkoumání hospodaření, ověření účetní závěrky, dopis auditora

Přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky provedla auditorská společnost: H Z Brno spol. s r.o., Minská 160/102, Žabovřesky, 616 00 Brno, (IČO 46964720). Ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky je mimo jiné konstatováno: „Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Statutárního města Hradec Králové jsme nezjistili žádnou další skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření …“, dále uvedeno vyjádření ohledně chyb a nedostatků: „Při přezkoumání hospodaření územního celku Statutárního města Hradec Králové za rok 2016 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.“

Výsledný Výrok o ověření účetní závěrky zní: „Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Statutárního města Hradec Králové k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů     a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Hospodaření městských organizací, rozdělení hospodářských výsledků do fondů

Součástí závěrečného účtu jsou též přehledy vybraných ekonomických ukazatelů organizací zřízených nebo založených městem Hradec Králové. Tyto tabulkové přehledy obsahují základní informace o jejich hospodaření za proběhlý kalendářní rok s výjimkou společnosti Mountfield HK, a.s. a FC Hradec Králové, a.s., které využívají k sestavení výkazů hospodářský rok.

Součástí procesu projednávání závěrečného účtu je schvalování rozdělení hospodářského výsledku příspěvkovým organizacím. Tato kompetence je v pravomoci zřizovatele, přičemž funkci zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím vykonává rada města. Schválení účetní závěrky příspěvkových organizací, není součástí procesu projednávání závěrečného účtu, je řešeno samostatně z podnětu jednotlivých řídících odborů.


Soubory ke stažení:

Závěrečný účet za rok 2016.pdf

Zpráva auditora 2016.pdf

Archiv:

Závěrečný účet za rok 2015
Zpráva auditora 2015

Závěrečný účet za rok 2014
Zpráva auditora 2014

Závěrečný účet za rok 2013
Závěrečný účet za rok 2012
Závěrečný účet za rok 2011
Závěrečný účet za rok 2010
Závěrečný účet za rok 2009
Závěrečný účet za rok 2008


 


 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty