Zákon o střetu zájmů

Zákon č. 159/2006 Sb.

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
Podávání oznámení
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností vykonávaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má.
Veřejnými funkcionáři jsou mj.
  • člen zastupitelstva obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města a městské části hlavního města Prahy3) (dále jen "obec"), který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn, a člen zastupitelstva obce, který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn;
  • starosta obce, místostarosta obce a členové rady obce a kraje, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni;
  • vedoucí úředník územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností zařazený do obecního úřadu, do městského úřadu, do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného statutárního města, do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, do Magistrátu hlavního města Prahy nebo úřadu městské části hlavního města Prahy;
Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích vzniká veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června 2008. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.
Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb.
Registr oznámení
Registr oznámení obsahuje veškerá oznámení činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři. Registr vede evidenční orgán, kterým je tajemnice magistrátu města.
Registr je veden v písemné a elektronické podobě.
Nahlížení do registru
Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Písemná žádost musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, datum jeho narození, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Žádost lze podat osobně u evidenčního orgánu, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu (podatelna@mmhk_cz). Žádost je možné podat na následujícím formuláři:
Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

Osobní podání žádosti je možné v úředních hodinách v budově Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, v sekretariátu tajemnice magistrátu města (1. patro, kancelář č.50).

Nahlížení do registru v písemné podobě

Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách, nejlépe však po předchozí telefonické domluvě v budově Magistrátu města Hradce Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové v sekretariátu tajemnice magistrátu města.

Úřední hodiny pro nahlížení do registru se stanoví ve dnech pondělí až čtvrtek od 8:00 do 9:00 hodin.
Nahlížení do registru v elektronické podobě
Nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je možné po přidělení uživatelského jména a přístupového hesla. Uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s internetovou adresou pro vstup do elektronického registru uděluje na základě podané žádosti evidenční orgán. V případě, že žádost o nahlížení do registru prostřednictvím veřejné datové sítě je doručena prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky do elektronické podatelny, přidělené uživatelské jméno a přístupové heslo se žadateli doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou.
Platnost přístupových oprávnění je 48 hodin od prvního přihlášení do registru.
Oznámení jsou v registru uveřejněna ve formátu PDF. U oznámení podaných v elektronické podobě je podpis na jednotlivých stránkách oznámení nahrazen zaručeným elektronickým podpisem.
Elektronický registr naleznete na adrese http://hradeckralove.hradeckralove.obec.cz/registroznameni/ .
Úřední hodiny pro podávání žádostí a nahlížení do registru se stanoví ve dnech pondělí až čtvrtek od 8:00 do 9:00 hodin. Jiný čas lze předem sjednat telefonicky.
Upozornění
Přestupku se dopustí mj.ten, kdo
  • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
  • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.
Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.
Kontakt:
Sekretariát tajemnice magistrátu města
telefon: 495707422
kancelář. č. 50
e-mail: tajemnik@mmhk_cz

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty