Vyhodnocení veřejného projednání konceptu stále probíhá ...

Od ukončení veřejného projednání konceptu uplynulo právě 5 měsíců. (2013/04)

Zde je krátké shrnutí dosud provedených prací:

 -   říjen - prosinec 2012 byla provedena rámcová kontrola obsahu a zákonnosti  konceptu v obou variantách. Výsledkem je pracovní soupis připomínek pořizovatele, který bude promítnut do návrhu Pokynů pro zpracování návrhu ÚPHK, které budou po dokončení předloženy ke schválení Zastupitelstvu města Hradec Králové.

 -   listopad 2012 – leden 2013 byla provedena kontrola náležitostí všech podání ze strany veřejnosti, jejich základní roztřídění a vytvoření databáze námitek a připomínek. Dále jsme zpracovali přehledové tabulky námitek dělené dle katastrálních území a přehledovou tabulku připomínek. Každé námitce a připomínce bylo přiděleno pořadové číslo, pod kterým je řazena v uvedených tabulkách a pod kterým je také hodnocena. Zpracovali jsme přesně 760 námitek a 120 připomínek podaných veřejností. K tomu je potřeba přičíst ještě 15 připomínek od ostatních dotčených subjektů a 2 připomínky od sousedních obcí.

 -   únor 2013 – dosud … databáze všech námitek a připomínek byla předána projektantovi, který postupně zpracovává komentář k jednotlivým podáním z pohledu koncepce řešení. Dále byly projektantovi předány další podklady z veřejného projednání (stanoviska dotčených orgánů, připomínky sousedních obcí, ostatních dotčených subjektů a správců inženýrských sítí). Dílčí posouzení jednotlivých námitek a připomínek z pohledu pořizovatele provádí souběžně také odbor hlavního architekta. Následně budeme muset ke každé námitce a připomínce zkoordinovat komentář a dílčí vyhodnocení projektanta s požadavky dotčených orgánů a s názorem pořizovatele. Výsledkem bude návrh vyhodnocení každé námitky a připomínky a zároveň formulace pokynů pro zpracování návrhu z toho plynoucích. U každého vyhodnocení bude nutné pečlivě vyvážit veřejné a soukromé zájmy.

 -   listopad 2012 – dosud … probíhá zpracování stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu. Stanoviska dotčených orgánů byla ve většině případů zpracována nedostatečně a bylo nutné vyžádat si jejich doplnění. V případech, kdy dotčený orgán stanovisko nevydal, bylo nutné ho individuálně oslovit a vyžádat si dodatečné vyjádření. Kvalita stanovisek dotčených orgánů a požadavků v nich uvedených je celkově velmi slabá a jejich náprava vyžaduje větší časový prostor, než jsme původně předpokládali. Některá stanoviska dotčených orgánů nejsou z pohledu pořizovatele akceptovatelná a proto musí být řešena individuálně formou řešení rozporů dle správního řádu.

 -   březen 2013 – dosud … probíhá postupné formulování návrhů pokynů pro zpracování návrhu ÚPHK pořizovatelem. Zatím jsou formulovány pokyny, které nevážou na výše uvedená doplnění, jednání či závěry řešení rozporů.

Z uvedeného průběhu prací je zřejmé, že nastaly některé neplánované skutečnosti, které komplikují proces vyhodnocení veřejného projednání konceptu a vyžádají si odpovídající časový prostor k jejich vyřešení. Do vyhodnocení námitek a připomínek a následně do návrhů pokynů pro zpracování návrhu územního plánu mohou být zapracovány pokyny jasné a akceptovatelné, ve shodě s dotčenými orgány a výsledky řešení rozporů.

Při veřejném projednání na podzim loňského roku jsme občanům slíbili, že je budeme informovat o možnosti seznámit se s vyhodnocením jejich námitky či připomínky. Tento slib samozřejmě dodržíme a včas budeme veřejnost o této možnosti informovat - zde na této internetové stránce a prostřednictvím zpravodaje Radnice. V současné době však s ohledem na uvedený průběh prací není vyhodnocení námitek a připomínek zpracováno v takové podobě, kterou by bylo možné prezentovat občanům.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty