Veřejné projednání variantního konceptu Územního plánu Hradce Králové skončilo

Děkujeme všem občanům města, kteří se projednání aktivně zúčastnili za jejich názory, připomínky a námitky.

Krátké ohlédnutí za veřejným projednáním konceptu Územního plánu Hradce Králové

Veřejné projednávání konceptu ÚPHK probíhalo od 23. 7. do 4. 10. 2012.

V této době byl koncept vystaven na Magistrátu města Hradec Králové, chodbách odboru hlavního architekta, kde bylo možné také požádat pracovníky oddělení územního plánování o komentář či vysvětlení. Musíme říci, že jsme za celou dobu poskytli občanům nespočet různých informací a komentářů. Informace poskytujeme samozřejmě i nadále, ale již ve standardním počtu. Dále byl koncept v plném rozsahu zpřístupněn na internetových stránkách města a to ve dvou formách – buď ve formátech .pdf a nebo v mapovém projektu, který umožnoval vyhledávání podle adresy nebo parcelního čísla. Koncept ÚPHK ponecháváme i nadále k nahlédnutí zde:


Odkaz na informace o konceptu včetně tabulky odkazů na textovou a grafickou část ve formátu PDF:

Koncept Územního plánu Hradce Králové

Přímý odkaz  na mapový server MMHK, který v novém okně umožňuje interaktivní prohlídku grafické části konceptu ÚPHK s možností vyhledávání pozemků:

Koncept Územního plánu Hradce Králové - INTERAKTIVNÍ MAPA


Ve dnech 15. 8. , 22. 8. a 5. 9. 2012 jsme pro komise místních samospráv, širokou laickou a odbornou veřejnost uspořádali ve velkém sále Adalbertina otevřené besedy. Tyto besedy byly zorganizovány nad rámec povinností stanovených stavebním zákonem. Jejich cílem bylo dát prostor občanům města Hradce Králové blíže se seznámit s konceptem a také umožnit položení konkrétních dotazů k navrženému řešení. Všech besed se účastnil pan náměstek Vedlich, určený zastupitel pan Vlasák, zástupci projektanta a pořizovatele. Moderátorem byl pan Václav Svoboda. V úvodní části všech besed projektant prezentoval koncept - vysvětloval rozdíly mezi variantami a popsal navrženou koncepci rozvoje města z pohledu dopravy, zeleně, bydlení atp. Charakterizoval dále jednotlivé části města ve vztahu k jejich navrženému uspořádání a možnostem rozvoje území. Další část besed byla věnována otázkám a odpovědím. Průměrně se každé z besed zúčastnilo zhruba 100 lidí.

Dne 19. 9. 2012 proběhlo ve velkém sále Adalbertina veřejné projednání konceptu. Toto projednání bylo vypsáno v souladu s povinnostmi stanovenými stavebním zákonem. Cílem veřejného projednání bylo podat výklad konceptu projektantem, umožnit položení dotazů a shromáždit připomínky a námitky ke konceptu. Veřejného projednání se zúčastnilo okolo 300 občanů města, zástupci některých dotčených orgánů, krajského úřadu a sousedních obcí. Při veřejném projednání bylo zodpovězeno celkem 18 položených dotazů.

Koncept ve dvou zpracovaných variantách byl představen a prezentován veřejnosti v podobě, v jaké byl zpracován a odevzdán projektantem. Veřejným projednáním byla otevřena široká diskuse nad jeho věcným řešením. Během celé lhůty veřejného projednávání bylo vzneseno mnoho zajímavých připomínek, zodpovězeno značné množství položených dotazů a otevřeno několik důležitých témat, která budou dále řešena.

Datem 4. 10. 2012 sice veřejné projednání konceptu skončilo, ale zároveň začal proces jeho zpracování a vyhodnocení. V první fázi jsme provedli základní roztřídění všech došlých podání na připomínky a námitky. Připomínek a námitek bylo podáno necelých 700. Každé podání bude hodnoceno jednotlivě, avšak podání, která se týkají stejné věci nebo se opakují budou řešena společně. Všechny připomínky, námitky a stanoviska budou zpracovány nejenom tabulkově, ale také graficky zaznamenány do mapy. Tento způsob zpracování se nám již osvědčil v předchozí fázi. Vlastní vyhodnocení některých podání bude odvislé od stanovení priorit města, které bude samospráva v rozvoji města do budoucna podporovat. Teprve na základě těchto informací bude možné zpracovat jednotlivá podání. Celé vyhodnocení nakonec vyústí v Pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu Hradce Králové, které podléhají schválení Zastupitelstvem města Hradec Králové. Rádi bychom, kdyby tyto pokyny mohly být předloženy zastupitelstvu města v polovině příštího roku.

V další fázi procesu pak bude návrh územního plánu obdobným způsobem jako nyní koncept veřejně projednáván.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty