Statutární město Hradec Králové PRODLUŽUJE výběrové řízení na pozici:

                                             VEDOUCÍ ODBORU SPRÁVNÍHO

 

Charakteristika pozice:

 • odpovídá za řízení oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel a oddělení matrik
 • odpovídá za zabezpečení správní činnosti na úseku matričních činností, státního      občanství, sčítání lidu, domů a bytů, evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
 • odpovídá za zabezpečení státní správy vyplývající z práva volebního, práva shromažďovacího a ze zákona o místním referendu
 • platové zařazení: 11. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění

 

 

Požadavky na uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
 • manažerská praxe min. 3 roky
 • výborná znalost odborné problematiky a odborná praxe
 • zkušenost s prací ve veřejné, resp. státní správě výhodou
 • velmi dobré manažerské, organizační, komunikační a vyjadřovací schopnosti
 • znalost práce na PC

 

 

Informace: Ing. Ĺudmila Ducháčová, vedoucí odboru správního, tel. č.: 495 707 440

Místo výkonu práce:  Statutární město Hradec Králové

 

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru podle zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků:

 • státní občanství ČR (v případě cizího státního občanství trvalý pobyt v ČR)
 • věk minimálně 18 let
 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka

 

 

Přihláška musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků:

 • jméno, příjmení a titul zájemce
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost a místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu
 • datum a podpis zájemce
 • strukturovaný životopis, ve kterém uchazeč uvede zejména údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se činností uvedených v části „charakteristika pozice“ a „požadavky na uchazeče“
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (dočasně lze nahradit čestným prohlášením)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění § 2 odst. 1, písm. a - b (dočasně lze nahradit čestným prohlášením)
 • čestné prohlášení ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění § 2 odst. 1,  písm. d – h
 • přihláška musí dále obsahovat motivační dopis.

 

Přihlášky podávejte v písemné podobě, a to na podatelnu magistrátu (Československé armády 408, zvýšené přízemí vlevo, dveře č. 21), nebo je zasílejte na adresu Magistrát města Hradec Králové, personální oddělení, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové. Obálku označte slovy: „Neotvírat – výběrové řízení – vedoucí odboru správního“.

 

Po ukončení výběrového řízení budou nevybraným uchazečům poskytnuté materiály vráceny zpět poštou, z důvodu naplnění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.

 

 

 

Přihlášky lze podávat do 19. 4. 2017

 

Mgr. Markéta Bartušová
tajemnice magistrátu města

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty