Statutární město Hradec Králové PRODLUŽUJE výběrové řízení na pozici:

                                           VEDOUCÍ ODBORU PŘESTUPKŮ

 

 

Charakteristika pozice:

 • vedení odboru přestupků, zajištění metodické pomoci, součinnost se všemi  orgány veřejné moci
 • komplexní zajištění výkonu státní správy  při projednávání přestupků v režimu příslušných právních předpisů
 • platové zařazení: 11. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění

 

 

Požadavky na uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
 • právnické vzdělání výhodou
 • manažerská praxe min. 3 roky
 • zkušenost s prací ve veřejné, resp. státní správě výhodou
 • praktické zkušenosti s prováděním správního řízení výhodou
 • znalost odborné problematiky, zejména zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, správního řádu, zákona o provozu na pozemních komunikacích, zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • velmi dobré manažerské, organizační, komunikační a vyjadřovací schopnosti
 • znalost práce na PC

Informace:  Ing. Ĺudmila Ducháčová, vedoucí odboru správního, tel. č.: 495 707 440 

Místo výkonu práce:  Statutární město Hradec Králové

 

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru podle zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků:

 • státní občanství ČR (v případě cizího státního občanství trvalý pobyt v ČR)
 • věk minimálně 18 let
 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka

 

Přihláška musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků:

 • jméno, příjmení a titul zájemce
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost a místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu
 • datum a podpis uchazeče
 • strukturovaný životopis, ve kterém uchazeč uvede zejména údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se činností uvedených v části „charakteristika pozice“ a „požadavky na uchazeče“
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (dočasně lze nahradit čestným prohlášením)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění § 2 odst. 1, písm. a - b (dočasně lze nahradit čestným prohlášením)
 • čestné prohlášení ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění § 2 odst. 1,  písm. d – h
 • přihláška musí dále obsahovat motivační dopis.

 

Přihlášky podávejte v písemné podobě, a to na podatelnu magistrátu (Československé armády 408, zvýšené přízemí vlevo, dveře č. 21), nebo je zasílejte na adresu Magistrát města Hradec Králové, personální oddělení, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové. Obálku označte slovy: „Neotvírat – výběrové řízení – vedoucí odboru přestupků“.

 

Po ukončení výběrového řízení budou nevybraným uchazečům poskytnuté materiály vráceny zpět poštou, z důvodu naplnění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.

 

 

 

 

Přihlášky lze podávat do 3. 5. 2017

 

Mgr. Markéta Bartušová
tajemnice magistrátu města

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty