Termíny veřejného prezentování a projednávání konceptu Územního plánu Hradce Králové


KONCEPT Územního plánu Hradce Králové - ZDE


Veřejné prezentování a projednávání probíhá od 23. 7. do 4. 10. 2012.

V průběhu veřejného projednání konceptu může každý uplatnit svoji připomínku a vlastníci pozemků a staveb námitku. Po skončení projednání budou všechny připomínky a námitky vyhodnoceny.

Formulář pro podávání připomínek a námitek ke konceptu ÚPHK zde.

S oběma variantami konceptu se můžete seznámit několika následujícími způsoby:

1)    v budově Magistrátu města Hradec Králové, Třída Československé armády 408, Hradec Králové, kde bude od 23.7. 2012 do 4.10. 2012 vystaven k veřejnému nahlédnutí a pracovníci úřadu územního plánování budou připraveni zodpovědět případné dotazy

2)    na  internetových stránkách města, kde bude od 23.7. 2012 do 4.10. 2012 vystaven k veřejnému nahlédnutí

3)    na otevřených besedách, které připravujeme nad rámec povinností stanovených stavebním zákonem. Budou se konat ve třech termínech: 15.8. , 22.8. a 5.9. 2012 od 16 do 19 hodin ve velkém sále Adalbertina, Třída Československé armády 300, Hradec Králové. Budou určeny  pro členy Komisí místních samospráv a odbornou a laickou  veřejnost. Besedy budou mít za cíl představit řešení variant konceptu projektantem, vysvětlit nové pojetí a fungování územního plánu a seznámit s průběhem projednání a termíny pro uplatnění připomínek a námitek. Hlavně ale tyto besedy poskytnou prostor pro otázky a diskusi.

4)    na veřejném projednání, které je zákonem nařízené a bude spojené s odborným výkladem projektanta za účasti dotčených orgánů, krajského úřadu a sousedních obcí a které se bude konat dne 19.9.2012 od 16 hodin ve velkém sále Adalbertina, Třída Československé armády 300, Hradec Králové.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty