Statutární město Hradec Králové vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

                                          REFERENT/KA – STAVEBNÍ TECHNIK
                                                         odbor stavební

 

Charakteristika pozice:

 • zajišťování výkonu státní správy v přenesené působnosti na úseku zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • komplexní vyřizování agend stavebního úřadu podle stavebního zákona, zejména vydávání územních rozhodnutí a územních souhlasů, stavebních povolení, kolaudačních souhlasů, ohlašování staveb a prací, změny užívání staveb, odstraňování staveb
 • platové zařazení:  9. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění


Požadavky na uchazeče:

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • vzdělání a praxe v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • znalost legislativy (zejména stavební zákon, správní řád výhodou)
 • orientace v projektové dokumentaci
 • znalost práce na PC (MS Word, Excel, Outlook, internet)
 • řidičské oprávnění skupiny B
 • komunikační schopnosti, spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost
 • aktivní přístup k dalšímu vzdělávání

 

 

Informace: Ing. Michal Jandík, vedoucí stavebního odboru, tel.: 495 707 850

Místo výkonu práce:  Statutární město Hradec Králové

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru podle zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků:

 • státní občanství ČR (v případě cizího státního občanství trvalý pobyt v ČR)
 • věk minimálně 18 let
 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka

 

Přihláška musí obsahovat následující náležitosti dle zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost a místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu
 • datum a podpis uchazeče
 • strukturovaný životopis, ve kterém uchazeč uvede zejména údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se činností uvedených v části „charakteristika pozice“
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (dočasně lze nahradit čestným prohlášením)   
 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání


Přihláška dále musí obsahovat motivační dopis.

 

Přihlášky podávejte pouze v písemné podobě, a to na podatelnu magistrátu města (Československé armády 408, zvýšené přízemí vlevo, dveře č. 21), nebo je zasílejte na adresu Magistrát města Hradec Králové, personální oddělení, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové.

Po ukončení výběrového řízení budou nevybraným uchazečům poskytnuté materiály vráceny zpět poštou, z důvodu naplnění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.

        

                                                                                                                   

Přihlášky lze podávat do 27. 2. 2017

 

Mgr. Markéta Bartušová
tajemnice magistrátu města

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty