Projednání návrhu zadání

Návrh zadání Územního plánu Hradec Králové (dále jen ÚPHK) je zpracován v souladu s § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavební řádu (stavební zákon), v platném znění.

Obsah návrhu zadání ÚPHK je stanoven vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění.

Návrh zadání ÚPHK zpracoval v přenesené působnosti odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové, který byl pověřen výkonem činností úřadu územního plánování stanovených v § 6 stavebního zákona, ve spolupráci s určeným zastupitelem panem Ing. Oldřichem Vlasákem.

Návrh zadání Územního plánu Hradce Králové (dále jen ÚPHK) je vystaven k veřejnému nahlédnutí ve vitrínách odboru hlavního architekta v budově Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové 2, ve 2. patře levého křídla v termínu

od 23. června 2011 do 22. července 2011.

Do návrhu zadání ÚPHK je možné ve stejném termínu nahlédnout také zde:

pdf Zadání ÚPHK - návrh, (23,4 MB)

V souladu s § 47 odst.2) stavebního zákona může každý v uvedeném termínu uplatnit své připomínky.

Pro podání připomínky je možné využít připravený formulář, který je ke stažení zde:

doc Formulář na připomínky k návrhu zadání UPHK, (172,5 kB)

Občané, kteří uplatnili v měsíci březnu letošního roku své „podněty pro nový ÚPHK“ nemusí podávat k návrhu zadání ÚPHK stejné připomínky. V návrhu zadání ÚPHK je již zapracován (na str. 22 odst. d.1.19 ) pokyn projektantovi ve vztahu k „podnětům pro nový ÚPHK“ získaným od veřejnosti a k neschváleným návrhům na pořízení změn současně platného Územního plánu města Hradec Králové.

Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území města, ochranu jeho hodnot, jeho plošné a prostorové uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Obsah a způsob zpracování návrhu zadání ÚPHK, obsahujícího úkoly a požadavky pro projektanta je zvolen s ohledem na obsah a míru podrobnosti příslušející územnímu plánu a na nutnost zajištění kontinuity celého procesu pořízení od začátku do konce tj. zadání, konceptu a návrhu ÚPHK. Z uvedených důvodů nemůže být návrh zadání zpracován podrobnějším způsobem vztaženým k podrobnosti jednotlivých staveb, opatření či pozemků.

Návrh zadání ÚPHK bude na základě výsledků veřejného projednání upraven ve spolupráci s určeným zastupitelem panem Ing. Oldřichem Vlasákem a předložen ke schválení.

Návrh zadání ÚPHK bude schvalovat v samostatné působnosti Zastupitelstvo města Hradec Králové.

Plánovaný termín jeho schválení je dle harmonogramu říjen 2011.

Na základě schváleného zadání ÚPHK zahájí projektant vlastní práce na konceptu ÚPHK.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty