Projednání návrhu Územního plánu Hradce Králové

Projednání návrhu Územního plánu Hradce Králové

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vám oznámit, že dne 28. 04. 2016 jsme převzali od zpracovatelů, Autorského sdružení Tomáš Vymetálek Architects s.r.o. a Doc. Ing. arch. Patrik Kotas, kompletní návrh Územního plánu Hradce Králové včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (dále jen návrh ÚPHK).

Návrh ÚPHK  byl zpracován na základě Pokynů pro zpracování návrhu ÚPHK, které schválilo Zastupitelstvo města Hradec Králové na svém 37. zasedání konaném dne 24. 06. 2014  svým usnesením č. ZM/2014/1993.

Na základě uvedených skutečnosti je možné přistoupit k další fázi procesu pořízení ÚPHK, kterou je

řízení o návrhu Územního plánu Hradce Králové

podle § 52 zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákona), ve znění pozdějších předpisů, které bude probíhat

od 02. 05. 2016.

Odkaz na veřejnou vyhlášku: návrh ÚPHK - veřejná vyhláška

Níže uvedené termíny byly stanoveny v souladu s ustanovením § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Stavebním zákonem stanovená lhůta pro zveřejnění návrhu ÚPHK byla nadstandardně prodloužena o 22 dnů. 

Informace o plánovaných termínech budou zveřejněny na začátku května a v průběhu června ve zpravodaji Radnice a v červnu také v Královéhradeckém kinožurnálu.  


Po celou dobu projednávání bude návrh ÚPHK zveřejněn a zpřístupněn následujícím způsobem:

  • v elektronické podobě  -  zde na internetových stránkách města:

Odkaz na informace o návrhu včetně tabulky odkazů na textovou a grafickou část ve formátu PDF:

NÁVRH Územního plánu Hradce Králové

Přímý odkaz  na mapový server MMHK, který v novém okně umožňuje interaktivní prohlídku grafické části návrhu ÚPHK s možností vyhledávání pozemků:

Návrh Územního plánu Hradce Králové - INTERAKTIVNÍ MAPA

  • v tištěné podobě  -  v kancelářích odboru hlavního architekta v levém křídle, ve 2. patře budovy Magistrátu města Hradec Králové, ČSA 408, Hradec Králové

Pracovníci odboru hlavního architekta jsou připraveni konzultovat a odpovídat na dotazy v rozsahu svých kompetencí nejlépe po předchozí dohodě v kancelářích, odboru hlavního architekta, oddělení územního plánování v levém křídle, ve 2. patře budovy Magistrátu města Hradec Králové, ČSA 408, Hradec Králové.

V souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona se bude konat: 

Veřejné projednání návrhu ÚPHK,

spojené s výkladem zpracovatele ÚPHK, které se bude konat

dne 22. 06. 2016 od 16.15 hodin

ve velkém sále Adalbertina, ČSA 300, Hradec Králové

Námitky proti návrhu ÚPHK mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.

Připomínky k návrhu ÚPHK může uplatnit každý.

Pro uplatnění námitek a připomínek lze použít připravený formulář, který je ke stažení zde:

formulář na připomínky - námitky

Žádáme ty občany, kteří již v roce 2012 uplatnili námitku či připomínku ke konceptu ÚPHK, aby tuto skutečnost ve svém podání námitky či připomínky k návrhu ÚPHK uvedli.

Námitky a připomínky lze v souladu s § 52, odst. 3 stavebního zákona uplatnit nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání tj.

nejpozději do 29. 06. 2016.

Důležitá upozornění:

  • - K námitkám a připomínkám uplatněným po stanovené lhůtě tj. po 29. 06. 2016 se nepřihlíží.
  • - Připomínky a námitky musí být uplatněny písemnou formou na podatelnu Magistrátu města Hradec Králové a musí obsahovat identifikační údaje o podateli a další náležitosti podle správního řádu. Námitky navíc musí obsahovat odůvodnění požadavku, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou.
  • - Na jednotlivé námitky a připomínky nebude jednotlivě písemně odpovídáno. V souladu s § 53 stavebního zákona budou jednotlivá podání vyhodnocena ve spolupráci s určeným zastupitelem Ing. Oldřichem Vlasákem.
  • - V souladu s § 52 odst. 4 stavebního zákona se ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje se nepřihlíží.

Nad rámec stavebního zákona připravil odbor hlavního architekta ve spolupráci se zpracovateli územního plánu pro veřejnost také:

Odpoledne s novým územním plánem,

které se bude konat dne 25. 05. 2016, ve 14 – 17 hodin

v Informačním centru, Eliščino nábřeží 626, Hradec Králové

V uvedené době budou v Informačním centru přítomni zástupci zpracovatele a pořizovatele ÚPHK, kteří budou připraveni odpovídat na dotazy občanů. 

Veškeré informace o plánovaných termínech projednání budou v dostatečném časovém předstihu zveřejněny zde na webových stránkách města, úřední desce magistrátu města a také ve zpravodaji Radnice.


Na této stránce budou zveřejňovány aktuality, týkající se postupu pořizování nového územního plánu.Odkaz na platný Územní plán města Hradec Králové

     Územní plán města Hradec Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty