Pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu Hradce Králové jsou schváleny

Zastupitelstvo města Hradec Králové na svém 37. zasedání konaném dne 24. 6.2014 schválilo svým usnesením č. ZM/2014/1993 Pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu Hradce Králové.

Pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu Hradce Králové (dále jen Pokyny) jsou dokumentem, který se skládá z vlastních pokynů pro zpracování návrhu ÚPHK včetně návrhu rozhodnutí o výběru varianty a z odůvodnění, jehož součástí je mimo jiné vyhodnocení, jak byly zohledněny námitky a připomínky uplatněné ke konceptu ÚPHK.

Celý materiál je uložen u pořizovatele, tj. na odboru hlavního architekta. Zde je také připraven pro veřejnost k nahlédnutí s tím, že pracovníci odboru hlavního architekta jsou připraveni k němu poskytnout potřebný komentář.

Platná legislativa neukládá pořizovateli v této fázi procesu pořízení územního plánu zveřejnit Pokyny způsobem umožňujícím dálkový přístup. Stejně tak, jako neukládá povinnost písemně odpovídat na námitky a připomínky uplatněné ke konceptu jednotlivým podatelům. Přesto odbor hlavního architekta připravil písemná vyhodnocení jednotlivých námitek a připomínek. Proto mají nyní všichni ti, kdo uplatnili při veřejném projednání konceptu ÚPHK v červenci – září 2012 námitku nebo připomínku, možnost přijít na odbor hlavního architekta a seznámit se s vyhodnocením svého podání a případně si písemné vyhodnocení námitky nebo připomínky vyzvednout.

Vzhledem k tomu, že celý materiál Pokynů je poměrně obsáhlý, vzájemně provázaný a obsahuje osobní údaje, nebude, zejména ohledem na ochranu osobních údajů, zpřístupněn na webových stránkách města.

Na základě schválených Pokynů bude zpracovatel ÚPHK – Autorské sdružení Tomáš Vymetálek Architects s.r.o. a Doc. Ing. arch. Patrik Kotas  zpracovávat návrh ÚPHK. Návrh ÚPHK bude na rozdíl od konceptu již pouze v jedné variantě. Práce na návrhu budou trvat minimálně do konce letošního roku.

Návrh ÚPHK bude po svém dokončení opět veřejně prezentován a projednáván. Veřejnost tak bude mít znovu právo uplatnit k návrhu územního plánu své připomínky a námitky.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty