Péče o rodinu a děti

Pomoc v situacích spojených s rozpadem rodiny, úpravou práv a povinností rodičů k nezl. dětem a další.

Sociální pracovníci oddělení SPOD MM HK se účastní řešení sporů o děti v pozici:

a)   opatrovníka a poručníka (dle § 17 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
dále jen SPOD), může být ustanoven opatrovníkem i v případě zastupování dítěte ve vztahu k cizině, včetně kolizního opatrovnictví

b)    veřejného poručníka do doby, kdy soud jmenuje dítěti poručníka nebo dokud se poručník neujme funkce

c)    orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dle zákona č. 359/1999 Sb., o SPOD) – výkon státní správy vymezený specifickou právní úpravou opravňující k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Jaká je role kolizního opatrovníka?

Úkolem opatrovníka je hájit zájmy nezletilého dítěte a vyjadřovat se při soudních jednáních v jeho prospěch. Kolizní opatrovník není v pozici, která by předpokládala obhajobu zájmů otce či matky dětí. Úkolem pracovníků orgánu SPOD není určovat, který z rodičů má ve sporu o děti pravdu či kdo je vinen. Je v prvé řadě na rodičích, aby se v otázkách péče a výchovy v zájmu svých dětí dohodli. Schopnost rodičů spolu komunikovat, kooperovat
ve věcech týkajících se dětí a respektovat jeden druhého jako rodiče je nedílnou součástí rodičovské odpovědnosti.

Jaké jsou základní činnosti pracovníků oblasti péče o rodinu a děti?

Pracovníci pomáhají zejména při řešení životních situací spojených s rozpadem rodiny a úpravou práv a povinností rodičů k nezletilým dětem, při řešení situací dětí narozených mimo manželství včetně pomoci jejich matkám, při řešení situací souvisejících s určením vyživovací povinnosti včetně neplnění vyživovací povinnosti ze strany povinného, při řešení situací nedostatečné péče o děti. Pracovníci také pomáhají při řešení konfliktních vztahů mezi rodiči včetně domácího násilí, které nepříznivě působí na vývoj dětí. Rodiny s dětmi
mohou využívat specifickou službu našeho oddělení, kterou je tzv. interní sanace rodiny či podpora rodiny. Jde o pomáhající činnost a přístup usilující nejdříve o posílení možností rodiny včetně posilování rodičovských kompetencí v zájmu dětí a až při případném neúspěchu hledání náhradních řešení pro děti, např. formou umístění do pěstounské péče se zachováním kontaktů s biologickou rodinou a pokud možno i s perspektivou návratu dítěte do biologické rodiny.

Působnost pracovníků oddělení (720 kB) - zde se po rozkliknutí dozvíte, kdo z níže uvedených pracovníků spravuje jaký územní obvod.

Kontakt

e-mail

kancelář

přízemí

telefon

495 707 xxx

mobil

Hudáková Blanka, Bc.

Blanka.Hudakova@mmhk_cz

č.34

365

731 131 187

Kaupová Kateřina, Mgr.

Katerina.Kaupova@mmhk_cz

č.49/B

349

725 644 257

Kárníková Renáta, Dis.

Renata.Karnikova@mmhk_cz

č.37

378

725 644 258

Kuchařová Kateřina, Bc.

Katerina.Kucharova@mmhk_cz

č.33

323

725 954 836

Křížová Pavlína, Mgr.

Pavlina.Krizova@mmhk_cz

č.33

373

725 954 836

Macejová Marcela

Marcela.Macejova@mmhk_cz

č.37A

371

725 644 255

Malá Martina, Dis.

Martina.Mala2@mmhk_cz

č.40/4

379

725 644 260

Mejsnarová Klára, Mgr.

Klara.Mejsnarova@mmhk_cz

č.40/1

385

731 131 015

Mifková Hana, Mgr.

Hana.Mifkova@mmhk_cz

č.37

386

725 644 260

Mikolášková Edita, Mgr.

Edita.Mikolaskova@mmhk_cz

č.48

366

725 644 254

Řezníčková Marta, Mgr.

Marta.Reznickova@mmhk_cz

č.37

381

725 644 259

Sabolová Jana

Jana.Sabolova@mmhk_cz

č.49/B

376

725 644 257

Šulcová Jaroslava, Bc.

Jaroslava.Sulcova@mmhk_cz

č.40/3

387

725 644 283

Vašáková Eva, Bc.

Eva.Vasakova@mmhk_cz

č.40/1

377

731 131 015

Zídková Lucie, Mgr.

Lucie.Zidkova@mmhk_cz

č.48

370

725 644 254

Užitečné odkazy: 

Edice Radnice - nabídka sociálních služeb a užitečných informací.

Dětské krizové centrum NOMIA (DKC) - krizová intervence, sociálně právní poradenství, trestně právní poradenství, psychoterapeutické konzultace (individuální, párové, rodinné), asistovaný styk a doprovázení.

Manželská a rodinná poradna - bezplatné poradenství, podpora rodinám s dětmi, manželům, partnerům a jednotlivcům, když se ocitnou v náročné, tíživé životní situaci. 

Středisko výchovné péče Návrat - výchovné (rodinné) poradenství, krizová intervence, individuální a rodinná psychoterapie, psychologické vyšetření a diagnostika, kazuistické a metodické konzultace.

Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje - diagnostická a terapeutická činnost, odborné konzultace.

Bezplatná právní poradna v Infocentru v HKzajišťuje Česká advokátní komora v Hradci Králové. Občanům je k dispozici každou středu od 13:00 do 17:00 a zodpoví otázky zejména v oblasti práva občanského, rodinného, pracovního a insolvenčního. Porada u každého žadatele by neměla překročit 15 – 20 min.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty