Oddělení hospodaření a evidence majetku města (OM1)

se zabývá především vydáváním vyjádření k záměrům, které jsou povolovány v rámci stavebního řízení, územního řízení, dále pak vydává vyjádření ke zřízení nebo úpravě sjezdu z místní  komunikace, s přesahem požárně nebezpečného prostoru, vyjádření jako vlastníka sousedních pozemků a vyřizuje žádost pro zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové, IČ 00268810. Dále zajišťuje agendu nakládání s nemovitým majetkem města, tedy zejména uzavírání nájemních nebo pachtovních smluv, kupních smluv (prodej i nákup nemovitostí), darovacích, smluv o výpůjčce. Zároveň vede agendu městských bytů a zajišťuje jejich pronájem či prodej.

Oddělení lze rozdělit do dvou následujících tematických celků (úseků)

A) Úsek správy bytů

.

B) Úsek hospodaření a evidence majetku města:

Formuláře odd. OM1 - vyjádření k záměrům, věcná břemena aj.

Návod jak postupovat při podání žádosti o zřízení věcného břemene apod.

 • Realizace výběrových řízení na prodej (pronájem) majetku města v souladu se zásadami stanovenými orgány města   -  směrnice č. 6/2008, pro nakládání s nemovitým majektem města Hradec Králové.

Informace o dispozicích s majetkem města ( prodej, pronájem, směna, výkupy, věcná břemena) a další informace o nemovitém majetku Statutárního města Hradec Králové poskytují pracovníci Oddělení hospodaření a evidence majetku města .

Rozsah činnosti oddělení

 • na základě rozhodnutí orgánů města zabezpečuje nakládání s majetkem města;
 • vyřizuje restituční požadavky oprávněných osob ve spolupráci s pozemkovým úřadem MZČR;
 • prokazuje vlastnictví k nemovitostem;
 • zřizuje věcná břemena a jiná práva k nemovitostem;
 • vede evidenci a zajišťuje inventarizaci hmotného investičního majetku obce ve spolupráci s ekonomickým odborem;
 • spolupracuje při komplexních a dočasných pozemkových úpravách;
 • zpracovává písemné podklady pro rozhodování orgánů města;
 • vydává souhlas s dotčením majetku města jako vlastník sousedního pozemku nebo stavby, popřípadě jako ten, kdo k nim má právo odpovídající věcnému břemeni a jako soused pro územní souhlas a pro ohlašované stavby;
 • zajišťuje v koordinaci s organizacemi a společnostmi spadajícími do působnosti odboru plnění povinnosti vlastníka technické infrastruktury do 30 dnů od podání žádosti sdělit stavebníkovi údaje o poloze technické infrastruktury, podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby;
 • vyjadřuje se jako vlastník nemovitostí nebo jako soused nemovitostí ke stavebnímu řízení a k vydání kolaudačního souhlasu;
 • pro veškerá řízení vedených podle stavebního zákona dává souhlas vlastníka místní komunikace ke zvláštnímu užívání komunikace, k připojení komunikací a k připojení sousední nemovitosti ke komunikaci ve vztahu k místním komunikacím ve vlastnictví města Hradec Králové;
 • zpracovává podněty veřejnosti, komisí místních samospráv a ostatních subjektů související s činností organizací v působnosti odboru;

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty