Odbor stavební

Odbor stavební především zajišťuje v přenesené působnosti výkon pravomoci obecného stavebního úřadu podle stavebního zákona, a to v rozsahu vymezeném organizačním řádem Magistrátu města. 

Od 1.7.2016 probíhá reorganizace stavebního odboru. Stránky budou průběžně
aktualizovány.
Vedoucí odboru

Ing. Michal Jandík
Telefon: 495707850, 725644264
e-mail: Michal.Jandik@mmhk_cz

Seznam pracovníků odboru

Adresa odboru

Magistrát města Hradec Králové
Odbor stavební
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové

3. patro v pravém křídle budovy - oddělení stavebního úřadu města I

                                                    - část oddělení stavebního úřadu města II 

2. patro v pravém křídle budovy - oddělení stavebního úřadu obcí

                                                   - část oddělení stavebního úřadu města II

Úřední hodiny

pondělí           8:00 – 17:00 hodin
středa             8:00 – 17:00 hodin

V ostatní dny si lze sjednat schůzku s kompetentním zaměstnancem mimo uvedené hodiny

Vnitřní členění odboru
 • oddělení stavebního úřadu města I
  (vedoucí oddělení Ing. Ludvík Paulus, tel.: +420 495 707 860, e-mail:Ludvik.Paulus@mmhk_cz)
 • oddělení stavebního úřadu města II
  (vedoucí oddělení Bc. David Štancl, tel. +420 495 707 871, e-mail: David.Stancl@mmhk_cz)
 • oddělení stavebního úřadu obcí
  (vedoucí oddělení Ing. Vladimír Jeřábek, tel.: +420 495 707 880, e-mail:Vladimir.Jerabek@mmhk_cz)

Nové členění od 1.7.2016:

Rozdělení stavebního úřadu města I (Jih HK – vedoucí Ing. Ludvík Paulus):

Pražské Předměstí sever                                                    L. Fabiánová, J. Marek

Nový Hradec Králové západ                                               S. Sobola, E. Voříšková

Třebeš, Kluky, Roudnička                                                   M. Musilová, M. Zbirovská

Kukleny, Plačice, Březhrad, PR. PŘ. jih                             V . Korda, J. Jírovcová

Nový Hradec Králové východ, Malšova Lhota, Malšovice  J. Militký, I. Loskotová

Rozdělení stavebního úřadu města II (Sever HK – vedoucí Bc. David Štancl):

Slezská Předměstí                                                              J. Krušinová, P. Baková

Pouchov, Věkoše, Plácky                                                   V. Mergl, J. Melichárková

Svobodné Dvory, Svinary                                                   D. Vápeníková, M. Miličková

Hradec Králové, Slatina, Piletice                                        G. Aubusová, P. Bojadžiev

Plotiště nad L., Rusek                                                        A. Vančatová, J. Žampová

Původní členění pro žádosti podané před 1.7.2016:

Rozdělení území pracovníků oddělení stavebně správního, pracovníků oddělení stavebního úřadu obcí a pracovníků oddělení územně správního za účelem poskytování vstupních konzultací.

Do archivu zdejšího stavebního úřadu lze nahlédnou úřední dny (pondělí, středa) po předchozím objednání - Cupalová Kateřina (Katerina.Cupalova@mmhk_cz), tel. 495707856.

Rozsah činnosti

Odbor stavební především zajišťuje v přenesené působnosti výkon pravomoci obecného stavebního úřadu podle stavebního zákona, a to v rozsahu vymezeném organizačním řádem Magistrátu města.

Pravomoc obecného stavebního úřadu je dána místem, ve kterém se konkrétní stavba, pozemek či zařízení nachází – jedná se o území statutárního města Hradce Králové a o území vyjmenovaných obcí okresu Hradec Králové. 

Odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové vykonává funkci pořizovatele územního plánu, vede evidenci územního plánu a poskytuje informace k územnímu plánu.

Odbor stavební není příslušný k povolování speciálních staveb – tj. staveb pozemních komunikací, vodohospodářských staveb, staveb leteckých, staveb drah a na dráze. Tyto činnosti zajišťují speciální stavební úřady podle zvláštních právních předpisů.

Do činnosti odboru patří zejména tyto úkony:

 • vydává územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území, o dělení nebo scelování pozemků, o ochranném pásmu (mimo území města Hradec Králové),
 • vydává územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí (mimo území města Hradec Králové)
 • uzavírá veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní rozhodnutí (mimo území města Hradec Králové)
 • vydává souhlasy pro speciální stavební úřady (mimo území města Hradec Králové),
 • vydává souhlas s provedením ohlášeného záměru
 • vydává stavební povolení a povolení změn stavby před dokončením,
 • uzavírá veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení
 • přijímá oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
 • vydává společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
 • vydává rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení
 • povoluje užívání stavby
 • vydává souhlas popř. rozhodnutí o změně v užívání stavby
 • vydává souhlas popř. rozhodnutí o odstranění stavby
 • provádí kontrolní prohlídky
 • nařizuje neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy, provedení udržovacích prací, vyklizení stavby
 • vydává rozhodnutí o udělení výjimky z obecných technických požadavků na výstavbu,
 • vydává výzvy ke zjednání nápravy při zjištění závad na stavbě
 • zjišťuje porušení stavebního zákona a vydává rozhodnutí o uložení sankce,
 • projednává nepovolené stavby v řízení o odstranění stavby
 • ověřuje dokumentace skutečného provedení nebo pasportu stavby
 • rozhoduje o vyvlastnění
 • eviduje a ukládá dokumentace, rozhoduje o nahlédnutí do dokumentace

Další činnosti odboru

 • přijímá a prověřuje podněty za účelem dalšího postupu podle stavebního zákona
 • poskytuje statistické údaje pro potřeby Českého statistického úřadu
 • poskytuje informace podle zák. č. 106/1999 Sb.
 • rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích podle správního řádu
 • edituje data v registru územní identifikace, adres a nemovitostí
Nadřízený orgán

Nadřízeným orgánem obecného stavebního úřadu v přenesené působnosti je Krajský úřad Královéhradeckého kraje – odbor územního plánování a stavebního řádu, který rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí obecného stavebního úřadu, a vykonává kontrolní a metodickou činnost.

Adresa:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Další informace

     Platný Územní plán města Hradec Králové

     Změny územního plánu

     Nový územní plán Hradce Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty