Odbor stavební

Odbor stavební především zajišťuje v přenesené působnosti výkon pravomoci obecného stavebního úřadu podle stavebního zákona, a to v rozsahu vymezeném organizačním řádem Magistrátu města.

Vedoucí odboru

Ing. Michal Jandík
Telefon: 495707850, 725644264
e-mail: Michal.Jandik@mmhk_cz

Seznam pracovníků odboru

Adresa odboru

Magistrát města Hradec Králové
Odbor stavební
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
3. patro v pravém křídle budovy - oddělení stavebně správní
2. patro v pravém křídle budovy - oddělení stavebního úřadu obcí

Úřední hodiny

pondělí           8:00 – 17:00 hodin
středa            8:00 – 17:00 hodin

Vnitřní členění odboru
 • oddělení stavebně správní
  (vedoucí oddělení Ing. Ludvík Paulus, tel.: +420 495 707 860, e-mail:Ludvik.Paulus@mmhk_cz)
 • oddělení stavebního úřadu obcí
  (vedoucí oddělení Ing. Vladimír Jeřábek, tel.: +420495707880, e-mail: Vladimir.Jerabek@mmhk_cz)

Rozdělení území za účelem poskytování vstupních konzultací.

Rozsah činnosti

Odbor stavební především zajišťuje v přenesené působnosti výkon pravomoci obecného stavebního úřadu podle stavebního zákona, a to v rozsahu vymezeném organizačním řádem Magistrátu města.

Pravomoc obecného stavebního úřadu je dána místem, ve kterém se konkrétní stavba, pozemek či zařízení nachází – jedná se o území statutárního města Hradce Králové a o území vyjmenovaných obcí okresu Hradec Králové. Pravomoc pro území statutárního města Hradce Králové je odlišná od pravomoci na území jednotlivých obcí okresu Hradec Králové. Samostatné územní rozhodnutí, povolení reklamních, informačních a propagačních zařízení, souhlasy k dělení pozemků a vyjádření podle § 15 stavebního zákona na území statutárního města Hradec Králové vydává odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové, který současně vykonává funkci pořizovatele územního plánu, vede evidenci územního plánu a poskytuje informace k územnímu plánu.

Odbor stavební není příslušný k povolování speciálních staveb – tj. staveb pozemních komunikací, vodohospodářských staveb, staveb leteckých, staveb drah a na dráze. Tyto činnosti zajišťují speciální stavební úřady podle zvláštních právních předpisů.

Do činnosti odboru patří zejména tyto úkony:

 • vydává územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území, o dělení nebo scelování pozemků, o ochranném pásmu (mimo území města Hradec Králové),
 • vydává územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí (mimo území města Hradec Králové)
 • uzavírá veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní rozhodnutí (mimo území města Hradec Králové)
 • vydává souhlasy pro speciální stavební úřady (mimo území města Hradec Králové),
 • vydává souhlas s provedením ohlášeného záměru
 • vydává stavební povolení a povolení změn stavby před dokončením,
 • uzavírá veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení
 • přijímá oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
 • vydává společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
 • vydává rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení
 • povoluje užívání stavby
 • vydává souhlas popř. rozhodnutí o změně v užívání stavby
 • vydává souhlas popř. rozhodnutí o odstranění stavby
 • provádí kontrolní prohlídky
 • nařizuje neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy, provedení udržovacích prací, vyklizení stavby
 • vydává rozhodnutí o udělení výjimky z obecných technických požadavků na výstavbu,
 • vydává výzvy ke zjednání nápravy při zjištění závad na stavbě
 • zjišťuje porušení stavebního zákona a vydává rozhodnutí o uložení sankce,
 • projednává nepovolené stavby v řízení o odstranění stavby
 • ověřuje dokumentace skutečného provedení nebo pasportu stavby
 • rozhoduje o vyvlastnění
 • eviduje a ukládá dokumentace, rozhoduje o nahlédnutí do dokumentace

Další činnosti odboru

 • přijímá a prověřuje podněty za účelem dalšího postupu podle stavebního zákona
 • poskytuje statistické údaje pro potřeby Českého statistického úřadu
 • poskytuje informace podle zák. č. 106/1999 Sb.
 • rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích podle správního řádu
 • edituje data v registru územní identifikace, adres a nemovitostí
Nadřízený orgán :

Nadřízeným orgánem obecného stavebního úřadu v přenesené působnosti je Krajský úřad Královéhradeckého kraje – odbor územního plánování a stavebního řádu, který rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí obecného stavebního úřadu, a vykonává kontrolní a metodickou činnost.

Adresa:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

odbor územního plánování a stavebního řádu

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty