Odbor stavební

Odbor stavební především zajišťuje v přenesené působnosti výkon pravomoci obecného stavebního úřadu podle stavebního zákona, a to v rozsahu vymezeném organizačním řádem Magistrátu města. 

Od 1.7.2016 probíhá reorganizace stavebního odboru. Stránky budou průběžně
aktualizovány.
Vedoucí odboru

Ing. Michal Jandík
Telefon: 495707850, 725644264
e-mail: Michal.Jandik@mmhk_cz

Seznam pracovníků odboru

Adresa odboru

Magistrát města Hradec Králové
Odbor stavební
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové

3. patro v pravém křídle budovy - oddělení stavebně správní

2. patro v pravém křídle budovy - oddělení stavebního úřadu obcí

2. patro v levém křídle budovy – oddělení územně správní

Úřední hodiny

pondělí           8:00 – 17:00 hodin
středa             8:00 – 17:00 hodin

V ostatní dny si lze sjednat schůzku s kompetentním zaměstnancem mimo uvedené hodiny

Vnitřní členění odboru
 • oddělení stavebně správní
  (vedoucí oddělení Ing. Ludvík Paulus, tel.: +420 495 707 860, e-mail:Ludvik.Paulus@mmhk_cz)
 • oddělení stavebního úřadu obcí
  (vedoucí oddělení Ing. Vladimír Jeřábek, tel.: +420495707880, e-mail: Vladimir.Jerabek@mmhk_cz)
 • oddělení územně správní
  (vedoucí oddělení Eva Hrušková, tel. +420 495 707 620, e-mail: Eva.Hruskova@mmhk_cz)

Rozdělení území pracovníků oddělení stavebně správního, pracovníků oddělení stavebního úřadu obcí a pracovníků oddělení územně správního za účelem poskytování vstupních konzultací.

Do archivu zdejšího stavebního úřadu lze nahlédnou úřední dny (pondělí, středa) po předchozím objednání - Cupalová Kateřina (Katerina.Cupalova@mmhk_cz), tel. 495707856.

Rozsah činnosti

Odbor stavební především zajišťuje v přenesené působnosti výkon pravomoci obecného stavebního úřadu podle stavebního zákona, a to v rozsahu vymezeném organizačním řádem Magistrátu města.

Pravomoc obecného stavebního úřadu je dána místem, ve kterém se konkrétní stavba, pozemek či zařízení nachází – jedná se o území statutárního města Hradce Králové a o území vyjmenovaných obcí okresu Hradec Králové. 

Odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové vykonává funkci pořizovatele územního plánu, vede evidenci územního plánu a poskytuje informace k územnímu plánu.

Odbor stavební není příslušný k povolování speciálních staveb – tj. staveb pozemních komunikací, vodohospodářských staveb, staveb leteckých, staveb drah a na dráze. Tyto činnosti zajišťují speciální stavební úřady podle zvláštních právních předpisů.

Do činnosti odboru patří zejména tyto úkony:

 • vydává územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území, o dělení nebo scelování pozemků, o ochranném pásmu (mimo území města Hradec Králové),
 • vydává územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí (mimo území města Hradec Králové)
 • uzavírá veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní rozhodnutí (mimo území města Hradec Králové)
 • vydává souhlasy pro speciální stavební úřady (mimo území města Hradec Králové),
 • vydává souhlas s provedením ohlášeného záměru
 • vydává stavební povolení a povolení změn stavby před dokončením,
 • uzavírá veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení
 • přijímá oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
 • vydává společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
 • vydává rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení
 • povoluje užívání stavby
 • vydává souhlas popř. rozhodnutí o změně v užívání stavby
 • vydává souhlas popř. rozhodnutí o odstranění stavby
 • provádí kontrolní prohlídky
 • nařizuje neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy, provedení udržovacích prací, vyklizení stavby
 • vydává rozhodnutí o udělení výjimky z obecných technických požadavků na výstavbu,
 • vydává výzvy ke zjednání nápravy při zjištění závad na stavbě
 • zjišťuje porušení stavebního zákona a vydává rozhodnutí o uložení sankce,
 • projednává nepovolené stavby v řízení o odstranění stavby
 • ověřuje dokumentace skutečného provedení nebo pasportu stavby
 • rozhoduje o vyvlastnění
 • eviduje a ukládá dokumentace, rozhoduje o nahlédnutí do dokumentace

Další činnosti odboru

 • přijímá a prověřuje podněty za účelem dalšího postupu podle stavebního zákona
 • poskytuje statistické údaje pro potřeby Českého statistického úřadu
 • poskytuje informace podle zák. č. 106/1999 Sb.
 • rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích podle správního řádu
 • edituje data v registru územní identifikace, adres a nemovitostí
Nadřízený orgán

Nadřízeným orgánem obecného stavebního úřadu v přenesené působnosti je Krajský úřad Královéhradeckého kraje – odbor územního plánování a stavebního řádu, který rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí obecného stavebního úřadu, a vykonává kontrolní a metodickou činnost.

Adresa:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Další informace

     Platný Územní plán města Hradec Králové

     Změny územního plánu

     Nový územní plán Hradce Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty