Odbor správy majetku města

Odbor se zabývá evidencí majetku Statutárního města Hradec Králové a zastupuje vlastníka při uzavírání právních závazků týkajících se nájmů a prodejů bytů a nebytových prostor. Dále pak zastupuje Město jako vlastníka při uzavírání smluv na prodej, nájem, koupi či jiného právního vztahu týkajícího se evidovaného majetku. Odbor má také na starosti komunikaci s organizacemi: Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o., příspěvková organizace Technické služby Hradec Králové, Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. a Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

Vedoucí odboru:

Mgr. Ondřej Votroubek
Telefon: +420 495 707 560
e-mail: Ondrej.Votroubek@mmhk_cz

Seznam pracovníků odboru

Adresa odboru

Magistrát města Hradec Králové
Odbor správy majetku města
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
Pravé křídlo budovy, 2. nadzemní podlaží (označení "1. patro"), č. dveří 204 až 216

Úřední hodiny

pondělí, středa  8:00 - 17:00
V úterý, čtvrtek a pátek je možné sjednat schůzku pouze po telef. dohodě s konkrétním pracovníkem.

Vnitřní členění
Rozsah činnosti

V níže uvedených případech zastupuje jako vlastníka Statutární město Hradec Králové, IČ 00268810, DIČ CZ00268810 (dále jen "město"), případně zastupuje obec

 • na základě rozhodnutí orgánů města, popř. v rozsahu oprávnění daných vnitřními předpisy zabezpečuje nakládání s majetkem města dle Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení);
 • vede evidenci nemovitého majetku města, vč. odpisů dle platných předpisů a výstupů pro statistické výkazy;
 • vyřizuje restituční požadavky oprávněných osob ve spolupráci s Pozemkovým úřadem MZČR;
 • prokazuje vlastnictví k nemovitostem;
 • zřizuje věcná břemena a jiná práva k nemovitostem;
 • podává návrhy na demolice a odstranění staveb v majetku města;
 • vymezuje nemovitý majetek, který je pronajímán nebo předáván do správy organizacím, jejichž je město zřizovatelem;
 • navrhuje interní normy pro nakládání s nemovitým majetkem (postupy, ceny apod.);
 • uzavírá dohody o uznání a splátkách dluhu vzniklého z titulu neuhrazeného nájemného za užívání bytu, nebytového prostoru, pozemku nebo jiné nemovitosti ve vlastnictví města, pokud lhůta splatnosti dluhu nepřesáhne 18 měsíců;
 • spolupracuje při komplexních a dočasných pozemkových úpravách;
 • zpracovává přiznání k dani z převodů nemovitostí a k dani z nemovitostí;
 • zpracovává písemné podklady pro rozhodování orgánů města;
 • zastupuje město v řízeních podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zejména dává souhlas vlastníka místní komunikace ke zvláštnímu užívání komunikace, k připojení komunikací a k připojení sousední nemovitosti ke komunikaci ve vztahu k místním komunikacím ve vlastnictví města Hradec Králové; dále při projednávání jiného než běžného užívání pozemní komunikace ve vlastnictví města - kulturní, sportovní, propagační a podobné akce, reklamních poutačů "A", umísťování lešení, zařízení staveniště, kontejneru na stavební suť, vyhrazení trvalého parkovacího místa (vč. ZTP);
 • vyjadřuje se k záměru umístění dočasného i trvalého dopravního značení, dále se vyjadřuje k dočasným uzavírkám komunikací a ke stanovení objízdných tras;
 • uzavírá smlouvy o podmínkách udělení souhlasu k provádění výkopových prací, kontroluje provádění těchto prací a přebírá pozemky zpět po jejich dokončení;
 • rozhoduje o povolení užívání veřejného prostranství (mimo komunikace), včetně uzavírání příslušných smluv a připravuje podklady pro vyměření poplatku za užívání veřejného prostranství mimo místní komunikace dle obecně závazné vyhlášky č. 9/2013 ve znění pozdějších předpisů;
 • rozhoduje o povolení zvláštního užívání komunikací v případech, kdy užívání nepřesáhne dobu 10 dnů, nezasahuje do vozovky určené pro motorovou dopravu, nevyžaduje dopravní značení, pro pěší je zachován průchod minimálně v šíři 1,5 m, nedochází k pevnému spojení konstrukce s povrchem chodníku a nedochází k jakémukoliv stavebnímu zásahu do vozovky či chodníku;
 • předkládá voleným orgánům města návrh na zřízení, změnu nebo zrušení organizace včetně návrhů znění či úpravy zřizovací listiny organizace;
 • předkládá radě města návrh na jmenování a odvolání ředitele organizace v působnosti odboru;
 • spolupracuje při sestavování rozpočtu veřejných prostředků a jeho změn u organizací v působnosti odboru a pro  zajištění  komunálních služeb jinými subjekty než založenými nebo zřízenými městem;
 • zajišťuje projednání těchto rozpočtů ve volených orgánech města;
 • zajišťuje průběžnou kontrolu průběhu investičních akcí v působnosti odboru;
 • předkládá návrhy na stanovení platů, mimořádných odměn ředitelů organizací;
 • řídí a věcně uplatňuje prosazování zájmů města v organizacích v působnosti odboru;
 • věcně řídí organizace v působnosti odboru a prosazuje zájmy města ve společnostech  v působnosti odboru;
 • zpracovává podněty veřejnosti, komisí místních samospráv a ostatních subjektů související s majetkem města, se zájmy města v řízeních, jejichž je město účastníkem a s činností organizací  v působnosti odboru;
 • je účastníkem procesu zadávání vybraných veřejných zakázek u organizací v působnosti odboru;
 • zabezpečuje agendu nájmu majetku města včetně bytového a nebytového fondu a v souladu s rozhodnutím volených orgánů a závaznými předpisy realizuje smluvní nájemní vztahy vč. vazby na daňové zákony (daň z příjmů, DPH);
 • jménem města se vyjadřuje k výměnám bytů, vydává vyjádření k přihlášení k trvalému pobytu;
 • ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví zabezpečuje uzavírání a změny nájemních smluv na byty v domech zvláštního určení HARMONIE I. a II., v domech s pečovatelskou službou a na bezbariérové byty;
 • ve spolupráci s odborem školství vede evidenci trvale i dočasně služebních bytů, uzavírá a mění nájemní smlouvy na tyto byty;
 • realizuje výběrová řízení na pronájem bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města;
 • vede správu bytových domů ve spoluvlastnictví města a Hradeckého bytového družstva Hvězda, včetně uzavírání nájemních vztahů;
 • vede agendu ubytovacích zařízení, včetně uzavírání ubytovacích smluv a smluv o kauci a zabezpečuje vyklizení ubytovacích jednotek;
 • vede agendu startovacího bydlení, včetně uzavírání nájemních smluv a smluv o kauci;
 • vede agendu dotací na nájemné a na vybudování infrastruktury pro azylanty;
 • jménem města vypovídá uzavřené nájemní smlouvy a připravuje podklady k žalobám na vyklizení bytu a nebytových prostor po skončení nájmu, připravuje podklady k žalobám o určení neplatnosti výpovědi z nájmu podaným proti městu;
 • dává souhlas k uzavření podnájemních smluv na byty a nebytové prostory, vede evidenci těchto smluv;
 • vede agendu splátek Fondu rozvoje bydlení a nízkoúročených půjček na opravu a modernizaci bytů a domů,
 • zabezpečuje uzavírání smluv o kaucích u nájemních bytů;
 • na základě rozhodnutí zastupitelstva města uzavírá smluvní vztahy o převodu nemovitostí a podává návrhy na vklad práv do katastru nemovitostí;
 • koordinuje výměnu bytů v majetku města;
 • je garantem tvorby databázových operací a uživatelských konfigurací v oblasti GIS za správu majetku;
 • spravuje majetkové podíly města v obchodních společnostech a vede jejich evidenci;
 • zpracovává zakládací dokumenty obchodních společností zakládaných městem;
 • zpracovává podklady a dává vyjádření pro  projednání povolování uzavírek nebo nařízení objížděk ve městě a zastupuje město při projednání povolování uzavírek nebo nařízení objížděk ve městě;
 • Koordinace se společností ISP Hradec Králové, a.s. (býv. ATOL, a.s.) - provozovatel integrovaného systému parkování na území města Hradec Králové;
 • vydává souhlas s dotčením majetku města jako vlastník sousedního pozemku nebo stavby, popřípadě jako ten, kdo k nim má právo odpovídající věcnému břemeni  a jako soused pro územní souhlas, stavební řízení, pro ohlašované stavby a pro vydání kolaudačního souhlasu;
 • zajišťuje v koordinaci s organizacemi a společnostmi spadajícími do působnosti odboru plnění povinnosti vlastníka technické infrastruktury sdělit stavebníkovi údaje o poloze technické infrastruktury, podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby;
 • zabezpečuje agendu delegování zástupců města do orgánů společností a organizací v působnosti odboru, v nichž je město zastoupeno;
 • provádí zápisy do registru osob, do Evidence příspěvkových organizací zřízených územním samosprávným celkem ve vztahu k příspěvkovým organizacím, vůči kterým plní úkoly vyplývající z funkce zřizovatele;
 • zajišťuje činnosti související s nakládáním s motorovými vozidly nacházejícími se na odstavné ploše pro odtažená vozidla na letišti Hradec Králové po dobu delší než 21 dní ode dne odtahu;
 • rozhoduje o odstranění motorového vozidla trvale technicky nezpůsobilého k provozu na pozemních komunikacích (vrak) z místní komunikace a o jeho likvidaci;
 • koordinuje výkon činností a plnění úkolů v samostatné působnosti města, které se týkají odborné působnosti více odborů, předkládá výsledky těchto činností orgánům města a připravuje z nich vyplývající smluvní a další dokumenty;
 • vyjadřuje se jménem města  z hlediska zájmů města k záměrům na území města, jejichž realizace je podmíněna vydáním rozhodnutí správních orgánů ve správním řízení (např. územní rozhodnutí, změna a aktualizace územně plánovací dokumentace, pořízení regulačního plánu, ÚAP, strategického plánu);
 • vyjadřuje se k nabídkám investorů na převzetí majetku do vlastnictví města z hlediska nároků na budoucí údržbu a rozvoj tohoto majetku a z hlediska nákladů na jeho provozování;
 • zastupuje město jako účastníka řízení v územních řízeních (s výjimkou investičních akcí města);
 • zastupuje město v řízeních podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (s výjimkou investičních akcí města);
 • v případě investičních akcí města konzultuje postup při zastupování města v příslušných správních řízeních s pověřeným odborem;
 • zastupuje město jako účastníka řízení v řízeních podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny;
 • zastupuje město jako účastníka řízení/navrhovatele v řízeních podle zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích (s výjimkou investičních akcí města a akcí prováděných Technickými službami Hradec Králové);
 • zajišťuje zpracování podkladů pro vodoprávní řízení vedená v souvislosti s investičními akcemi města;
 • jménem města jedná se zájemci o uzavření plánovací smlouvy, stanoví požadavky na obsah této smlouvy v souladu se zájmy města a zajišťuje její projednání v orgánech města;
 • zastupuje město jako navrhovatele v řízeních podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
 • zastupuje město jako žadatele (příp. účastníka řízení) v řízeních podle zákona č. č.20/1987 Sb., o státní památkové péči;
 • dbá o rozvoj  vodovodů a kanalizací odpovídající potřebám obce, zajištěním  jeho zapracování do závazné části  územně  plánovací dokumentace  obce  v souladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací;
 • vytváří předpoklady pro zajištění povinností obce dle § 17 zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech;
 • navrhuje obecně závaznou vyhlášku o systému  shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem;
 • v  souladu  se  zvláštními  právními předpisy (stavební zákon) určuje  místa,  kam  mohou   fyzické  osoby  odkládat komunální  odpad, který  produkují a  místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu;
 • spolupracuje se subjekty zajišťujícími pro město  komunální služby;
 • věcně uplatňuje prosazování zájmů města při zajišťování komunálních služeb;
 • realizuje zadávání veřejných zakázek pro zajišťováním  komunálních služeb;
 • podává jménem města příslušnému dopravnímu úřadu vyjádření k udělení licence pro linkovou osobní dopravu ve smyslu zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě;
 • vyjadřuje se ke zjišťovacímu řízení či posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) dle zákona č. 100/2001 Sb.;
 • vyjadřuje se k územně plánovací dokumentaci a územně plánovacím podkladům z hlediska rozvoje města;
 • zastupuje město jako účastníka řízení ve správních řízeních o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách;
 • zajišťuje správu budov ve vlastnictví města tam, kde tuto činnost nevykonává Správa nemovitostí, příspěvková organizace.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty