Nový územní plán Hradce Králové

Město Hradec Králové pořizuje nový územní plán. O průběhu pořizování tohoto nového Územního plánu Hradce Králové bude veřejnost průběžně informována prostřednictvím internetových stránek města Hradec Králové a informačního zpravodaje Radnice.

logo_P_R.jpg

Základní údaje o pořizování ÚPHK

Nadřazené územně plánovací dokumenty závazné pro pořizování ÚPHK

Vyhodnocování veřejného projednání návrhu Územního plánu Hradce Králové

V období od 2. května do 29. června 2016 probíhalo projednání návrhu Územního plánu Hradce Králové dle ustanovení § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dne 29. června 2016 tak skončila lhůta pro uplatnění připomínek, námitek a stanovisek dotčených orgánů k návrhu Územního plánu Hradce Králové.

V souladu s ustanovením § 53 odst. 1 stavebního zákona probíhá v současné době ve spolupráci s určeným zastupitelem panem Ing. Oldřichem Vlasákem zpracování a vyhodnocení výsledků projednání návrhu Územního plánu Hradce Králové.

V rámci toho již bylo provedeno jednotlivé administrativní zpracování všech uplatněných podání.

Po roztřídění a kontrole úplnosti jednotlivých podání k návrhu Územního plánu Hradce Králové lze konstatovat, že bylo uplatněno:

-          832 námitek vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněných investorů a zástupců veřejnosti

-          80 připomínek veřejnosti

-          4 připomínky sousedních obcí.

Souběžně s tím stále probíhá řešení stanovisek dotčených orgánů včetně všech nezbytných jednání s tím spojených.

Stanoviska dotčených orgánů jsou důležitá pro následné vyhodnocení jednotlivých námitek a připomínek. V souladu s ustanovením § 53 odst. 1 stavebního zákona má pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracovat návrhy rozhodnutí o námitkách a návrhy vyhodnocení připomínek s ohledem na veřejné zájmy, které hájí dotčené orgány podle zvláštních právních předpisů.

Pro úplnost je potřeba uvést, že v této fázi procesu pořízení nebudou vyhodnocovány pouze námitky a připomínky uplatněné k návrhu Územního plánu Hradce Králové, ale musí být znovu zpracovány také všechny námitky a připomínky uplatněné v roce 2012 k veřejnému projednání konceptu Územního plánu Hradce Králové.

Celkem musí být vypracováno vyhodnocení 1586 námitek formou jednotlivých návrhů rozhodnutí o námitce a vyhodnocení 202 připomínek formou jednotlivých návrhů vyhodnocení připomínky. Obě formy návrhů vyhodnocení musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  

O námitkách bude rozhodovat Zastupitelstvo města Hradce Králové, které je příslušné k vydání Územního plánu Hradce Králové, a to až v samém závěru procesu pořízení územního plánu.

V této souvislosti zdůrazňujeme, že:

-          na uplatněné připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení připomínek bude ve smyslu ustanovení § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, součástí odůvodnění územního plánu.

-          na uplatněné námitky se jednotlivě neodpovídá. Rozhodnutí o námitkách bude ve smyslu § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, součástí odůvodnění územního plánu.

Informace o průběhu prací budou zde průběžně zveřejňovány.


Na této stránce budou zveřejňovány aktuality, týkající se postupu pořizování nového územního plánu.


Archiv aktualit

: : : :   : : Návrh ÚPHK (grafická část) k nahlédnutí - odkaz na mapový server MMHK : :   : : : :
2016 - 07 Skončilo projednání návrhu Územního plánu Hradce Králové

2016 - 04 Projednání návrhu Územního plánu Hradce Králové

2015 - 11 Dokončování návrhu Územního plánu Hradce Králové trvá déle než bylo původně plánováno…

2015 - 09 Návrh Územního plánu Hradce Králové je před dokončením

2015 - 06 Zpracování návrhu Územního plánu Hradce Králové je před dokončením…

2015 - 03 Zpracování návrhu Územního plánu Hradce Králové pokračuje ...

2014 - 07 Pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu Hradce Králové jsou schváleny

2014 - 06 Práce na vyhodnocení výsledků veřejného projednání konceptu ÚPHK byly dokončeny

2014 - 04 Vyhodnocení veřejného projednání konceptu postupuje do finále

2013 - 04 Vyhodnocení veřejného projednání konceptu stále probíhá ...

2012 - 10 Veřejné projednání variantního konceptu Územního plánu Hradce Králové skončilo

2012 - 10 Termíny veřejného prezentování a projednávání konceptu Územního plánu Hradce Králové

2012 - 08 Koncept Územního plánu Hradce Králové

2012 - 07 Radnice č. 26/2012 s grafickou přílohou (odkaz v novém okně)

: : : :   : : Koncept ÚPHK (grafická část) k nahlédnutí - odkaz na mapový server MMHK : :   : : : :

2012 - 05 Aktuální stav konceptu nového územního plánu a příprava jeho projednání

2012 - 01 Beseda projektantů nového územního plánu s komisemi místních samospráv

2011 - 10 Zadání Územního plánu Hradce Králové bylo schváleno

2011 - 10 Reakce na článek Hradeckého deníku ze dne 7. října 2011

2011 - 10 Informace o projednání zadání v orgánech města

2011 - 08 Zpráva určeného zastupitele

2011 - 07 Skončilo projednání návrhu zadání

2011 - 06 Projednání návrhu zadání

2011 - 06 Příprava návrhu zadání nového územního plánu

2011 - 04 Přípravná fáze nového územního plánu skončila

2011 - 01 Podněty k novému územnímu plánu (do 31. 3. 2011)

2010 - Soutěž - Ideový návrh územního plánu Hradce Králové


Odkaz na platný Územní plán města Hradec Králové

     Územní plán města Hradec Králové

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty