Komunitní plánování

Zde se máte možnost dozvědět potřebné informace o sociálních službách ve městě Hradci Králové, o tom, jak jsou služby ve městě plánovány a jaké jsou priority města v této oblasti.  Prostřednictvím těchto stránek nebo níže uvedeného kontaktu máte možnost se do plánování sociálních a souvisejících služeb města Hradec Králové zapojit a stávající podobu sítě služeb ovlivnit.

5. plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Hradec Králové pro období 2016 - 2018

Letáky s adresáři sociálních služeb a navazujících aktivit:

Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti na území obce Hradec Králové

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zajišťuje v období od 1. 12. 2016 do 31. 5. 2019 službu „Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti na území obce Hradec Králové“ v rámci projektu "Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje", na jehož realizaci získal Královéhradecký kraj finanční prostředky z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0002819. 

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace, osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, provozovatelé sociálního bydlení a dalších služeb obecného zájmu, zaměstnanci veřejné správy kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice.

V rámci projektu město realizuje následující dílčí projektové aktivity:

  • Analýza vybraných sociálních služeb
  • Analýza bytového fondu ve městě
  • Zvýšení odbornosti pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb
  • Podklad pro tvorbu plánu rozvoje sociálních služeb
  • Vzdělávání neformálních pečujících a osvětová činnost v oblasti podpory osob s demencí

AKTUÁLNÍ PŘEHLED PŘEDNÁŠEK PRO PRACOVNÍ SKUPINY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Úvahy o pojetí zdravotně sociálních služeb pro seniory

MUDr. Zdeněk Kalvach CSc., geriatr, gerontolog

popis přednášky a reakce hostů

Problematika ohrožených dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

Mgr. Agáta Havlíková, MPSV, lokální síťař SPOD pro Hradec Králové

popis přednášky a reakce hostů

Možnosti spolupráce nestátních neziskových organizací s orgány sociálně-právní ochrany dětí 

Mgr. Agáta Havlíková, MPSV, lokální síťař SPOD pro Hradec Králové 

popis přednášky a reakce hostů

Povinnosti realizátorů sociálních služeb ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení

PhDr. Ondřej Moravčík, Policie ČR

popis přednášky a reakce hostů

Nutriční podpora nemocných s demencí

prof. MUDr. Luboš Sobotka CSc., přednosta Kliniky gerontologické a metabolické FN HK

uskutečnilo se 24.4.2017 v prostorách domu Harmonie II.

Mediace

Mgr. Kateřina Kábelová, Laxus, z.ú.

uskutečnilo se 27.4.2017 na Magistrátu města Hradec Králové

Informace k inspekcím sociálních služeb

Mgr. Jana Černá

10.5.2017 od 14:30, zasedací místnost č. 94 Magistrátu města Hradec Králové (2. patro levé budovy)

Krize a vedení klienta ke změně

Mgr. Miroslav Bubeník Bth., ředitel NOMIA, z.ú.

31.5.2017 od 8:30, NOMIA, z.ú., třída Edvarda Beneše 575, HK 12

Projektové metody při práci s dětmi v krizi Mgr. Miroslav Bubeník Bth., ředitel NOMIA, z.ú. 1.6.2017 od 13:00, NOMIA, z.ú., třída Edvarda Beneše 575, HK 12
Co jste vy, byli jsme i my - co jsme my, budete i vy. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, PhD., psycholog 8.6.2017 od 13:00, Harmonie II., Souběžná 1746, HK 12

Více informací o projektu je uvedeno na stránkách http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz

 

Image

Image

Kontakt :

Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408
Bc. Lucie Bryndová
502 00 Hradec Králové
tel. +420 495 707 339, e-mail: Lucie.Bryndova@mmhk_cz

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty